Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stevige maatregelen nodig voor aanpak criminaliteit Utrecht

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Utrecht

STEVIGE MAATREGELEN NODIG VOOR AANPAK CRIMINALITEIT

STEVIGE MAATREGELEN NODIG VOOR AANPAK CRIMINALITEIT

De criminaliteitscijfers uit de Utrecht Monitor vragen om een stevige aanpak. De stijging van de criminaliteit is al enige jaren een landelijke trend, waarop ook Utrecht geen uitzondering is, ondanks dat al jaren wordt geïnvesteerd in preventie en gerichte aanpak. Dat leidt ook tot resultaten zoals de daling van de straat- en tasjesroof. Er zijn veel plannen waaraan veel geld wordt uitgegeven. Het college wil voor het eind van het jaar weten wat de resultaten en effecten van al deze maatregelen zijn, om te zien of het geld voor veiligheid in de stad nog gerichter kan worden ingezet, of er wel de goede dingen gebeuren. De veiligheid van de stad is een van de speerpunten van het college van burgemeester en wethouders.

Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat de problemen zich met name voordoen in de Binnenstad, in West (met name Lombok), Oost (met name Watervogelenbuurt, Lodewijk Napoleon Plantsoen en Rubenslaan, Zuidwest (Dichterswijk en Zuid (Lunetten). De groei van de criminaliteit doet zich vooral voor bij twee groepen: jongeren, onder wie veel allochtonen en verslaafden. Zij plegen veel woninginbraken en autokraken.

Daarbij kunnen drie facetten worden onderscheiden:


1. voorkomen dat mensen daders worden van delicten en voorkomen dat mensen slachtoffer worden van delicten. Bij deze aanpak heeft de gemeente de regie.


2. het aanhouden en oppakken van de daders door de politie

3. het jusitiële traject: aanhouding, veroordeling en detentie.

1. De aanpak van de gemeente is erop gericht te voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit. Dat wordt op vele terreinen ingezet, in het onderwijs, het jeugdbeleid, scholing en arbeidstoeleiding, beheer van de buitenruimte (verlichting, herstel kapot straatmeubilair, verwijderen graffiti), verslaafdenzorg, aandacht bij nieuwe (woningbouw)projecten voor veiligheid en het project Samen veilig ondernemen met het bedrijfsleven in de stad. Daarnaast zijn er de wijkveiligheidsplannen waarbij ook bewoners (buurtpreventie groepen) en ondernemers betrokken zijn. In de wijken Overvecht, Noordoost en Zuidwest werpen deze inspanningen al hun vruchten af. In andere wijken is het beeld nog minder gunstig.

Het college wil op al deze terreinen een forsere inzet in de komende periode.

De afgelopen periode is het aantal verslaafden niet toegenomen. Er is wel periodiek een extra toestroom, maar die wordt teruggestuurd naar de plaats van herkomst. Er zijn maatregelen genomen in het Stationsgebied en Hoog Catharijne: sluiting van de zogenoemde tunnel en verhoogde repressie. Dat ging samen met het openen van voorzieningen voor deze groep. Twee jaar geleden is het college begonnen met het realiseren van een keten van voorzieningen voor deze groep in de hele stad, zoals gebruiksruimten en hostels, waar verslaafde daklozen 24 uur per dag kunnen verblijven. Het experiment met het onder medische begeleiding verstrekken van heroïne is succesvol. De keten aan voorzieningen leidt tot het verbeteren van het welbevinden van verslaafden, tot mogelijkheden om het drugsgebruik verder te reguleren en mogelijkheden voor verslaafden om geld te verdienen door aangepast werk.

De geïntegreerde aanpak verslavingsproblematiek en overlast (GAVO) is zeer succesvol: het aantal recidiven is teruggelopen met 70%. Voor de gecombineerde aanpak van verslaafden met psychiatrische problematiek start de Reclassering een project om hen weer grip op hun leven te laten krijgen. Daarnaast is er ook het project strafrechtelijke opvang verslaafden.


2. Ondanks dat de politie meer daders aanhoudt (het aantal opgeloste woninginbraken is gestegen van 7,2 % in 2000 tot 11,39 % in 2001; het aantal aangehouden autokrakers is in 2001 met 12.5% gestegen ten opzichte van 2000), groeit het aantal inbraken en autokraken. Daarentegen is de straat en tasjestasjesroof gedaald. De politie houdt samen met de gemeente de actie Niets erin, niets eruit, ter bestrijding van het aantal autokraken. De politie begint nog dit jaar met een grootschalig project tegen autokraken met zowel preventieve als repressieve activiteiten. Het Cityteam richt zich vrijwel geheel op jongere criminelen met een aanpak van 'zero tolerance' met flankerend (gemeentelijk) beleid. Voorbeelden daarvan zijn Jongeren op straat, ambulante hulpverlening, toeleiding naar activiteiten van het jongerenwerk, inzet in jongerenteams, sportactiviteiten en contacten met de ouders.

Uitbreiding van het politiekorps is echter op korte termijn absoluut noodzakelijk. Het college zal samen met de andere korpsbeheerders en politiechefs in ons land, er bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie op blijven aandringen dat er 8000 nieuwe agenten moeten bijkomen. Een substantieel deel daarvan zal in de regio Utrecht geplaatst moeten worden. De politiesterkte van de Regio Utrecht blijft ver achter bij die van de drie andere grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Per 10.000 inwoners heeft de politieregio Utrecht 27 dienders, terwijl er in Amsterdam-Amstelland 64 agenten zijn, in Rotterdam Rijnmond 44 en in Haaglanden 47 per 10.000 inwoners.


3. Gemeente en politie dringen er al heel lang bij Justitie op aan om haar deel van de veiligheidsketen goed in te vullen. Er is al veel bereikt. Zo komen binnenkort Justitie in de Buurt en nachtdetentie voor jongeren. Ook komen er extra plaatsen beschikbaar bij het Glenn Mills Instituut en is er snelrecht.

Het grootste probleem bij Justitie op dit moment is het gigantische cellentekort en het personeelstekort in de huizen van bewaring en gevangenissen. Daardoor worden straffen voor daders die zijn opgepakt en veroordeeld niet uitgevoerd. Dit is een landelijk probleem dat echter in Utrecht zwaar doortikt gezien het aantal delicten.

Als deze schakel in het Justitiële beleid ontbreekt, worden het optreden van de politie en de aanpak van de gemeente ongeloofwaardig. Dan wordt het 'dweilen met de kraan open'. Juist bij jongeren is duidelijk optreden en straffen effectief, ook vanwege de voorbeeldwerking die ervan uitgaat.

Andere aspecten uit de Utrecht Monitor

Economie

De positieve economische ontwikkeling van de stad is één van de eyecatchers van de Utrecht Monitor 2002. Het gaat goed met Utrecht. Met een werkloosheid van 2,4%, een sterke vertegenwoordiging van hoogwaardige werkgelegenheid, een scherpe daling van de werkloosheid onder etnische minderheden, een florerende detailhandel, een sterke stijging van het aantal startende bedrijven en een goede vertegenwoordiging in de groeisectoren (financiële en zakelijke dienstverlening) staat Utrecht er goed voor.

De monitor rept wel van de mogelijke risico's die zich in de komende tijd zullen manifesteren. Zowel de kantorenmarkt als de arbeidsmarkt zijn nog steeds gespannen, hetgeen toekomstige economische ontwikkelingen nadelig kan beïnvloeden. Het bedrijfsleven is beduidend minder positief dan vorig jaar, alhoewel het ondernemersvertrouwen in Utrecht nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde ligt.

Groen en Utrecht Schoon

Uit de Utrecht Monitor blijkt dat de stad het groen met een ruime voldoende beoordeelt. In 1996 was dat nog met een mager zesje. Sindsdien is ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in het groen. Zo is het aantal bomen met circa 3000 toegenomen. In de huidige collegeperiode is een soortgelijke kwaliteitsimpuls voorzien voor de parken van Utrecht.

In het kader van Utrecht Schoon is sinds 1995 hard gewerkt om de stad werkelijk schoner te maken. Miljoenen zijn besteed aan bijvoorbeeld vegen, graffity verwijderen, onkruid borstelen en de bestrijding van hondenpoep. Toch is de waardering van de bewoners voor de netheid van de stad sinds 1995 maar mondjesmaat toegenomen. Dat blijkt ook uit het toenemend aantal klachten dat de gemeente krijgt over afval en zwerfvuil. Tegelijkertijd groeit het draagvlak onder de bevolking om wet- en regelgeving beter te handhaven. Eenderde van de Utrechters geeft aan last te hebben van hondenpoep en 84% is voor handhaving van het aanlijngebod. Handhaving krijgt onder andere hierom een steeds prominentere rol in het gemeentelijk beleid, naast het verkrijgen van medewerking van burgers bij het schoon maken en schoon houden van de straat, de wijk, de buurt of de stad.

Werk & inkomen

De werkloosheid onder allochtone Utrechters is gedaald tot 5%. Dit is lager dan het landelijke gemiddelde van 5,5%. In vergelijking met andere grote steden ligt de werkloosheid onder allochtonen in Utrecht hoger dan in Den Haag (4%) maar aanzienlijk lager dan in Amsterdam (8%) en Rotterdam (10%). Deze zeer positieve ontwikkeling is te danken aan het gunstige economische klimaat in de stad. Het college wil deze gunstige ontwikkeling bestendigen, ook al zou het Utrechtse economische klimaat verslechteren. Door prioriteit te geven aan de publieke sector (met name zorg, onderwijs en veiligheid) zullen er in de komende jaren extra banen ontstaan. Daarbij zal ook een beroep gedaan op potentiële werknemers van allochtone herkomst.

De WIW-banen (banen op basis van Wet Inschakeling Werkzoekenden - de opvolger van de vroegere banenpool) leiden steeds meer naar regulier werk. Het aantal WIW-banen is sinds 1998 gedaald van 800 naar 450 nu. Dit is een gevolg van het gunstige economische klimaat. Werknemers hebben nu meer kans om uit te stromen naar een niet-gesubsidieerde baan. Ook nemen werkgevers in deze tijd van personeelsschaarste sneller personeel zonder subsidie in dienst. Een WIW-er is in dienst bij de Utrechtse Werkbedrijven en wordt gedetacheerd bij een bedrijf of non-profit instelling.

Daarentegen is het aantal werknemers in Utrecht met een I/D-baan (Instroom/Doorstroom - de vroegere Melkert-banen) gestegen tot het maximum aantal van 2000 arbeidsplaatsen. Dit zijn banen voor langdurig werkzoekenden in de non-profit sector (toezicht kinderopvang, zorg en onderwijs).

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt staan de gesubsidieerde banen ter discussie. Het college pleit in het G4 Manifest voor behoud van gesubsidieerde arbeid. Een deel van de gesubsidieerde banen zou moeten worden "gewit".

Dienstverlening

De beantwoording van vragen door de gemeente Utrecht wordt door bewoners als traag ervaren. Met name bij vragen die via e-mail worden gesteld, verwachten burgers een snelle reactie van de gemeente. Het verbeteren van de afhandeling van vragen, klachten en meldingen is in voorbereiding. Daarbij is zowel aandacht voor de technische kant van de klachtenafhandeling als voor servicenormen die binnen de totale gemeentelijke organisatie zullen gaan gelden.

Bereikbaarheid & woningbouw

Door de belangrijke doorbraak voor het realiseren van de A2, waarover onlangs een akkoord werd bereikt met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, zal volgend jaar weer volop gebouwd worden in Leidsche Rijn en is een belangrijke stap gezet voor een betere bereikbaarheid van Utrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...