Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 19 maart 2002

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

GS-besluitenlijst d.d. 19 maart 2002 Provincie Drentheweek 12

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Bestemmingsplan buitengebied van de voormalige gemeente Vries.
1. Goedkeuring verlenen aan:
Plankaart: gebied A. Voorschriften: artikel 13, tweede lid, derde gedachtestreepje, de zin: "de wijziging voor vollegronds- en boomkwekerijen die een oppervlakte van meer dan 2 ha aaneengesloten cultuurgrond hebben" en artikelen 4 en 5, lid 5a, sub 9 (Vrijstellingsregeling materialenberging).
2. Goedkeuring onthouden aan:
Plankaart gebieden E, F en G, zoals op bijgevoegd kaartje nader aangegeven en ter bescherming van de aanwezige waarden in deze gebieden, voorschriften (aanlegvergunningstelsel) opnemen als bedoeld in artikel 28.4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
3. De bedenking van de Noordelijke Landbouw en Tuinbouw Organisatie buiten behandeling laten (betreft gebied Koestukken, thans gelegen binnen de gemeente Assen, Bestemmingsplan Messchenveld 1).

Conform.

6.6/BJC

Ja

IPO-ontwerpbegroting 2003, meerjarenbegroting 2003-2006 en conceptjaarrekening 2001 als onderdeel van het conceptjaarverslag 2001.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2003 en de ontwerpmeerjarenraming 2003-2006;

2. in te stemmen met de conceptjaarrekening 2001 en de bestemming van de saldi; een en ander in samenhang met en tegen de achtergrond van het conceptjaarverslag 2001.

Conform.

6.8/RW

Ja

Delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen per 1 juli 2002;

2. in te stemmen met het ontwerpdelegatiebesluit en de meerpartijenovereenkomst.

Conform + brief.

6.9/CW

Ja

Festivalbeleid in Drenthe.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de Nota festivals in Drenthe en de voorstellen, zoals samengevat in hoofdstuk 5 van de nota, overnemen;
2. het hiervoor gereserveerde bedrag van in totaal 204.300,-- (38e wijziging begroting 2001; bedrag overgeheveld naar 2002) aan te wenden voor de uitvoering hiervan;

3. in te stemmen met de instelling van een festivalfonds voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004;
4. aan het festivalfonds geen rente toe te voegen;
5. een positief saldo van het festivalfonds per 31 december 2004 toe te voegen aan de algemene reserve;

6. de Subsidieregeling festivals vast te stellen.
In handen van gedeputeerde Brink ten behoeve van nadere aanpassingen (Take Root) + verordening.

6.10/CW

Ja

Vernieuwing openbaarbibliotheekwerk.

De staten voorstellen in te stemmen met de voorgestelde vernieuwing openbaarbibliotheekwerk volgens bijlage.

Conform.

6.11/CW

Ja

Projectvoorstel Mantelzorg door jongeren.

De statencommissie voorstellen:

1. in te stemmen met uitvoering en fInanciering van het projectvoorstel Drents project voor jonge mantelzorgers van de Steunpunten Mantelzorg Drenthe;

2. de bijdrage ad maximaal 22.500,-- ten laste te brengen van het budget voor vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002;
3. over de gevraagde bijdrage ad 11.250,-- voor 2003 te beslissen op basis van de eind 2002 te ontvangen voortgangsrapportage.

Conform.

6.12/CW

Ja

Verslag uitvoering en resultaten Subsidieregelingen versterking culturele infrastructuur, integraal ouderenbeleid, welzijn en zorg over 1997 tot en met 2001.

Instemmen met het verslag en dit behandelen in de Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 april 2002.

Conform.

6.13/CW

Ja

Statenwijziging Erfgoedhuis van Drenthe.

De staten voorstellen:

1. conform artikel 13.2 van de statuten in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe;
2. door in te stemmen met de statutenwijziging instemmen met de naamswijziging. De naam van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe zal wijzigen in Stichting Drents Plateau;

3. door in te stemmen met de statutenwijziging instemmen met de voorgestelde samenstelling en het draagvlak van de Raad van Ondersteuning van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe.

Conform.

6.17/LG

Ja

Subsidieverordening onderhoud landschapselementen (SOL) Drenthe: nader inhoud geven aan de beleidsregels.

Instemmen met de volgende voorstellen en deze voorleggen voor advies aan de Statencommissie MWG:

1. aanwijzen en vaststellen van een zevental gewijzigde landschapspakketten en een vijftal aanvullende landschapspakketten ingevolge de SOL Drenthe, de zogeheten beleidsregels;
2. instemmen met het principe dat voor de vijf aanvullende pakketten zowel subsidie kan worden aangevraagd voor het toepassingsgebied van de SOL Drenthe als voor de toepassingsgebieden voor landschapssubsidie (Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) in het kader van Programma Beheer;

3. instemmen met het tijdelijk inzetten van extra menskracht bij Landschapsbeheer Drenthe voor uitvoering van de SOL Drenthe, gefinancierd vanuit het budget Randenbeheer in de ecologische verbindingszones voor 2001.

Conform.

6.20/Aut

Ja

Instelling Tijdelijk Kenniscentrum ICT (TKI) van provincies bij de uitvoeringsorganisatie ICT (lCTU).

1. Instemmen met het instellen van het TKI en deze onderbrengen bij de Stichting ICTU.

2. De provinciale bijdrage van 34.043,-- per jaar (in 2002 en 2003) beschikbaar stellen.

3. De griffier van Zuid-Holland machtigen de overeenkomst met ICTU te ondertekenen.

4. Het IPO-bestuur adviseren om de griffier van Zuid-Holland namens het IPO te benoemen als bestuurslid van de Stichting ICTU.
5. De inhoudelijke sturing van het TKI in handen geven van de bestuurlijke commissie-Jager.

6. Instemmen met een evaluatie van het TKI medio 2003.
Conform.

Punt 3. Commissaris van de Koningin.

6.21/BJC

Ja

Onderzoek Drenthe na de gemeentelijke herindeling.

Instemmen met onderzoeksopzet Drenthe na de gemeentelijke herindeling.

Conform.

6.23/FC

Ja

2e wijziging provinciale begroting 2002.

Het ontwerpstatenbesluit voor de 2e wijziging van de provinciale begroting 2002 vaststellen.

Conform.

6.24/PO

Ja

Ontslag plaatsvervangend directeur-griffier van de provincie Drenthe.

De staten voorstellen in te stemmen met het verzoek van de heer mr. J.Th. Imholz om hem ontslag te verlenen per 1 juni 2002.

Conform.

6.25/BJC

Ja

Agenda vergadering provinciale staten op 20 maart 2002.

De herziene agenda voor de statenvergadering van 20 maart 2002 voor kennisgeving aannemen.

Conform.


7.1/WK


Ja

Ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan voor de provinciale kanalen.
1. Het ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan provinciale kanalen vaststellen.

2. Het ontwerp toesturen aan organisaties en die vragen om een zienswijze.

3. Het ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan gedurende acht weken ter inzage leggen in het provinciehuis en bij de waterschappen en gemeenten in Drenthe en dit bekendmaken.

4. De organisaties die gereageerd hebben op het voorontwerp onze reactie laten weten door middel van de bijgevoegde brief met als bijlage het specifieke deel van de reactienota.
5. De heer T. Woestenburg machtigen om namens GS de hoorzitting te leiden.

Conform.


7.3/LG


Ja

Subsidiebeschikkingen NMP-fonds en krediet Natuur en landschap.

Subsidiebeschikking afgeven voor:

1. de gemeente Meppel, Wilhelminapark, 2.800,--
2. Biersma, Uffelte, aanleg bosjes en houtwal, 4.261,48
3. de Vlinderstichting Wageningen voor voortzetting van het project Voorlichting vlindervriendelijk beheer in Drenthe, 13.613,41

Conform.


7.5/LG


Ja

Stichting "Het Drentse Landschap": jaarwerkplan 2001.
1. Kennisnemen van en instemmen met het bijgevoegde jaarwerkplan
2002.

2. Het jaarwerkplan ter inzage leggen ten behoeve van de Statencommissie MWG.

Conform.


8.1/FC

Ja

Beantwoording brief van de heer/mevrouw L.W. Verhoef RA.

Instemmen met de bijgevoegde brief aan de heer/mevrouw L.W. Verhoef RA.

Conform.

8.2/BJC

Ja

Overzicht stand van zaken gedane toezeggingen in vergaderingen van staten en statencommissies.

Instemmen met het opgestelde Overzicht stand van zaken toezeggingen 2001, de te volgen werkwijze en aanbieding van het overzicht aan de leden van PS.

Conform.

8.3/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van de Buurtbusvereniging De Hunze, lijn 93 te Spijkerboor, over vaststelling regionale openbaarvervoertarieven voor het jaar 2002.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften van de Provincie Drenthe de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform.

8.4/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van de heer J. Dijk te Roden, over vaststelling regionale openbaarvervoertarieven voor het jaar 2002.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften van de Provincie Drenthe de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform.

8.5/BJC

Ja

Verslag van de vergadering van PS van 12 december 2001.

Het verslag vaststellen.

Conform.

Mededelingen

Geen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...