Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 19 maart 2002

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

GS-besluitenlijst d.d. 19 maart 2002 Provincie Drentheweek 12

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Bestemmingsplan buitengebied van de voormalige gemeente Vries.
1. Goedkeuring verlenen aan:
Plankaart: gebied A. Voorschriften: artikel 13, tweede lid, derde gedachtestreepje, de zin: "de wijziging voor vollegronds- en boomkwekerijen die een oppervlakte van meer dan 2 ha aaneengesloten cultuurgrond hebben" en artikelen 4 en 5, lid 5a, sub 9 (Vrijstellingsregeling materialenberging).
2. Goedkeuring onthouden aan:
Plankaart gebieden E, F en G, zoals op bijgevoegd kaartje nader aangegeven en ter bescherming van de aanwezige waarden in deze gebieden, voorschriften (aanlegvergunningstelsel) opnemen als bedoeld in artikel 28.4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
3. De bedenking van de Noordelijke Landbouw en Tuinbouw Organisatie buiten behandeling laten (betreft gebied Koestukken, thans gelegen binnen de gemeente Assen, Bestemmingsplan Messchenveld 1).

Conform.

6.6/BJC

Ja

IPO-ontwerpbegroting 2003, meerjarenbegroting 2003-2006 en conceptjaarrekening 2001 als onderdeel van het conceptjaarverslag 2001.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2003 en de ontwerpmeerjarenraming 2003-2006;

2. in te stemmen met de conceptjaarrekening 2001 en de bestemming van de saldi; een en ander in samenhang met en tegen de achtergrond van het conceptjaarverslag 2001.

Conform.

6.8/RW

Ja

Delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen per 1 juli 2002;

2. in te stemmen met het ontwerpdelegatiebesluit en de meerpartijenovereenkomst.

Conform + brief.

6.9/CW

Ja

Festivalbeleid in Drenthe.

De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de Nota festivals in Drenthe en de voorstellen, zoals samengevat in hoofdstuk 5 van de nota, overnemen;
2. het hiervoor gereserveerde bedrag van in totaal 204.300,-- (38e wijziging begroting 2001; bedrag overgeheveld naar 2002) aan te wenden voor de uitvoering hiervan;

3. in te stemmen met de instelling van een festivalfonds voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004;
4. aan het festivalfonds geen rente toe te voegen;
5. een positief saldo van het festivalfonds per 31 december 2004 toe te voegen aan de algemene reserve;

6. de Subsidieregeling festivals vast te stellen.
In handen van gedeputeerde Brink ten behoeve van nadere aanpassingen (Take Root) + verordening.

6.10/CW

Ja

Vernieuwing openbaarbibliotheekwerk.

De staten voorstellen in te stemmen met de voorgestelde vernieuwing openbaarbibliotheekwerk volgens bijlage.

Conform.

6.11/CW

Ja

Projectvoorstel Mantelzorg door jongeren.

De statencommissie voorstellen:

1. in te stemmen met uitvoering en fInanciering van het projectvoorstel Drents project voor jonge mantelzorgers van de Steunpunten Mantelzorg Drenthe;

2. de bijdrage ad maximaal 22.500,-- ten laste te brengen van het budget voor vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002;
3. over de gevraagde bijdrage ad 11.250,-- voor 2003 te beslissen op basis van de eind 2002 te ontvangen voortgangsrapportage.

Conform.

6.12/CW

Ja

Verslag uitvoering en resultaten Subsidieregelingen versterking culturele infrastructuur, integraal ouderenbeleid, welzijn en zorg over 1997 tot en met 2001.

Instemmen met het verslag en dit behandelen in de Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 april 2002.

Conform.

6.13/CW

Ja

Statenwijziging Erfgoedhuis van Drenthe.

De staten voorstellen:

1. conform artikel 13.2 van de statuten in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe;
2. door in te stemmen met de statutenwijziging instemmen met de naamswijziging. De naam van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe zal wijzigen in Stichting Drents Plateau;

3. door in te stemmen met de statutenwijziging instemmen met de voorgestelde samenstelling en het draagvlak van de Raad van Ondersteuning van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe.

Conform.

6.17/LG

Ja

Subsidieverordening onderhoud landschapselementen (SOL) Drenthe: nader inhoud geven aan de beleidsregels.

Instemmen met de volgende voorstellen en deze voorleggen voor advies aan de Statencommissie MWG:

1. aanwijzen en vaststellen van een zevental gewijzigde landschapspakketten en een vijftal aanvullende landschapspakketten ingevolge de SOL Drenthe, de zogeheten beleidsregels;
2. instemmen met het principe dat voor de vijf aanvullende pakketten zowel subsidie kan worden aangevraagd voor het toepassingsgebied van de SOL Drenthe als voor de toepassingsgebieden voor landschapssubsidie (Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) in het kader van Programma Beheer;

3. instemmen met het tijdelijk inzetten van extra menskracht bij Landschapsbeheer Drenthe voor uitvoering van de SOL Drenthe, gefinancierd vanuit het budget Randenbeheer in de ecologische verbindingszones voor 2001.

Conform.

6.20/Aut

Ja

Instelling Tijdelijk Kenniscentrum ICT (TKI) van provincies bij de uitvoeringsorganisatie ICT (lCTU).

1. Instemmen met het instellen van het TKI en deze onderbrengen bij de Stichting ICTU.

2. De provinciale bijdrage van 34.043,-- per jaar (in 2002 en 2003) beschikbaar stellen.

3. De griffier van Zuid-Holland machtigen de overeenkomst met ICTU te ondertekenen.

4. Het IPO-bestuur adviseren om de griffier van Zuid-Holland namens het IPO te benoemen als bestuurslid van de Stichting ICTU.
5. De inhoudelijke sturing van het TKI in handen geven van de bestuurlijke commissie-Jager.

6. Instemmen met een evaluatie van het TKI medio 2003.
Conform.

Punt 3. Commissaris van de Koningin.

6.21/BJC

Ja

Onderzoek Drenthe na de gemeentelijke herindeling.

Instemmen met onderzoeksopzet Drenthe na de gemeentelijke herindeling.

Conform.

6.23/FC

Ja

2e wijziging provinciale begroting 2002.

Het ontwerpstatenbesluit voor de 2e wijziging van de provinciale begroting 2002 vaststellen.

Conform.

6.24/PO

Ja

Ontslag plaatsvervangend directeur-griffier van de provincie Drenthe.

De staten voorstellen in te stemmen met het verzoek van de heer mr. J.Th. Imholz om hem ontslag te verlenen per 1 juni 2002.

Conform.

6.25/BJC

Ja

Agenda vergadering provinciale staten op 20 maart 2002.

De herziene agenda voor de statenvergadering van 20 maart 2002 voor kennisgeving aannemen.

Conform.


7.1/WK


Ja

Ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan voor de provinciale kanalen.
1. Het ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan provinciale kanalen vaststellen.

2. Het ontwerp toesturen aan organisaties en die vragen om een zienswijze.

3. Het ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan gedurende acht weken ter inzage leggen in het provinciehuis en bij de waterschappen en gemeenten in Drenthe en dit bekendmaken.

4. De organisaties die gereageerd hebben op het voorontwerp onze reactie laten weten door middel van de bijgevoegde brief met als bijlage het specifieke deel van de reactienota.
5. De heer T. Woestenburg machtigen om namens GS de hoorzitting te leiden.

Conform.


7.3/LG


Ja

Subsidiebeschikkingen NMP-fonds en krediet Natuur en landschap.

Subsidiebeschikking afgeven voor:

1. de gemeente Meppel, Wilhelminapark, 2.800,--
2. Biersma, Uffelte, aanleg bosjes en houtwal, 4.261,48
3. de Vlinderstichting Wageningen voor voortzetting van het project Voorlichting vlindervriendelijk beheer in Drenthe, 13.613,41

Conform.


7.5/LG


Ja

Stichting "Het Drentse Landschap": jaarwerkplan 2001.
1. Kennisnemen van en instemmen met het bijgevoegde jaarwerkplan
2002.

2. Het jaarwerkplan ter inzage leggen ten behoeve van de Statencommissie MWG.

Conform.


8.1/FC

Ja

Beantwoording brief van de heer/mevrouw L.W. Verhoef RA.

Instemmen met de bijgevoegde brief aan de heer/mevrouw L.W. Verhoef RA.

Conform.

8.2/BJC

Ja

Overzicht stand van zaken gedane toezeggingen in vergaderingen van staten en statencommissies.

Instemmen met het opgestelde Overzicht stand van zaken toezeggingen 2001, de te volgen werkwijze en aanbieding van het overzicht aan de leden van PS.

Conform.

8.3/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van de Buurtbusvereniging De Hunze, lijn 93 te Spijkerboor, over vaststelling regionale openbaarvervoertarieven voor het jaar 2002.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften van de Provincie Drenthe de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform.

8.4/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van de heer J. Dijk te Roden, over vaststelling regionale openbaarvervoertarieven voor het jaar 2002.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften van de Provincie Drenthe de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform.

8.5/BJC

Ja

Verslag van de vergadering van PS van 12 december 2001.

Het verslag vaststellen.

Conform.

Mededelingen

Geen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie