Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Remkes maakt afspraken met Noord-Holland over wonen

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Remkes maakt afspraken met Noord-Holland over verhoging woonkwaliteit tot 2010 (19-3-2002)


Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft mede namens de betrokken andere ministeries, intentieafspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland, de gemeente Alkmaar en de gemeente Haarlem. De afspraken staan in het teken van wonen in brede zin en hebben daarom ook betrekking op andere terreinen als veiligheid, bodemsanering, werk, infrastructuur en groen. Het is de bedoeling de intenties in 2003 - in samenhang met de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - om te zetten in definitieve afspraken.Hoofdpunt in
de afspraken is de transformatie van wijken. Om te zorgen dat de wijken in 2010 zo goed mogelijk beantwoorden aan de wensen van burgers zijn forse inspanningen op het gebied van stedelijke vernieuwing nodig. Evenals in de meeste andere steden dreigen ook in de Noord-Hollandse steden de vaak monotone naoorlogse woonwijken uit de gratie te raken. De stedelijke woonvoorkeuren van mensen ontwikkelen zich in twee richtingen: ůf echt stedelijk wonen, met hoge kwaliteit en bijbehorende voorzieningen, ůf echt groen wonen in de stad.

Wonen
Tegen deze achtergrond zijn op het gebied van wonen de volgende intentieafspraken gemaakt voor het gebied van Noord-Holland, behalve Amsterdam en omstreken (ROA-gebied):

-tussen 2000 en 2010 voegt Noord-Holland 39.000 woningen toe;
-het aantal te ontrekken woningen bedraagt tussen 2000 en 2010 13.000 ŗ 14.000 woningen;
-tussen 2005 en 2010 realiseert de provincie 10% van de nieuw te bouwen woningen op locaties in bestaand bebouwd gebied (grens 1996) als sociale koopwoning (tot § 136.134,-), al dan niet met maatschappelijk gebonden eigendom;

-van 2000 tot 2010 worden tussen de 20.000 en 25.000 huurwoningen verkocht;
-de provincie streeft naar een aandeel eigen woningbezit van 65% in 2010;
-de provincie zal samen met de partijen het provinciale Kwaliteitshandvest vertalen naar concrete en meetbare afspraken op regionaal (woningmarkt)niveau;
-uitgangspunt is dat eenderde van de totale nieuwbouw tussen 2005 en 2010 met particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd;

-VROM en de gemeente Hilversum brengen in 2002 de problemen bij de integrale aanpak van het woonzorgproject Lieven de Key in beeld;

-gemeenten en provincie werken de transformatieambities uit in concrete woningbouwprogramma's; het streven uit de Vijfde Nota (50% van de verstedelijking binnenstedelijk) is daarbij het uitgangspunt;

Andere afspraken
De belangrijkste intentieafspraken op aanpalende beleidsterreinen (waarbij naast VROM ook de bewindslieden van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, FinanciŽn en Grote Steden en Integratiebeleid betrokken zijn):

-de eerder afgesproken bijdrage van § 13,273 miljoen voor sanering van ernstige bodemverontreiniging blijft voor de provincie gereserveerd;

-VROM vraagt de gemeenten bij het maken van hun plannen rekening te houden met de normen ten aanzien van gezondheid en veiligheid; het Rijk kijkt of voor de geconstateerde knelpunten voor veiligheid, gezondheid en ruimtegebruik extra financiŽle middelen beschikbaar kunnen worden gesteld;

-de provincie werkt de ruimtereservering voor kantoren, bedrijven en voorzieningen nader uit in het kader van de na de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening op te stellen regionale structuurvisie; de mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik worden door de provincie optimaal benut; een ruimtewinst van 5-15% behoort tot de mogelijkheden;

-de knelpunten voor de herstructureringsopgave bij bedrijventerreinen worden door de partijen in beeld gebracht; het Rijk gaat de mogelijkheden na voor een financiŽle bijdrage aan de herstructureringsopgave;

-VROM overlegt met Defensie en Domeinen om te bezien wanneer de terreinen in Crailo en Weesp beschikbaar komen;

-de provincie zal uiterlijk in juni 2002 een voorstel uitwerken voor financiering van de N242 (ontsluiting woningbouwlocatie Heerhugowaard, Alkmaar en Langendijk); als het overleg tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten en V&W op dit punt niet tot afspraken leidt, kunnen de gemeenten een voorbehoud maken bij de woningbouwproductie na 2005;

-de provincie brengt in 2002 de problemen met het openbaar vervoer voor de Gooi-en Vechtstreek en Zuid-Kennemerland in beeld en overlegt met V&W;

-provincie en gemeenten werken de opgaven op het gebied van groen verder uit; groen en verstedelijking moeten met elkaar in balans komen en blijven; waar dat mogelijk is wordt het verlies aan groen gecompenseerd.

Beleid
De intentieafspraken staan in het teken van nieuwe beleidsinzichten op rijksniveau (met name de nota 'Mensen, wensen, wonen' en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening). Staatssecretaris Remkes maakt dit jaar met de 20 stedelijke regio's afspraken om die nieuwe beleidsinzichten in het lokale en regionale beleid te implementeren en een zorgvuldige en spoedige overgang van lopende naar nieuwe afspraken te bewerkstelligen. Ook voor Amsterdam en omstreken (ROA-gebied) zijn afspraken gemaakt.De lopende Vinac-afspraken
(de opvolger van Vinex) hebben ook betrekking op financiŽle bijdragen van het Rijk (locatiesubsidies). Een deel van deze middelen blijft aan de regio's toegekend, onder meer voor het bouwen van 10% sociale koopwoningen in binnenstedelijk gebied. Het resterende deel blijft gereserveerd; besluitvorming daarover vindt plaats in 2003, wanneer de intentieafspraken definitief worden. Bij die besluitvorming wordt gekeken in hoeverre de ambities op het gebied van transformatie van wijken, particulier opdrachtgeverschap, vergroting eigen woningbezit en sociale aspecten gerealiseerd worden en leiden tot hogere (onrendabele) kosten.

( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6900&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie