Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brede overeenstemming in ser over wao-beleid

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Sociaal-Economische Raad
Zoek soortgelijke berichten

Sociaal-Economische Raad

BREDE OVEREENSTEMMING IN SER OVER WAO-BELEID

19 maart 2002 -

Partijen in de SER zijn het met elkaar eens over het beperken van de instroom in de WAO en het vergroten van de activerende werking van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen. De belangrijkste elementen van de beleidsvoorstellen zijn:
Werkgevers en werknemers moeten meer werk maken van preventie en begeleiding van ziekteverzuim om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Zij zijn in de arbeidsorganisaties verantwoordelijk voor het in dienst houden en weer aan het werk komen van werknemers met arbeidsbeperkingen.
De wettelijke verplichte loondoorbetaling bij ziekte wordt verlengd van één naar twee jaar.
De WAO zal in de toekomst alleen nog gelden voor werknemers die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn.
Werknemers die (na twee jaar ziekte) tijdelijk arbeidsongeschikt zijn of substantiële arbeidsbeperkingen hebben (35 tot 80 procent), komen in aanmerking voor een wettelijke loonaanvullingsregeling. Dit geldt alleen wanneer zij arbeid verrichten. Bij onvrijwillige werkloosheid kunnen zij een beroep doen op werkloosheidsregelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin zij kunnen werken.
De lasten van twee jaar ziekteverzuim en van de wettelijke loonaanvulling worden bepaald door de omstandigheden in het eigen bedrijf of de arbeidsorganisatie; daarvan uitgaande zal de huidige premiedifferentiatie in de WAO (Pembasystematiek) vervallen. Ontwerpadvies
Dat zijn de hoofdelementen uit het ontwerpadvies Werken aan arbeidsgeschiktheid. Het ontwerpadvies wordt op vrijdag 22 maart besproken in de openbare vergadering van de Sociaal-Economische Raad. Het is opgesteld op verzoek van staatssecretaris Hoogervorst en minister Vermeend van SZW. Het ontwerpadvies is voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van de heer Wijffels. Het wordt in de commissie van voorbereiding ondersteund door alle organisaties van werkgevers en werknemers en door alle onafhankelijke leden met uitzondering van de heer Linschoten.

De heer Linschoten kan zich stellen achter de hoofdlijnen van het ontwerpadvies maar stelt voor een aantal onderdelen gefaseerd in te voeren. Dit geldt in het bijzonder voor de afschaffing van de Pembasystematiek bij de financiering van de nieuwe WAO en voor de verhoging van het uikeringsniveau. Deze onderdelen kunnen volgens hem pas worden gerealiseerd als duidelijk wordt wat de concrete gevolgen zijn van de overige voorstellen op de instroom van WAOers in de komende jaren.

In het ontwerpadvies wordt ervan uitgegaan dat de centrale organisaties van werkgevers en werknemers nog vóór de raadsvergadering van 22 maart overeenstemming bereiken over een Verklaring van de Stichting van de Arbeid. Volgens deze verklaring komen de centrale organisaties - mede namens de bij hen aangesloten organisaties overeen dat de loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar beperkt blijft tot de wettelijk verplichte 70 procent van het loon en dat in het decentrale overleg tussen werkgevers en werknemers aanvullende initiatieven worden getroffen met het oog op preventie van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van werknemers met arbeidsbeperkingen.

Relatie met onderhandelaarsakkoord van 18 januari jl. Het ontwerpadvies is een nadere uitwerking van het onderhandelaarsakkoorddat op 18 januari jl. is gepubliceerd. De nadere uitwerking van de voorstellen heeft met name betrekking op de volgende elementen:
Het duurzaamheidscriterium in de nieuwe WAO wordt als volgt ingevuld: onder verantwoordelijkheid van de overheid (UWV) zullen de desbetreffende medische disciplines worden belast met het opstellen van een lijst met aandoeningen die op basis van statistische ervaringsgegevens zijn aan te merken als duurzaam, dat wil zeggen dat deze naar verwachting langer zullen duren dan vijf jaar. De verzekeringsarts moet bij zijn oordeelsvorming van deze lijst uitgaan; hij kan daarvan afwijken als er overtuigende argumenten voor zijn aan te geven. Op basis van aandoeningen als overspannenheid, burn-out of lagerugklachten ontstaat in beginsel geen recht op een WAO-uitkering. De keuringspraktijk zal organisatorisch steviger worden ingericht: de keuring (door de verzekeringsarts) wordt losgekoppeld van de besluitvorming over het al dan niet toekennen van een WAO-uitkering (door een commissie van de UWV). Verder zal een meer stringente keuringspraktijk moeten gelden en een goede invulling van aansturing en toezicht op de keuringspraktijk moeten plaatsvinden. De voorgestelde wettelijke loonaanvullingsregeling voor tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers en voor werknemers met substantiële arbeidsbeperkingen is nader uitgewerkt. De prikkels voor werkgever, werknemer en verzekeraar lopen parallel aan het maatschappelijk en sociaal belang van betrokkenen, namelijk het zoveel mogelijk voorkomen van uitval uit het arbeidsproces. Omdat de loonaanvulling na werkloosheid of baanwisseling kan herleven, wordt de verzekeraar als uitvoerder van de loonaanvullingsregeling gestimuleerd zich in te zetten voor scholing, reïntegratie en verbetering van de arbeidsgeschiktheid. Ook zal de verzekeraar een reïntegratiebijdrage verschaffen voor noodzakelijke reïntegratie-inspanningen die ten behoeve van een werkloze werknemer met arbeidsbeperkingen worden verricht.
De regelingen bij werkloosheid voor werknemers met substantiële arbeidsbeperkingen zijn verder uitgewerkt: voor werkloze werknemers met substantiële arbeidsbeperkingen zal op de uitkering geen partner- of vermogenstoets worden toegepast behalve bij samenloop van de voorstelde minimumregeling voor twee partners die tot hetzelfde huishouden behoren; zij ontvangen dan samen 100 procent van het minimuminkomen.
De financiering van de nieuwe WAO zal bij invoering geschieden op basis van premieheffing met een landelijk uniforme werkgeverspremie; de mogelijkheid van een gedeeltelijke werknemerspremie in de toekomst wordt opengehouden. De financiering van de wettelijke loonaanvullingsregeling zal geschieden op basis van rentedekking en premiedifferentiatie naar ondernemingsniveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de schadelast en het risicoprofiel, dat mede afhankelijk is van het arbo- en verzuimbeleid van de onderneming. Werkgever en werknemer betalen elk de helft van de premie.
Effecten en gevolgen van de voorstellen
Het ontwerpadvies constateert dat het CPB en Nyfer tot uiteenlopende ramingen komen van de effecten van de voorstellen. Dat hangt samen met het hanteren van verschillende uitgangspunten en rekenmodellen, maar ook met de inschatting van de gedragsreacties naar aanleiding van de voorstellen.
De voorstellen beogen een drastische beperking van de jaarlijkse instroom in de WAO, namelijk van circa 100.000 naar circa 25.000 nieuwe uitkeringen per jaar. Dit zal ertoe leiden dat het bestand aan WAO-uitkeringen in de structurele situatie naar raming wordt teruggebracht van (thans) bijna 1 miljoen naar ongeveer 500.000. De commissie verwacht dat het geheel van de voorstellen zal leiden tot een cultuuromslag zowel bij de uitvoeringsorganisatie van de werknemersverzekeringen (UWV) als bij werkgevers en werknemers op het niveau van de arbeidsorganisaties. De WAO wordt immers een regeling die uitsluitend bij duurzaam volledige arbeidsongeschiktheid perspectief op een uitkering biedt. Het perspectief voor degenen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, komt anders te liggen: zij zullen na twee jaar loondoorbetaling alleen recht hebben op de wettelijke loonaanvullingsregeling als zij arbeid verrichten. Verwacht wordt dat de arbeidsparticipatie zal toenemen met 115.000 tot 240.000 personen, afhankelijk van het succes van de wettelijke loonaanvullingsregeling. Dat zal ook een positieve bijdrage leveren aan de welvaartsontwikkeling.

De SER-voorstellen in vogelvlucht
De voorstellen gaan uit van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. De overheid (UWV) draagt verantwoordelijkheid voor duurzaam volledig arbeidsongeschikten die naar verwachting geen mogelijkheden (meer) hebben op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de inkomens- en arbeidspositie van degenen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn of arbeidsbeperkingen hebben. Dit geldt ook voor arbeidsorganisaties in de sfeer van de overheid. De verplichte loondoorbetaling bij ziekte zal gedurende twee jaar gelden. Een langere periode is mogelijk als de werkgever tekortschiet bij zijn reïntegratie-inspanningen of als werkgever en werknemer daarover afspraken maken. Voor het tweede jaar zullen geen aanvullingen worden afgesproken boven de wettelijk verplichte 70 procent van het loon.
Alleen werknemers die naar verwachting duurzaam (langer dan vijf jaar) volledig (80 tot 100 procent) arbeidsongeschikt zijn komen in aanmerking voor een nieuwe WAO-uitkering. De uitvoering daarvan ligt geheel in handen van de overheid (UWV). De financiering zal geschieden door middel van een landelijk uniforme (werkgevers)premie. De premiedifferentiatie volgens de Pembasystematiek komt te vervallen. De uitkeringhoogte wordt 75 procent van het gemiddelde loon van de laatste drie jaar.
Werknemers die naar verwachting korter dan vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zijn of substantiële arbeidsbeperkingen hebben (35 tot 80 procent arbeidsongeschikt) kunnen een beroep doen op een wettelijke loonaanvulling. De loonaanvullingsregeling wordt ingericht als een wettelijk verplichte, particuliere werkgeversverzekering. De uitvoering is in handen van particuliere verzekeraars of van pensioenfondsen (mits binnen de kaders van de Taakafbakening pensioenfondsen). De loonaanvulling wordt uitsluitend gegeven als de werknemer inkomen uit feitelijk verrichte arbeid heeft. Het recht op loonaanvulling kan herleven als de werknemer na werkloosheid elders gaat werken. De loonaanvullingsregeling wordt gefinancierd op basis van rentedekking met premiedifferentiatie naar het niveau van de individuele ondernemingen en arbeidsorganisaties. Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de premie. De loonaanvulling wordt afgeleid van het gemiddelde loon over de laatste drie jaar (70 procent van het arbeidsongeschiktheidsdeel).
Werknemers die naar verwachting korter dan vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zijn of substantiële arbeidsbeperkingen hebben, kunnen bij onvrijwillige werkloosheid een beroep doen op de Werkloosheidswet (eerst 70 procent van het dagloon, daarna 70 procent van het minimumloon tenzij het dagloon lager is dan het minimumloon). Voor het recht op WW-uitkering gelden referte-eisen en de duur van de WW-uitkering is afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden. Hebben de betrokken werknemers geen recht (meer) op een WW-uitkering dan ontvangen zij een uitkering op minimumniveau zonder partner- of vermogenstoets; de hoogte daarvan is 70 procent van het minimumloon of 70 procent van het dagloon als dit lager is. Bij samenloop van deze minimumuitkeringen voor twee partners wordt de totale uitkering gemaximeerd op 100 procent van het minimuminkomen. Deze minimuminkomensregeling wordt (evenals de huidige IOAW) gefinancierd uit de algemene middelen van de rijksoverheid.
In het ontwerpadvies wordt in hoofdzaak ingegaan op de regelingen voor reguliere werknemers. In een vervolgadvies zal nader worden ingegaan op de regelingen voor andere categorieën zoals zelfstandigen, vroeggehandicapten, tijdelijke arbeidscontractanten, uitzendkrachten en andere flexwerkers.
Voor de huidige WAO-gerechtigden blijft de huidige wetgeving gelden.

(Zie ook bijgaand schema)

Onderhandelaarskkoord van 18 januari 2002

© SER 2001 19/3/2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...