Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie wil zelf provinciaal landschap aanwijzen

Datum nieuwsfeit: 19-03-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Utrecht

Persbericht

Kritiek GS op rijksbeleid groene ruimte

Provincie wil zelf provinciaal landschap aanwijzen

19-03-2002
Gedeputeerde staten hebben in een brief aan mevrouw Faber, staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, laten weten welke kanttekeningen de provincie plaatst bij het rijksbeleid ten aanzien van de groene ruimte: het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2). In januari presenteerde het kabinet het nieuwe structuurschema, voorzien van een inspraakperiode die eindigt op 22 maart a.s. Gedeputeerde staten vinden dat het toekomstig beleid op een heldere wijze is neergezet. Wel heeft het college kritiek op het realiteitsgehalte van de gestelde ambities, inspraak op toekomstige keuzes, het buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) houden van militair oefenterreinen, waterbeleid in veenweidegebieden en de aanwijzing van gebieden tot provinciaal landschap.

Uitgangspunt van SGR2 luidt: 'De groene ruimte is voor iedereen.' Het nieuwe structuurschema kenmerkt zich door een hoog ambitieniveau, concluderen GS. Te vrezen valt echter dat indien na formatie van het volgende kabinet er minder middelen beschikbaar komen, de doelstellingen van SGR2 bijstelling in neerwaartse zin behoeven. Met andere woorden: SGR2 wekt verwachtingen, waarvan nog onduidelijk is in hoeverre deze kunnen worden waargemaakt.
Kritiek ontmoet ook het voornemen van Faber om sommige natuurterreinen met intensief militair gebruik buiten de EHS te houden. GS is van mening dat de bevoegdheid om de EHS in Utrecht te begrenzen bij de provincie ligt. Het aanwijzen van gebieden als provinciaal landschap is in SGR2 aan het rijk voorbehouden. Op dit moment is er geen Utrechts gebied aangewezen als zoekgebied voor een provinciaal landschap. GS willen dat Faber provincies bevoegdheid geeft zelf ook gebieden te kunnen voordragen als provinciaal landschap. Mocht de staatssecretaris deze bevoegdheid inderdaad verlenen, dan zou het college de Utrechtse Heuvelrug willen voordragen als provinciaal landschap, als aan enkele voorwaarden wordt voldaan, zoals een rijksbijdrage.
Ten aanzien van het nieuwe waterbeleid in de veenweidegebieden gaat SGR2 uit van bestaande bestuurlijke afspraken als één van de randvoorwaarde. Het ministerie van LNV heeft destijds het Plan van Aanpak voor De Venen onderschreven. In dit plan zijn afspraken opgenomen over aanpassing van de peilen van oppervlaktewater. GS herinneren de staatssecretaris aan deze afspraken en wijzen erop dat voor uitvoering van het nieuwe waterbeleid deze aanpassingen alsnog dienen te worden uitgevoerd.
De provincie vraagt aandacht voor het instrument Groene Diensten in veenweidegebieden. De provincie wil een proef nemen met Groene Diensten in De Venen. GS bepleiten co-financiering van rijk en provincie ter compensatie van dit inkomensverlies en zien daarbij het belonen van Groene Diensten als bruikbaar instrument. In dit kader bepleit de provincie het koppelen van de compensatieregelingen voor agrarische gebieden met een natuurlijke handicap, zoals veenweidegebied, aan deze diensten.

Meer informatie: Adelei van der Velden, telefoon 030 2583325 of Adelei.van.der.Velden@Provincie-Utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie