Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht 07-05-2002

Datum nieuwsfeit: 07-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d 7 mei 2002.

NB. Er is vanmiddag vanwege de vakantieperiode geen persconferentie


1. Krediet uitbreiding tijdelijke schoolvoorzieningen basisscholen in de wijk Veldhuizen

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht zal de gemeenteraad voorstellen te besluiten om de tijdelijke gebouwen voor de basisscholen in de wijk Veldhuizen uit te breiden. Daarmee wordt vorm gegeven aan de laatste fase in de groei van het scholencomplex in de wijk Veldhuizen. DIt complex werd op 10 januari 2000 als tijdelijk huisvesting in gebruik is genomen voor de drie nieuwe basisscholen te weten De Pantarijn, De Krullevaar en Het Veldhuis. Het gevraagde krediet voor de bouwwerkzaamheden bedraagt EUR 456.000. Met dit krediet wordt het complex uitgebried met 4 klaslokalen.


2. Kredietaanvraag Zwembad De Krommerijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om openluchtzwembad De Krommerijn op te knappen. Het college heeft besloten om een krediet van EUR 159.200 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt een kwaliteitsverbetering van het zwembad mogelijk gemaakt, waarbij bijzondere aandacht is voor veiligheid en uitstraling van het bad. Ook wordt het achterstallig onderhoud aangepakt, dat is ontstaan doordat er enige tijd onzekerheid was over het voortbestaan van het bad. Gepland is nu onder andere een renovatie van de glijbaan, zwembadtrapjes en de badrand. Daarnaast gaat het om tegelwerk, schilderwerk en groenonderhoud. Tevens is er een krediet verleend van EUR 57.000 ten behoeve van voorzieningen voor dagrecreatie: picknicktafels, speeltoestellen voor kleine kinderen en een voetbalkooi. De werkzaamheden worden nog dit seizoen uitgevoerd.


3. `Subsidie en contract Utrechtse Werkbedrijven 2002'
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de contracten die zijn opgesteld voor de uitvoering door Utrechtse Werkbedrijven (UW) in 2002 van een aantal activiteiten op het gebied van werkgelegenheid. Het gaat daarbij om dienstbetrekkingen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en dienstverbanden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast worden extra activiteiten ingekocht met name om werkzoekenden voor te bereiden op een gesubsidieerde baan. Het geheel is een nagenoeg ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden die UW in 2001 voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Met de uitvoering van de Wiw en de Wsw is bij UW voor 2002 een bedrag gemoeid van ongeveer EUR 29 miljoen. Dit bedrag wordt volledig door het rijk gesubsidieerd. De aanvullende activiteiten betreffen een bedrag van ongeveer EUR 700.000. Deze activiteiten betreffen deels rijkssubsidie en deels gemeentelijk budget voor scholing en activering.

Het voorstel gaat ter informatie naar de commissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


4. Mw. Andela in welstandskamer Leidsche Rijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mw. G. Andela te benoemen tot lid van de Welstandskamer Leidsche Rijn, met ingang van 1 mei voor de periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een zelfde periode.

Voor de Welstandskamer Leidsche Rijn geldt per 1 januari 2002 een uitgebreider beoordelingsgebied. Tot deze datum adviseerde de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie als toetsend welstandsorgaan over het voormalige grondgebied Vleuten- De Meern. Door de ruimtelijke eenheid van deze dorpskernen met de nieuwe VINEX-wijken èn de onderlinge raakvlakken, is besloten de welstandsadvisering voor dit 'nieuwe' gebied ook door de leden van de Welstandskamer Leidsche Rijn te laten verrichten.

Met deze uitgebreidere taakstelling is echter geconstateerd dat het noodzakelijk is een deskundige op het gebied van architectuurhistorie op structurele basis aan de Welstandskamer toe te voegen. In het recente verleden werd er op ad hoc-basis monumenten/architectuurhistorische expertise 'geleend' van de Commissie Welstand en Monumenten indien er monumentwaardige onderwerpen in de VINEX-locatie aan bod kwamen.

Met de uitbreiding Vleuten- De Meern leert de ervaring - met name door meer agrarische bebouwing en de bebouwing in de bestaande kernen - dat de continue aanwezigheid van een lid met deskundigheid op het gebied van architectuurhistorie bij de Welstandskamer Leidsche Rijn wenselijk is.

Mw.G. Andela heeft vanaf 1 september 2001 reeds zitting in de Commissie Welstand en Monumenten en is derhalve ingewerkt in de (architectuur)historie van Utrecht en omgeving. Zij heeft ruime ervaring in het overbrengen van haar architectuurhistorische kennis in diverse docentschappen en als lid van verschillende welstandscommissies. Mevrouw Mandela heeft diverse publicaties op haar naam waaruit haar brede belangstelling en uitgebreide kennis blijken.

De raadscommissie Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer worden geïnformeerd over deze benoeming.


5. College wil samenstelling Adviescommissie voor het Ouderenbeleid wijzigen

De huidige doelstelling en taken van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid zijn na vijf jaar nog steeds actueel en behoeven geen wijziging. Dit blijkt uit een evaluatie van het functioneren van deze commissie. Wel zijn de uitkomsten van de evaluatie aanleiding om de huidige samenstelling van de commissie te wijzigen. Toen de adviescommissie in 1990 door de gemeenteraad werd ingesteld, was bepaald dat na vijf jaar het functioneren van de commissie opnieuw zou worden bezien.

Het college van b & w stelt op basis van de evaluatie voor om de huidige belangenbehartigers van ouderen aan te vullen met vertegenwoordigers van de adviesraden minderheden (maximaal 4 leden) en ouderen vanuit de voormalige gemeente Vleuten-De Meern (2 leden). Daarnaast is het voorstel om de nu vertegenwoordigde (ouderen)organisaties aan te vullen met een vertegenwoordiging uit de wijkwelzijnsorganisaties. Ook zal een uitbreiding van de gemeentelijke vertegenwoordiging mogelijk worden gemaakt. Voorgesteld wordt in de verordening op te nemen dat bij de samenstelling van de adviescommissie te streven naar een spreiding over de Utrechtse wijken. Dit om aansluiting te zoeken bij het wijkgericht werken.

Het budget van de adviescommissie wordt binnen de welzijnsbegroting 2002 een verhoging voorzien van EUR 3.857 naar EUR 10.000 om de kosten te kunnen dekken en om meer aandacht te vragen voor het commissiewerk.

Het college stemt hiermee in met de notitie Uitkomsten evaluatie van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid en de bijgaande ontwerp-verordening. De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid wordt gehoord waarna de notitie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Utrecht, 7 mei 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie