Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 15-05-2002

Datum nieuwsfeit: 15-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barneveld
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barneveld


week 20 - 16 mei april 2002

* COLLECTE

* OUD PAPIER

* NIEUWS VAN MILIEUSTRAAT OTELAAR

* INFORMATIEAVOND OVER HET CENTRUMPLAN BARNEVELD OP 23 MEI
* VERGADERING VELUWECOMMISSIE

* TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

* WERK AAN DE WEG

* AANVRAAG KAPVERGUNNING

* OFFICIELE MEDEDELINGEN

* BOUWEN

* MILIEU

* RUIMTELIJKE ORDENING

COLLECTE

In de week van 20 tot en met 25 mei wordt in de gemeente Barneveld gecollecteerd voor het Nederlands Astma Fonds

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 18 mei: Kootwijkerbroek
Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Barneveld
Papiercomité Van Breugelplantsoen, zaterdag 18 mei van 8.00 - 19.00 uur, container op het Van Breugelplantsoen. Voor meer informatie: E. Dokter, tel (0342) 42 22 88.

WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL

De ritten van het restafval op maandag 20 mei (tweede Pinksterdag) worden verplaatst naar vrijdag 17 mei.
Plaatst u de grijze container om 7.30 uur aan de weg? De huisvuilwagens rijden namelijk een andere route dan u gewend bent.

NIEUWS VAN MILIEUSTRAAT OTELAAR

Vanaf begin april kunnen inwoners van de gemeente Barneveld met hun stortpas terecht bij de milieustraat Otelaar voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval. Er zijn al veel positieve reacties binnengekomen. Het afval kan gescheiden worden zodat veel materialen voor hergebruik in aanmerking komen. Omdat er meerdere autos tegelijk gelost kunnen worden, is de wachttijd ook aanmerkelijk verkort. Bij de gemeente is een uitgebreide brochure beschikbaar over de milieustraat Otelaar. Mocht u deze nog niet ontvangen hebben kunt er altijd een ophalen of aanvragen. De openingstijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 12.00 en van 13.00 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 12.00 uur.

TIP:
Als u het grof huisvuil met een kar achter de auto vervoert, zorg er dan voor dat de lading goed vastgebonden op de kar ligt. Zo voorkomt u dat er materialen afwaaien tijdens het rijden. En hebben de bewoners van de aanvoerroutes naar de Otelaarseweg geen last van uw afval!

INFORMATIEAVOND OVER HET CENTRUMPLAN BARNEVELD OP 23 MEI

U bent van harte welkom!

Op donderdag 23 mei aanstaande is er een informatieavond over het Centrumplan Barneveld die plaatsvindt in de grote aula van het Johannes Fontanus College, aan de Wethouder Rebellaan 135 in Barneveld, aanvang 19.15 uur.

Samen met Amstelland Ontwikkeling werkt de gemeente Barneveld aan de uitwerking van plannen voor het centrum van Barneveld die zijn vastgelegd in het zogenoemde Centrumplan Barneveld. Het plan is vooral gericht op het verbeteren van een aantal voorzieningen in het centrum van Barneveld en wel zo dat het centrum ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Voorbeelden van onze plannen zijn:

* Verbouwing en uitbreiding van de Veluwehal voor met name de Muziekschool, de jongeren en de ouderen;

* De bouw van een nieuwe bibliotheek op de plek van het Concertgebouw;

* De sloop van Markthal die plaats maakt voor een supermarkt plus woningen;

* De realisatie van een parkeergarage;

* Verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis.
Na een tijd van voorbereiding is het nu zover dat er een bestemmingsplan in ontwerp klaarligt voor alle deelgebieden waar het Centrumplan Barneveld zich op richt. Dit plan bevat een omschrijving van de bestemmingen in het gebied (wonen, detailhandel, horeca, enz.) als ook van de toegestane afmetingen van de bebouwing in het gebied. Ook is voor het totale centrum een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat een basis vormt voor de vormgeving en aanzicht van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdens de informatieavond presenteren we u naast een korte, algemene beschrijving van het centrumplan en de planning van de activiteiten, met name de inhoud en procedure van zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan. U krijgt ruim de gelegenheid om voorafgaande aan de presentatie en ook erna de plannen op panelen te bekijken en onze medewerkers te bevragen over het hoe en wat. U bent van harte welkom op 23 mei aanstaande!

VERGADERING VELUWECOMMISSIE

Hoe ziet de toekomst van de Veluwe er uit? Wie gaat wat doen en wanneer?
Daarvoor staat de Veluwecommissie centraal. Deze commissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland, het dagelijks bestuur van de provincie. Zij moet GS daarover adviseren. Dit gebeurt via een verdere uitwerking van het beleidsplan Veluwe 2010 en door het opstellen van een reconstructieplan voor het gebied. Alles is er op gericht om een goede kwaliteitsimpuls tot stand te brengen.

De bijeenkomsten van de Veluwecommissie zijn openbaar, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom!

De Veluwecommissie vergadert eenmaal per 6 weken. Het vergaderschema, de agenda en de te behandelen stukken kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de provinciale website
(www.gelderland.nl/veluwecommissie/).

De eerstvolgende vergadering van de Veluwecommissie is op 23 mei 2002 in de raadzaal van het gemeentehuis van Apeldoorn (Marktplein 1). Vanaf 9.30 uur kunt u de vergadering bijwonen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de vergadering van 4 april 2002
3. Ingekomen en verzonden stukken

4. Evaluatie contactgroep Veluwe

5. Advies Adviescollege Grenzenloze Veluwe
6. Beleid voor Robuuste Verbindingen en Ecologische Poorten Veluwe
7. Rijkskader Reconstructieplannen

8. Aanzet tot Projectplan fase 3 reconstructie
9. Diverse punten in het kader van Leader+10. Toetsing DII-project
10. Stukken ter kennisname

11. Rondvraag

12. Sluiting

Het werkgebied van de Veluwecommissie wordt in het noorden begrensd door de Randmeerkust, in het oosten en zuiden door de IJssel en Neder-Rijn en de grens van het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) in het westen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Zomermarkt Stroe
Op 6 juli 2002 zal in Stroe op een gedeelte van de Stroeërweg, een gedeelte van de Zonnedauw, een gedeelte van de Ericaweg en de Callunaweg een zomermarkt worden georganiseerd. In het kader van de verkeersveiligheid en ter bescherming van bezoekers en deelnemers aan dit evenement is besloten de volgende verkeersmaatregel te nemen:

Het afsluiten voor doorgaand verkeer van de Stroeërweg (tussen de zuidelijke Zonnedauw en de Ericaweg), noordelijke Zonnedauw (gedeelte Ericaweg tot Stroeërweg), Ericaweg (gedeelte van Callunaweg tot Wolweg) en de Callunaweg te Stroe op 6 juli 2002 van 12.00 tot 20.00 uur.

Rommelmarkt in Voorthuizen
Op 31 augustus 2002 zal in Voorthuizen op een gedeelte van de Van den Berglaan tussen de Strausslaan en de Beatrixlaan een rommelmarkt worden georganiseerd. In het kader van de verkeersveiligheid en ter bescherming van bezoekers en deelnemers aan dit evenement is besloten de volgende verkeersmaatregel te nemen:

Het afsluiten voor doorgaand verkeer van de Van den Berglaan tussen de Strausslaan en de Beatrixlaan te Voorthuizen op 31 augustus 2002 van 06.00 tot 18.00 uur.

De betreffende verkeersbesluiten liggen voor een ieder tot 27 juni 2002 ter inzage bij de gemeente Barneveld, afdeling Bestuur en Management Ondersteuning, kamer 1.19.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de president van de Rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de president van de Rechtbank te Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

WERK AAN DE WEG

De komende week/weken vinden weer diverse wegwerkzaamheden plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de komende activiteiten.

Barneveld

Reconstructie Van Wijnbergenlaan/Stationsweg in Barneveld Om de fietsoversteken te verbeteren wordt de aansluiting Van Wijnbergenlaan met de Stationsweg gereconstrueerd. Hierbij wordt onder andere de linksafstrook verwijderd en middengeleiders aangebracht.

In verband met deze reconstructie zal het verkeer vanaf dinsdag 21 mei geregeld worden door middel van een verkeersregelinstallatie. Het fietsverkeer kan zoveel mogelijk gebruik blijven maken van de bestaande fietsoversteken. De maximum snelheid zal ter plaatse worden teruggebracht naar 30 km/u. De verkeersregelinstallatie zal in werking zijn tussen 9.00 tot 16.00 uur. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag.

Mr Troelstralaan
Hier wordt op dinsdag 21 en woensdag 22 mei aan de weg gewerkt. De weg wordt niet afgesloten voor het verkeer.Op donderdag 23 mei is de weg wel voor het verkeer afgesloten. De rijbaan wordt dan voorzien van een oppervlakbehandeling en er worden fietssuggestiestroken aangebracht.

Achterveldseweg
Deze weg is op dinsdag 21 en woensdag 22 mei a.s. afgesloten tussen de Plantagelaan en Briellaerdseweg in verband met
asfalteringswerkzaamheden. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Plantagelaan - Scherpenzeelseweg - Postweg - Asschatterweg v.v. De busdienst van connexxion wordt wel uitgevoerd.

Garderen

Speulderweg
De gemeente Ermelo is bezig met wegwerkzaamheden tussen Garderen en Speuld. Daarvoor wordt vanaf dinsdag 21 mei 7.00 uur tot en met vrijdag 24 mei 17.00 uur de Speulderweg afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Kootwijkerbroek

Dwarsgraafweg
Vanaf dinsdag 21 mei wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt ter plaatse d.m.v. een voorrangsregeling geregeld.

Oude Garderenseweg
Tussen de Garderbroekerweg en de Harskamperweg worden op donderdag 23 mei asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Dit wegvak is dan afgesloten voor het verkeer.

Walhuisweg
Op vrijdag 24 mei is deze weg afgesloten voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt ingesteld vanaf de Essenerweg via de Laageinderweg - Broekdijk en Lage Valkseweg v.v..Vanaf de inrit van garagebedrijf G. Pater richting Kootwijkerbroek wordt over een lengte van 600 meter een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het garagebedrijf G. Pater is bereikbaar vanuit de richting Lage Valkseweg.

Terschuur

Stoutenburgerweg
Deze weg is op woensdag 22 mei afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Dronkelaarseweg en de Klettersteeg. Tussen de Elleboogweg en de Molen wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het doorgaande verkeer Terschuur - Achterveld wordt omgeleid via de Hoevelakenseweg - Rijksweg - Nijkerkerweg - Thorbeckelaan - Burg. Kuntzelaan - Bouwheerstraat - Plantagelaan en Achterveldseweg v.v.

Brunesengweg
Deze weg is in verband met asfalteringswerkzaamheden op donderdag 23 mei afgesloten tussen de Nijkerkerweg en de manege.

Meer informatie?
De werkzaamheden worden door verschillende personen gecoördineerd. Hieronder zijn de contactpersonen voor de diverse werkzaamheden weergegeven.

Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Van Wijnbergenlaan kunt u contact opnemen met dhr. A.S. Hagen van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur, telefoon (06) 51 25 24 96.

Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Speulderweg kunt u contact opnemen met dhr. v.d. Weide van de gemeente Ermelo, tel. (06) 53 25 94 25.

Voor meer informatie over de overige werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer G. van der Bij van de afdeling Wegen en Riolering, telefoon (06) 53 57 22 40. Voor deze werkzaamheden geldt dat uitvoering afhankelijk is van de weersomstandigheden. Woningen en bedrijven gelegen aan weggedeelten die worden geasfalteerd of waar een oppervlakbehandeling wordt aangebracht zijn op de betreffende dag niet per auto te bereiken. De werkzaamheden worden tussen 06.30 uur en 18.30 uur uitgevoerd.

AANVRAAG KAPVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders zijn van plan een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 25 populieren en ongeveer 25 coniferen bij het voormalig tenniscomplex De Watermolen te Barneveld.

Het betreft gemeentelijke bomen die langs de Barneveldse Beek staan en in de groenstroken om de voormalige tennisbaan. Om het uitwerkingsplan de Watermolen en de (her)inrichting van de buitenruimte op het voormalig tenniscomplex te realiseren, zullen bomen moeten worden verwijderd.
De kap van de populieren in de strook langs de Barneveldse Beek is noodzakelijk om de volgende redenen:

* Er is een verhoogde schadekans op de omgeving, als het plan op het voormalig tenniscomplex is gerealiseerd. Naarmate populieren ouder worden (2de helft van de volwasfase) verminderd de vitaliteit en de conditie en hebben ze last van takbreuk dat schade kan veroorzaken aan zaken of personen.

* Er is ruimte om de velling nu uit te voeren. Het voormalige tenniscomplex is vrij van opstallen, waardoor het mogelijk is de bomen tijdens het vellen te laten vallen. Noodzakelijke velling in de toekomst zal leiden tot een zeer lastig en kostbaar karwei.
* De bomen zijn reeds langere tijd kaprijp (kaprijp= het oogstbare stamhout is van goede kwaliteit voor industrieëel gebruik).
* Verwijdering van de populieren komt de (her)ontwikkeling van de groenstrook langs de Barneveldse Beek ten goede. Na realisering van het plan wordt in de groenstrook langs de beek een aanvullende herplant uitgevoerd om een ecologische zone te verkrijgen.

De aanvraag ligt ter inzage bij de informatie-/receptiebalie van de Sector Openbare Werken, Kallenbroekerweg 121 te Barneveld. Belanghebbenden kunnen tot 14 juni 2002 hun zienswijze over de aanvraag schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Barneveld; voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer J. Kardol van de afdeling Groen bij de Sector Openbare Werken. Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie, tel. (0342) 415156.

OFFICIELE MEDEDELINGEN

WET GELUIDHINDER

Ten gevolge van de reconstructie van de weg op de kruising Postweg / Scherpenzeelseweg, het gaat om de aanleg van een rotonde, zullen de geluidsbelastingen in de directe omgeving hernieuwd dienen te worden berekend.

De Wet geluidhinder staat voor woningen in buitenstedelijk gebied met een heersende geluidsbelasting van boven de 50 dB(A), een verhoging ten gevolge van een reconstructie aan een weg toe van maximaal 5 dB(A).

A.
Uit onderzoek is gebleken dat de reconstructie gevolgen heeft voor de geluidsbelasting van de woning Postweg 11, die deze ondervindt ten gevolge van de Scherpenzeelseweg. Deze geluidsbelasting zal met 1 dB(A) worden verhoogd tot 55 dB(A).

B
Uit onderzoek is gebleken dat in de overige situaties door de reconstructie er geen sprake is van toename van de geluidsbelasting op woningen.
De toekomstige waarden van de geluidsbelasting (anno 2012) kunnen als maximaal toelaatbaar worden vastgesteld;


- 59 dB(A) voor de woning Postweg 11 ten gevolge van de Postweg ;
- 56 dB(A) voor de woning Postweg 22 ten gevolge van de Postweg ;
- 58 dB(A) voor de woning Scherpenzeelseweg 130 ten gevolge van de Scherpenzeelseweg;

Gelet op de voornoemde geluidsbelastingniveaus onder A en B dient van het college van gedeputeerde staten van Gelderland ontheffing worden verkregen om de uitvoering mogelijk te maken. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om voor het gestelde onder A en B het genoemde college te verzoeken de benodigde ontheffing te verlenen.

Het ontwerp-verzoek met betrekking tot het bovenstaande, ligt van 17 mei 2002 tot en met 13 juni 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder opmerkingen ten aanzien van het ontwerp-verzoek schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Barneveld, postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Men kan opmerkingen ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die gehouden zal worden op 23 mei 2002 om 11.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein3 (VROM-gebouw), kamer 2.12.

BOUWEN

De volgende aanvragen voor een bouw- of sloopvergunning zijn binnengekomen.
Bouwadres Naam aanvrager Bouwplan
Barneveld
Amersfoortsestraat 34 J. Hardeman uitbreiden van een woning en een schuur
Anthonie Fokkerstraat Kraake Interieurs bouwen van een showroom met kantoorruimte
Berkenlaan (achter nr 39) Driesten Bouwbedrijf bouwen van een woning met garage/berging
Hertespoor 56 E.J. van Zoeren plaatsen van een tuinhuisje Nijenbeek 53 J. van de Beek verbouwen en uitbreiden van een woning/berging
Raperbeek (Beek-akkers) Bouwbedrijf R. van de Mheen bouwen van 42 woningen

Kootwijkerbroek
Veluweweg 24 Felua B.V. verbouwen en uitbreiden van een winkelpand

Stroe
Harderwijkerkarweg 11 J. Jansen bouwen van een garage/berging Wolweg 7 Mts. G. en A.H. Ruitenbeek bouwen van een veestal

Voorthuizen
Verbindingsweg 32 M. Top verbouwen en uitbreiden van een kippenschuur

Aanvragen om een sloopvergunning
Adres Naam aanvrager Sloopplan
Garderen
Buurtstraat 7 W. Koelewijn geheel slopen woning

Kootwijkerbroek
Puurveenseweg 10 J. Goor geheel slopen van een woning en een schuur Veluweweg 20 Felua B.V. geheel slopen van een woning en een garage

Voorthuizen
Hunnenweg 49 W. Gerritsen geheel slopen van een woning Kieftveen 13 G.J. de Gooijer geheel slopen van een toiletgebouw Molenweg 69 A.A.S.J. Visser geheel slopen van een woning Rijksweg 111 Felua B.V. geheel slopen van 6 kippenschuren

Inzien van aanvragen?

Aanvragen en plannen inzien
Alle aanvragen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld. De beoordeling van deze aanvragen moet nog beginnen. Het is daarom nu nog niet bekend of voor deze aanvragen een vergunning wordt verleend.

Aanvragen uit het buitengebied
Voor bouwaanvragen uit het buitengebied waar het nieuwe bestemmingsplan van toepassing is, geldt in het bijzonder dat deze vier weken na de datum van publicatie ter inzage liggen. In deze periode kunt u reageren op deze aanvragen. U kunt uw zienswijze hierover schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

Bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan De onderstaande bouwplannen wijken af van het bestemmingsplan. In de derde kolom is aangegeven waaruit de afwijking bestaat. Het is de bedoeling van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om voor deze plannen een vergunning te verlenen.

Bouwadres Bouwplan Afwijking bestemmingsplan
Barneveld
Jan van Schaffelaarstraat op perceel nr 42 Juweliersbedrijf Kaasschieter (b) bouwen van een winkelruimte met 4 appartementen i.v.m. een voorbereidingsbesluit is in principe geen bebouwing toegestaan

Garderen
Oud Milligenseweg 47-88 / Schoorl Chaletbouw (b) bouwen van een recreatieverblijf strijd met geldend bestemmingsplan, past wel in nieuw bestemmingsplan

Kootwijkerbroek
Hazendonkweg 12 / G.W. Ekkels (b) verbouwen en uitbreiden woning in bestaande garage en het aanbouwen van een garage/berging strijd met geldend bestemmingsplan, past wel in nieuw bestemmingsplan Kapweg (naast nr 20a) / H. Bouwman (b) bouwen van een woning met garage/berging strijd met geldend bestemmingsplan, past (na reparatie) wel in nieuw bestemmingsplan
Muldersweg 6 / A. Top (b) bouwen van een woning met garage/berging /stallingsruimte strijd met geldend bestemmingsplan, past wel in nieuw bestemmingsplan

Terschuur
Molweg 2 / G. Wernsen (b) bouwen van een schuur strijd met geldend bestemmingsplan, past wel in nieuw bestemmingsplan

Voorthuizen
Gerard Doustraat 125 / Vereniging Scholen met de Bijbel (a) plaatsen van een noodlokaal de maximaal toegestane goothoogte wordt hier overschreden
Kamphuisstraat 22 / N.R. Lodeweges (b) bouwen van een garage/berging de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen wordt hier overschreden
Overhorsterweg 51 / Fa. Van Donkersgoed (b) bouwen van een bedrijfsruimte strijd met geldend bestemmingsplan, past wel in nieuw bestemmingsplan
Zevenbergjesweg 1 55 / H. van Wessel (b) bouwen van een woning strijd met geldend bestemmingsplan, past wel in nieuw bestemmingsplan

Zwartebroek
Platanenstraat op perceel nr 4 / H. Kamphorst (b) bouwen van een woning strijd met geldend bestemmingsplan

Inzien van plannen en reageren op besluiten over plannen?

Plannen inzien
Alle aanvragen en plannen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld.

Reageren op voorgenomen besluiten
Bent u het niet eens met de voorgenomen besluiten van het college van burgemeester en wethouders over de bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan? Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders en geef daarin aan waarom u het er niet mee eens bent. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Het college zal uw reactie meewegen in het definitieve besluit. De inzagetermijn en reactietermijn zijn niet voor ieder plan dezelfde. Deze termijnen zijn twee weken (vanaf 13 mei tot en met 26 mei 2002) of vier weken (vanaf 13 mei tot en met 9 juni 2002). Achter het bouwadres is met een letter aangegeven welke termijn geldt: a= 2 weken, b= 4 weken.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

RUIMTELIJKE ORDENING

BESTEMMINGSPLAN BEATRIXLAAN VASTGESTELD

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Beatrixlaan vastgesteld. Dit plan heeft tot doel de bouw van een seniorenwoning op het perceel Beatrixlaan 24 in Voorthuizen mogelijk te maken.

Van 17 mei tot en met 13 juni 2002 ligt het vastgestelde plan voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Over het ontwerp voor het bestemmingsplan Beatrixlaan heeft niemand zijn zienswijze kenbaar gemaakt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld zoals dit in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Als gevolg daarvan kunnen uitsluitend belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, gedurende genoemde termijn van terinzageligging bij gedeputeerde staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan Beatrixlaan.

MILIEU

Verleende milieuvergunning
Aan het hieronder genoemde bedrijf is een milieuvergunning verleend. Tot en met 28 juni 2002 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunning. Beroep is slechts mogelijk indien tegen de ontwerpmilieuvergunning bedenkingen zijn ingediend en wanneer de milieuvergunning afwijkt van de ontwerpmilieuvergunning.

Bedrijfsadres Naam aanvrager Aanvraag voor
Voorthuizen
Hunnenweg 59-2 J. Dekker BV Revisievergunning voor een pluimveehouderij

Meldingen (op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer) De volgende bedrijven hebben een melding gedaan op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor het oprichten/veranderen van een bedrijf waarvoor landelijke voorschriften gelden. De meldingen liggen ter inzage vanaf 17 mei 2002.

Bedrijfsadres Naam melder Melding voor
Kootwijkerbroek
Garderbroekerweg 122 De heer G. van Huigenbos Melkrundveehouderij

Stroe
Tolnegenweg 11 Smederij Geert Huisman Opslag van metalen voorwerpen

Inzien van en reageren op de (ontwerp)vergunningen/besluiten en meldingen?

Ontwerpmilieuvergunningen/ontwerpbesluiten
Motiveer uw bedenkingen en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk (postbus 63, 3770 AB in Barneveld) of mondeling tijdens een gedachtenwisseling. Houdt u er rekening mee dat u binnen de bedenkingentermijn uw reactie kenbaar moet maken, anders verspeelt u uw beroepsrecht.

Verleende/ingetrokken/geweigerde milieuvergunningen U had bedenkingen tegen de ontwerpmilieuvergunning en vindt dat hiermee in de verleende milieuvergunning onvoldoende rekening is gehouden? U kunt dan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Als u wilt voorkomen dat het bedrijf van de milieuvergunning gebruik gaat maken, kunt u bij de Voorzitter van deze Afdeling een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is een griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde meldingen

* Voor meldingen die zijn geaccepteerd op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer gelden landelijke voorschriften. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar.
* Meldingen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer worden geaccepteerd van milieuvergunningplichtige bedrijven. Hiertegen bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Motiveer uw bezwaar en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 63, 3770 AB in Barneveld.

Meer informatie?
Voor het inzien van de (ontwerp)vergunningen en meldingen en voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld, tel. (0342) 495222
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie