Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode

Datum nieuwsfeit: 23-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Sint-Oedenrode
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Sint-Oedenrode


Vergadering commissie Burgerij
Vergadering commissie Middelen
Bouwplan Leerlooierspad
Ontwerp-bestemmingsplan "Ollandseweg 134 - 136" Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat met ingang van 24 mei 2002 voor de duur van 4 weken voor iedereen op
het gemeentehuis ter inzage zal liggen het ontwerp-bestemmingsplan "Ollandseweg 134 - 136".
Het plan voorziet in, voor het op dit adres gevestigde houtverwerkingsbedrijf, de mogelijkheid voor het uitbreiden van het bedrijf met een bedrijfsgebouw en regelt het gebruik van de bij het bedrijf behorende erven.
Zienswijzen omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kunnen binnen de genoemde termijn van 4 weken door iedereen
schriftelijk bij de gemeenteraad worden ingediend.

Afdeling Ruimtelijke Ordening,
TEL (0413) 481354

Aanvragen bouwvergunning

- R. van Nunen, Leeuwerik 5, bouw overkapping
- C. Treuren, Dommelrodelaan 22, uitbreiden woonhuis
- P. van der Heijden, Willem Alexanderstraat 38, uitbreiden woonhuis
- J. van Esch, Zwaluw 21, bouw dakopbouw

- Fam. Kerstholt-Kloprogge, Kalmoes 22, aanbouw achtergevel/bouw tuinkamer

Aanvragen sloopvergunningen

- W. Schepens, Ockhuizenweg 8, Son, sloop twee stallen Kerkdijk 11a
- G. Vogels, Hoogstraat 75, sloop stal

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Bekendmaking bouwplannen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat bij hun de volgende bouwplannen zijn ingediend:

- het uitbreiden van een woonhuis aan de Buizerd 53, v.r.v. fam. Gevers

- het uitbreiden van een woonhuis aan de Clausstraat 9, v.r.v. D. Vervoort

- het bouwen van een erker en erfafscheiding aan de Margrietstraat 1, v.r.v. H.A. v.d. Boomen

De bouwplannen voldoen niet aan de ter plaatse geldende bestemmingsplannen.
Burgemeester en Wethouders hebben op 17 januari 2000 de gewijzigde verruimde regeling voor het bouwen van aan- en
bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aangezien de genoemde bouwplannen voldoen aan de verruimde regeling zijn Burgemeester en Wethouders in principe
bereid via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 23 mei 2002 gedurende 4 weken ter
inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar
maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Verleende bouwvergunningen

- Veghelseweg 70, bouw garage/berging

- Anjerlaan 25, herbouw/uitbreiden berging

- Past.Teurlingsstraat 40, bouw bijkeuken/dakkapel
- Buizerd 25, bouw serre+carport

- Bus 5, uitbreiden woonhuis

- Ollandseweg 183, uitbreiden woonkamer

Verleende sloopvergunning

- Kerkdijk 11a, sloop twee stallen

Verleende aanlegvergunningen

- Vossenbergweg nabij Rijtvenweg 1a, dempen/aanleggen sloot/watergang
- Veghelseweg 51, aanleg paddenpoel tbv natuurontwikkeling
Tegen Bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481339

Bouwplan Vernhout
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een bouwplan is ingediend voor het aanleggen van een tennisbaan aan
het Vernhout 4 v.r.v. A.A.M. van Dinter.

Genoemd perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied 1997. Dit bestemmingsplan is op 11 mei 1999 door
het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan heeft echter nog niet geheel rechtskracht. Ons college heeft de bevoegdheid om, vooruitlopend op het toekomstig bestemmingsplan Buitengebied 1997, onder voorwaarden vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke ordening te verlenen indien het bouwplan voldoet aan de
voorschriften van het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij is vrijstelling nodig van artikel 16 lid 3c via artikel 19 lid 1/artikel 20, lid 18e van het nieuwe bestemmingsplan. Aangezien het bouwplan met vrijstelling voldoet aan de voorschriften van
het bestemmingsplan Buitengebied 1997, zijn wij voornemens om vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het bouwplan op grond van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 4 van de Woningwet. Alvorens
wij een definitieve beslissing nemen op de aanvraag, wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om het bouwplan in te zien.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht/ artikel 50 lid 7 van de Woningwet ligt het bouwplan voor eenieder met ingang van donderdag 23 mei 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Eenieder heeft de mogelijkheid om binnen deze termijn schriftelijk de zienswijze over de aanvraag om bouwvergunning naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481343
Inzameling Grof Huishoudelijk Afval
Werkzaamheden Leunestraat
Vanaf maandag 27 mei 2002 tot en met vrijdag 31 mei 2002 wordt er ter plaatse van de kruising van de
Leunestraat met de Geelgors een verhoogd kruisingsvlak aangelegd. De kruising moet hiervoor worden afgesloten voor al het verkeer. Er wordt een omleidingsroute geplaatst.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481378

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie