Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Denekamp 30-05-2002

Datum nieuwsfeit: 30-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Dinkelland
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Denekamp

Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP Datum plaatsing: 30 mei 2002

ALGEMENE INFORMATIE

GEMEENTEHUIS EN WERKLOCATIES GESLOTEN

In verband met het jaarlijks personeelsuitstapje zijn het gemeentehuis te Denekamp en de werklocaties te Weerselo en Ootmarsum (inclusief de gemeentewerven) op

Vrijdag 7 juni a.s.

GESLOTEN

Er is dan ook geen telefonische bereikbaarheid. Storingen tijdens deze dag kunt u via bovenstaand nummer doorgeven.

AANVRAGEN REISDOCUMENTEN

De naam alsmede de huisstijl van de gemeente wordt veranderd. Dit vergt de nodige aanpassingen in de gemeentelijke administratie en de computersystemen.
In de periode van 28 mei t/m 3 juni a.s. wordt het computersysteem van het taakveld Burgerzaken te Ootmarsum aangepast.
Wanneer u in de periode van 28 mei t/m 31 mei a.s. een reisdocument aanvraagt is de wachttijd op het reisdocument twee weken.

Maandag 3 juni a.s. is het taakveld Burgerzaken te Ootmarsum gesloten.

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de marechausssee op de vliegbasis Twente, telefoon: 053 - 4858888.

VACCINATIECAMPAGNE TEGEN MENINGOKOKKEN C Op 17 juni a.s. zullen in de gemeente Denekamp ongeveer 3.000 kinderen worden ingeënt tegen Meningokokken C. Het gaat in eerste instantie om de kinderen in de leeftijdsgroepen van:


1. 12 maanden tot en met vijf jaar;

2. 15 tot en met 18 jaar.

Per halfuur worden ongeveer 160 kinderen opgeroepen. Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar zullen in een tweede sessie in september a.s. worden ingeënt.
De GGD te Almelo voert deze vaccinaties uit en verzorgt ook de persoonlijke oproepen.

KOOPZONDAG WEERSELO
Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 2 juni a.s. als extra koopzondag aangewezen voor het dorp Weerselo.

LUID PROEFALARM SIRENESTELSEL 5 JUNI 2002
Het is voor u als inwoner van onze gemeente belangrijk te weten wat u in geval van een ramp moet doen. Als de sirene gaat is er iets aan de hand. Het kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval........In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen. Ga daarom naar binnen en stem radio of televisie af op de lokale zender en wacht verdere instructies af.

Zoals gezegd: de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat een radiowagen door uw straat komt. Of dat de politie bij u aan de deur komt. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt.

Wat moet u als eerste doen in geval de sirene gaat?


1. Ga direct naar binnen;

2. Sluit deuren en ramen;

3. Zet radio of televisie aan.


Het moge u duidelijk zin dat een goed werkend sirenestelsel van essentieel belang is om u te waarschuwen.
De luide sirene test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. Reden waarom op woensdag 5 juni 2002 om 12.00 uur het jaarlijkse luide proefalarm van het sirenestelsel zal plaatsvinden.
U weet dan: "Dit is een test, er is geen alarm."

VISVIJVER WILDEHOF
Op diverse plaatsen in Ootmarsum bevinden zich watergangen, sloten en beken waarin het oogluikend werd toegestaan dat de jeugd daar viste.De laatste tijd komen er bij de gemeente, stadsconciërges en wijkagent steeds vaker klachten binnen over het gedrag van de zich daar ophoudende jeugd.
Er worden daarbij eenden mishandeld en vernielingen aan beplantingen en muurtjes aangericht.
Voor alle duidelijkheid: vissen is enkel toegestaan in de visvijver aan de Wildehof die beheerd wordt door de visvereniging Dinkelland.

De stadscongierges zullen hier nauwgezet op toezien.
Forumoverleg Contouren nieuw Sportbeleid.

Door de samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo tot de nieuwe gemeente Dinkelland dient het sportbeleid te worden geactualiseerd en geharmoniseerd. De gemeente Dinkelland heeft Marktplan Adviesgroep B.V. uit Bussum gevraagd het nieuwe sportbeleid voor de gemeente te ontwikkelen, inclusief een nieuw subsidie- en tarievenstelsel.
Voor de ontwikkeling van het nieuwe sportbeleid treedt Marktplan in overleg met vertegenwoordigers van sportverenigingen in de gemeente. Hiertoe wordt een aantal verenigingen uitgenodigd deel te nemen aan een forumoverleg.
De avond bestaat uit 2 onderdelen:


1. allereerst wil Marktplan met de vertegenwoordigers van de uitgenodigde sportclubs discussiëren over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat in het kader van de op te stellen nota is gedaan. Marktplan zal de resultaten van de enquête bespreken;

2. Marktplan zal de contouren van het sportbeleid presenteren. Marktplan wil graag discussiëren over de doelstellingen, uitgangspunten en aandachtspunten voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente. Dat zal geschieden aan de hand van een aantal stellingen.
De resultaten van de avond zullen in de vervolgfase van het opstellen van de sportnota worden verwerkt. Het forumoverleg vindt deze week plaats op

donderdag 30 mei as. om 19.30 uur in het Sport- en Gemeenschapscentrum 't Trefpunt te Weerselo.

Verenigingen die niet voor het forumoverleg zijn uitgenodigd en toch daaraan wensen deel te nemen zijn eveneens welkom. Zij kunnen echter ook schriftelijk reageren op de stellingen. In een latere fase van het onderzoek zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle sportverenigingen in de gemeente.

U kunt ook op deze stellingen reageren en wel via e-mail: (pwolf@denekamp.nl)

SPREEKUREN / AFSPRAKEN BURGEMEESTER, WETHOUDERS EN DE GEMEENTESECRETARIS
Wilt u de burgemeester spreken, wethouder Johannink of de gemeentesecretaris dan kunt u hiervoor een afspraak regelen met Elly Steijn via telefoonnummer: 0541- 854108. Voor een afspraak met de wethouders van Zuilekom, Mentink-Groener of Snijders-Geelink en kunt u contact opnemen met Estelle Vultink, telefoonnummer: 0541- 854109.

Storing drukriolering
Tijdens kantooruren kunt u storingen melden onder telefoonnummer 854276.
Buiten kantooruren:

LOCATIE MEDEWERKER TELEFOON
Denekamp J.B.Mollink 352928 of 06- 53295061
G.B.M.Kuipers 221239 of 06-51290264
Ootmarsum J.B.Mollink 352928 of 06- 53295061
G.B.M.Kuipers 221239 of 06-51290264
Weerselo F. Munsterhuis 06 - 54673369
P. Oude-Essink Nijhuis 06 - 54673371

Klachten en meldingen
Tijdens kantooruren kunt u klachten i.v.m huisvuilinzameling, ongediertebestrijding, onderhoud groen en bestrating enz. melden onder telefoonnummer 854276.

Openingstijden Afvalbrengpunt

LOCATIE DAG OPENINGSTIJD
Denekamp, Hanzeweg 2 Woensdagmiddag 13.00- 16.00 uur Vrijdagmiddag 13.00- 16.00 uur
Zaterdagochtend 9.00- 12.00 uur

VERGADERINGEN

BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 mei jl. onder andere de volgende besluiten genomen:

1. De verordening Programmaraad Castel Twente is gewijzigd en lid benoemd;

2. Basisdocument Politie 2003 is vastgesteld;
3. Gemeentegarantie SVN-lening brede school;
4. Vaststelling 1e part. Herziening bestemmingsplan Saasveld Diezelkamp;

5. Wijziging aanwending financiële middelen wegenonderhoud 2002;
6. Evaluatie en actualisatie operationele grenzen brandweer.
Voorts heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor aankoop grond Pastoriegoederen der Hervormde Gemeente te Denekamp voor de aanleg van de randweg te Denekamp.

COMMISSIEVERGADERINGEN

Volgende week vergaderen de raadscommissies in het gemeentehuis te Denekamp. Onderstaand van enkele commissies de agenda met de te behandelen punten. Waar (nog) geen agenda voorhanden was kunt u bij de genoemde commissiesecretaris informatie inwinnen. Voor de geplaatste agenda's geldt dat deze kunnen worden gewijzigd, dat betekent dus dat er punten kunnen worden afgevoerd en dat de agenda kan worden aangevuld.
Voor alle commissies geldt: u bent van harte welkom de beraadslagingen bij te wonen.

Commissie Algemene en Bestuurszaken (ABZ) Dinsdag 4 juni aanvang 19.00 uur: Voorzitter: burgemeester Mr. F.P.M. Willeme Waarnemend secretaris: G.H.M. Flinkers, telefoon: 0541- 854181 Agenda:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van de commissie ABZ van 13 mei 2002;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen: o Korpsbeschrijving Politie Twente
o Ambtelijke notitie / informatie integrale veiligheid o Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen (procedurele aspecten)

4. Ontwerp-verordening Winkeltijden Dinkelland;
5. Rondvraag;

6. Sluiting.

Commissie Economische Zaken (EZ) Dinsdag 4 juni aanvang 21.00 uur: Voorzitter: de heer J.G. Johannink Secretaris: de heer G. Spenkelink, telefoon: 0541- 854262 Agenda:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 9 april 2002;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen: o overschot personele begroting 2001; o aanbesteding fietspad Vasserweg;
o plan van aanpak "Centrumrand" ( onder voorbehoud).
4. Exploitatierekening bedrijventerrein "Sombeek 3e fase";
5. Wat verder ter tafel komt.

6. Rondvraag;

7. Sluiting.


Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Financiën (VROM/FIN)
Woensdag 5 juni 2002, aanvang 19.00 uur: Voorzitter: Mevrouw A.M.B. Mentink- Groener Secretaris de heer W. Valk, tel. 0541- 854205 Agenda:


1. Opening;

2. Aanvullend krediet Herstructurering centrum Denekamp;
3. Vaststelling "Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting";

4. Vaststelling "Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2003;

5. Personele begroting 2001;

6. Rondvraag / sluiting.

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING:

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften: Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woonhuis aan de Kerkepad 27 in Tilligte (20020030).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Tilligte 1998", aangezien de woning buiten het bouwvlak is gesitueerd. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 9 van het bestemmingsplan. Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 31-5-2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.
Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de bouw van een brede school aan de Profietstraat te Ootmarsum.
De aanvraag ligt met ingang van 31 mei 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


+ Kapelaan van Schaikstraat 3 in Denekamp: vergroten woonhuis en plaatsen van een dakkapel;

+ Johanninksweg 40 in Denekamp: bouwen van een carport;
+ Hakselaar 86 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
+ Nutterseweg 10 in Denekamp: vergroten van een werktuigenloods;

+ Profietstraat 1 in Ootmarsum: bouwen van een brede school;
+ Beatrixstraat 9 in Rossum: uitbreiden woning;
+ Beekdorpweg 26 in Saasveld: gedeeltelijk vernieuwen schuur;
+ Korte Bos 14 in Deurningen: plaatsen kap op garage en bouw erker;

+ Ittersbergstraat 7 in Weerselo: uitbreiden woning met berging;

+ Ittersbergstraat 9 in Weerselo: plaatsen dakkapel;
+ Diezelkamp 1 in Saasveld: bouw woning met garage en
+ de Haarstraat 14 in Weerselo: plaatsen hekwerk met poeren.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:


+ Gunnerstraat 33 in Weerselo: bouw opslagruimte (03-07-2002);
+ Detertweg 3 en 5 in Weerselo: verbouw boerderij tot twee bedrijfswoningen (03-07-2002);

+ Kardinaal Alfrinkweg 9 in Weerselo: bouw erker (03-07-2002);
+ Everlostraat 24 in Rossum: bouw opslagloods (03-07-2002);
+ Pastoor Brenninkmeijerstraat 4 t/m 48 (even) in Weerselo: gewijzigd uitvoeren van 23 appartementen (03-07-2002);
+ Lattropperstraat 106 in Denekamp: bouwen van een machineberging / africhtingsstal (12-7-2002);
+ Ageleresweg 4 in Agelo: vergroten van een ligboxenstal (12-7-2002);

+ Zicht 22 in Denekamp: bouwen van een woonhuis met garage (12-7-2002);

+ Disseroltweg 34 in Lattrop: bouwen van een drietal schuren (12-7-2002);

+ De Mors 40 in Ootmarsum: bouwen van een erker (12-7-2002);
+ Nosseltweg 15 in Denekamp: uitbreiden van een garage (12-7-2002) en

+ de Crocuspad 3 in Denekamp: vergroten van een woonhuis (12-7-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvrage om sloopvergunning is ingekomen:

+ Grotestraat 15 in Denekamp: slopen van een garage en de Hoofdstraat 7 in Lattrop-Breklenkamp: slopen van een opslagloods.

Het plan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Verleende sloopvergunning en positieve reacties op melding sloopvoornemen
Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor slopen van kapconstruktie van woonhuis aan de
Damweg 9 in Tilligte: (12-7-2002).

Dit besluit kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluit

Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 31 mei 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


+ Loonbedrijf Wassink, Hoofdstraat 7 te Breklenkamp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een loon- en grondverzetbedrijf.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende vier weken tot en met 28 juni 2002 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Terinzagelegging meldingen Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:


+ Bakkerij Schabbink, Drosteweg 23 te Saasveld: het uitbreiden van de opslagruimte van de bakkerij ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer;
+ V.O.F. Transportbedrijf Steghuis, Faradayweg 6 te Denekamp: het van toepassing worden van het Besluit Opslag- en transportbedrijven milieubeheer op de bestaande inrichting.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp.

Eveneens liggen op het taakveld milieu, locatie Weerselo ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer van:


+ De heer J.A. Veelers, Helweg 1 te Nutter voor het vergroten van de ligboxenstal en het uitvoeren van interne wijzigingen. Het aantal dierplaatsen wordt niet gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 4 december 2001 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd;

+ Maatschap Kuiphuis, Vollenhoekweg 19 te Tilligte voor het veranderen van een gedeelte van de fokzeugenstal in een machineberging. Deze wijziging is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 24 oktober 2000, nr. 00/18 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijziging voldoet aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijziging geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze meldingen tot en met 5 juli 2002 zowel mondeling als schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:


+ Stichting Siepelmarkt voor het organiseren van een warenmarkt en demonstraties oude ambachten tijdens: de Siepelmarkten op 25 juli, 1 en 8 augustus 2002 van 10.00 uur tot 18.00 uur in het centrum van Ootmarsum;
+ Bewoners van de Cramerstraat voor het houden van een buurtfeest op 22 juni 2002 van 20.00 uur tot 24.00 uur aan de Cramerstraat in Ootmarsum;

+ EHBO Ootmarsum voor het houden van een huis aan huis collecte van 14 tot en met 20 oktober 2002 in Ootmarsum;
+ De Molenruiters voor het houden van een concours-hippique van 10 tot en met 12 juli 2002 van 16.00 uur tot 23.00 uur aan de Bornsestraat in Saasveld;

+ KPJ Deurningen voor het organiseren van trekkertrek wedstrijden aan de Vliegveldstraat te Deurningen op 11 augustus 2002 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage bij het Taakveld Burgerzaken in de locatie Ootmarsum. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

De afgelopen periode zijn door het college van burgemeester en wethouders de volgende vergunningen verleend:


+ Het houden van een buurtfeest door de buurtvereniging Griepskamp op 1 juni 2002 van 20.00 uur tot 24.00 uur aan de Griepskamp te Ootmarsum;

+ Het houden van een loterij waarvan de trekking word gehouden op zondag 7 juli 2002 tijdens het dorpsfeest op 't Goor;
+ Het houden van een loterij op zondag 21 juli 2002 door de P.C. en L.R. de Dalruiters;

+ Stichting Toeristische en Culturele Activiteiten Ootmarsum voor het houden van pleinconcerten op de eerste zondag van de maanden juni tot en met september 2002 op het Kerkplein of de Markt te Ootmarsum van 15.00 tot 17.00 uur;
+ Verder voor het houden van een kunstmarkt op 23 tot en met 25 augustus 2002 in de omgeving van het Kerkplein te Ootmarsum;
+ Amazing Events B.V. voor het houden van een kunstmarkt op 9 juni 2002 van 10.00 uur tot 16.00 uur op het Kerkplein te Denekamp;

+ Buurtvereniging Epmanweg voor het houden van een buurtfeest op 29 juni 2002 van 19.00 uur tot 30 juni 2002 00.30 uur aan de Epmanweg 7 te Denekamp;

+ Buurtvereniging Eschgaarde voor het houden van een buurtfeest op 15 juni 2002 van 19.30 tot 16 juni 2002 00.30 uur aan de Eschgaarde te Deurningen;

+ De Koets'n Keerls voor het houden van een rijtuigenrit door Saasveld, Weerselo en Rossum op 30 juni 2002 van 09.00 uur tot 15.00 uur. Start en finish nabij de Ankerhal te Saasveld;
+ Carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver voor het houden van touwtrekwedstrijden op 7 juli 2002 van 12.00 tot 18.00 uur nabij manege van de landelijke rijvereniging Ons genoegen te Rossum;

+ De Stichting Oost Europa houdt een kledinginzamelingsactie op
3 juli 2002.

Binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is toegezonden aan de aanvrager kunnen belanghebbenden hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het taakveld Burgerzaken tel: 0541 854317 of 854311.

COLLECTEN en Kledinginzameling Er is voor week 23, van maandag 3 juni tot en met zaterdag 8 juni 2002 gèèn collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL "DE VELDKAMP" DENEKAMP A.s. zaterdag 1 juni is er weer een inzameling. Tussen 9.00- 12.00 uur kunt u het oude papier en karton bij school afgeven.
(inrijden vanaf de Veldkampsweg)

PAPIERINZAMELING IN WEERSELO U kunt zaterdag 1 juni a.s. uw oud papier naar het terrein van de gemeentewerf aan de Holtwijkerstraat brengen. Daar zijn de leden van de Klootschietersvereniging "de Gunne" om het oude papier in te zamelen.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie