Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht goedgekeurde dossiers Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 31-05-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 31 MEI 2002 IN

KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vrijdag 31 mei 2002 goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt van het toekomstige beleidsdomein 'Cultuur, Jeugd, Sport en Media' principieel de indeling in entiteiten en de taakstelling van elk van die entiteiten goed. De goedkeuring is een vervolg op de regeringsbeslissing van 19 januari 2001 waarbij de basisprincipes voor de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat (Beter Bestuurlijk Beleid) werden vastgelegd en een leidraad is goedgekeurd voor de invulling van de dertien beleidsdomeinen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In het kader van een vordering van de bv Volker Stevin Roads beslist de Vlaamse regering 50 % van de kosten voor dit dossier aan te rekenen op het Fonds voor Lastendelging.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt met betrekking tot een voorstel van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot de markt voor havendiensten. Het voorstel van richtlijn strekt ertoe een vrije(re) toegang tot de markt voor de havendiensten voor huidige en potentiële dienstverleners te realiseren. De Vlaamse regering sluit zich aan bij het standpunt van de Vlaamse Havencommissie zoals weergegeven in het document 'Aanbeveling van de Vlaamse havencommissie over een gewijzigd voorstel van richtlijn inzake toegang tot de markt voor havendiensten'.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt inzake het voorstel van decreet van de Vlaamse
volksvertegenwoordigers Riet Van Cleuvenbergen, Jan Laureys, Sonja Becq, Veerle Heeren, Bart De Smet en Brigitte Grouwels, houdende organisatie van een Vlaams armoedebeleid.


* * *

De Vlaamse regering kent 2 miljoen euro subsidies toe aan 9 projecten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand, zodat die hun werk kunnen verder zetten.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering kent 16 erkende musea van het landelijk niveau elk 225.000 euro subsidie toe.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aantal wijzigingen van Vlarem I en II goed. De wijzigingen hebben betrekking op het gebruik van niet-verontreinigde uitgegraven bodem. Die kan worden gebruikt bij het uitvoeren van infrastructuur- en grondwerken en is in dat opzicht geen afvalstof. Maar de grond kan ook gebruikt worden voor het opvullen van groeven, uitgravingen en andere putten. Dergelijke opvullingen zijn wel verbonden met de afvalproblematiek, omdat ze wel met een bodemwijziging gepaard gaan en dus niet steeds met het herstel van de natuurlijke toestand kunnen worden gelijkgesteld. In sommige gevallen laat de Vlaamse regering nu toch het gebruik van niet- verontreinigde grond voor dergelijke opvullingen toe.


* * *

Op 15 mei keurde de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van besluit goed tot het bezien, herzien en aanvullen van kwetsbare zones water. Na advies van de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek keurt ze het nu opnieuw principieel goed, onder voorbehoud van technisch nazicht. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

In het kader van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling 'Rio+10' (Johannesburg, 26/8 tot 4/9/2002) neemt de Vlaamse regering kennis van de stand van zaken. Ze onderschrijft de internationale, Europese en Belgische prioritaire thema's ter zake en onderkent daarin de Vlaamse prioriteiten: armoedebestrijding, wijziging van niet-duurzame consumptie- en productiepatronen, bescherming en beheer van natuurlijke rijkdommen, duurzame ontwikkeling in een globaliserende wereld, gezondheid, beheer van duurzame ontwikkeling, en middelen tot implementatie. Die pioriteiten zullen door de Vlaamse onderhandelaars onderhandeld worden tijdens de Belgische, Europese en internationale vergaderingen van Rio10+.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof keurt de Vlaamse regering een aantal ontwerpamendementen goed op het ontwerpdecreet van de middelen- en uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Om de lokale besturen te behoeden voor substantiële meeruitgaven beslist de Vlaamse regering principieel de regeling van het vakantiegeld voor het gemeente- en provinciepersoneel los te koppelen van de regeling voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit besluit geeft uitvoering aan het ontwerpdecreet (dat momenteel bij het Vlaams Parlement is ingediend) tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het provincie- en gemeentepersoneel. Over dit uitvoeringsbesluit wordt nog onderhandeld met de representatieve vakorganisaties. Het wordt ook nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Eind maart keurde de Vlaamse regering principieel het voorontwerp van decreet inzake het Vlaamse Stedenfonds goed. Dit Stedenfonds is bedoeld om de steden extra impulsen te geven om de leefbaarheid te verhogen. De Vlaamse regering trekt hiervoor jaarlijks ca. 100 miljoen euro uit. En dat voor minstens de volgende vijf jaar. Na advies van de SERV en de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur keurt de Vlaamse regering dit voorontwerp van decreet nu opnieuw principieel goed. Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Onder voorbehoud van technisch nazicht en onder de voorwaarden van het begrotingsakkoord verdeelt de Vlaamse regering 191 miljoen euro trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 onder de gemeenten in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering beslist de termijn tot vernietiging van de benoeming van een nieuwe administrateur-generaal bij de GOM Vlaams-Brabant te verlengen met 30 dagen. In afwachting van de herstructurering van de GOM's verzet de Vlaamse minister van Economie zich immers tegen nieuwe benoemingen bij de GOM's.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie