Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Burgemeester Diepenhorstsingel Oud Beijerland afgesloten

Datum nieuwsfeit: 03-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Oud-Beijerland

Burgemeester Diepenhorstsingel afgesloten

In verband met verkeerswerkzaamheden op een tweetal locaties in de Burgemeester Diepenhorstsingel wordt deze in de periode van 3 juni tot en met 28 juni afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Omleiding verkeer

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer richting centrum, Oosterse Gorzen, de Bosschen en de A29 omgeleid via de Beneden Oostdijk. De omleidingsroute wordt met routeborden aangegeven.

Openbaar vervoer

In de hierboven genoemde periode komen de haltes aan de L.J. Costerstraat en de Burgemeester Diepenhorstsingel te vervallen.

De vervangende haltes voor de L.J. Costerstraat worden geplaatst in de J. v.d. Heijdenstraat nabij de hoek met de L.J. Costerstraat voor lijn 161, 171 en 172 (voor de diensten die normaal gesproken door de Bosschen rijden).

De vervangende halte voor de haltes Burgemeester Diepenhorstsingel worden geplaatst aan de Beneden Oostdijk nabij de stoep, schuin tegenover het benzinestation.

Mocht u vragen hebben over het werk, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, de heer A. Deurloo, telefoon 646 629.

Voor vragen over het openbaar vervoer kunt u terecht bij het algemeen reisinformatienummer 0900-9292 (( 0,50 p/m).

Collecteopbrengsten

In de periode van 31 maart tot en met 6 april 2002 heeft het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid collecte gehouden in de gemeente Oud-Beijerland. De netto-opbrengst van de collecte bedraagt 829,01 en komt ten goede aan de Hersenstichting Nederland.

Daarnaast heeft de Stichting Aktie 68 op 8 mei jl. een kledinginzamelingsactie georganiseerd. Op deze dag is 9,780 kilo gebruikte kleding en schoeisel ingezameld, waarvoor een bruto bedrag ontvangen is van 5.379,00.

Commissievergaderingen

Voorafgaand aan de raadsvergadering van maandag 24 juni, vinden een aantal commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gemeenthuis van Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). U ben van harte welkom om één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Op maandag 3 juni as. vergadert om 14.00 uur de Oudbeijerlandse Senioren Advies Raad. De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening;

2. Verslag 6 mei 2002;

3. Mededelingen;

4. Verzonden en ontvangen stukken;

5. Voortgang ouderenbeleid;

6. Voortgangsrapportages:
Werkgroep wonen en omgeving;
Werkgroep Welzijn.

7. Positie OSAR;

8. PR-commissie;

9. Bijwonen commissievergaderingen;

10. Wat verder ter tafel komt;

11. Rondvraag;

12. Sluiting.

Op dinsdag 4 juni vergadert de commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Milieu onder voorzitterschap van de heer J.W.J. van Sintmaartensdijk. De agenda luidt als volgt:
1. Opening;

2. Vaststelling verslagen:
het verslag van de commissievergadering van 14 mei 2002; het verslag van de bijeenkomst van leden van de commissies Openbare Werken en Ruimtelijke en Economische Zaken d.d. 3 april 2002.

3. Mededelingen:
Mededelingen voorzitter:
Mededelingen portefeuillehouder.

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Jaarrekening 2001.

5. Stukken ter informatie:
Jaarrekening 2001 RAD Hoeksche Waard;
Besluit RAD Hoeksche Waard inzake subsidie wegwerpluiers; Vergaderstukken algemeen bestuur RAD Hoeksche Waard; Jaarverslag Milieukeur 2001;
Project energiebesparing onder lage inkomens; Verbetering langzaamverkeerroutes;
Zuid-Hollandse Beleidseffectrapportage Verkeer en Vervoer 2001; Gebiedsprofiel Hoeksche Waard;
Dode hoek spiegels.

6. Gedachtewisseling met de portefeuillehouder Bodemsanering Havenkwartier

7. Rondvraag en sluiting

Tot slot vergadert op woensdag 5 juni de commissie Welzijn onder voorzitterschap van de heer R.J.M. Veelenturf. De agenda luidt als volgt.

1. Opening;

2. Vaststelling verslag commissievergadering d.d. 22-05-2002;
3. Mededelingen:
Mededelingen voorzitter;
Mededelingen portefeuillehouder.

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Ontwerpgemeenterekening 2001.

5. Stukken ter informatie:
Overdracht uitgeprocedeerde asielzoekers;
Subsidie Toeterroute Muziekvereniging Harmonie; Jaarverslag 2001 OSAR;
Jaarverslag 2001 Lokaal Jeugdbeleid;
Subsidieaanvraag MIXT Racism Beat It Festival 2002; Subsidieaanvraag Stichting Nationaal Lamp Vught; Notulen OSAR d.d. 06-05-2002;
Diverse stukken Meningokokken.

6. Gedachtewisseling met portefeuillehouder: Plaats van de OSAR (op verzoek mevrouw Visser); Verzoek OSAR tot aanwijzing permanent lid van de commissie Welzijn;
Gebruik van voorzieningen in Oud-Beijerland door kinderen van alleenstaande ouders (op verzoek mevrouw Gardien); Brief OSAR afbouw subsidie bootreis ouderen.
7. Rondvraag en sluiting

Evenementenkalender

Wat is er de komende tijd in Oud-Beijerland te doen? Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste evenementen / gebeurtenissen.

Datum

Evenement

Locatie


01-06-02


Schaapscheerdersfeest

Kinderboerderij de Boezemvriend


01-06-02


Zomermarkt + loterij

De Open Waard


08-06-02


Kunstmarkt

Oost- en West-Voorstraat en in de Vellingpassage

08-06-02

Fancyfair/rommelmarkt

Thomaskerk

08-06-02

Rommelmarkt

SHO

08-06-02

Actie Cliniclowns

Fitness World

11 t/m 14 juni 2002

Avondvierdaagse

Oud-Beijerland e.o.

15-06-02

Autoexpo

Wilhelminaplein

15-06-02

Volleybal-festijn

park De Laning

22-06-02

Zomerpop / Bløf

Kikkershoek

Voor meer informatie over de bovenstaande evenementen / gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, tel. 0186 646 541.

Gemeentelijke vergaderagenda juni 2002

In onderstaand vergaderschema ziet u welke gemeentelijke (commissie)vergaderingen c.q. activiteiten plaatsvinden in de komende weken. De agendas publiceren wij in de week voorafgaand aan de betreffende vergaderingen.

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur (tenzij anders aangegeven). Indien u belangstelling heeft om één of meerdere vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune, dan bent u van harte welkom.

3

juni

Oud-Beijerlandse Senioren Advies Raad (aanvang 14.00 uur)

4

juni

Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Milieu;

5

juni

Commissie Welzijn;

10

juni

Commissie Ruimtelijke en Economische zaken;


13

juni

Commissie Algemene Zaken;

24

juni

Raadsvergadering;


* De commissie Onderwijs, Sport, Recreatie en Toerisme, stond oorspronkelijk gepland op donderdag 6 juni , maar is voor deze maand komen te vervallen.

Schadeoverzicht

In de maand februari 2002 is de volgende schade ontstaan o.a. door vandalisme aan gemeentelijke eigendommen:

Schade aan: geschatte kosten:

Straatwerk (Vierwiekenplein, Klipper, Acaciastr. Uitloop, Israelsdreef)

4.882

Prullenbak (Oude Tol)

240

Lichtmasten (Havendam, Molendijk, Röntgenstr. e.a.)

5.098

Straatmeubilair (Burg. De Vriesstr., Hortensiastr., Oostvoorstr., e.a.)


2.682

Straatnaamborden ( J. v.d. Heijdenstr., Havendam)

258

Verkeersborden (Bierkade, Vierwiekenplein, Metsustr., Hooizolder e.a.)


1.154

Bomen (De Bosschen) 2.189 Oude Tol (zwembad en gebouw)

384

Speeltoestellen (S. Goudswaardstr., Hobbemaplein, G. Flinckstr., e.a.)


1.910

Totaal


18.797

De gemeente zal proberen de schade op de daders te verhalen. Niet in alle gevallen is echter een dader aan te wijzen en draait de gemeente (en dus de gemeenschap) voor de kosten op. Bent u getuige van vandalisme (of het nu gaat om particuliere of gemeentelijke eigendommen) waarschuw dan zo snel mogelijk de politie tel. 0900-8844!

Dit schadeoverzicht betreft alleen schademeldingen van de dienst Ruimte.

Verspreiding gemeentegids

De gemeentegids van Oud-Beijerland 2002 is de afgelopen tijd huis-aan-huis verspreid binnen de gemeente. Helaas is door een misverstand bij huizen voorzien van een ja/nee sticker of een nee/nee sticker geen gemeentegids bezorgd.

Mocht u de gemeentegids dus niet ontvangen hebben, dan kunt u er eentje afhalen bij het gemeentehuis of contact opnemen met de gemeente (646 566), dan krijgt u er alsnog eentje toe gestuurd.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:

* het plaatsen van een serre en een berging aan de Koninginneweg 46;
* plaatsen van een tuinschuur aan de Winterkoning 12.
De desbetreffende stukken liggen met ingang van 31 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 30 mei 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:


22-05-02


het oprichten van een garage op het perceel Ribesstraat 41;

De heer D.A.D.C. van der Zwaan Ribesstraat 41 3261 AR Oud-Beijerland


2


23-05-02

het vergroten van de woning op het perceel Händelstraat 3;

De heer K. Visser Kempenaar 16 3263 PC Oud-Beijerland


2


23-05-02

het wijzigen van een gevel op het perceel Crayenbosch 22;

De heer C.J. Warrenaar Crayenbosch 22 3261 TE Oud-Beijerland

2

23-05-02

het wijzigen van een gevel op het perceel Crayenbosch 32;

De heer P.M.J.L. Heijmans Crayenbosch 32 3261 TE Oud-Beijerland

2

23-05-02

het wijzigen van een gevel op het perceel Ravenswey 50;

De heer C. Smidtman Ravenswey 50 3261 VB Oud-Beijerland

2

23-05-02

het wijzigen van een gevel op het perceel Ravenswey 52;

De heer P.H.M. de Kuijer Ravensweg 52 3261 VB Oud-Beijerland

2

23-05-02

het vergroten van de woning op het perceel Händelstraat 1;

De heer H. Hoogmoed Multatulipad 72 3261 SM Oud-Beijerland

2

23-05-02

het bouwen van een regenwaterbergbezinkbassin tussen huisnr 86 en 96 en het renoveren van de riolering en de kademuur tussen huisnr 63 en 101 van de Oost-Voorstraat;

Gemeente Oud-Beijerland Dienst Ruimte Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland

2

23-05-02

het plaatsen van een dakkapel op het perceel A.W. Lipsstraat 9;

De heer H. Kruithof A.W. Lipsstraat 9 3262 GA Oud-Beijerland

2

27-05-02

het plaatsen van een verdieping op een woning op het perceel Ravenswey 4;

De heer A. Verhagen Ravenswey 4 3261 VB Oud-Beijerland

2

27-05-02

het verbouwen van een woning op het perceel Jan Tooropstraat 15;

De heer R. Simons Jan Tooropstraat 15 3262 TE Oud-Beijerland

2

27-05-02

het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterkant op het perceel Van Tijnerf 5;

De heer W.H. Jansen Van Tijnerf 5 3263 EL Oud-Beijerland

2

27-05-02

het vergroten van een woning op het perceel Poortlaan 63;

De heer W. Reuvers Poortlaan 63 3261 PA Oud-Beijerland

2

27-05-02

het vergroten van een zolderverdieping en het wijzigen van de achtergevel op het perceel Ravenswey 54;

De heer T.C.J.H. Both Ravenswey 54 3261 VB Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

Geen kapvergunning verleend voor:

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

23-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 117;

De heer F. van Brakel

Bachlaan 117

3261 WB Oud-Beijerland

2

23-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 11;

De heer A.J. Korpershoek Bachlaan 11 3261 WB Oud-Beijerland

2

23-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bachlaan 19;

De heer J.W. t Hart Bachlaan 19 3261 WB Oud-Beijerland

2

23-05-02

het vergroten van de woning op het perceel Bilderdijstraat 8;

De heer J.A. Hoek Bilderdijkstraat 8 3261 PN Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

22-05-02

het gedeeltelijk slopen van een schuur en koelcel op het perceel Ooststraat 30;

De heer J.P. Vink Ooststraat 30 3261 KM Oud-Beijerland

2

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

21-05-02

het houden van twee verkoopdagen op dinsdag 17 september en zaterdag 16 november 2002 in de Bethabarakerk, Jan Lievenslaan 2;

Zendingsvereniging "Alle den Volcke" mevrouw L. Jeliers Vos Ranonkelstraat 52 3261 BV Oud-Beijerland


3


21-05-02

het organiseren van een activiteitendag op zaterdag 25 mei 2002;

Protestantse Christelijke basisschool De Hoeksteen de heer C. Kokje p/a Kievit 37 3263 BD Oud-Beijerland

3

21-05-02

het organiseren van een kunst- en literatuurmarkt op zaterdag 8 juni 2002 op de Oost- en West-Voorstraat en in de Vellingpassage;

Winkeliersvereniging Oud-Beijerland de heer A.W. de Groot W. Vrijlandstraat 75 3262 GN Oud-Beijerland

3

21-05-02

het organiseren van een snuffelmarkt op zaterdag 8 juni 2002;

Vv SHO mevrouw A. van Leeuwen Acaciastraat 34 3261 RC Oud-Beijerland

3

21-05-02

het plaatsen van een fietsenstalling op het perceel Wilhelminastraat
1;


Riagg Rijnmond Zuid P.J. Bliekstraat 5 3201 PL Spijkenisse


2


22-05-02

het aanleggen van een ondergrondse pijpleiding bij de Langeweg;

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV de heer D.J. Agterhuis De Brauwweg 80 3125 AE Schiedam

2

23-05-02

het aanwezig hebben van een behendigheidsautomaat op het perceel Julianastraat 13 15;

Kings Palace Julianastraat 13 15 3262 SH Oud-Beijerland


3

23-05-02

het aanwezig hebben van twee speelautomaten op het perceel Molenaar 26;

Afhaalcentrum Hong Kong p/a P. Pottersingel 7 3262 VH Oud-Beijerland

3

24-05-02

het plaatsen van maximaal 8 reclameborden in de periode van 30 mei tot en met 5 juni, 27 juni tot en met 3 juli, 29 augustus tot en met 4 september en 26 september tot en met 2 oktober a.s. t.b.v. de maandmarkten van Zorgcentrum Sabina in 2002;

Zorgcentrum Sabina Mevrouw S. Hennip Sportlaan 2 3261 AV Oud-Beijerland

2

28-05-02

het plaatsen van losse terraselementen met bijbehorende voorzieningen op een gedeelte van het vierwiekenplein tot 1 oktober 2002;

Brasserie "Werelds" Vierwiekenplein 10 3262 AP Oud-Beijerland

2

28-05-02

het plaatsen van losse terraselementen voor het restaurant op het Vierwiekenplein 106 tot 1 oktober 2002;

Grieks Restaurant Poseidon Vierwiekenplein 106 3262 AP Oud-Beijerland

2

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :
20-03-02


plaatsen van een tuinschuur op het perceel

Winterkoning 12;


3263 RG Oud-Beijerland

De heer A.R. Rosier

Winterkoning 12

05-04-02


plaatsen van een schuur op het perceel Dr.

Duyvendakhof 2;


3261 CL Oud-Beijerland

De heer J. Burggraaf

Dr. Duyvendakhof 2

13-05-02


plaatsen van een tuinhuisje op het perceel

Dokter Kroesenring 26;


3261 CE Oud-Beijerland

De heer P. Mostert

Dokter Kroesenring 26

14-05-02


vergroten van een woning op het perceel

A.W. Lipsstraat 14;


3262 GA Oud-Beijerland

De heer T. Konijnendijk

A.W. Lipsstraat 14

14-05-02


vergroten van een woning op het perceel

Roodpad 1;


3263 EK Oud-Beijerland

De heer H.A. Vervelde

Roodpad 1

20-05-02


vergroten van een woning op het perceel W.

Vrijlandtstraat 8;


3262 GN Oud-Beijerland

De heer A.A. Heerschap

W. Vrijlandtstraat 8

22-05-02


plaatsen van een dakopbouw op het perceel

Klipper 110;


3263 NB Oud-Beijerland

De heer J.E. Singor

Klipper 110

22-05-02


plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

op het perceel Zoomwijcklaan 72;


3263 NE Oud-Beijerland

De heer G. van Dienst

Zoomwijcklaan 72

Sloopvergunningsverzoek tot het:
15-05-02


slopen van een garage/berging op het perceel

Zinkweg 151;


3262 BG Oud-Beijerland

De heer H. Diederiks

Zinkweg 151

20-05-02


verwijderen van asbesthoudende

plafondplaten op het perceel Titus

Brandsmastraat 2;

De heer O.P. Heijblom

Titus Brandsmastraat 2


3262 VJ Oud-BeijerlandN.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie