Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht 10-06-2002

Datum nieuwsfeit: 10-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Maandag 10 juni, 15.30 uur Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d 10 juni 2002.


1. Startnotitie uitbreiding hotel Mitland
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de startnotitie uitbreiding hotel Mitland aan de Ariënslaan. De directie van hotel Mitland wil het complex uitbreiden. Om te bekijken of dit mogelijk is, krijgt de wijkmanager Noordoost de opdracht een planidentificatie op te stellen. In de planidentificatie wordt geïnventariseerd aan welke eisen, wensen en randvoorwaarden de uitbreidingsplannen van hotel Mitland zullen moeten voldoen.

Het complex Mitland is in de loop van de afgelopen dertig jaar in fases gebouwd. Er is gestart met een bowlingbaan en buitentennisbanen. Kort daarna kwam daar een restaurant bij. Begin jaren tachtig werd een hotel gebouwd. In 1995 en in 2000 is het hotel vergroot. De directie wil nu onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op de locatie van de bowlingbaan een nieuw gebouw te realiseren met onder meer zes bowlingbanen, 40 hotelkamers, een restaurant, een aparte entree voor bowling en hotel, diverse opslagruimten en parkeren op eigen terrein.

De startnotitie komt aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Onderwijs.


2. Herontwikkelen van de locatie Majella-mavo
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een intentieovereenkomst aan te gaan met Volker Wessels Vastgoed B.V. voor het herontwikkelen van de locatie Majella-mavo, Winklerlaan 370 te Utrecht. De ontwikkelaar zal op deze locatie zo mogelijk 55 woningen realiseren.

Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, verhuist de Majella-mavo naar het schoolgebouw Van Lieflandlaan 115-117, dat de gemeente in het verleden met dat doel heeft aangekocht door de gemeente. Zoals in de intentieovereenkomst is opgenomen, betaalt Volker Wessels Vastgoed alle kosten die samenhangen met de verhuizing van de school.

Om een spoedige verhuizing mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te beginnen met de verbouwingswerkzaamheden in de Van Lieflandlaan 115-117.


3. Fusie De Vloer en Ekko, Tivoli naar het muziekpaleis
Het college van burgemeester en wethouders wil de kwaliteit, diversiteit en continuïteit van de popmuziek in de stad binnen het beschikbare budget gegaranderen. Dat kan volgens het college door enerzijds vast te houden aan huisvesting van stichting Tivoli in het te realiseren muziekpaleis in het Stationsgebied en anderzijds een fusie tussen de stichtingen De Vloer en Ekko te bewerkstellingen. Aan De Vloer en Ekko wordt een combinatie van sanering en structurele verhoging van het exploitatiebudget geboden als premie voor de te realiseren fusie. Deze dient op 1 juli 2003 een feit te zijn.

Uit het onderzoek van Berenschot, `De Utrechtse poppodia, hoe nu verder?', verricht in opdracht van de gemeente, blijkt dat de poppodia Tivoli, De Vloer en Ekko voor betrekkelijk weinig geld - structureel EUR 0,6 mln - een aantrekkelijk, divers, artistiek interessant en goed bezocht popaanbod brengen. Vastgesteld wordt ook dat alledrie de podia met problemen te kampen hebben: Tivoli vanwege de geluidshinderproblematiek, Ekko vanwege het aanzienlijk negatief eigen vermogen en op termijn onvoldoende exploitatiebudget en De Vloer vanwege onvoldoende exploitatiebudget.

Oplossing van de problematiek van Tivoli ligt in de - al geplande - verhuizing van het podium naar het nieuwe muziekpaleis, waar ook Muziekcentrum Vredenburg en SJU Jazzpodium onderdak krijgen. De basis voor zelfstandig functioneren van De Vloer en Ekko is wankel, het artistieke aanbod is niettemin interessant en nuttig naast het grootschaliger aanbod in het muziekpaleis. Met een fusie tussen De Vloer en Ekko kunnen de twee podia aan slagkracht en doelmatigheid winnen en zich vanuit een meer solide basis verder ontwikkelen.

De Vloer en Ekko dienen vóór 1 oktober 2002 een gezamenlijk fusieplan met een deugdelijke, sluitende begroting voor te leggen, die een duidelijke verbetering tussen beheerskosten en programmakosten laat zien. Zichtbaar moet zijn welk pakket activiteiten de nieuwe organisatie te bieden heeft en in welke mate Ekko en De Vloer in het nieuwe profiel herkenbaar blijven. De nieuwe organisatie kan, naast sanering van de negatieve vermogenspositie van de twee fusiepartners en een investering in de geluidsisolatie van de locatie van Ekko, rekenen op een structurele subsidieverhoging van EUR 0,1 mln. De nieuwe organisatie beschikt daarmee over een structureel subsidiebudget van ruim EUR 337.000 op jaarbasis.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


4. Hergebruik licht verontreinigde grond binnen Cartesiusdriehoek
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de Cartesiusdriehoek vastgesteld die de Stichting Bodemsanering NS heeft ingediend.

Het gebied Cartesiusdriehoek ligt ingesloten tussen de Cartesiusweg en de sporen Amsterdam en Den Haag. De Stichting Bodemsanering NS heeft plannen om dit gebied de komende jaren opnieuw in te richten. Bij de herinrichting zullen werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij grond zal vrijkomen of grond worden toegepast.

Op een aantal plaatsen is de grond en het grondwater verontreinigd door diverse bedrijfsactiviteiten uit het verleden.

Door de vaststelling van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan krijgt de Stichting Bodemsanering NS in het kader van het nieuwe beleid 'Actief Bodembeheer' vrijstelling van enkele eisen van het Bouwstoffenbesluit. De vrijstelling betreft alleen het opnieuw mogen gebruiken van licht verontreinigde grond onder voorwaarden. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de te gebruiken grond vergelijkbaar of beter van kwaliteit moet zijn dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Verder moet er een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierin zijn de randvoorwaarden en richtlijnen beschreven waaronder hergebruik van licht verontreinigde grond binnen de Cartesiusdriehoek mag plaatsvinden binnen bestaand vastgesteld beleid.

De bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan van de Stichting Bodemsanering NS zijn een nadere invulling voor het gebied 'Cartesiusdriehoek' ten opzichte van de vigerende bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de bestaande stad, 'Grondig werken'.

Het nieuwe bodembeheerbeleid richt zich op een verantwoord en duurzaam bodemgebruik en heeft vooral betrekking op het omgaan met licht verontreinigde bodems. Daarbij geldt als uitgangspunt het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van de gebruikswaarde van de bodem. Het nieuwe beleid is vastgelegd in de nota 'Grond Grondig Bekeken': verantwoord omgaan met schone en verontreinigde grond van het Ministerie van VROM.


5. Het Filmhuis Voorbij
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, om in grote lijnen het advies Het Filmhuis Voorbij als uitgangspunt voor het toekomstige beleid te nemen met één uitzondering. Het college streeft niet naar één artplex van twaalf zalen, maar naar twee complexen: een artplex van ongeveer 8 zalen met zo'n 1100 stoelen, gezamenlijk te exploiteren door de Wolff Cinema Groep en 't Hoogt en het Louis Hartlooper Complex met 4 zalen en ongeveer 500 stoelen.

De Wolff Cinema Groep en Stichting Filmtheater 't Hoogt hebben schriftelijk te kennen gegeven, dat zij ook in een artplex van ongeveer acht zalen de beoogde meerwaarde voor de film en filmpresentatie in Utrecht kunnen realiseren, die door de adviescommissie met haar voorstel is beoogd.

Het zal eenvoudiger zijn om in de binnenstad een geschikte locatie te vinden voor een complex van ongeveer acht zalen dan voor een complex van twaalf zalen.

Nu de Utrechtse bevolking zich zeer duidelijk heeft uitgesproken in haar voorkeur voor visie A, is bekend, dat een multiplex, een groot bioscoopcomplex voor de mainstream publieksfilm, gevestigd zal worden op het Jaarbeursterrein.

Het college is van plan om op korte termijn in overleg te treden met de Jaarbeurs om te bezien, of op korte termijn grond beschikbaar gesteld kan worden om zo'n multiplex te realiseren.

Het college deelt de zorg van de commissie over het gebrek aan filmdoeken voor de bioscoopfilm en de beperkte kwaliteit van de accommodaties in de stad. Dit is des te zorgwekkender, omdat de belangstelling voor film onverminderd hoog is in Utrecht.

Het college is van plan om binnen de bestaande budgetten, die voor film en AV beschikbaar zijn, een budget voor incidentele filmactiviteiten te creëren. Vooralsnog zal hiervoor een beperkt budget (EUR 15.000,-) beschikbaar zijn.


6. Bestemmingsplan Tuindorp
Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe besloten in te stemmen met de inspraak- en overlegresultaten voor het bestemmingsplan Tuindorp.

Het bestemmingplan Tuindorp vervangt ongeveer tien oude tot zeer oude bestemmingsplannen. Het plan geeft in de eerste plaats bouwregels en gebruiksbepalingen voor de bestaande situatie. In het najaar van 2001 heeft de inspraak plaats gevonden. Tegelijkertijd is het plan toegestuurd aan de verschillende overlegpartners, zoals de provincie. Tijdens de inspraak is gebleken dat de bewoners zich het meeste zorgen maken over de projecten uit de "Visie Eykmanlaan", de bestemming "Maatschappelijke voorzieningen" en de bouwplannen voor de scholen in Tuindorp. Naar aanleiding van de reacties is het plan op enkele punten aangepast.

De belangrijkste wijziging houdt in dat het gebied van de "Visie Eykmanlaan" uit het bestemmingsplan is gehaald. Voor dit gebied zal een apart bestemmingsplan worden gemaakt als er besluiten zijn genomen over de verschillende projecten in dit gebied. Tijdens de inspraak werd de bestemming "Maatschappelijke voorzieningen" te ruim gevonden, wat met name te maken had met de mogelijkheid om ook in Tuindorp een hostel te realiseren. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in Tuindorp geen hostel komt. De bestemming "Maatschappelijke voorzieningen" is daarom in grote lijnen dezelfde gebleven. Voor de St. Paulusschool in Tuindorp zijn de bouwmogelijkheden nu duidelijk op de plankaart aangegeven, waarbij rekening is gehouden met de omliggende woningen. De regels voor het bouwen van bijvoorbeeld erkers, bijkeukens en schuurtjes zijn aangepast aan de meest recente versie van de nota "Tuinbebouwing in Utrecht".

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Onderwijs. Na de behandeling in de raadscommissie zal het plan naar de Provinciale Planologische Commissie worden gestuurd. Met het advies van de Provinciale Planologische Commissie kan de fase van inspraak en vooroverleg worden afgerond.


7. Volkshuisvestingsinvesteringsfonds
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beëindiging van het Volkshuisvestingsinvesteringsfonds.

Het fonds kreeg zijn inkomsten uit erfpachtmiddelen, die door de woningcorporaties aan de gemeente moesten worden afgedragen. Die inkomstenstroom is opgedroogd. Afgelopen jaar is in het DUO-akkoord afgesproken dat de gemeente afziet van inning van erfpacht bij corporatiebezit in de herstructureringswijken. Als tegenprestatie zullen de woningcorporaties niet alleen investeren in woningcomplexen, maar ook in een aanpak van de woonomgeving. De nog resterende geldmiddelen van het Volkshuisvestingsinvestreingsfonds vallen terug aan de gemeente, die het geldbedrag van Euro 1,1 miljoen zal besteden aan DUO-verwante activiteiten.

Uit het fonds werd de afgelopen 5 jaar financiële ondersteuning gegeven aan woningbouwprojecten in buurten en wijken. Het

betrof zo'n 50 projecten waaraan in totaal EUR 14 miljoen is bijgedragen.


8. Positieve adviezen toekomstige huisvesting diensten
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de standpunten van de ondernemingsraden van de 11 diensten die mogelijk verhuizen naar het Stadskantoor. Hun advies was gevraagd naar aanleiding van een principebesluit dat in november 2001 door het college was genomen om het Stadskantoor te positioneren in het Stationsgebied. De diensten zijn nu op diverse lokaties door de stad heen gehuisvest. Indien de plaats wijzigt waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent hebben de ondernemingsraden adviesrecht op grond van de Wet op de ondernemingsraden. De meeste diensten waren postitief over de voorgestelde lokatie. Twee diensten waren onder voorbehoud positief. De toekomstige verhuizing mocht geen aanleiding zijn om de, naar hun mening, nijpende huisvestingsproblemen niet zo spoedig mogelijk op te lossen.

10. Algemene Subsidieverordening 2002

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de Algemene Subsidieverordening 2002 vastgesteld.

In deze nieuwe verordening wordt een duidelijker onderscheid aangebracht tussen kortlopende en langlopende subsidies. Er is nu sprake van eenjarige en meerjarige subsidies. Waar mogelijk worden de ontvangers van kleinere subsidies administratief ontzien. Het college heeft voorkeur voor het geven van subsidies waaraan afspraken zijn verbonden die meetbare resultaten opleveren.

In de nieuwe verordening zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie verwerkt. Ook is rekening gehouden met de aanpassingen in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Deze subsidieverordening wordt besproken in de commissie voor Algemene Zaken, Veiligheid, Wijkgericht Werken en Financiën.

11. Visie Eykmanlaan en planidentificatie Eykmanlaan-noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ontwikkeling van 4 locaties in Tuindorp- Oost nader te onderzoeken. Daarbij wordt rekening gehouden met de reacties op de enkele maanden geleden georganiseerde inspraakavonden over toekomstige ontwikkelingen in het meest noordelijke deel van Tuindorp-Oost.

Voor het gebied rond het huidige zorgcentrum Tuindorp-Oost is dit onderzoek gericht zijn op nieuwbouw van woningen voor senioren. Bekeken wordt aan welke randvoorwaarden een stedenbouwkundig plan voor deze locatie moet voldoen.

Besloten is dat de volkstuinfunctie van 'De Driehoek' ook in de toekomst gehandhaafd blijft. Onderzoek moet duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn om de natuur- en recreatieve waarde in het meest noordelijk deel van dit gebied te versterken.

De derde locatie betreft een grasveld aan de Winklerlaan. Het college denkt hier aan de bouw van woningen of aan de vestiging van kinderdagopvang. Nader onderzoek moet duidelijk maken onder welke voorwaarden een van deze twee bestemmingsmogelijkheden gerealiseerd kan worden.

Naar aanleiding van de inspraak ziet het college af van verder onderzoek naar de mogelijkheden om woningen te bouwen tussen de flats aan de Lamerislaan. Ook komt het college tegemoet aan het verzoek van eigenaren van een appartementencomplex aan de Winklerlaan. Sloop van deze woningen is niet meer aan de orde. De locatie wordt niet langer beschouwd als onderdeel van het ontwikkelingsgebied rond het zorgcentrum.

Utrecht, 10 juni 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie