Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zomernota gemeente Hilversum

Datum nieuwsfeit: 11-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hilversum
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hilversum

Zomernota

Een apart traject, getiteld Perspectief 2006, moet een duurzaam evenwicht opleveren tussen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven en tevens ruimte scheppen voor noodzakelijk nieuw beleid. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Zomernota 2002, het referentiekader voor de gemeentelijke besluitvorming.

De noodzaak van fundamentele keuzen, reeds in de vorige Zomernota onderkend, heeft hiermee bij de start van de nieuwe raadsperiode handen en voeten gekregen. Het geëigende moment, aldus het college van burgemeester en wethouders, omdat voor het realiseren van ingrijpende koerswijzigingen een meerjarige aanpak nodig is. Voor 2003 presenteert het college een concreet uitgewerkt raamwerk voor een sluitende begroting. Voor de jaren daarna laat de Zomernota een oplopend tekort zien, gekoppeld aan taakstellende bezuinigingen. Hoeveel precies wordt bezuinigd is nog onduidelijk, omdat een aantal belangrijke posten nog niet van een prijskaartje kan worden voorzien.

Begroting 2003: Meer inkomsten uit gemeentefonds Hoewel de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor een groot deel nodig is om de forse loon- en prijsontwikkeling op te vangen, levert dit per saldo toch nog 620.000 aan financiële ruimte op. Daarbij moet worden aangetekend dat de effecten van de mei- en septembercirculaire nog bij de opstelling van de begroting worden betrokken. Al met al kon een bedrag van 854.000 aan hogere uitgaven worden ingepast. Verreweg het grootste deel hiervan ( 572.000) is gebruikt voor stadsonderhoud - met name het beheer van de Oude Haven, de instandhouding van de gerestaureerde Dudok Tribune en het onderhoudsplan Raadhuis en de bekostiging van de gestegen verzekeringspremies voor schoolgebouwen ( 145.000). De resterende ruimte is ingezet voor Buurt en Beheer ( 20.000), Theater Achterom ( 15.000), het burgerjaarverslag ( 12.000) en drie urgente formatieve knelpunten bij de Bestuursdienst ( 64.000). Het bedrag voor Buurt en Beheer komt beschikbaar voor meer en betere communicatie. Dit budget gaat in totaal met 68.000 omhoog, omdat naast de hiervoor genoemde 20.000 ook nog 48.000 zal worden vrijgemaakt binnen bestaande begrotingsposten. Naast deze structurele bedragen zijn eenmalige bedragen opgenomen voor de speeltuinverenigingen Zoutkeet/Erfgooiers ( 137.000), de organisatie van een speciaal sportevenement ( 50.000) en een te houden aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer ( 75.000).
Tenslotte is in het investeringsprogramma 2003 een aanvullend bedrag opgenomen voor de uitbreiding van het Goois museum ( 450.000; 50% hiervan komt uit een provinciale bijdrage).

Gemeentelijke huisvesting
In het meerjarig perspectief is een aparte post gemeentelijke huisvesting opgenomen (2004:
300.000; 2005 en daarna: 600.000 structureel). Op basis van de mogelijke varianten zal minimaal rekening moeten worden gehouden met een dergelijk extra beslag op de algemene middelen. Deze post is onderdeel van het tekort en de bijbehorende bezuinigingstaakstelling.

Veiligheid
Zorg voor de veiligheid van de burger is een kerntaak van de overheid die momenteel sterk in de belangstelling staat. De burger mag verwachten, dat veiligheid in volle omvang goed geregeld is. De rampen in Enschede en Volendam hebben in dit opzicht een enorme schok teweeg gebracht. De onderzoeken van de commissies Oosting en Alders die verricht zijn naar aanleiding van deze rampen, hebben voor alle gemeenten vele leerpunten opgeleverd.

De regionale brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een Organisatieplan brandweer en rampenbestrijding opgesteld, dat erop is gericht te zorgen voor enerzijds het voorkomen van ongevallen en anderzijds het adequaat bestrijden ervan. Dit vraagt om een versterking van zowel de gemeentelijke brandweer en rampenbestrijding als van de regionale brandweer en rampenbestrijding.

De kostenstijging in het kader van dit veiligheidsbeleid, ruim 1 miljoen structureel, overstijgen de mogelijkheden om dit in te passen in de reguliere begrotingskaders voor 2003. Via verschillende onderzoeken is op gedegen wijze onderbouwd, dat extra rijksmiddelen noodzakelijk zijn om op gemeentelijk en regionaal niveau de verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg en de rampenbestrijding waar te kunnen blijven maken. Mede afhankelijk van de ontwikkelingen op dit vlak zal bij de begrotingsbehandeling worden bezien of een extra OZB-verhoging in het kader van veiligheid onontkoombaar is.

Woonlasten
Voor wat betreft de woonlasten bepleit de Zomernota het beleid van volledige kostendekking ten aanzien van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht te handhaven. Dit komt neer op verwachte opbrengststijgingen in 2003 van respectievelijk 4% en 8%. Ten aanzien van de OZB geldt een inflatiecorrectie van 4,5% met daarnaast een p.m.-post in verband met het project Versterking Brandweer.

datum bericht 11 juni

<< terug naar overzicht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie