Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode

Datum nieuwsfeit: 14-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Sint-Oedenrode
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 24-2002
Wegen en Groen gesloten op vrijdag 14 juni
Op vrijdag 14 juni is er geen personeel aanwezig op de afdeling Wegen en Groen (binnendienst). De servicelijn
is normaal bereikbaar voor het doen van meldingen.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481376

Herbouw schuilhut Struikheide
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een gewijzigd bouwplan is ingediend voor het herbouwen van
een schuilstal aan de Struikheide ongenummerd v.r.v. dhr. L.G.M. Bouwmans.

Genoemd perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied 1997. Dit bestemmingsplan is op 11 mei 1999 door het
college van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan heeft echter nog niet geheel rechtskracht. Ons College heeft de
bevoegdheid om, vooruitlopend op het toekomstig bestemmingsplan Buitengebied 1997, onder voorwaarden vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke ordening te verlenen indien het bouwplan voldoet aan de
voorschriften van het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij is vrijstelling nodig van artikel 8 - Agrarisch gebied A - artikel 8, lid 4 via artikel 19 lid 1/artikel 20, lid 3i van het nieuwe bestemmingsplan. Aangezien het bouwplan met vrijstelling voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1997, zijn wij voornemens om vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het gewijzigd bouwplan op grond van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 4 van de Woningwet. Alvorens wij een definitieve beslissing nemen op de aanvraag, wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om het bouwplan in te zien.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht/ artikel 50 lid 7 van de Woningwet ligt het bouwplan voor eenieder met ingang van donderdag 13 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Eenieder heeft de mogelijkheid om binnen deze termijn schriftelijk de zienswijze over de aanvraag om bouwvergunning naar voren te brengen.
TEL (0413) 481345

Plan Odendael
Er wordt al geruime tijd gesproken over het nieuwe zorgcentrum "Odendael. Het inmiddels samen met
Welstaete, Odendael, de Woningbouwvereniging en de maatschappelijke zorgorganisaties voorbereide plan, omvat de
realisering van

- een zorgcentrum, bestaande uit 36 verpleegbedden en 108 zorgappartementen

- 91 woningen, gekoppeld aan de bouw van het nieuwe zorgcentrum
- 83 levensloopbestendige woningen , met een doorsteek naar het woongebied De Hoef

- huisvesting van een aantal sociaal-maatschappelijke en medische voorzieningen

- de realisering van een (niet openbare) stallingsgarage van plm. 190 parkeerplaatsen
Op woensdag 5 juni zijn deze plannen, die nog globaal zijn en de komende tijd nog verder uitgewerkt moeten worden, nader toegelicht tijdens een informatie-avond in Odendael.

Reageren
De inspraakperiode loopt tot 5 juli a.s.. Tot die datum kunt u schriftelijk reageren (brieven richten aan het
College van Burgemeester en Wethouders).
Zie voor meer informatie ook de Website (onder Plannen en Projecten). Daar vindt u ook een e-mail formulier om te
reageren op de plannen.

Afdeling Ruimtelijke Ordening,
TEL (0413) 481268

Reclame studio Cathalijnepad
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat door de heer Verhoeven te Sint-Oedenrode een verzoek is ingediend voor de vestiging van een reclamestudio in een gedeelte van het woonhuis op het perceel Cathalijnepad 6 te Sint-Oedenrode.

Met betrekking tot het gebruik zijn Burgemeester en Wethouders op grond van het bepaalde in artikel 28 lid IV van de bepalingen van het bestemmingsplan "Cathalijne" bevoegd vrijstelling te verlenen van de voorschriften voor het uitoefenen
van een aan huis gebonden beroep.
Tegen het genoemde gebruik bestaan geen bezwaren. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid om met gebruikmaking van de genoemde vrijstellingsbevoegdheid medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek.
Ter inzage
De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 13 juni 2002 gedurende 2 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het ontwerp-besluit kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid binnen genoemde termijn schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-besluit naar voren te brengen.
TEL (0413) 481338
Aanvraag bouwvergunning

- A. v.d. Heijden, Broekdijk 9, renovatie woning
Melding bouwvoornemen

- A. van Uden, Pijnhorstweg 6, plaatsen tuinhuisje
- T. van der Zanden, Spreeuwelen 4, sloop diverse stallen Verleende bouwvergunningen

- Paulinastraat 8, bouw dakopbouw

- Sluitappel 12, bouw bijgebouw

- Florisstraat 27, bouw aanbouw

- Ollandseweg 125, wijzigen kapconstructie garage/berging
- Zwembadweg 20a, bouw tuinhuis

- Populierenlaan 61, bouw dakkapel

- Verwestraat ongen., bouw woonhuis

- Oranje Nassaulaan 143, verbouw woonhuis

- Eikenstraat 5, uitbreiden woonhuis

- Anjerlaan 43, uitbreiden woonhuis

- Liempdseweg 12, plaatsen aardbeien-stellingen
- Kerkdijk 3, wijzigen zij-/achtergevel

- Oude Koevering 4, bouw serre

- Lieshoutseweg 27a, verbouw woonhuis

- Salviastraat 2, bouw erfafscheiding

- Boskantseweg ongen., bouw schuilhut

- Jasmijnstraat 13, bouw erfafscheiding

- Laan ten Rode 4, aanbouw tuinkamer

- Nieuwe Schietbergweg ongen., bouw woonhuis
Verleende sloopvergunningen

- Industrieweg 13, sloop gedeelte kantoor/produktieruimte
- Sint-Martenstraat 21 en 29, Mgr.Bekkersplein 52, sloop asbesthoudende dakdoorvoeren

Verleende aanlegvergunningen

- nabij Spierkesweg, aanleg/dempen sloot/watergang
- nabij Hulst, aanleg sloot/watergang, vernieuwen drainage
- nabij Hulst, dempen sloot/watergang

- nabij Vresselseweg/Zwijnsbergen, aanleggen/wijzigen sloot/watergang
- nabij Leunestraat, aanleg drainage en aanleg/wijzigen sloot/watergang

- nabij Hoogstraat, verwijderen houtgewas en aanleg/wijzigen sloot/watergang

- nabij Hongerstraat, aanleg sloot/watergang
Verleende kap- en aanlegvergunningen

- nabij Rijtvenweg, rooien 4 eiken

- nabij Weievenseweg/Zijtaartseweg, rooien 135 populieren en 2 Elzen en herplanten volgens herinrichtingsplan

- nabij Kremselen, rooien 7 populieren en herplanten nieuwe bomen
- nabij Mettenkampen, rooien 1 wilg

- nabij Hulst, rooien van 6 populieren

- nabij Everseloop, vellen van 5 knotwilgen Aanvraag Kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een kapvergunning te verlenen voor het rooien
van onderstaande bomen:

- 90 m2 bosplantsoen, waarin 3 populieren en 2 lijsterbessen staan, staande op het perceel sectie H nummer 3772, gelegen nabij de Boskantseweg en de Broekdijk, in verband met de aanleg van een bermsloot.

De relevante bescheiden liggen vanaf heden tijdens openingstijden, gedurende 2 weken, ter inzage bij de afdeling Wegen en Groen. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht zijn belanghebbenden in de gelegenheid binnen de aangegeven termijn hun zienswijze schriftelijk of mondeling, over deze voornemens naar voren te brengen.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481380

Wet milieubeheer

- H.S.M.M. Bekkers, Hoogstraat 55, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1 sub a en b van de Wet milieubeheer in verband met het oprichten en in werking hebben van een paardenhouderij, gelegen aan voornoemd adres. In verband met het inwerking treden van de Wet Ammoniak en Veehouderij wijkt de definitieve beschikking af van de ontwerp-beschikking.


- Maatschap A.G. en J.E.A.M. Brugmans, Ollandseweg 118, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1.b. van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een fokvarkensbedrijf, gelegen aan voornoemd adres.


- Ralan Holding B.V., Industrieweg 21-23, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1.b. van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een productiebedrijf, gelegen aan Industrieweg 12a.


- C.A.J.J. de Jong, Corridor 8, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, milieuvergunning ingevolge artikel 8.4 lid
1 van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een betonijzervlechterij, gelegen aan Veghelseweg 62a.

B) het ontwerp-besluit op het verzoek om een vergunning van:


- DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1 te Eindhoven voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1 sub b van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een proefbaan voor voertuigen, gelegen aan het Weverspad 2.

C) het besluit tot acceptatie van de melding in de zin van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van:


- A. van Duinhoven, Hoogstraat 41, in verband met het veranderen van een vleesvarkenshouderij aan voornoemd adres. De melding voldoet aan het gestelde in artikel 8.19 lid 2 van de Wet milieubeheer.

De bovengenoemde stukken liggen met ingang van donderdag 13 juni 2002 ter inzage in het gemeentehuis,
Burgemeester Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische afspraak ook op
maandag van 16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Instellen bedenkingen
Tegen het onder B genoemde ontwerp-besluit kunnen schriftelijk voor donderdag11 juli 2002 bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA. Bij het inbrengen van de bedenkingen kan men verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kun voornoemde periode
mondeling bedenkingen worden ingebracht tijdens een telefonisch aangevraagde bijeenkomst, waarin een gedachtewisseling kan plaatsvinden omtrent bovenstaand ontwerp-besluit. schiftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Haag. Een dergelijk beroepschrift moet voor donderdag 25 juli 2002 worden ingediend. Alleen de adviseurs, iemand die naar aanleiding van de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, iemand die bedenkingen heeft tegen aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en iedereen die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen en beroepschrift indienen. Degenen die een beroepschrift indienen, kunnen de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om het besluit te schorsen of en voorlopige voorziening te treffen.

Inbrengen bezwaarschrift
Tegen het onder C genoemde besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. In het bezwaarschrift dienen te staan uw naam en adres, de datum van het besluit waartegen u bezwaar heeft en een duidelijke omschrijving van de bezwaren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te `s-Gravenhage. Zo'n
voorlopige voorziening kan alleen gevraagd worden als er vooraf ook een bezwaarschrift is ingediend. Bij het verzoek om een voorlopige voorziening moet een afschrift van het ingediende bezwaarschrift worden gevoegd.
Innovatieplatform duurzame meierij
30 mei 2002
Kenniscentrum klompenmakerij Meierij in startblokken De streekorganisatie Innovatieplatform Duurzame Meierij gaat het idee van Kenniscentrum Klompenmakerij ontwikkelen. Klompenmakers uit de Meierij willen hun vak voor de toekomst behouden. Een kenniscentrum kan hierbij helpen.
Het maken van klompen is een traditioneel ambacht van de Meierij. Klompenmaker John van de Laar uit Sint-Oedenrode: `We maken ons zorgen over de toekomst van ons product en ons vak. Steeds minder mensen lopen op klompen en de
souvenirsklomp komt helaas vaak uit het buitenland. De laatste klompenfabrieken moeten dus samenwerken. Dat willen we als kenniscentrum. Kennis over ons ambacht en kennis over de markt, daar het gaat het om.' De klompen zijn van
populierenhout. Er ligt dus een relatie met het mooie populierenlandschap van de Meierij. `Wat iedereen bijna vergeet, is dat ons populierenlandschap uniek is voor Nederland', licht voorzitter Ger van den Oetelaar van het Innovatieplatform toe. `Dat is een deel van onze identiteit en dus samen met de klomp een belangrijk toeristisch product. Daarom steunen wij dit idee van de klompenmakers.' Het kenniscentrum wordt nu precies in beeld gebracht. Allerlei activiteiten zijn al bedacht zoals
personeelsuitwisseling, vakscholing en marktinnovatie. Ook een wedstrijd handklompenmaken is een onderdeel van het project. Er wordt aangehaakt bij de landelijke Klompenbeurs die elk jaar in Sint-Oedenrode wordt gehouden; komende
oktober al weer voor de 75e keer. `Voor de komende jaren moet er nieuwe manier voor ons ambacht worden gevonden. Een spannende uitdaging,' aldus John van de Laar. De klompenmakers van de Meierij (Liempde, Schijndel, Best, Sint-Oedenrode) worden bij het kenniscentrum betrokken.

Het Innovatieplatform Duurzame Meierij steunt het idee van kenniscentrum met gelden uit het EU-programma Leader+ (plattelandsvernieuwing).

Informatie:
John van de Laar, 0413 - 473 271
Ger van den Oetelaar, via gemeente Boxtel, 0411 - 655 911 Organisatie: Helmer Wieringa, innovatiemanager Innovatieplatform, 0653 44 77 70
Chemokar op zaterdag 15 juni
Op zaterdag 15 juni kunt u uw chemisch afval en kleine elektrische apparaten (fhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de chemokar. Uitsluitend aanbiedingen aan de chemokar worden geaccepteerd.
Inzameling vindt steeds plaats op elke derde zaterdag van de maand. Op 15 juni staat de chemokar gedurende de aangegeven periode op de volgende plaatsen:

- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat nabij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein nabij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein nabij Mgr. Bekkersplein Inzameling oud papier
Mocht u een keer te laat zijn, haal het dan weer binnen en bied het de volgende keer opnieuw aan. Op de volgende data zal deze week oud papier worden ingezameld:

- zaterdag 15 juni Sint-Jorisgilde; papiercontainer op het terrein achter de Boerenbond-winkel van 10.00 uur tot 12.00 uur
- zaterdag 15 juni C.V. de Kltjes; papiercontainers aan de Julianastraat tussen de sportzaal en basisschool De Springplank
- zaterdag 15 juni Ouderraad Sint-Franciscusschool; papiercontainer bij de Sint-Fransiscusschool aan het Ritaplein van 10.00 uur tot 12.00 uur

- zaterdag 15 juni Oudervereniging Odaschool, papiercontainer bij de hoofdingang van de Odaschool, Laan ten Bogaerde
- woensdag 19 juni Buurtvereniging Zwijnsbergen, papiercontainer op Zwijnsbergen 3

- Buurtschap Oud-Rijsingen zamelt permanent oud papier in; Everse Akkerpad afgesloten voor doorgaand verkeer. Het Everse Akkerpad is vanaf komende zaterdag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is noodzakelijk omdat Rijkswaterstaat de ondergrond ( het "cunet") klaar laat maken voor het aanbrengen van de betonlaag en de asfalt. Voor schoolgaande jeugd en andere fietsers is de afsluiting vervelend omdat daarmee een relatief veilige oversteek van de N265 met verkeerslichten komt te vervallen. Het is niet mogelijk om de oversteek tijdens het werk aan het cunet in gebruik te houden. Om een redelijk alternatief te bieden gaat Rijkswaterstaat de oversteek bij de Eversestraat voorzien van tijdelijke verkeerslichten. Fietsers kunnen deze met een knop bedienen. De school en de politie zijn op zoek naar mogelijkheden om bij de Eversestraat verkeersbrigadiers in te zetten op de tijden dat de scholen beginnen en uitgaan.
Alleen voor langzaam verkeer Nadat de betonbaan is aangelegd wordt het Everse Akkerpad met noodverharding hersteld. De huidige oversteek ter hoogte van het Everse Akkerpad zal dan alleen voor langzaam verkeer worden hersteld.
Dat is naar verwachting vlak voor het einde van de grote vakantie. Deze oversteek blijft dan dienst doen tot de definitieve oversteek, het viaduct over de N265 ter hoogte van de Noordelijke Randweg, gereed is. Voor snelverkeer is de oversteek ter hoogte van het Everse Akkerpad vanaf aanstaande vrijdag dus definitief afgesloten. TEL (0413) 481372
Hete zomer ? Schoolvakantie ? Fantastische actie !!! De schoolexamens zitten er weer op, de schoolvakanties staan weer bijna voor de deur. Met het mooie weer
hebben we ook al kennis gemaakt. Tijd voor een fantastische actie !!!

Wij bieden een abonnement aan, waarmee je de hele zomervakantie, zelfs langer, onbeperkt kunt zwemmen. Het abonnement is geldig van maandag 10 juni tot en met zondag 18 augustus 2002. Kinderen van 3 tot en met 17 jaar betalen
20,00. Voor kinderen is een recente pasfoto verplicht. Volwassenen vanaf 18 jaar betalen 25,00.
De openingstijden blijven tot 6 juli zoals ze nu zijn, dat betekent dat het abonnement ook tijdens het discozwemmen geldig is. In de periode van 7 juli tot en met 18 augustus gaan andere openingstijden gelden. Maar zoals u van ons gewend bent,
kunt u ook dagelijks, behalve zaterdags, bij ons terecht voor een frisse duik.

Graag tot ziens.

Zwembad De Neul, Dommelstraat 20, Sint-Oedenrode telefoon (0413) 477409, www.deneul.nl

Taxihopper rijdt voor iedereen in Noordoost-Brabant vanaf 1 juni 2002
Taxihopper is de naam van het nieuwe vervoersysteem dat vanaf 1 juni gaat rijden in het vervoersgebied van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill, Oss, Ravenstein, Sint-Oedenrode, Sint Anthonis,
Uden en Veghel. Taxihopper is vervoer voor iedereen en heeft als belangrijk voordeel dat de chauffeur u ophaalt en brengt waar u wilt. Van deur tot deur, van deur naar halte of van halte naar deur. Het is vervoer voor iedereen, dus voor oma en
opa, die 's avonds hun kleinkinderen willen bezoeken, voor de zakenman met een vergadering, voor de scholier die in de winter veilig naar school wil en voor de moeder die met de kinderwagen 's middags wil gaan winkelen. Kortom Taxihopper
is echt voor iedereen, makkelijk, comfortabel en veilig.

Bel voor meer informatie of voor het aanvragen van de Taxihopperpas naar 0900-235 66 84 of 0900-belnovio. Een rit reserveren kan vanaf 1 juni 2002. Nadere informatie hierover volgt.

Afdeling Publiekszaken,
TEL (0413) 481285

Vaccinatiecampagne meningokokken-C
De GGD Hart voor Brabant gaat op 3 juli a.s. alle kinderen in de leeftijd van 12 maanden tot en met 5 jaar en jongeren van 15 tot en met 18 jaar uit Sint-Oedenrode vaccineren tegen meningokokken C. De inenting vindt vanaf 9.00 uur
plaats in Sporthal de Streepen aan de Laan van Henkeshage. In oktober zijn alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar aan de beurt. De ouders/verzorgers ontvangen via de GGD persoonlijk een oproep voor de inenting.

Aanleiding voor de vaccinatiecampagne is de toename van het aantal meldingen van infecties meningitis en/of sepsis), veroorzaakt door groep C meningokokken. De praktijk heeft geleerd, dat het optreden van de ziekte tot grote onrust leidt onder de bevolking. In het Verenigd Koninkrijk, waar een paar jaar geleden een vergelijkbare toename van infecties plaatsvond, is in 1999-2000 een landelijke vaccinatiecampagne gehouden. Inmiddels is een opvallende daling te zien van het voorkomen van
meningokokken C in alle daar gevaccineerde leeftijdsgroepen. Er zijn ook aanwijzingen voor groepsimmuniteit na de
vaccinatie.

Wie worden er gevaccineerd?
Alle kinderen en jongeren van 12 maanden tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor vaccinatie. Er zijn drie leeftijdscategorien:
-Jongeren geboren op of na 1 juni 1983 en voor 1 juni 1987 (15 t/m 18 jaar)

-Peuters en kleuters geboren op of na 1 juni 1996 en voor 1 juni 2001 (12 maanden t/m 5 jaar)

-Kinderen geboren op of na 1 juni 1987 en voor 1 juni 1996 (6 t/m 14 jaar)

Kinderen geboren na 1 juni 2001 worden vanaf 1 september tegen meningokokken groep C gevaccineerd in het Rijksvaccinatieprogramma. De minister heeft besloten om de kinderen behorend tot de leeftijdsgroepen met het hoogste risico van meningokken versneld te laten vaccineren. Daarom worden nu de eerste twee groepen gevaccineerd vr de zomervakantieperiode. De
middengroep zal n de vakantieperiode vanaf oktober worden gevaccineerd. Iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie ontvangt via de GGD een persoonlijke oproep met tijd en plaats.

Informatie
Ouders of verzorgers hoeven niet zelf contact op te nemen met de GGD over de vaccinatie. Zij ontvangen van de GGD een oproep waarin de plaats, datum en het tijdstip van de vaccinatie staan vermeld. De GGD heeft een callcenter ingeschakeld dat bereikbaar is voor informatie en vragen. Dit nummer is ook terug te vinden in
de oproepbrief. Het callcenter is bereikbaar van 10 juni t/m 5 juli van 9.00 - 17.00 uur op nummer 040-2587768. Nadere informatie over meningokokken C is te vinden op www.vaccinatie.minvws.nl en www.ggdhartvoorbrabant.nl of via
de gratis informatielijn 0800-3008051, bereikbaar op elke werkdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Afdeling Centrale Onderesteuning (Voorlichting), TEL (0413) 481220

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie