Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Selectie uit Perspectiefnota 2002 Leiden

Datum nieuwsfeit: 17-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leiden

Selectie uit Perspectiefnota 2002

Hieronder vindt u een selectie uit de op 14 juni gepresenteerde perspectiefnota 2002. De totale selectie bestaat uit de volgende 6 pagina's:

* de aanbiedingsbrief

* pagina's 11 t/m 16

+ 1.4 De financiŽle positie op hoofdlijnen
+ 1.5 Data behandeling perspectiefnota 2002
+ 2 Algemene beschouwingen

+ 2.1 Algemene en Juridische Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Dualisme en Universiteitszaken
+ 2.2 Ruimtelijke Ordening, Wijkontwikkeling, Regiozaken en Strategisch Beleid

+ 2.3 Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme/Stadspromotie/Evenementen, Veiligheid, Monumenten/Archeologie en ICT/Communicatie
+ 2.4 Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Milieu, Personeel en Organisatie, Grotestedenbeleid, Internationale Solidariteit en Emancipatie

+ 2.5 Verkeer en Vervoer/Parkeren, Onderwijs, Archief, Cultuur, Sport en Recreatie

+ 2.6 Wonen, Zorg, Welzijn en Ouderen
+ 2.7 FinanciŽn, Stedelijk Beheer en Wijkbeheer
concept Perspectiefnota 2002 Meerjarenraming 2003-2006

Aanbiedingsbrief

Leiden, juni 2002

Aan: De Raad

Bijgaand treft u de concept-Perspectiefnota 2002 aan. Deze perspectiefnota staat vrijwel geheel in het teken van de nieuwe raadsperiode en het op 4 juni in de Raad besproken Collegeprogramma 2002 - 2006 "Ambities en evenwicht".

Over de in het Collegeprogramma opgenomen nieuwe beleidsvoornemens wordt opgemerkt dat deze pas gerealiseerd kunnen worden, wanneer daarvoor in de begroting dekking is gevonden. En dat is dan ook precies hetgeen ons College met deze concept-Perspectiefnota heeft beoogd.

Daarbij hebben wij overigens niet alleen gekeken naar de beleidsintensiveringen voor het jaar 2003, welke in de begroting 2003 gedekt zullen moeten zijn, maar eveneens naar het de beleidsvoornemens in de overige jaren van het Collegeprogramma. Hierdoor is de te dekken budgettaire problematiek weliswaar groter geworden, maar is wel een duidelijk beeld ontstaan over de mogelijkheden van een sluitend meerjarenbeeld. Zoals u kunt zien sluit zowel de jaarschijf 2003 als de jaarschijf 2006, waarmee er dus sprake is van een sluitend meerjarenbeeld.

Naast de budgettaire gevolgen van het nieuwe Collegeprogramma hebben wij ook de structurele gevolgen van de rekening 2001 en de 1e Concernrapportage 2002 bij onze besluitvorming betrokken. Punt van aandacht daarbij is bijvoorbeeld het gegeven dat in de rekening 2001 bij de 'reguliere' gelden sprake was van een tekort van bijna 1,8 miljoen euro, terwijl bij het totaal van de GSB-gelden sprake was van een overschot.

De structurele budgettaire gevolgen uit de rekening 2001 en de 1e Concernrapportage hebben wij reeds in deze concept-Perspectiefnota verwerkt. Voor het overige zullen wij, naar analogie van de besluitvorming rond de 2e Concernrapportage 2001, bijsturingvoorstellen aan uw Raad voorleggen. Deze zullen wij, samen met de in deze concept-Perspectiefnota aangekondigde bijsturingvoorstellen, verwerken in de concept-Concernbegroting 2003 en ter besluitvorming aan uw Raad voorleggen.

Een speciaal punt van aandacht betreft nog de ontwikkelingen op landelijk niveau. Daarbij gaat het minder om de verminderde economische vooruitzichten, maar veeleer om de uitkomst van de lopende kabinetsformatie. De gevolgen hiervan voor de decentrale overheden -en dus ook voor de Gemeente Leiden- zijn nog onzeker en onduidelijk. Duidelijk is wel dat de uitkomst van de kabinetsformatie relevante materiŽle gevolgen voor de Gemeente Leiden kan hebben. Indien daarover duidelijkheid bestaat zullen wij deze verwerken in de concept-Concernbegroting 2003.

Voor wat betreft de inhoud van de nieuwe beleidsvoornemens verwijzen wij kortheidshalve naar het Collegeprogramma 2002 -2006 "Ambities en evenwicht" en de hierbij opgenomen algemene beschouwingen. Een nadere toelichting op de overige budgettaire ontwikkelingen treft u aan in de financiŽle beschouwingen.

De totale financiŽle positie van de Gemeente Leiden ontwikkelt zich in het meerjarenperspectief als volgt:
2003 2004 2005 2006
Meerjarenbeeld cf. begroting 2002 1.989 1.124 0 - Nieuwe autonome mutaties, incl. concernposten 2.863 2.910 2.780 -724 Kapitaallasten -225 557 1.377 1.869
Budgettaire verwerking Collegeprogramma 1.800 3.445 4.030 5.755 Beleidsaanpassingen -6.500 -6.500 -6.500 -6.900 Uitkomst Perspectiefnota 2002 -73 (V) 1.536 (N) 1.687 (N) 0

Voorstel

Wij bieden thans de concept-Perspectiefnota 2002 aan de Gemeenteraad aan. Wij stellen u voor, behoudens advies van de commissies en de Ondernemingsraad:

* De Perspectiefnota 2002 vast te stellen;
* Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen de jaarschijf 2003 van de Perspectiefnota 2002 nader uit te werken in de begroting 2003.

Burgemeester en Wethouders van Leiden,

De secretaris,

de burgemeester,

naar bovenzijde pagina

Selectie


1.4 De financiŽle positie op hoofdlijnen


Uitkomst perspectiefnota in ťťn oogopslag

Rekening houdend met de geformuleerde uitgangspunten en het in deze perspectiefnota opgenomen Collegeprogramma "Ambities en evenwicht" geeft het meerjarenbeeld het volgende (structureel) sluitende beeld.

Analyse oude meerjarenbeeld en meerjarenbeeld volgens deze Perspectiefnota
2003 2004 2005 2006
Meerjarenbeeld cf. begroting 2002 1.989 1.124 0 - Nieuwe autonome mutaties, incl. concernposten 2.863 2.910 2.780 -724 Kapitaallasten -225 557 1.377 1.869
Budgettaire verwerking Collegeprogramma 1.800 3.445 4.030 5.755 Beleidsaanpassingen -6.500 -6.500 -6.500 -6.900 Meerjarenbeeld cf. deze Perspectiefnota -73 (V) 1.536 (N) 1.687 (N) 0

De financiŽle problematiek van de eerste concernraportage en deze Perspectiefnota vereist dat keuzen worden gemaakt. Teneinde financiŽle tekorten te voorkomen is nodig dat bijstelling van bestaand beleid plaatsvindt. Alleen op die wijze kan worden voorkomen dat de Gemeente Leiden in financiŽle problemen geraakt. Deze keuzen worden in hoofdstuk 3 bij het onderdeel beleidsaanpassingen toegelicht.

De dekking van de tekorten die thans voor de tussenliggende jaren van de planperiode worden voorzien zullen wij betrekken bij het meerjarenbeeld 2003-2007 en de begroting 2004.

De mutatiesoorten worden hier kort toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze Perspectiefnota.

Meerjarenbeeld conform de Begroting 2002

Dit is het (nadelige) saldo dat uit de concernbegroting 2002 als nog in te vullen bedrag open stond. Dit is het beginsaldo voor de Perspectiefnota 2002.

Nieuwe autonome ontwikkelingen

Deze mutaties betreffen het bestaand beleid, hetgeen betekent dat uitgegaan wordt van het huidige voorzieningen- c.q. dienstverleningsniveau. Het begrip autonoom ontwikkeling hebben wij dan ook geÔnterpreteerd als een ontwikkeling die gegeven het uitgangspunt van handhaving van het bestaande niveau van dienstverlening onvermijdelijk, onontkoombaar en onbeÔnvloedbaar is. Deze categorie posten leidt tot de aangegeven forse uitzetting.

Kapitaallasten

Naast autonome ontwikkelingen doen zich ook mutaties voor in de kapitaallasten. Dit kunnen betreffen afgesloten investeringen, lopende investeringen en ontwikkelingen in het Investeringsplan. Deze mutaties ontstaan voornamelijk door het verschuiven inde tijd van geplande investeringen door omstandigheden als vertragingen e.d. Ook kunnen investeringen tijdens de voortgang hogere kosten met zich mee blijken te brengen dan eerder gepland. Per saldo betekenen deze mutaties een oploop in het meerjarenbeeld vanaf 2004.

Budgettaire verwerking Collegeprogramma "Ambities en Evenwicht"

De financiele uitwerking van het Collegeprogramma is in de cijfers van de Perspectiefnota verwerkt. Nog niet in alle gevallen zijn de maatregelen toegedeeld aan een specifiek beleidsprodukt, dat zal uiterlijk bij de totstandkoming van de Begroting 2003 gebeuren.

Jaarrekening 2001

De rekening van baten en lasten 2001 is gesloten met een nadelig saldo van bijna § 1,8 miljoen.

De eerste periodieke concernrapportage geeft aan dat op een groot aantal artikelen bijstelling van beleid noodzakelijk is, teneinde te voorkomen dat het jaar 2002 met een tekort wordt afgesloten. In het kader van die eerste periodieke concernrapportage laat het College dan ook bijsturingsvoorstellen voorbereiden met een structureel effect, oplopend tot § 4,2 miljoen in 2006, teneinde te voorkomen dat het jaar 2002 met een tekort zal sluiten. Daartoe zal ook gedurende de rest van het jaar strak de hand worden houden aan het uitgavenverloop.

Beleidsaanpassingen

Gedwongen door de budgettaire problematiek heeft het College naar wegen gezocht om een sluitend meerjarenbeeld te kunnen realiseren. Daarbij heeft het besloten om de diensten Bouwen en Wonen, Milieu en Beheer, Cultuur en Educatie, Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid en de Bestuursdienst allen te verplichten ombuigingsmaatregelen aan te geven waarmee per dienst een bedarg van 1 miljoen euro structureel kan worden ingezet ter dekking van de algehele problematiek. Het deel van die taakstelling dat de diensten nog niet concreet hebben kunnen invullen bij deze Perspectiefnota, dient ingevuld te worden bij de begroting 2003. Daarnaast zullen diverse beleidsvoornemens uit het Collegeprogramma die bijdragen aan de realisering van GSB-doelstellingen, tot een bedrag van 1 miljoen euro vanaf 2003 uit GSB-geldstromen worden bekostigd. Ook zullen diverse inkomsten, die onder voorwaarden te genereren zijn door DZB -kosten te declareren ten laste van het Werkfonds, voor de totaalproblematiek worden ingezet, evenals de te verwachten efficiencywinst vanaf 2006 ten gevolge van de concentratie van uitvoerende ondersteunde functies.

naar bovenzijde pagina


1.5 Data behandeling perspectiefnota 2002


Datum Commissie
25 juni Algemene beschouwingen Raad
26 juni Commissie Sociale Infrastructuur
27 juni Commissie Ruimte en Groen

2 juli Commissie Onderwijs en Cultuur

3 juli Commissie Economie en Verkeer

4 juli Commissie Bestuur en Veiligheid
t/m 5 juli Moties en amendementen
9 en 10 juli Vaststelling door Raad

naar bovenzijde pagina


2 Algemene beschouwingen


Deze algemene beschouwingen zijn beknopt van aard nu de beleidsvoornemens voor de komende jaren recentelijk zijn geformuleerd in het collegeprogramma 2002 -2006 'Ambities en evenwicht'. In deze beschouwingen ligt de nadruk op die onderdelen van het collegeprogramma die met extra inzet van middelen in 2003 vorm en inhoud gaan krijgen.

naar bovenzijde pagina


2.1 Algemene en Juridische Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Dualisme en Universiteitszaken

De wijziging van de Gemeentewet, waardoor nu ook op lokaal niveau een duaal stelsel geldt, heeft grote gevolgen voor de werking van (het bestuur van) de gemeente. Het gaat hierbij niet alleen om een structuurwijziging, maar ook een cultuuromslag: de nieuwe verhoudingen tussen Raad, College, Burgemeester, ambtelijk apparaat en griffie, die voor een deel al bepaald zijn, zullen de komende tijd verder uitkristalliseren. Alle betrokken partijen, de Raad, het College, ambtenaren en burgers zullen met nieuwe regels en procedures te maken krijgen. Het College zal de Raad in staat stellen zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren door een goede informatievoorziening, het in het licht van genoemde taken aanleveren van adequate voorstellen voor beleid en door periodiek te rapporteren over de speerpunten van beleid. Voor de kosten die met de invoering van de dualisering gepaard gaan zijn extra middelen gereserveerd.

Veiligheid is en blijft een jaarlijks terugkerend onderwerp op zowel de landelijke, als de provinciale, als de lokale politieke agenda. De totstandkoming van de regionale Veiligheidsregio's is een landelijk proces dat in 2003 voortgezet zal worden en ook voor Leiden grote gevolgen zal hebben. Met name de oprichting en inrichting van een Gemeenschappelijke Meldkamer door alle betrokken hulpverleningsorganisaties en de realisering van een aan deze Meldkamer gekoppeld Regionaal CoŲrdinatiecentrum is een ontwikkeling van niet te onderschatten belang.

Daarnaast zal Leiden moeten blijven werken aan de realisering van een (fysiek) veilige stad. De afgifte van en controle op gebruikersvergunningen, de inschatting van aanwezige veiligheidsrisico's in de stad, het oefenen van bestuurlijke en besluitvormingsprocessen in geval van calamiteiten of rampen en de samenwerking met veiligheidspartners zoals politie en Openbaar Ministerie zullen ook in 2003 onverminderd aandacht vereisen van het Leidse gemeentebestuur. Voor wat betreft die samenwerking ligt de regierol bij de gemeente. Daarvoor is een goede onderlinge informatie-uitwisseling noodzakelijk. In Leiden wordt al langere tijd op een dergelijke manier gewerkt. De betrokken partners op het veiligheidsterrein zijn op de hoogte van elkaars beleidsprioriteiten en proberen deze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In 2003 krijgt dit proces een nadere impuls door onder andere de planning van de totstandkoming maar ook de inhoud van beleidsplannen nog beter op elkaar af te stemmen.

naar bovenzijde pagina

2.2 Ruimtelijke Ordening, Wijkontwikkeling, Regiozaken en Strategisch Beleid

Vanaf 2003 worden extra middelen gereserveerd voor een inhaalslag bij het actualiseren van de bestemmingsplannen. Eerder werd de verwerkingscapaciteit voor de afhandeling van artikel 19 procedures verhoogd. Te verwachten is dat met het inlopen van de achterstand bij de actualisatie van de bestemmingsplannen het aantal artikel 19 procedures zal afnemen. Zo zal het mes aan twee kanten snijden.

Met de ervaringen rond het WijkOntwikelingsPlan (WOP) Noord in het achterhoofd zal in 2003 gestart worden met een WOP voor Zuid West ten Oosten van de Churchilllaan (Haagwegkwartier en Gasthuiskwartier). Het doel is via een krachtige en gerichte investering in dit gebied de kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Met extra ISV en eigen middelen zal deze belangrijke MOP/GSB-pijler vorm krijgen onder de dagelijkse leiding van de nieuw aan te stellen directeur Dienstoverstijgende Projecten.

De directeur Dienstoverstijgende Projecten zal naast de WOP's in ieder geval ook de dagelijkse leiding op zich nemen van de trajecten rond de bestuurlijke toekomst in de regio en de Ontwikkelingsvisie.

Door oprichting van een afdeling Strategisch beleid zal de strategische en innoverende slagkracht van de gemeente verder kunnen toenemen. Deze nieuwe afdeling zal direct na oprichting de opdracht krijgen invulling te geven aan de gevoelde lacune op het gebied van de sociale infrastructuur in het tot nu toe ontwikkelde materiaal in het kader van de Ontwikkelingsvisie. De Stads- en Ontwikkelingvisie moeten samen het kader gaan bieden voor toekomstig beleid. Het college zal het voortouw nemen om een samenhangend pakket van beleidsdoeleinden te formuleren op basis van het bestaande en nog te ontwikkelen (sociale infrastructuur) materiaal.

Het komend jaar wordt een belangrijk jaar voor de bestuurlijke toekomst van de regio. Het recentelijk door GS in deze ingenomen standpunt lijkt vooralsnog onvoldoende perspectief te bieden voor Leiden.

naar bovenzijde pagina

2.3 Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme/Stadspromotie/Evenementen, Veiligheid, Monumenten/Archeologie en ICT/Communicatie

Met ingang van 2003 zullen extra middelen worden ingezet een aantal beleidsvelden die direct of indirect een effect hebben op het imago en de levendigheid van de stad Leiden.

Geconstateerd moet worden dat de externe communicatie van de gemeente voor verbetering vatbaar is. Door centralisatie en concentratie van aansturing, mensen en middelen op het gebied van de communicatie (in de breedst mogelijke zin: voorlichting, PR, PA en protocol) kunnen de bestaande middelen beter dan tot nu toe renderen. Vanaf 2003 zijn extra middelen beschikbaar.

Ook een betere, snellere en klantvriendelijkere dienstverlening en informatievoorziening aan de burgers, instellingen en bedrijven zal het imago van de gemeente ten goede komen. Door inzet van moderne ICT-toepassingen zal in deze periode de verbetering in de dienstverlening en informatievoorziening concreet zichtbaar moeten worden. Na de afgelopen periode te hebben geÔnvesteerd in het (overigens nog lopende traject van het) intern op orde brengen van de ICT-basis en het ontwikkelen van een ICT-toekomstvisie, zal de komen jaren in toenemende mate 'geoogst' moeten gaan worden. Via een doordacht gebruik van de nieuwe technische mogelijkheden kan zowel de organisatie van de dienstverlening verbeteren (ICT-inzet bij organisatie van de servicepunten e.d.), als ook directe dienstverlening via internet mogelijk worden. De gemeentelijke website zal op korte termijn vernieuwd en verbeterd worden.

Het imago van Leiden kan zowel regionaal als nationaal verder verbeteren door extra in te zetten op die zaken die Leiden maken tot een bruisende stad.

Het collegeprogramma 2002 - 2006 gaat in dat kader in op het nog meer stimuleren van evenementen. Binnenkort zal een evaluatie van de financiŽn rond evenementen het licht zien. Nu al is duidelijk dat in de toekomst in het kader van een nieuw in te stellen Evenementenfonds een duidelijke tweedeling zal worden gemaakt tussen tijdelijke stimuleringssubsidies en structurele instandhoudingsubsidies Deze laatste subsidies zijn onvermijdelijk geworden, nu blijkt dat grote evenementen niet langer zonder structurele steun van de gemeente kunnen voortbestaan.

Leiden is een stad met een rijke historie en een enorm cultureel erfgoed. Door een toenemend aantal bouwactiviteiten in de stad wordt steeds meer archeologisch onderzoek gedaan. Om dit onderzoek op een verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren en de vondsten op een voor het publiek aantrekkelijke manier toegankelijk te maken, worden extra middelen uitgetrokken.

De aantrekkelijkheid van de stad wordt voor de inwoners in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de eigen buurt en wijk. Geconstateerd moet worden dat het voorzieningenniveau in de wijken blijvend onder druk staat doordat economische activiteiten zich terugtrekken uit de (woon)wijken. Buurtwinkels zijn van groot (sociaal) belang en zullen via maatwerk zo veel mogelijk in stand gehouden moeten worden via maatwerk. Wijkwinkelcentra zullen na onderzoek samen met private partners worden verbeterd.

Het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid van de burgers is een van de belangrijkste taken van het gemeentebestuur. In deze raadsperiode zal worden ingezet op een intensivering van toezicht in de openbare ruimte, een stringentere handhaving van regels, het consequenter corrigeren van ongewenst gedrag en aandacht voor gevoelens van onveiligheid. Dit zal de gemeente uiteraard samen doen met de partners in de stad. Meer en nadrukkelijker zal de gemeente haar rol van regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid op zich nemen. Voor het aantrekken van de benodigde beleidscapaciteit zijn extra middelen gereserveerd.

naar bovenzijde pagina

2.4 Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Milieu, Personeel en Organisatie, Grotestedenbeleid, Internationale Solidariteit en Emancipatie

In 2002/2003 zal hard gewerkt worden aan een voorstel om de armoedeval
zo veel mogelijk te beperken. Gedacht wordt aan een systeem van staffeling, waarbij bijdragen uit het lokale minima- en armoedebeleid etappegewijs tussen de 110 en de 125% van het sociaal minimum worden afgebouwd. Met het voorstel wordt de drempel verlaagd een (laagbetaalde) baan of een reÔntegratietraject te aanvaarden. Zo wordt de maatschappelijke participatie van minima bevorderd. Met ingang van 2004 zijn voor deze maatregel extra middelen gereserveerd.

DZB is en blijft een voor Leiden in het algemeen en de doelgroep in het bijzonder belangrijk bedrijf. Het is van het grootste belang dat DZB weer een gezonde financiŽle basis krijgt. De uitvoering van het vastgestelde stappenplan zal in 2003 met de grootst mogelijke inzet worden voortgezet.

Afhankelijk van de keuzes rond het nieuwe bedrijfsverzamel-/CWI-gebouw zal in 2003 de realisatie van de bouw voortvarend ter hand genomen worden.

Na besluitvorming in 2002 zal in 2003 uitvoering worden gegeven aan een nieuwe ABW-plus regeling. De regeling zal dusdanig zijn aangepast dat de beschikbare middelen evenwichtiger over de doelgroep worden gespreid en de eigen verantwoordelijkheid meer dan tot nu toe wordt gestimuleerd.

Zoals al in de notitie "Zet Leiden dieren op de kaart" is geconstateerd, kan er op het gebied van het dierenwelzijn nog veel verbeteren in Leiden. Om het gewenste nieuw beleid vorm te geven -en ten behoeve van de dierenambulance- zijn extra middelen vrijgemaakt.

Het bestuur van de stad is voor het realiseren van veel van de in het collegeprogramma genoemde ambities afhankelijk van de kwaliteit en inzet van de ambtelijke organisatie.

Los van een aantal nieuw aangekondigde wijzigingen in de organisatie (communicatiefunctie, afdeling Strategisch Beleid, directeur Dienstoverstijgende Projecten) zullen reeds in gang gezette veranderingstrajecten als de ontvlechting van de Bestuursdienst (conform nota Sturing)en de inrichting van de griffie worden voortgezet.

Het personeelsbeleid zal nog meer dan de komende jaren de aandacht vragen. Voor de komende jaren zijn extra middelen oplopend tot een bedrag van § 250.000,00 voorzien in het kader van een kwaliteitsimpuls in de ambtelijke organisatie. De komende jaren zullen gericht zijn op modernisering van de arbeidsvoorwaarden, een grotere externe gerichtheid en nog meer aandacht voor vaardigheden als projectmatig werken. De optimale persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zal een van de hoofddoelen van het beleid zijn. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en loopbaanbeleid zullen deze periode staand beleid worden. De komende periode zal centraal staan dat het aanwezig potentieel maximaal moet worden benut; in het belang van de organisatie ťn de medewerkers.

naar bovenzijde pagina

2.5 Verkeer en Vervoer/Parkeren, Onderwijs, Archief, Cultuur, Sport en Recreatie

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voorwaarde, maar soms ook een probleem voor een leefbare stad.

Naast de bereikbaarheid van de stad zal de verkeersdoorstroming de komende jaren centraal staan. Bij bereikbaarheid, doorstroming en het parkeren neemt het aspect van de leefbaarheid voor de inwoners van Leiden een centrale plaats in.

Op basis van de uitgangspunten van het parkeerbeleidsplan zal verder gewerkt worden aan het zo veel mogelijk vervangen van het op straat parkeren door inpandig of ondergronds parkeren. De handhaving van het (fout)parkeren zal worden uitgebreid tot buiten (tot nu toe) reguliere werktijden en buiten de restrictiegebieden. Het parkeren aan de rand van de stad zal in navolging op het succes van de Haagwegpendel worden bevorderd; uitbreiding naar andere locaties lijkt voor de hand te liggen.

De stad zal verder worden verfraaid door meer te investeren in het onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Het onderhoud zal worden verbeterd en uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

De sport blijft van belang voor iedereen.

De structuur van de Leidse voetbalverenigingen noopt tot een actieve opstelling van de gemeente. Het gaat met een aantal verenigingen niet goed en de beschikbare faciliteiten worden niet optimaal benut. Samen met de KNVB en de clubs zal gekeken worden naar mogelijkheden tot verbetering.

In verbetering van de groene velden en renovatie van de atletiekbaan zal nog in 2003 geÔnvesteerd worden.

Het gemeentearchief beheert een omvangrijke en waardevolle historische verzameling cultuurdragers. Om de kwetsbare objecten zo goed mogelijk te conserveren en tegelijkertijd de toegankelijk voor geÔnteresseerden te bevorderen, is in 2003 een aanzienlijke investering voorzien.

In deze collegeperiode zal onderzoek gedaan worden hoe en onder welke voorwaarde het openbaar onderwijs verzelfstandigd kan worden.

naar bovenzijde pagina

2.6 Wonen, Zorg, Welzijn en Ouderen

De beleidsvisie Wonen Leidse Regio zal de basis vormen voor het Leids beleid. In 2002/2003 zal de regionale beleidsvisie worden geconcretiseerd voor de Leidse situatie. Doel is ook in de toekomst over voldoende op de dan geldende vraag afgestemde woningen te beschikken. Bij de noodzakelijke herstructurering zullen pijnlijke herstructureringsbeslissingen niet uit de weg gegaan worden. Overigens zullen de wensen van bewoners om in de wijk te blijven wonen bij sloop gerespecteerd worden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de combinatie van (zelfstandig) wonen, zorg en welzijn voor de groeiende groep ouderen.

Ter bevordering van de-fragmentatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot ouderen zal onder leiding van de coŲrdinerend wethouder gewerkt worden aan een integrale nota ouderenbeleid. In het beleid zal als belangrijk aandachtspunt gelden de (regionale) samenwerking en afstemming tussen organisaties voor zorg, welzijn en wonen.

Onder herbevestiging van het belang van het vrijwilligerswerk zal in de lijn van de recente strategische verkenning extra geÔnvesteerd worden in het beter faciliteren van het vrijwilligerswerk.

Nog in 2002 zal de nota Sluitende aanpak 24-uursstructuur worden aangeboden aan de Raad. Doel is te werken aan een sluitende 24-uurs zorgnetwerk met voldoende opvangcapaciteit. De samenwerking tussen de diverse instellingen dient hierbij te verbeteren. In 2002/2003 zal de uitvoering van de nota zijn beslag dienen te krijgen.

De ingezette ontwikkeling van verzakelijking van de relatie met de gesubsidieerde instellingen zal worden voortgezet. Ter verbetering van de uitvoeringspraktijk zal bij de dienst C&E een medewerker beleidsverantwoording worden aangesteld. Met een aantal (grote) instellingen zal de subsidie- en afhankelijkheidsrelatie op korte termijn fundamenteler worden herzien. Voor dit laatste is incidenteel een bedrag gereserveerd.

naar bovenzijde pagina

2.7 FinanciŽn, Stedelijk Beheer en Wijkbeheer

Leiden kan en moet schoner. Een schone stad draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, het welzijn en het gevoel van veiligheid.

Leiden kan schoner door: het beleid tegen graffiti voort te zetten, de kwaliteit van het straatmeubilair te verbeteren, het zwerfvuil beter te bestrijden door het tijdig legen van containers, door gemeentelijke reinigingsploegen intergraal verantwoordelijk te maken voor een gebied, door met vervuilers afspraken te maken en hen meer op de eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, door meer gebiedsgebonden acties, door het zo mogelijk meer inzetten van mensen in het kader van de gesubsidieerde arbeid bij de vuilbestrijding en door meer en vaker te controleren op overtredingen door meer intergraal toezichthouders. Al deze maatregelen zullen ingezet worden om het doel van de schone stad te bereiken. Hiertoe zijn extra middelen gereserveerd.

De wijken zullen in de komende jaren meer dan tot nu toe uitgroeien tot het centraal kristallisatiepunt bij het besturen van de stad. Het wijkgericht werken zal verbreed worden door naast het beheer ook het beleid op andere terreinen meer af te stemmen en te richten op de diverse wijken. Uitgangspunt is een gelijkwaardig kwaliteits- en voorzieningenniveau voor alle stadsdelen. Per wijk zal een wijkmanager worden aangesteld die zal zorgen voor de afstemming en aansturing van beleid en beheer. Onderzocht zal worden of de bewoners meer bij de eigen omgeving betrokken kunnen worden door bijvoorbeeld een experiment met het wijkaandeelhouderschap of het oprichten van een vereniging van wijkeigenaren.

De Leidenaar krijgt op dit moment al waar voor zijn/haar (belasting)geld. Leiden is in vergelijking met andere steden geen dure gemeente meer. Door de komende jaren de belastingen slechts met mate te laten stijgen zal de prijs-kwaliteitverhouding nog verder kunnen stijgen.

Om met de beschikbare middelen tegemoet te kunnen komen aan de noden van de stad is een effectieve inzet van de middelen van groot belang. Voor de komende jaren zijn in het collegeprogramma daartoe afspraken gemaakt over een financieel kader. Door vast te houden aan een verantwoord begrotingsbeleid en daar waar nodig tijdig bij te sturen, kunnen de middelen consequent ingezet worden op die zaken die naar het oordeel van het bestuur het noodzakelijkst zijn. Dit vereist een continu inzicht in de stand van het 'huishoudboekje' van de gemeente. Ter verbetering van de bedrijfsvoering, de bestuurlijke (bij)sturing en snellere verantwoording is de aanschaf van ťťn financieel systeem voor de hele gemeente van groot belang.

naar bovenzijde pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie