Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Zevenaar besluitenlijst

Datum nieuwsfeit: 20-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zevenaar
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zevenaar


Nu bekijken Nummer: 02.3130ONDERWERP:
Vergadering Regionaal college Hulpverlening Gelderland Midden.ADVIES: Kennisnemen van de vergaderstukken en de daarop betrekking hebbende opmerkingen.BESLUIT:

1. Conform advies.

2. In kader rampenbestrijding oefeningen voorbereiden.
Nummer: 02.3270ONDERWERP:
Besluitenlijst vergadering B&W van Zevenaar d.d. 10 juni 2002.ADVIES: Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Nummer: 02.3271ONDERWERP:
Notitie "Onkruidbestrijding op verhardingen".ADVIES: Notitie met bijbehorend raadsvoorstel voorleggen aan de raad in de vergadering van september 2002.BESLUIT:
Als volgt besloten:
Aangehouden in verband met bezuinigingsdiscussie.TOELICHTING: Gemeente Zevenaar wil het onkruid op de verhardingen beter bestrijden, zodat de beeldkwaliteit beter wordt. Voorgesteld wordt de bestrijding op een milieuverantwoorde manier uit te voeren en maar beperkt gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Chemische middelen worden ingezet op plaatsen waar de verharding brandschoon moet zijn, zoals in het centrum en in de omgeving van gebouwen met een representatieve functie zoals o.a. de omgeving van de bibliotheek en het Lentebad. Voor de bestrijding van het onkruid op de doorgaande wegen en in de wijken zal het borstelen worden geïntensiveerd.

Nummer: 02.2732ONDERWERP:
Standpunt Minister van Verkeer en Waterstaat over de Trajectnota/MER A12 Ede-Duitse grens.ADVIES:
Het standpunt van de Minister in de commissiekamer ter inzage leggen.BESLUIT:
2. Strategisch beleid ontwikkelen.
TOELICHTING:
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de gemeenteraad van Zevenaar in 2001 verzocht advies uit te brengen over de Trajectnota MER/A12 Ede-Duitse grens. De gemeenteraad adviseerde de Minister van Verkeer en Waterstaat op 12 september 2001 te kiezen voor het zogenaamde Maximumalternatief, zijnde een toekomstvaste en duurzame oplossing. De Minister heeft gekozen voor het Benuttingsalternatief waarbij een eventuele verbreding van de A12 op termijn niet wordt uitgesloten (toekomstvast benutten). In het door de Minister nog uit te werken ontwerp-tracébesluit zullen de benuttingsmaatregelen en fasering concreet worden benoemd.

Nummer: 02.3272ONDERWERP:
Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied 2000.ADVIES: De onthouding van goedkeuring aan het plan is van een zodanige aard, dat er geen aanleiding bestaat om hiertegen beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor wat betreft de onthouding van de goedkeuring aan de intentieverklaring met alle betrokken partijen, trachten te komen tot een bijstelling dan wel opzet van een nieuwe regeling ter zake.BESLUIT: Conform adviesTOELICHTING:
Bij besluit van 14 mei 2002 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het bestemmingsplan Buitengebied 2002 gedeeltelijk goedgekeurd. Dit besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 6 juni gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Binnen deze termijn van zes weken bestaat de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nummer: 02.2813ONDERWERP:
Aanpassen van de mandatenregeling vanwege wijzigingen binnen de sector Grondgebied.ADVIES:

1. Mandatenregeling aanpassen aan naamswijziging afdeling "Bouwen, Wonen en Milieu" en aan de nieuwe functieomschrijvingen.
2. de aan het afdelingshoofd i&v gemandateerde bevoegdheden nu deels aan afdelingshoofd bwm en deel aan afdelingshoofd v&b mandateren. Nummer: 02.2811ONDERWERP:
Vragen van dhr. Zwart, gesteld in vergadering raadscommissie Grondgebied op 8 mei 2002.ADVIES:
Beantwoorden volgens ontwerpbrief.BESLUIT:
Als volgt besloten:
Conform advies na verwerking van de wijzigingen. Nummer: 02.3278ONDERWERP:
Evaluatie sanering Grietsestraat 50-72 en Kampsingel 2-24 te Zevenaar.ADVIES:
Het evaluatierapport voor wat betreft de niet ernstige gevallen van bodemverontreiniging goedkeuren en de provincie Gelderland hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.BESLUIT:
Nummer: 02.3315ONDERWERP:
Vergaderingen KANcommissies 19 juni en KANraad 27 juni 2002.ADVIES: Kennisnemen van ambtelijke memo's bij agendapunten.BESLUIT: Nummer: 02.3281ONDERWERP:
Verzamelregister, vermeldende de krachtens afdoeningsmandaat genomen besluiten d.d. 5 t/m 12 juni 2002.ADVIES:
Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Nummer: 02.2984ONDERWERP:
Definitieve vaststelling subsidie 2001 Stichting Openbare Bibliotheek Zevenaar.ADVIES:
Definitief subsidie 2001 Stichting Openbare Bibliotheek vaststellen op f. 1.079.650,00 ( 48.611,41).BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
Jaarlijks wordt achteraf het definitief subsidie van de bibliotheek vastgesteld. De hoogte van het subsidie wordt berekend volgens de lopende budgetovereenkomst. Hierbij vindt een indexering plaats voor de personeelskosten en de overige kosten.

Nummer: 02.2797ONDERWERP:
Subsidie 2002 Stichting Jongeren Aktief Babberich.ADVIES: Over het jaar 2002 een maximaal subsidie verlenen van 1.776,80. Het subsidiebedrag putten uit post 67.630.04.86940: gedragsbeïnvloedende maatschappelijke projecten. Voor 2003 SJAB als zodanig betrekken bij het op te stellen Welzijnsprogramma.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
Stichting Jongeren Aktief Babberich ontwikkelde in 2001 voor het eerst activiteiten. Daarvoor ontving SJAB in 2001 een gemeentelijk subsidie van maximaal f. 4.765,00 ( 2.162,26). SJAB maakte in 2001 gebruik van de kantine van SV Babberich tegen een aanzienlijke huurprijs per keer. Thans is de huurprijs meer in overeenstemming met hetgeen van gemeentewege redelijk wordt geacht, namelijk 38,57 per avond. Gelet op dit feit en de omstandigheid dat SJAB dankzij de inzet van vrijwilligers heeft aangetoond op goede wijze in een behoefte te kunnen voorzien, wordt voor 2002 een subsidie van 1..776,80 in het vooruitzicht gesteld, gebaseerd op de subsidiegrondslagen t.a.v. het jeugd- en jongerenwerk. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente gaat subsidiëren in de vestiging van een aparte jongerenaccommodatie.

Nummer: 02.3211ONDERWERP:
Vaststelling van nota "Meer samen, samen meer", waarin het regionaal plan voortijdig schoolverlaten regio Arnhem wordt beschreven voor 2002 en 2003.ADVIES:
Akkoord gaan met de inhoud van de nota.BESLUIT: Conform advies

Nummer: 02.3282ONDERWERP:
Het opstellen van een plan van aanpak voor het baggeren c.q. saneren van alle waterbodems in de bebouwde kom van de gemeenten Zevenaar en Didam.ADVIES:
Kennis te nemen van de inschrijving en voortgang van het werk.BESLUIT: Conform adviesTOELICHTING:
In de periode van 10 juni tot en met 21 juni gaat Grontmij Advies en Techniek b.v. te Arnhem in opdracht van de gemeente Zevenaar en de gemeente Didam en het Waterschap Rijn en IJssel waterbodemmonsters nemen van de watergangen en vijvers in bovengenoemde gemeenten. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit en de hoeveelheid te baggeren watergangen en de bijbehorende kosten.

Nummer: 02.3286ONDERWERP:
Programma jaarlijks onderhoud wegen.ADVIES:
Het jaarprogramma 2002 vaststellen.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.2805ONDERWERP:
Overschot uit premieafdracht aan het Zilveren Kruis Achmea ten behoeve van ziektekostenverzekeringen voor VVTV'ers en
ROA-gerechtigden.ADVIES:
Instemmen met voorgestelde inzet van het overschot bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor intensivering van het minderhedenbeleid in de komende jaren.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
De gemeente Zevenaar kan een relatief klein bedrag terug ontvangen uit een overschot van premieafdracht ten behoeve van ziektekostenverzekeringen voor VVTV'ers en ROA-gerechtigden. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt voorgesteld dat alle gemeenten in Nederland hiervan afzien en dat het totale bedrag wordt ingezet voor de intensivering van het minderhedenbeleid. Het college heeft besloten hiermee in te stemmen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie