Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Welstandscommissie wordt Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Nuth

Datum nieuwsfeit: 26-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nuth
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nuth


Welstandscommissie wordt Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Er is al veel gepubliceerd over de aanstaande wijzigingen van de Woningwet. Deze wet regelt naast diverse andere zaken, ook de wijze van welstandstoezicht. Hoewel de wet op zijn vroegst, na diverse malen uitstellen, op 1 januari 2003 in werking zal treden, heeft de gemeente Nuth samen met een tiental andere gemeenten, vanaf 1 juli 2002 reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben met name te maken met de wijze waarop het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit van bouwwerken wordt geregeld, en anticiperen, binnen de nog geldende wet, op de aanstaande wijzigingen.

De commissie die voorheen als Welstandscommissie de ingediende bouwplannen toetste op het uiterlijk schoon en welstand zal vanaf juli aanstaande de naam Commissie Ruimtelijke Kwaliteit krijgen. De taak van deze commissie blijft hetzelfde: het toetsen van de architectonische kwaliteit van het bouwplan in relatie tot de directe omgeving en de reeds bestaande aanwezige bebouwing. Deze commissie is een adviesorgaan voor het college van Burgemeester en wethouders en wordt, onder de nieuwe gemeentewet, benoemd door het college van B&W. De gemeente Nuth heeft in het verleden samengewerkt met de gemeente Beek en Meerssen, waarbij een commissie bestaande uit deskundige leden over de bouwplannen adviseerde.

Teneinde de Ruimtelijke Kwaliteit een bredere inbedding in de gemeente maar ook in de regio te geven, heeft de gemeenteraad besloten om op korte termijn samen met (voorlopig nog 10) andere gemeenten een convenant te sluiten met de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg (SRKL). De deelnemende gemeenten zijn: Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Voerendaal (allen Parkstad Limburg gemeenten) en ook Schinnen, Beek, Meerssen en Stein. Deze 11 gemeenten zullen gaan samenwerking binnen één district Ruimtelijke Kwaliteit dat de naam District Zuid-Limburg zal krijgen. SRKL streeft ernaar dit district uiteindelijk Limburg breed te krijgen. Binnen het district worden diverse rayons gevormd, elk met hun eigen commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De gemeente Nuth zal binnen het Rayon Landelijk Parkstad gaan samenwerken met Voerendaal, Onderbanken en Simpelveld. Dit rayon zal met ingang van 1 juli aanstaande vorm gaan krijgen.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst de ingediende bouwplannen aan de gemeente-eigen beleidsregels. In de komende 2 jaar zullen alle gemeenten, als onderdeel van de nieuwe Woningwet, een geschreven beleid moeten vaststellen waarin de ruimtelijke kwaliteit van de diverse deelgebieden van de gemeente wordt vastgelegd. Dit beleid is momenteel in ontwikkeling. Totdat dit beleid door de gemeenteraad is vastgesteld blijven de toetsingcriteria als volgt:
* De aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing, de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedenbouwkundige context.
* Massa, structuur, maat en schaal, detaillering materiaalkeuze en kleurstelling.

* Samenhang in het bouwwerk voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de samenstellende delen van het bouwwerk.

Alvorens de plannen aan de commissie kunnen worden voorgelegd, wordt het plan getoetst aan het bestemmingsplan. Alleen plannen die passen binnen het bestemmingsplan zullen aan de commissie worden voorgelegd.

De vergaderingen van de commissie zullen vanaf 1 juli aanstaande in het gemeentehuis van Nuth, De Weverplein 1, worden gehouden en wel op dinsdagen van 13.30 uur tot circa 17.30 uur.

Voor de tweede helft van 2002 zijn de vergaderdata als volgt: 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december en 24 december.

In principe zijn de vergaderingen openbaar, bezoekers hebben echter geen spreekrecht. Indieners van plannen kunnen, indien zij dit vooraf via de indieningformulieren hebben aangeven, hun plannen tijdens de vergadering van de commissie toelichten. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan deze toelichting tijdens de eerste of tijdens de tweede behandeling worden gegeven.

Wilt u weten wanneer de Nuthse plannen aan de orde komen, dan kunt u het beste één dag voor de vergadering contact opnemen met de verder in deze aankondiging genoemde ambtenaar.

De commissie bestaat uit de volgende, door het college van B&W benoemde, deskundige leden:

Dhr. A. Albertz, Maastricht; Dhr. G. van den Bongard, Heerlen; Dhr. G. Cloeren, Aken en Dhr. J. Povse, Geleen.

Tijdens de vergadering bestaat de commissie in principe uit twee leden. De bovengenoemde deskundigen zullen derhalve alternerend, gedurende een periode van telkens 6 maanden, deel uitmaken van de commissie. Het roulatieschema is dusdanig opgezet dat de leden niet gelijktijdig zullen wisselen. Indien een bouwplan in stemming wordt gebracht en de stemmen staken, zal één van de overige leden worden opgeroepen om bij de volgende vergadering mede te adviseren. Indien een van de te behandelen plannen is ontworpen door een van de commissieleden, zal een ander lid die plaats overnemen gedurende de betreffende vergadering.

Over het algemeen geldt dat: indien uw bouwplan bij de gemeente wordt ingediend uiterlijk op de eerste vrijdag ná een vergadering, dit plan, mits het voldoet aan het bestemmingsplan, zal worden voorgelegd aan de commissie tijdens de eerstvolgende vergadering. Het advies van de commissie kunt u vervolgens binnen 7 à 10 werkdagen ná de vergadering tegemoet zien. Afhankelijk van het aantal te behandelen plannen, kan van deze planning worden afgeweken.

Voor meer informatie over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Rayon Landelijk Parkstad kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met onderstaande ambtenaar:

de heer A. Scheffer 045-5659168 (Coördinator sectie Bouw- en Milieuzaken tevens secretaris van de commissie).

Voor overige vragen, over bijvoorbeeld de agenda, in te dienen bescheiden of procedures, kunt u terecht bij de heer J. Bemelmans, 045-5659171 (Medewerker sectie Bouw- en Milieuzaken).

De formulieren voor het indienen van schetsplannen ter toetsing aan het bestemmingsplan en ruimtelijke kwaliteit, kunt u afhalen aan het loket van Bouw- en Milieuzaken in het gemeentehuis of in een van de overige Parkstad gemeenten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie