Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken gemeente Apeldoorn en Fibroned

Datum nieuwsfeit: 28-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Apeldoorn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Apeldoorn

Stand van zaken gemeente Apeldoorn en Fibroned

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad vanavond aan de hand van een interne mededeling geïnformeerd over enkele zaken omtrent Fribroned. De interne mededeling heeft de volgende inhoud.

Naar aanleiding van recente signalen uit de samenleving, perspublicaties en vragen in de commissie RO geven wij hierbij op onderdelen de stand van zaken betreffende Fibroned. De gemeenteraad heeft zich in het verleden positief opgesteld t.o.v. de vestiging van Fibroned op de Ecofactorij. Het bevoegd gezag voor Fibroned inzake de milieuvergunning zijn Gedeputeerde Staten (GS). De gemeente heeft v.w.b. de milieuvergunning een adviserende en toetsende rol, en zal vanuit dit perspectief op een 2 tal punten onderzoek laten verrichten. Het resultaat van dit onderzoek zal de gemeenteraad ter kennisneming worden toegezonden. Indien de resultaten van dit onderzoek daar aanleiding voor geven zal aktie richting de GS worden ondernomen.

Milieueffectrapportage (MER)
Alvorens de procedure voor de oprichtingsvergunning Wet Milieubeheer van start ging is de procedure voor de totstandkoming van het milieuefectrapport opgestart (eind 1999). De gemeente had hierin een adviserende rol en heeft van dit recht ook gebruik gemaakt. Het MER maakt onderdeel uit van de Wet Milieubeheer-aanvraag, ingediend door Fibroned bij GS op 5 december 2000 en waarop GS op 16 oktober 2001 positief hebben beschikt.

Milieuvergunning
Voor Fibroned is er door GS op 16 oktober 2001 een Wet Milieubeheer-vergunning afgegeven. Een verzoek door milieugroeperingen tot schorsing van deze vergunning is op 15 februari 2002 door de Raad van State afgewezen waardoor de vergunning van kracht is (nog niet onherroepelijk i.v.m. beroep in hoofdzaak).

Op dit moment is er een veranderingsvergunning in procedure. De verandering betreft een wijziging in de acceptatiecriteria en de bemonsteringsfrequentie van de pluimveemest. Recent is er in het kader van deze procedure een hoorzitting geweest. De gemeente heeft in haar adviesrol de ontwikkelingen altijd kritisch gevolgd en heeft dit ook als zodanig naar voren gebracht op de hoorzitting. GS zijn van plan positief op de veranderingsvergunning te beschikken. Voor de duidelijkheid: de oprichtingsvergunning staat niet ter discussie.

Vanuit de adviesrol van de gemeente is toegezegd dat nogmaals, de milieuconsequenties van de wijzigingen op het bestaande proces kritisch zullen worden onderzocht. Ook het onderscheid tussen de vergunningen voor de centrales in Moerdijk en Apeldoorn zal bij dit onderzoek worden betrokken. Dit onderzoek zal, in opdracht van de afdeling Milieu, door een externe worden verricht.

Wij streven ernaar het resultaat van dit onderzoek in de tweede helft van augustus aan de raad ter kennis te brengen. Indien het resultaat van het onderzoek daartoe aanleiding geeft zullen wij GS verzoeken maatregelen te nemen.

Wet Ruimtelijke Ordening
Het ligt in de bedoeling het bouwplan van Fibroned as. vrijdag te publiceren voor toepassing van art. 19.2 WRO. Vrijstelling is nodig i.v.m. de overschrijding van de toegestane hoogte van de gebouwen en schoorsteen en afwijking van de planvoorschriften. Ingeval er tijdens de tervisielegging zienswijzen binnenkomen, zal de raadscommissie op de gebruikelijke manier om advies worden gevraagd over voortzetting van de procedure. Middels IM zal de raadscommissie op de hoogte gebracht worden over de gang van zaken en de vervolgprocedure.

De bouwvergunning kan pas worden afgegeven indien B en W accoord is met de vrijstelling.

Opgemerkt dient te worden dat deze RO-procedure geen wettelijke relatie kent met de procedure in het kader van de milieuvergunning. Wel is deze vrijstelling noodzakelijk om de voorgeschreven schoorsteenhoogte uit de oprichtingsvergunning te kunnen realiseren. De wijzigingen zoals zijn omschreven in de nu in procedure zijnde veranderingsvergunning in het kader van de Wet Milieubeheer hebben op de schoorsteenhoogte geen invloed.

Gronduitgifte
De uitgifte van grond is een bevoegdheid van het college. Het contract is in ontwerp gereed.

k

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie