Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Enschede besluitenlijsten

Datum nieuwsfeit: 28-06-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

Besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 18 juni 2002

Aanwezig:

J.H.H. Mans, A.H.P. van Gils, E. Helder, J.H.A. Goudt, R.W. Bleker, J.F. Hassink, A.J. Le Loux en T.H.D. de Weger

Afwezig:

Vaststellen besluitenlijst van 10 juni 2002

Vaststellen memorandum laatste B&W-agenda

Besluit:

Cf.

B 1

IAC

voortgangsrapportage nafase vuurwerkramp

Voorstel:

1. Vaststellen van de voortgangsrapportage nafase vuurwerkramp (juni 2002) welke ter kennisname, middels een aanbiedingsbrief, wordt aangeboden aan de Raad.

Besluit:

Cf., één redactionele aanpassing.

B 10

DSOB/ro

subsidieaanvraag geluidarm asfalt Gronausestraat

Voorstel:

1. Subsidie aan te vragen bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de toepassing van een geluidarme asfaltverharding voor de in uitvoering zijnde HOV-as Oost Gronausestraat tussen de Esmarkerrondweg en de Oostweg.
2. De directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer namens het College van Burgemeester en Wethouders via het bestaand mandaat deze aanvraag verder te laten verrichten.

Besluit:

Cf., B-stuk (geagendeerd als C 9 op agenda 18-06).

C 1

DSOB/gb

aangaan exploitatieovereenkomst Quatre Mains fase 2

Voorstel:

1. medewerking te verlenen aan de plannen van VOF Quatre Mains tot het in exploitatie brengen van gronden aan de Borneostraat/Celebesstraat ten behoeve van de bouw van 46 woningen en het aanbrengen van voorzieningen van openbaar nut.
2. Hiertoe een overeenkomst aan te gaan met exploitant op grond van de Exploitatieverordening gemeente Enschede 1996, waarbij de verplichtingen van partijen zijn vastgelegd en de kosten van de gemeente Enschede worden verhaald ( 109.400,-).
3. De Raad voor te stellen:


a. Een krediet beschikbaar te stellen van 86.250,- teneinde uitvoering van de exploitatieovereenkomst inzake ontwikkeling van het terrein Borneostraat/Celebesstraat mogelijk te maken. b. De kosten te dekken door een bijdrage van de exploitant. c. De financiële consequenties van de exploitatieovereenkomst in de gemeentebegroting 2002 aan te brengen.

Besluit:

Cf.

C 2

PBW

intentieovereenkomst High garden

Voorstel:

1. De intentieovereenkomst High garden vast te stellen en te ondertekenen.

Besluit:

Cf.

C 3

DSOB/gb

woningbouwkavels per openbare inschrijving

Voorstel:

1. 14 kavels in het plan Eilermarke via een openbare inschrijving te verkopen.
Kavelnummers: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80.

Besluit:

Cf.

C 4

DSOB/gb

rechtshandelingen

Voorstel:

1. Wijziging aankoopbesluit betreffende de verwerving van een perceel grond met opstallen gelegen aan de Walhofstraat 1, 3, 15 t/m 23.
2. Verkoop een kavel (7) grond gelegen in de Oikos.
3. Verkoop een perceel grond met opstallen aan de Drienerweg 61.
4. Verkoop een perceel grond met opstallen aan de Drienerweg 59.


Besluit:

Cf.

C 5

DSOB/vh

collectieve woningverbetering Horstlanden-Veldkamp (4e cluster)

Voorstel:

1. In te stemmen met de door de Stichting Stedelijk Wonen, namens de eigenaren ingediende verbeterplannen voor de woningen Emmastraat 121 en 123 (4e cluster), met een totale investering van 158.794,-, gelegen in het stadsvernieuwingsgebied Horstlanden-Veldkamp.
2. Op grond van het bepaalde in artikel 2.1.4., lid 2 van de Subsidieverordening stadsvernieuwing 1996 de te verlenen subsidie voorlopig vast te stellen op
19.060,-.

3. Dit bedrag beschikbaar te stellen uit het stadsvernieuwingsfonds, plannen van aanpak, post woningen Horstlanden-Veldkamp volgnummer 499.100.0110.

Besluit:

Cf.

C 6

DSOB/gb

ontwikkelingsovereenkomst cluster 1c Eilermarke

Voorstel:

1. Vast te stellen de ontwikkelingsovereenkomst voor de bouw van 12 eengezinswoningen in het gebied Eilermarke tussen de gemeente en de Bouwcombinatie Groen, Scholten Hofsté VOF.
2. Verdere contractvorming voor te bereiden inhoudende de realisatie/ uitgifteovereenkomst met betrekking tot bovengenoemde bouw van 12 woningen.

Besluit:

Cf.

C 7

DSOB/gb

ontwikkelingsovereenkomst cluster d Eilermarke

Voorstel:

1. Vast te stellen de ontwikkelingsovereenkomst voor de bouw van 19 eengezinswoningen in het gebied Eilermarke cluster d tussen de gemeente en de Bouwgroep "in de Marke VOF.

2. Verdere contractvorming voor te bereiden inhoudende de realisatie/ uitgifteovereenkomst met betrekking tot bovengenoemde bouw van 19 woningen.

Besluit:

Cf.

C 8

DSOB/gb

algemene uitgiftevoorwaarden door de gemeente te verkopen bouwgrond

Voorstel:

1. De algemene uitgiftevoorwaarden uit 1991, die de gemeente Enschede hanteert bij de verkoop van bouwgrond door de gemeente aan onder andere particulieren, te actualiseren.

2. Vooruitlopend hierop het standaard in de akte van levering van toepassing verklaarde artikel 5.4 (het gebod de woning gedurende 5 jaar zelf te bewonen) zodanig toe te passen, dat indien de bouwgrond door de gemeente tegen marktwaarde aan de koper is verkocht, een verzoek om ontheffing van genoemde bepaling standaard wordt toegekend.

3. Indien de grond niet tegen marktwaarde is verkocht het oude beleid te continueren, inhoudende dat alleen ontheffing wordt verleend indien een of meerdere van de vier ontheffingsgronden in het artikel 5.4 genoemd van toepassing zijn. Aangezien de gemeente echter de laatste vijf jaar in ieder geval de residuele grondwaarde systematisch heeft gehanteerd, betreft het hier een theoretische situatie.

4. De bevoegdheid om namens het college van Burgemeester en Wethouders, in de situatie als onder punt 2 zowel als onder punt 3 verwoord aldus te beslissen, te mandateren aan de algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Besluit:

Cf.

D 1

DMO/spt

studiedag kunstgras Kopenhagen

Voorstel:

1. In te stemmen met deelname aan een buitenlandse studiedag op
12 juni 2002 in Kopenhagen door het hoofd sport, de heer P.W.B. Verheul.

Besluit:

Cf.

D 2

BAZ/pd

Beheerregeling en Privacyreglement

Voorstel:

1. Vaststellen van de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Enschede.

2. Vaststellen van het Reglement voor de Enschedese bevolkingsadministratie (Privacyreglement).

Besluit:

Cf.

D 3

CS

integrale aanpak Lipperkerkstraat

Voorstel:

1. Kennis te nemen en in te stemmen met de uitwerking van het raadsvoorstel vervolg integrale aanpak Lipperkerkstraat en omgeving (project IAL) in de bijbehorende nota.
2. Aan te wijzen als het werkgebied van het project IAL: het gebied begrensd door het midden van de spoorweg Enschede-Gronau, de Noord Esmarkerrondweg, de Gronausestraat, de Marthalaan, de Espoortstraat, de Klomp en de Oldenzaalsestraat.

Besluit:

Cf.

F 1

DSOB

vaststelling herziening 4 bestemmingsplan Kottendijk

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Herziening 4 van het bestemmingsplan Kottendijk, overeenkomstig de bijbehorende tekening nr. 60791 en toelichting, vast te stellen.
2. Een herziening van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Kottendijk vast te stellen.
3. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Kottendijk van toepassing verklaren op de onder 1 en 2 genoemde herziening.

Besluit:

Cf.

F 2

DSOB/ro

vaststelling bestemmingsplan HOV-lijn De Eilermarke

Voorstel:

De Raad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan HOV-lijn De Eilermarke, overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, voorschriften en plankaart nr.
60163, vast te stellen.


Besluit:

Cf.

F 3

DSOB/bbh

bezwaarschrift sloopvergunning pand Haaksbergerstraat 169

Voorstel:

1. Het bezwaarschrift van de heer Van Dussen tegen de verleende sloopvergunning voor het pand Haaksbergerstraat 169, overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, ongegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

F 5

DSOB

bezwaar sloopvergunning Oliemolensingel 33

Voorstel:

1. De bezwaarschriften van B. Maat-van Voorst, J.A. Temmen-Ten Pas, S.H. Weggen en J.F. Weggen tegen de aan Burkink Onroerend Goed BV verleende sloopvergunning voor het slopen van bedrijfsgebouwen aan de Oliemolensingel 33 slechts gedeeltelijk gegrond te verklaren.

Besluit:

Cf.

G 1

BRW/proj

overeenkomst NRK met Twentse gemeenten

Voorstel:

1. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde "Overeenkomst inzake de gebruikmaking van diensten van het Nederlandse Rode Kruis bij de opvang en verzorging van personen bij rampen en zware ongevallen" en het model "Regionale aanpak opvang en verzorging regio Twente" , inclusief de bijlagen.

2. De burgemeester te machtigen tot ondertekening van de genoemde overeenkomst na positieve bekrachtiging van het College van Burgemeester en Wethouders.

Besluit:

Cf.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie