Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notulen raadsvergadering Wassenaar 1 juli 2002

Datum nieuwsfeit: 01-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wassenaar
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Wassenaar

Veelgestelde vragen

Notulen raadsvergadering 1 juli 2002
31-07-2002

Op 1 juli 2002 is een extra raadsvergadering gehouden, die in het teken stond van het (nieuwe) zwembad.

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Wassenaar van maandag 1juli 2002, gehouden in de raadzaal van het raadhuis "DePaauw", aanvang 19.30 uur.

Aanwezig zijn: mr.R.G.M.Perik, voorzitter, J.P.Becker, mevrouw E.A.van den Berg-van Ooijen, mevrouw mr.F.H.M.Bouritius, drs.T.G.N.Corbeth, drs.A.T.S.Claassen, ir.P.D.W.Geerling, mr.J.G.E.Gieskes, N.A.M.Kaptein, dr.E.C.M.Ooms, C.H.Overdevest, mevrouw A.M.F.van SchieTusveld, mevrouw mr.M.L.SmeetsRoos, J.G.Stegeman, W.H.J.Topper, C.W.Tukker, mevrouwD.E.J.Vreevan Dam en mevrouw mr.I.M.Zweerts de Jong, leden van de raad, mevrouw drs.E.L.van DijkStaats, drs.H.H.M.Klooster en mevrouw drs.A.VriesendorpDutilh, wethouders, alsmede R.R.Bitter, gemeentesecretaris en H.J.de Bruijn, raadsgriffier ad interim.
---


1. Opening.


De voorzitter: Ik open de vergadering en ik heet u allen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeester, de heer Van den Muijsenberg, van mevrouw De Vos van Steenwijk en van de heren Stolk en De Vries, die allen in zonniger oorden verkeren, zo neem ik aan. Dit is een raadsvergadering volgens de nieuwe opzet, mogelijk gemaakt door een verandering in de Gemeentewet. Deze vergadering heeft geen besluitvormend, maar een consulterend karakter. Grappig genoeg is vandaag een lid van de raad voorzitter van de raadsvergadering; in deze gemeenteraad fungeert bij afwezigheid van de burgemeester de voorzitter van de grootste fractie als voorzitter van de raadsvergadering. Als de burgemeester hier zit, heeft hij zijn ambtsketen om; ik draag deze keten vandaag niet. Er is vanmiddag wel uitgebreid over gesproken, maar ik zal u allen de details besparen. Voor mij ligt het Besluit van 16november 1852, houdende bepalingen omtrent door de burgemeester te dragen onderscheidingstekens, waarover de griffier en de gemeentesecretaris een robbertje hebben gevochten. De gemeentesecretaris denkt dat dit besluit nimmer meer van toepassing kan zijn, terwijl de griffier ervan uitgaat dat dit besluit nog steeds geldt. Ik heb vanmiddag als een soort rechter tussen de heren in gezeten en het leek mij het beste, de ambtsketen maar niet te dragen. Ik heb daar overigens nog een reden voor. Dit is weliswaar een raadsvergadering, maar in zekere zin toch ook een informele vergadering, en een ambtsketen past daar niet bij, denk ik.


2. Spreekrecht.


De heer Lieben: Voorzitter, dames en heren. Het is uitermate plezierig dat wij de gelegenheid hebben, iets over het nieuwe zwembad in Wassenaar te zeggen. Zoals u in de afgelopen weken gemerkt hebt, heeft SmidshoekVastgoed BV in de persoon van lokaal ondernemer John van der Plas het initiatief genomen om een plan te maken voor een nieuw zwembad aan de Havenkade. In overleg met hem heeft William Properties, een professionele ontwikkelingsorganisatie, gevestigd in Rotterdam, dit initiatief overgenomen om wat meer inhoud en fundament aan de ideeŽn van de heer Van der Plas te geven en er met name wat meer financiŽle draagkracht aan toe te voegen. Dit heeft erin geresulteerd dat wij de fracties in deze raad voor het weekend een boekwerk hebben doen toekomen waarin wij onze visie op het nieuwe zwembad hebben uitgewerkt. Wij zouden het willen neerzetten aan de Havenkade, op de plek waar nu een bouwmaterialenhandel gevestigd is. In onze visie zou ook de algemene kwaliteit van dit gebied hiermee aanmerkelijk verbeterd kunnen worden, zoals de parkeersituatie en de openbare ruimte in algemene zin. Het gebied zou ook wat beter aansluiten op de omliggende wijken. Op de huidige locatie van het zwembad zouden wij appartementen en woningen in optimale vorm willen realiseren. Het grote voordeel is dat de green naast het zwembad gespaard zou kunnen worden; 1ŗ1Ĺha groen, wat natuurlijk zeer waardevol is, vooral in deze gemeente, hoeft dan niet gebouwd te worden. Wij willen dus twee dingen goed met elkaar combineren: in het oude dorp een kwaliteitsverbetering tot stand brengen en op de huidige locatie optimale woonkwaliteit realiseren, wat in onze visie wat minder zal zijn als daarnaast het zwembad gebouwd zou worden. Wij zouden het zeer goed vinden als deze optie nader onderzocht werd, integraal, dus vanuit verschillende invalshoeken. In de brief die wij aan de raad gestuurd hebben, heeft u kunnen lezen dat wij slechts twee weken de tijd hebben gehad om onze visie duidelijk te maken. Die tijd was uiteraard veel te kort om een en ander met een integrale benadering verder te onderbouwen, maar wij denken dat het heel goed zou zijn, eens te bekijken wat de plussen en minnen van zo'n operatie zijn, programmatisch, stedenbouwkundig en kwalitatief, maar ook financieel. Wij denken dat het met name financieel een heel interessante optie is, maar het is uiteraard aan de gemeenteraad om hierover een beslissing te nemen.

De heer Overdevest: Heeft u al overleg met het college over deze plannen gehad?

De heer Lieben: William Properties heeft geen enkel overleg gehad met het college.

De heer Van Bosse: Voorzitter, dames en heren. Als bestuurslid van WAMIVA maak ik gaarne gebruik van het spreekrecht bij deze vergadering, die een consultatief karakter heeft. Het enige beleidsinhoudelijke agendapunt is het vaststellen van een programma van eisen voor de realisering van het nieuwe zwembad. Opkomende voor de belangen van de gehandicapte Wassenaarders zal ik uitsluitend over het therapiebad het woord voeren. In het najaar van 1995 werd er aan de raad een voorstel voorgelegd om het therapiebad te sluiten. Aangezien dit voorstel ernstige consequenties had voor een aantal oudere en gehandicapte Wassenaarders in de zin van een aanzienlijke vermindering van zorg, heeft WAMIVA hier toen schriftelijk en via de inspraak tegen geprotesteerd. Het raadsvoorstel werd ingetrokken vůůr de raadsvergadering in december 1995. In september 2001 werd er besloten, een nieuw zwembad op de locatie aan de Zanderijlaan te laten bouwen. In de discussienota van het college en in de eindrapportage Nieuwbouw zwembad gemeente Wassenaar van Marktplan Adviesgroep van 13juni 2002 zijn zeven varianten doorgerekend. In de varianten2 en 4 is er geen plaats meer voor een therapiebad. Deze zijn voor het bestuur van WAMIVA onaanvaardbaar, met dezelfde motivatie als in 1995. Sluiting van het therapiebad zou ernstige consequenties hebben in de vorm van een aanzienlijke vermindering van de zorg voor een zeer kwetsbare groep: oudere en gehandicapte Wassenaarders. WAMIVA zou het zeer op prijs stellen, in de gelegenheid te worden gesteld om mee te denken over de plannen op het stuk van het therapiebad, maar ook als het gaat om de toegankelijkheid en de bewegingsruimte in het gehele zwembad.

De heer Hazes: Dames en heren. Ik ben voorzitter van de omnisportverenigingWZK en ik spreek mede namens de Wassenaarse reddingsbrigade (WRB) en de Wassenaarse ouderen in beweging (WOB). Ondanks de korte voorbereidingstijd zou ik namens deze drie Wassenaarse grootgebruikers van het Sterrenbad aandacht willen besteden aan de modellenC en A, de betaalbaarheid van het zwemmen, de clubruimte en de betrokkenheid van de verenigingen nu en straks. Wij hebben de discussienota aandachtig gelezen en laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De genoemde verenigingen hebben een voorkeur voor modelC, de variant met het buitenbad en de wintertuin. Mocht deze variant financieel niet haalbaar zijn, dan is voor ons modelA second best. Voor de clubs heeft het wedstrijdbad absolute topprioriteit; daarna volgt het therapiebad, dat ook onmisbaar is om het zwembad optimaal te kunnen afstemmen op de behoefte van senioren. De keuze voor een multifunctioneel gebruik van de bodem van dit bad ondersteunen wij van harte. Laat verder het wedstrijdbad wel een volledig wedstrijdbad zijn, dus zonder misplaatste toevoegingen van glijbanen etc. En nog een verzoek: maak het 21m breed in plaats van 20m, want dan voldoet het aan de internationale eisen en kunnen er ook daadwerkelijk wedstrijden met acht banen gezwommen worden. De verenigingen hebben zorgen over de betaalbaarheid van het zwemmen. Nu betalen jeugdleden bij WZK al zo'n tweehonderd euro per jaar. Voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen is dit een forse last, zeker als er in een gezin meer kinderen zwemmen. Het zwemmen voor de jeugd is duurder dan voetbal, golf (§158 per jaar), hockey (§175 per jaar) of handbal (§57 per jaar), terwijl kunnen zwemmen meer is dan een basisvoorziening; het is een eerste levensbehoefte. Wij verzoeken de raad dan ook dringend, in de komende jaren geen bovenmatige tariefstijgingen toe te passen. Er wordt in het rapport gerekend met stijgingen van 5% voor verenigingen, ook in de voorkeursvariant van het college. Zie af van bovenmatige stijgingen van de tarieven voor WZK, WRB en WOB. Houd die stijgingen op nul of verhoog de tarieven maximaal met die voor scholen en instructielessen, dus tussen nul en 2%, zoals blijkt uit de tabellen op blz.42 van de bijlagenbundel. In het discussiestuk missen wij een passage over de clubruimte. Al tijdens de workshops en in ons advies hebben wij gepleit voor vervangende clubruimte voor WZK van 125m≤, een ruimte voor WRB van 100m≤, voldoende opslagruimte voor materialen, archiefen stencilruimte en een multifunctionele vergaderruimte. Die laatste ruimte is dan niet specifiek voor de clubs, die kan voor alle gebruikers van het zwembad bestemd worden. In totaal is er zo'n 280m≤ nodig, maar tot onze ontsteltenis is er in het rapport op blz.11 maar 185m≤ vermeld. Wij vragen ons af waar die 100m≤ voor WRB gebleven is. Onze verenigingen zijn in de afgelopen periode flink betrokken geweest bij de toekomst van het Sterrenbad, van deelname aan de workshops tot het gezamenlijke advies voor het nieuwe Sterrenbad. Wij verzoeken het gemeentebestuur nadrukkelijk, ook in de komende ontwerpfase betrokken te blijven bij de verdere planontwikkeling. Wij stellen onze kennis op het gebied van zwembaden graag beschikbaar. Wij zijn bezorgd over de gevolgen van de toekomstige exploitatievorm voor de continuÔteit van de zwemclubs. Deze zorgen zijn nog toegenomen door de veranderde financiŽle positie van de gemeente en de ervaringen elders in de regio. Het model met een raad van beheer en de samenwerking met Sportfondsen Nederland heeft in de afgelopen jaren goed gewerkt. Zo komen veel punten uit de inspraakbijdrage namens het Sterrenbad overeen met die van de clubs. Ook na de realisering van een nieuw bad willen wij sterk betrokken blijven bij het bestuur daarvan, of het nu een constructie met een raad van beheer, een raad van commissarissen of een gebruikersraad zal worden. Wij vragen aandacht voor de speciale positie van Wassenaarse klanten van het Sterrenbad van vandaag en morgen. Wij moeten nu al volop concurreren met verenigingen en andere gebruikers van buiten Wassenaar. Dit zou eigenlijk niet mogen; nu niet, maar straks helemaal niet. Een betere koppeling tussen de Wassenaarse gebruikers en de Wassenaarse middelen is geboden. Wassenaarse clubs of scholen moeten vůůr bijvoorbeeld Haagse clubs gaan. Samenvattend vragen wij het gemeentebestuur, de verenigingen te blijven betrekken bij de planvorming voor het zwembad, bij het zwembeleid en het Sterrenbad. ModelA is voor ons second best, waarbij verbreding van het wedstrijdbad tot 21m noodzakelijk is. Houd het zwemmen betaalbaar; geen boventrendmatige tariefsverhogingen. En neem 280m≤ verenigingsruimte op in plaats van 185m≤. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u voor het vervolg alle wijsheid toe.

De heer Stegeman: Zou u nu al kunnen aangeven of multifunctioneel gebruik van de clubruimte mogelijk is?

De heer Hazes: Er is nu een clubruimte die voor het grootste deel door WZK gebruikt wordt, omdat WZK de grootste vereniging is die van het zwembad gebruik maakt. Maar deze clubruimte, die WZK huurt, wordt al multifunctioneel gebruikt, onder andere voor het organiseren van cursussen door het personeel van het zwembad, maar ook door andere verenigingen. In de nieuwe situatie zal een clubruimte ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

Mevrouw Van Kesteren: Voorzitter, dames en heren. Ik spreek namens het bestuur, de directie en de medewerkers van het Sterrenbad. Reeds vele malen hebben wij namens alle medewerkers van het zwembad mogen inspreken over de nieuwbouw voor het Sterrenbad. Hoewel wij, specialisten, tot onze spijt niet hebben kunnen meedenken via werkgroepen en wij de mening van het college niet op alle punten delen, willen wij toch blijk geven van onze dank voor de zorgvuldigheid waarmee dit proces wordt gestuurd. In de discussienota die aan ons is toegezonden, wordt zeer uitgebreid ingegaan op allerlei financiŽle aspecten. Naar onze mening wordt er hierbij onrecht gedaan aan een filosofie, gebaseerd op dertig jaar exploitatie. Er wordt van uitgegaan dat een beslissing primair op het financiŽle aspect gebaseerd dient te worden. De raad van beheer en de medewerkers van het Sterrenbad vinden nog steeds dat modelC op de lange duur aantrekkelijk zal blijven en dat het bad daarmee dus beter te exploiteren zal blijken te zijn. Mocht de raad desalniettemin de voorkeur geven aan het geadviseerde modelA, dan plaatsen wij daarbij de volgende kanttekeningen. Indien er geen buitenbad gebouwd wordt, dient er een grote ligweide met een kinderwaterspeeltuin te worden aangelegd, met openslaande deuren met voetbaden die toegang geven tot deze ligweide. Verder pleiten wij voor een uitzwembad met voldoende oppervlakte, een op gezinnen gerichte overdekte recreatieruimte voor kinderen, de mogelijkheid van absoluut gescheiden gebruik van het wedstrijdbad en het recreatieve gedeelte, een ruimte voor berging en verder alle al eerder door ons aangegeven personeelsvoorzieningen. Wij willen bij de procesvorming kunnen meedenken over zaken als de routing, schoonmaakvriendelijke voorzieningen en toezichtmogelijkheden. Het wedstrijdbad zou 21m breed moeten worden en er dient aandacht te worden besteed aan alle details die beter en efficiŽnter werken mogelijk maken. Er wordt in het verband van de procesvorming gesproken over het aantrekken van een exploitant. Wij hebben er reeds meermalen op geattendeerd dat wij grote zorgen hebben over de eventuele keuze van een andere exploitant dan Sportfondsen Nederland. Wij hopen dat het ook u bekend is dat er in den lande aanbieders zijn die bij een eerste offerte goedkoper kunnen zijn dan Sportfondsen, maar dat dan veelal pas later de aap uit de mouw komt. Vele malen slechtere arbeidsvoorwaarden maken het mogelijk om een goedkopere aanbieding te doen, de personeelsleden draaien op voor hogere percentages voor hun sociale voorzieningen en meestal is er sprake van een slechtere pensioenregeling. Ook werkt men wel met opleidingen die geheel of gedeeltelijk moeten worden betaald en ten slotte schaalt men de functies anders in. Wij begrijpen ook niet waarom er nu zo nodig naar een andere exploitant gezocht zou moeten worden. Sportfondsen Nederland blijkt sedert 1956 een betrouwbare partner te zijn; dit mag toch ook wat waard zijn. In de eindrapportages van Marktplan uit 1997 en 1999 wordt op dit punt het volgende vermeld. Men geeft aan dat de exploitatie efficiŽnt wordt uitgevoerd, dat de resultaten goed zijn, dat het hoogste dekkingspercentage wordt bereikt, zeker in vergelijking met baden in de omgeving, en dat er geen redenen zijn om uit te kijken naar een andere exploitant. Kortom, medewerkers en ondernemingsraad van het Sterrenbad spreken zich duidelijk uit voor hun toekomst, waarin Sportfondsen Nederland kwalitatief en qua betrouwbaarheid hun kandidaat is. Ten slotte wil de ondernemingsraad u op de hoogte brengen van zijn voornemen om aan de raad van beheer, maar ook aan het college een concept voor een sociaal statuut voor te leggen dat naar zijn mening onlosmakelijk verbonden dient te zijn met de voorwaarden die de gemeente aan een exploitant gaat stellen, dus ook aan Sportfondsen Nederland. Wij zullen hierover met het college in contact treden en de raad van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Voorzitter, nogmaals dank voor deze mogelijkheid om het woord te voeren.


3. Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


5. Discussienota basiszwemvoorzieningen.

De voorzitter: De vraag die bij deze gedachtewisseling centraal staat, is welke zwemvoorzieningen maatschappelijk gezien als gemeentelijke basisvoorziening moeten worden aangemerkt. Het betekent gewoon dat de raad moet uitspreken, wat de gemeente haar inwoners zou moeten bieden als het om een zwembad gaat. Wij zullen hierbij de gebruikelijke procedure volgen, maar ik kan me voorstellen dat per fractie verschillende leden het woord wensen te voeren. Het lijkt mij goed om de sprekers per fractie het woord te geven, omdat het anders wellicht erg onoverzichtelijk wordt. Naar mij blijkt, stemt de raad hiermee in.

Mevrouw Zweerts de Jong: Voorzitter. De VVD wil niet zo maar een nieuw zwembad, wij willen een "slim" bad. Allereerst een compliment aan de wethouders, die veel moeite hebben gedaan om de mogelijkheden op dit punt uit te werken en aan de raad te presenteren. Hierbij is niet alleen heel belangrijk wat mogelijk is, maar vooral wat wenselijk is. Ik bezoek met mijn kinderen geregeld het huidige zwembad en daarbij vallen mij toch een aantal dingen op. Het buitenbad is open vanaf half mei. Afgelopen woensdag was het prachtig weer, iedereen ging heerlijk buiten zwemmen. Het recreatiebad was echter nagenoeg leeg. De maandag daarvoor was er net een weersomslag geweest en iedereen bleek binnen te zijn, niemand was buiten. Het lijken wel communicerende vaten! Het is dan ook de vraag of wij er wel goed aan doen, een dubbele voorziening te treffen. Zouden wij met een ander concept niet ook kunnen voorzien in de behoefte om buiten te zijn bij mooi weer en binnen te verblijven bij slechter weer? Er heerst hier nu eenmaal geen MiddellandseZeeklimaat. Vooral de binnenvoorziening moet erg goed zijn, ook voor sportverenigingen, maar het zou zonde zijn als Wassenaarders bij mooi weer geen zin hadden om naar het zwembad te gaan. Wij vragen het college daarom, bij het uitwerken van de plannen een "slim" zwembad te creŽren: een overdekt buitenbad of een binnenbad dat open kan. Het gaat dus om een concept met schuivende panelen die bij mooi weer open kunnen worden gezet en dan toegang geven tot ligweiden. Dit plan zal ook de fractie van de PvdA aanspreken; van die partij is immers de term "schuivende panelen" afkomstig. Mevrouw Van Kesteren noemde deze mogelijkheid ook al. Maar goed, alle gekheid op een stokje, wij menen het serieus. Waarom geen zwembad waarbij het wedstrijdbad met een schuifpui of een bewegende wand een open verbinding met ligweiden heeft? Bij het uitwerken van de plannen voor een recreatiebad geven wij graag de volgende mogelijkheden in overweging. Een groter wedstrijdbad met recreatieve elementen en bijvoorbeeld in dezelfde ruimte een klein recreatiebad, met name bestemd voor de allerkleinsten en hun ouders. Dit zou efficiŽnter, maar toch aangenaam kunnen zijn. Het zou ook ruimte schelen die wij hard nodig hebben. Vanwege alle aspecten willen wij ook in het nieuwe zwembad het therapiebad behouden. De wensen van de gebruikers dienen bij de nieuwbouw zoveel mogelijk te worden gehonoreerd. Momenteel is het bad voor invaliden een bijna onbereikbaar genot geworden. Het water is heerlijk, maar hoe kom je erin? Het therapiebad is kostendekkend en het zou met de medewerking van een gezondheidsinstelling eventueel zelfs winstgevend worden geŽxploiteerd. Dit is natuurlijk zeer welkom. Wij vragen het college, de mogelijkheden om zorgverzekeraars te laten participeren in de exploitatie van het therapiebad verder te onderzoeken. Deze zorg zou nog kunnen worden uitgebreid naar commerciŽle ruimten; Mensendiecktherapie, fysiotherapie en een huisartsenpost zijn volgens ons zeer goede aanvullingsmogelijkheden. Ook ruimte voor de Wassenaarse reddingsbrigade en de verenigingen moet bij onze overwegingen betrokken worden. Naar onze mening passen ook een sauna en een fitnessruimte bij het gezondheidsconcept van een "slim" bad. Deze voorzieningen leveren ook meer bezoek aan het zwembad zelf op, maar belangrijk is bovendien dat ze kostendekkend zijn. Ten slotte vragen wij het college, in verband met de veranderde bouwkosten de locatie Havenkade toch nog eens goed te bekijken en voor de plannen voor die locatie een calculatie en een afweging te maken. Alsmede vragen wij het college, te kijken naar andere locaties waar de gemeente grond in bezit heeft. Bij deze afwegingen kan dan meteen worden gelet op de verkeerssituatie. Hoewel wij begrijpen dat de locatie Zanderijlaan vanuit verschillende gezichtspunten voordelen heeft, zouden wij het een gemiste kans vinden om deze afweging niet te maken. Onze conclusie. De VVDfractie wenst geen nieuw zwembad, maar een "slim" bad met de volgende voorzieningen. Een uitstekend wedstrijdbad, aangepast aan de wensen van de gebruikers, eventueel gecombineerd met een klein recreatiebad. Daarbij zouden wij graag een variant met schuifwanden en een ligweide uitgewerkt zien, om ervoor te zorgen dat het bad ook bij mooi weer een goede keuze is. Dit lijkt ons wel wat als alternatief voor het buitenbad. Verder zien wij graag een therapiebad, aangepast aan de wensen van gebruikers. De mogelijkheid van bijpassende commerciŽle ruimten moet goed worden onderzocht, aangezien deze er een volwaardige voorziening van kunnen maken. Uiteraard moet er tijdens de bouw met de gebruikers worden overlegd om eventuele "weeffouten" bij het gebruik in de praktijk te voorkomen. Wij denken dat het college zoals altijd goede nota zal nemen van wat de Wassenaarders wensen en wij zien met vertrouwen het uitgewerkte plan tegemoet.

De heer Gieskes: Voorzitter. Het gaat inderdaad om de vraag, welke zwemvoorzieningen maatschappelijk gezien als basisvoorziening zouden moeten gelden, maar deze vraag kun je natuurlijk niet los zien van het geld dat wij hiervoor over hebben. Als je eerlijk rekent, moet je tot de slotsom komen dat een zwembad een kostbare aangelegenheid is. Volgens het staatje op blz.9 kost het de gemeente inclusief exploitatiekosten en kapitaallasten een miljoen euro per jaar. Dat is veel geld, dat is zo'n veertig euro per inwoner. In dat verband is het best interessant om te weten, hoeveel Wassenaarders er van het zwembad gebruik maken. Ik kan mij herinneren dat er wel eens allerlei overzichten zijn geweest van de herkomst van de bezoekers, uitgesplitst naar postcodegebied, maar daarbij was niet uitgezocht of een kwart, de helft of misschien nog wel meer Wassenaarders tot de geregelde bezoekers behoren. Vanwege het negatieve resultaat betalen wij ook voor de bezoekers die niet uit onze gemeente komen. Zij vergroten immers het exploitaitetekort, of mag ik zo niet rekenen? Toch vinden wij dat Wassenaar een zwembad moet hebben, dat vinden wij nodig. En in 1999 hebben wij bij de keuze tussen renoveren of nieuwbouw op basis van de toen beschikbare informatie al uitgesproken dat wij inzetten op nieuwbouw. Wij hebben toen ook gezegd dat tijdens de verbouwing de winkel open moet blijven. Dit betekent bouwen op een andere plek. Inmiddels zijn de cijfers voor nieuwbouw wel veranderd, en volgens mij niet alleen omdat het nu twee jaar later is. Het is de vraag of de cijfers die voor renovatie gelden, in dezelfde mate zijn meegegroeid. Behalve in de conclusie is hierover in het stuk niet zo heel veel te vinden. Ik ben het wel met het college eens dat er ook andere dan financiŽle redenen zijn om toch voor nieuwbouw te kiezen. Wij hebben terecht voor uitgebreide inspraakmogelijkheden gezorgd, maar ik zeg er wel bij dat het honoreren van de wensen uit de workshops kostbaar is. ModelC, dat ook de voorkeur van een aantal insprekers heeft, is meteen ook de duurste variant. Onze fractie staat op het standpunt dat zo'n keuze eigenlijk alleen verantwoord is als die extra inkomsten oplevert en zo het exploitatieresultaat verbetert. Onderzoek, zo vraag ik het college, de mogelijkheden voor een iets bescheidener opzet van bijvoorbeeld een recreatiebad en/of ligweide ik sluit hierbij aan op wat mevrouw Zweerts hierover heeft gezegd maar houd dan ook rekening met de gevolgen voor de exploitatie. Indertijd hebben wij onszelf door de bouw van het zwembad uit de reserves te bekostigen en niet voor vervangende nieuwbouw te reserveren natuurlijk een beetje in het ootje genomen. Er wordt in de notitie onderscheid gemaakt tussen de kapitaallasten, die volgens het college altijd door de gemeente worden gedragen, en het exploitatietekort. Als het hierom gaat, heb ik ook nog wel "lieverkoekjes". Ik zou namelijk eigenlijk willen dat een zwembad de gemeente Wassenaar niets kost. Kijk nu eerst even goed naar marktpartijen die zich al melden, zoals wij vanavond hebben gemerkt. In deze zin spreekt de passage op blz.10 over de verhuur van het therapiebad voor paramedische doeleinden ons erg aan. Kan wethouder Van Dijk al wat meer zeggen over het benaderen van de zorgverzekeraars, waarvan in de notitie sprake is? Kunnen de kosten misschien nog wat verder worden teruggebracht? Zijn er andere partijen in beeld die bereid zouden zijn, een bijdrage te leveren in de kosten van de bouw of van de exploitatie? Ik verwijs hierbij naar de derde alinea op blz.2. Verder zouden wij ook eens bij het huidige exploitatietekort kunnen beginnen; wij zouden kunnen afspreken dat dit een verantwoord bedrag is. Op blz.7 staat dat het huidige exploitatietekort een vertekend beeld geeft, omdat onderhoud en allerlei investeringen in afwachting van de nieuwbouw worden uitgesteld, maar volgens het overzicht op blz.10 zou het zelfs mogelijk zijn om bij de keuze van een bepaalde variant die ook door sommige insprekers genoemd is, in 2010 een positief exploitatieresultaat te verkrijgen. Dit spreekt ons wel aan, maar daarbij is dan wel van belang wat onze zeggenschap nog zal zijn. Hebben wij dan nog wel iets te zeggen over tarieven, openstellingsuren en doelgroepen, zoals nu? En welke gevolgen zal die zeggenschap hebben voor het exploitatieresultaat? Daarover heb ik in de notitie nog niet zoveel aangetroffen. Tot slot is er nog de vraag waar de potentiŽle tegenvallers gezocht moeten worden. Daarbij kun je denken aan de sloop van het oude bad; er zou asbest in bouwmaterialen verwerkt kunnen zijn of de bodem zou ernstig met chemicaliŽn verontreinigd kunnen zijn. Als ik het goed begrijp, zijn er in de berekeningen geen posten opgenomen voor infrastructuur, de sloop van het binnenbad en het bouwrijp maken, terwijl dit in eerdere stukken wel het geval was. Daarom zou onze fractie het college de opdracht willen geven, dit alles uit te zoeken en op afzienbare termijn over het resultaat daarvan aan de raad te rapporteren. Langzamerhand moeten alle betrokkenen wel duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren. Ik zou ook nog graag vernemen welk vervolg het college hieraan zou willen geven.

De heer Overdevest: Voorzitter. De CDAfractie wil geen "slim" zwembad, maar een goed, functioneel zwembad voor alle Wassenaarders. Daar gaat het vanavond toch om, dacht ik. Onze fractie acht een zwemvoorziening van groot maatschappelijk belang. Daarover hoeft wat ons betreft niet lang gesproken te worden; de insprekers hebben ons ook goed duidelijk gemaakt hoe belangrijk een zwembad in Wassenaar is. Verder is nu het moment aangebroken om voor het college een richting aan te geven en het sein op "blauw" te zetten voor een opvolger van het huidige Sterrenbad, om maar in de sfeer van het zwemmen te blijven. Dus geen geel of rood, maar blauw, de kleur van het water van het nieuwe zwembad. Onze fractie heeft de rapporten bestudeerd en kennis genomen van de keuzemogelijkheden. Naast het maatschappelijke belang zijn de stichtingskosten belangrijk voor onze afweging. Wij willen hierbij niet op ťťn paard wedden. Er zijn bouwers en bouwers; wij hebben onlangs nog ontdekt hoe groot de verschillen tussen aannemers waren toen het ging om de milieumaatregelen voor de Bonifaciusschool. Daar moeten wij gewoon rekening mee houden. Het lijkt ons uit een oogpunt van kostenbesparing en efficiency voor de hand liggend, naast het huidige zwembad te gaan bouwen. Wij willen hierbij uiteraard rekening houden met de architectuur, maar wij willen ook woningbouw, aansluitend op het Zanderijpad. Daarbij kunnen wij kiezen tussen dure woningen, woningen in de middenklasse en sociale woningbouw. Ik zal niet voor dit laatste pleiten, want dan krijg ik natuurlijk van alles over me heen, maar ik wil deze mogelijkheid wel genoemd hebben. Een punt van kritiek is dat het college in de bestuursvoornemens voor 2002 een veel te laag investeringsbedrag heeft begroot, met als gevolg dat er bijgesteld moet worden. Wij betreuren dit, want het is niet gering. Had het college hierbij niet veel eerder aan de bel moeten trekken? Wij zijn voorstander van nieuwbouw, daarover geen discussie. Het afzonderlijk inschakelen van een architect, een exploitant en een bouwer lijkt ons logisch en niet erg kostbaar. Zou het niet de voorkeur verdienen, ervoor te zorgen dat wij niet maar met ťťn partij te maken hebben, in dit geval Marktplan? Waarom is er niet met Sportfondsen Nederland gesproken om deze partij bij de plannen te betrekken? Deze partij heeft misschien al meer dan honderd baden in Nederland gebouwd. Als er verschillende partijen bij betrokken worden, worden de kosten misschien zo laag mogelijk gehouden. Marktplan zal allerlei onderzoek weer gaan uitbesteden, zo neem ik aan. Hierover zouden wij graag wat meer vernemen. Een externe procesmanager, iemand die in het hele proces van het begin tot het eind in de gaten zal houden of alles wel volgens de bestekken wordt uitgevoerd, kost ook geld, maar bij zulke grote projecten is dit wel zeer belangrijk. Ik zei het al, wij willen een nieuw zwembad, en dat mag best wat kosten. Maar wij moeten toch op de centjes letten en aangezien de bodem van de gemeentelijke schatkist al zichtbaar wordt, is het van belang om te weten waarvoor wij staan. Wij hebben immers nog zo veel plannen met een flink prijskaartje, dat hoeven wij niet te verdoezelen. Ik houd m'n hart eerlijk gezegd ook vast. De varianten die het college aan de raad voorlegt, maken het er allemaal niet eenvoudiger op. Toch moeten wij er samen uit zien te komen. Laat ik beginnen met de opmerking dat een therapiebad wat ons betreft onlosmakelijk met het Sterrenbad verbonden is. Alle insprekers hebben hierover gesproken, maar in het bijzonder de vertegenwoordiger van WAMIVA. Wassenaar vergrijst, dus de behoefte aan zo'n bad wordt steeds groter en het moet dan ook optimaal kunnen functioneren. Een therapiebad is nuttig voor verschillende doelgroepen; het heeft zeker waarde voor de gezondheid van de bevolking, het is geschikt voor paramedisch gebruik, fitness enz. Bovendien zou het op jaarbasis zorgen voor twintigduizend bezoekers extra, met een kostendekkende exploitatie. Dit heeft dan ook in ieder geval onze instemming. Ik zou in het verlengde hiervan aandacht willen vragen voor de communicatie over dit onderwerp. Het zal de omwonenden niet ontgaan dat er een nieuw zwembad komt, dat de verkeersdruk in de omgeving zal toenemen door een mogelijke andere ontsluiting en meer parkeergelegenheid. Het lijkt mij dan ook van belang, hen nauw bij de uitwerking van de plannen te betrekken. Graag meer dan gewone aandacht hiervoor, zoals bij de klankbordavonden. Vergeet vooral onze achterban niet: het bestuur, het personeel en vele anderen. Ook de exploitant moet er goed bij betrokken worden. De verenigingen bieden kun kennis op dit terrein gratis aan; daar moeten wij gebruik van maken. Zij willen ons graag van hun kennis laten profiteren, want zij willen straks grootgebruikers van het zwembad worden. Marktplan Adviesgroep lijkt ons een goede partij voor de begeleiding van het geheel, maar ik plaats hier wel een paar kanttekeningen bij. Wij zullen een en ander goed in de gaten houden, vooral als het om de exploitatie gaat. Er doen zich allerlei zaken voor die het nodig maken om de ontwikkelingen goed te blijven volgen.

Wethouder Van DijkStaats: Ik begrijp niet helemaal wat u nu zegt.

De heer Overdevest: Zoals mevrouw Van Kesteren al aangaf, zal er straks een contract worden afgesloten voor de exploitatie van het zwembad. Het gaat erom hoe het dan verder zal gaan, of de gemeente de zaak dan nog in de hand zal hebben. De gemeente vormt namelijk de sluitpost, de verliezen zijn voor de gemeente, dus die moeten wij zo klein mogelijk zien te houden. Dat kan alleen met een zeer goede exploitant. Voorzitter. Natuurlijk verwachten wij straks een compleet plaatje van de uitwerking van een en ander. De CDAfractie wil nauw bij dit proces betrokken blijven, zij wil over de schouder van het college mee kunnen kijken. Een buitenbad is voor ons een bassin te ver. Wij stellen ons voor, een afweging te maken van reeds bestaande voorzieningen, zoals Duinrell, de zee en misschien zelfs de Wetering. Ik zou zeggen, maak daar gebruik van, al ben ik het met mevrouw Zweerts eens dat je dan ook het weer wel mee moet hebben. Het cijferwerk vind ik te complex om er een visie op te geven. Gelukkig heeft onze fractie een paar financieel deskundigen die ons oordeel daarover veel beter kunnen verwoorden dan ik. Ten slotte een aantal opmerkingen die op het laatste moment nog uit een commissie uit onze fractie naar voren zijn gekomen. Wij steunen het pleidooi van de inspreker namens de verenigingen om de multifunctionele ruimte zo goed mogelijk in te richten en wij verwachten nog een reactie op de vraag over het oppervlak daarvan. Wij vragen het college ook, bij de uitwerking de suggesties te betrekken die uit de workshops en de inspraak naar voren zijn gekomen. Bij de verkiezingen spreken wij immers altijd grote woorden over inspraak. Verder graag nog een reactie op de inspraak namens SmidshoekBV, inclusief het plan voor de Havenkade. Er is in onze fractie nog steeds discussie over de plannen; de uitkomst daarvan zal voor een groot deel afhangen van de reactie van het college. Wanneer zal er een exploitant gekozen worden? Zijn er al contacten gelegd of wacht het college tot het een heel eind met Marktplan gevorderd zal zijn? En zou het niet verstandig zijn om eens te gaan kijken bij zwembaden in de regio en te praten met deskundigen over hoe het daar allemaal reilt en zeilt? Misschien komen wij dan ook meer te weten over de financiŽle mogelijkheden. Wij zijn er ook een voorstander van om het zwemwater zodanig te behandelen dat er geen chloor meer nodig zal zijn. Hier wordt vanuit de burgerij om gevraagd en het is tegenwoordig technisch mogelijk. De mogelijkheid van de vestiging van een huisartsenpraktijk in het nieuwe zwembad is vanavond al genoemd. Ik geloof dat wij binnen vijf jaar zes huisartsen in Wassenaar kwijt zullen zijn, dus wij moeten onze gemeente aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor huisartsen. Wellicht biedt het zwembad mogelijkheden om huisartsen aan te trekken. Wij zouden ook de Wassenaarders willen laten meedenken over het ontwerp van een nieuw logo. Het bestaand is zo'n veertig jaar oud, het wordt een beetje saai. Een prijsvraag is misschien ook weer zo afgezaagd, wellicht zijn er andere manieren te bedenken. Wat is de opstelling van het college tegenover de sauna? Moet deze kostendekkend zijn? Hoe groot zullen de commerciŽle ruimten worden? En wie zijn de gegadigden daarvoor? Het is al gezegd, het therapiebad is zeer belangrijk en het zal aan alle moderne eisen moeten voldoen. De mensen die er gebruik van maken, zullen erbij betrokken moeten worden om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Verder hebben wij in de fractie nog gesproken over de mogelijkheid om de omliggende gemeenten mee te laten betalen, als wij nu een heel mooi zwembad neerzetten waarvan veel mensen uit de regio gebruik kunnen maken. Wat vindt het college hiervan? Ook zouden wij graag nog een stuk van het sportterrein overhouden voor alle huidige activiteiten. De klok voor de wedstrijdzwemmers zou geen problemen moeten opleveren. Wij zijn het er helemaal mee eens dat er bekeken zou moeten worden of er een schuifpui of een beweegbare wand in het nieuwe bad geÔnstalleerd zou kunnen worden. Het kleuterbad vinden wij wat klein uitgevallen, dat mag best een beetje groter. Verder hebben wij nog gesproken over de mogelijkheid van een open dak, waarmee een buitenbad en een binnenbad ineen mogelijk zou zijn. Ik ben nooit in de ArenA geweest, maar dat is zo'n beetje de gedachte. Maar goed, dat zal wel te veel kosten. Zou er meer gebruik kunnen worden gemaakt van de commerciŽle ruimte voor bruiloften, feesten, jubilea en dergelijke? Daarmee zouden wat meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. In dit verband zouden ook wij wat inkomsten van de zorgverzekeraars willen verkrijgen om het therapiebad zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren.

De heer Topper: Voorzitter, ik heb de heer Overdevest alleen expliciet horen zeggen dat zijn fractie een therapiebad wil. Wat wil het CDA verder nog? Dat is niet echt duidelijk geworden. Hij noemt van alles, maar het standpunt van zijn fractie blijft in het vage.

De heer Overdevest: U wilt natuurlijk horen welke variant wij kiezen, maar eerst zal de heer Tukker nog ingaan op de financiŽle kant van de zaak. In tweede termijn zal ik aangeven met welke variant wij verder willen.

Mevrouw Zweerts de Jong: U heeft zich wel heel duidelijk uitgesproken voor bouwen naast het zwembad, maar later zwakte u dit weer af met uw vraag aan het college om de mogelijkheden bij de Havenkade te laten uitzoeken. Wat is nu uw standpunt?

De heer Overdevest: Wij willen natuurlijk een nieuw zwembad aan de Zanderijlaan, want de raad heeft daar indertijd al toe besloten. De Havenkade was toen niet in beeld, maar nu is deze locatie door een van de insprekers genoemd. Wij geven ideeŽn uit de inspraak graag een kans, dan komen de insprekers tenminste niet voor niets. Laat de wethouder dus maar haar oordeel geven over de inzet van Smidshoek.

Mevrouw Zweerts de Jong: Ik neem aan dat u uw standpunt dan eventueel weer aanpast.

De heer Overdevest: Wij wachten het antwoord van de wethouder af. Ik heb nog niets over ons standpunt gezegd, dat hoort u in tweede termijn.

De heer Tukker: Voorzitter. Onze fractie heeft een aantal vragen van financiŽle aard over de stukken die wij hebben gekregen. Dank daarvoor, ze zijn zeer uitvoerig, al zijn ze niet steeds even makkelijk te lezen, omdat de ontwerpfase voor het zwembad natuurlijk al een hele voorgeschiedenis heeft. Wij moeten ons goed realiseren, welke voorzieningen wij willen treffen voor het zwemmen en bij het bouwen van een zwembad. De stichtingskosten vormen nu eenmaal een van de grootste lastposten of lastenposten bij de exploitatie. Hoe meer bassins, des te hoger de kapitaallasten en het exploitatietekort inclusief die lasten worden. Op de bladzijden4, 5 en 6 wordt heel duidelijk aangegeven, wat de consequenties zouden zijn van nagaan of wij met minder bassins toe zouden kunnen. Duidelijk is dat alles nodig is, inclusief de wensen van de gebruikers; alleen het buitenbad, de ligweide en de wintertuin staan nog ter discussie. Er is in de gemeentelijke begroting voor 2002 een budget opgenomen voor het exploitatietekort van het huidige Sterrenbad ten bedrage van §156.000. Dit bedrag wordt ook als dekking beschouwd voor het nieuw te bouwen zwembad, in ieder geval als financiŽle onderbouwing. Dit bevreemdt ons toch wel. Iets wat wij niet hebben kunnen bewerkstelligen, namelijk het sluitend maken van de exploitatie van het Sterrenbad, nemen wij op deze manier rŁcksichtslos over bij het nieuwe bad. Is dit wel helemaal de bedoeling? Wij dienen toch zo snel mogelijk weer op een financieel neutrale positie uit te komen, een situatie waarin de inkomsten van het zwembad samenvallen met de uitgaven? Er is in de begroting ook een bedrag opgenomen van §7,6mln voor vervangende nieuwbouw. Het is wat moeilijk te vergelijken, zoals de heer Gieskes al aangaf, want in de cijfers uit 1999 zijn posten opgenomen voor de infrastructuur, de sloop en het bouwrijp maken die door Marktplan nu niet zijn opgenomen. De gemeente heeft een bedrag van 1,1mln euro, inclusief de kosten voor de aanleg van de parkeerplaats. Wij vragen ons af of dit voldoende is, ook als er schadelijke stoffen in de grond blijken te zitten of als er asbest geconstateerd wordt. Op pag.7 van het stuk stelt het college zich een aantal vragen. Wij zijn hier erg blij mee en wij zouden graag zien dat deze beantwoord worden. Er staat het volgende. Daarnaast kan men zich afvragen in hoeverre het als dekking gebruikte bestaande budget voor het exploitatietekort van het Sterrenbad een reŽel kostenniveau weergeeft. Geeft dit budget niet een gunstiger beeld omdat onderhoud en noodzakelijke investeringen worden uitgesteld in afwachting van de beslissing over nieuwbouw? In hoeverre wordt het in de gemeentelijk begroting ontbreken van kapitaallasten voor de oorspronkelijke investering, omdat deze uit de reserves is bekostigd, goedgemaakt door het bedrag van §7,6mln dat in de Bestuursvoornemens is opgenomen? Reserveringen voor vervangende nieuwbouw hebben niet plaatsgevonden, waarmee er kan worden gesteld dat zelfs met de in de Bestuursvoornemens opgenomen middelen het in de begroting opgenomen kostenniveau van oudsher onvoldoende is (geweest) voor het gewenste voorzieningenniveau. Voorzitter, het is nogal wat als je dit over jezelf zegt. Wij zouden graag vernemen waarom hier niet voor is gezorgd en hoe er in de afgelopen tijd eigenlijk is gecalculeerd. De bouw zal drie en een half jaar vergen en de kosten zullen in die tijd waarschijnlijk wel stijgen. Graag wat explicieter inzicht in de consequenties daarvan. Verder zal er voor de beschikking van §6,1mln geput worden uit de Algemene reserve, terwijl het resterende bedrag van §1,5mln geactiveerd wordt. Waarom wordt deze beschikking op deze manier gefinancierd? Wij moeten goed beseffen dat wij, wat wij ook doen en wat wij ook gaan bouwen, altijd tegen een zeer groot exploitatietekort van het zwembad aan zullen hikken. Bij variantA zal het bijvoorbeeld §994.000 zijn, wat neerkomt op §38,57 per inwoner van Wassenaar, ofte wel §86,01 per woning in Wassenaar. Dit is nogal wat en wij moeten ons dus afvragen of wij dit wel willen. Een buitenbad blijkt heel kostbaar te zijn. Het genereert wel twintigduizend bezoekers, maar het exploitatietekort neemt ook meteen toe met §140.000 tot §190.000, ofte wel §8 per bezoeker. De Wassenaarse gemeenschap zou dus voor elke bezoeker van het zwembad §8 moeten neerleggen, als er ook een buitenbad is. Willen wij dit wel? Over de keuze tussen lineaire afschrijving en afschrijving op basis van annuÔteiten kunnen wij nog discussiŽren. Hoe dan ook, er zal heel goed gereserveerd moeten worden voor onderhoud en andere zaken. Budgettaire verslechteringen zullen in ieder geval gecompenseerd dienen te worden. Ten slotte nog een vraag over de exploitatieresultaten. Die zijn in het stuk gebaseerd op prognoses, maar hoe zijn deze tot stand gekomen? Het gaat ons hierbij met name om de bezoekersaantallen; daar zetten wij toch wel wat vraagtekens bij.

Mevrouw Van SchieTusveld: Voorzitter. In aansluiting op de inspraak van mevrouw Van Kesteren moet ik zeggen dat het ons opgevallen was dat er in het stuk weinig over de personele consequenties vermeld is, terwijl een beslissing over het bouwen van een nieuw zwembad toch ook alles te maken heeft met goed personeel. Het doet mij daarom deugd dat zij zelf Sportfondsen Nederland als een prima werkgever noemt. Ik vraag het college, gehoor te geven aan haar oproep en ik pleit ook voor een goed sociaal plan waaraan elke werkgever zich zou moeten houden, wie het ook wordt. Wij praten in de raad bijna altijd eerst over het geld, maar ik denk dat de menselijke kant hierbij ook heel belangrijk is. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma gesteld dat zij weliswaar een nieuw zwembad wil, al was zij wat huiverig op dit punt, maar dan wel binnen de aangegeven financiŽle kaders. Het ziet ernaar uit dat deze nu aan alle kanten bedreigd worden. Afgelopen vrijdag las ik dat de OZB in de komende kabinetsperiode afgeschaft zal worden; hoe gaan wij daarop anticiperen? Je kunt ervan uitgaan dat er wel compensatie voor zal worden gegeven, maar de gemeente Wassenaar heeft in zulke gevallen al vaker minder geld gekregen dan wij hadden verwacht of gehoopt. Heeft het college hiermee rekening gehouden? Graag een reactie op wat hierover bij de exploitatieprognose is opgenomen, want wij weten pas hoe ruim ons jasje is als hierover duidelijkheid is ontstaan. Schuivende panelen zijn heel leuk, maar ze moeten wel passen in het gebouw dat wij willen neerzetten. De keuze tussen nieuwbouw en renovatie is in de vorige raadsperiode besproken en de balans is daarbij doorgeslagen naar nieuwbouw. Nu de kosten van nieuwbouw hoger zijn geworden, vragen wij ons af of een heroverweging niet reŽel zou zijn. Ook hierop hebben wij in ons verkiezingsprogramma geduid. Misschien is renovatie minder duur of zullen wij in ieder geval dan minder hoge lasten op ons nemen. Ik weet dat er wordt gesteld dat het zwembad dan twee jaar dicht zou moeten, maar wellicht is er een fasering mogelijk. De kwaliteit moet hoog zijn en verlies van voorzieningen doet altijd pijn. Ik kan mij heel goed voorstellen dat velen een voorstander van modelC zijn, maar zouden met een goede renovatie de huidige faciliteiten niet gehandhaafd kunnen worden, zodat wij toch nog een buitenbad zouden kunnen hebben? Er wordt in het stuk tussen neus en lippen door gezegd dat men bij het zwembad ook woningbouw en andere voorzieningen overweegt; daar wordt verder niet op ingegaan. Is het college dit inderdaad van plan? Wat moeten wij ons daarbij precies voorstellen? De heer Overdevest durfde de term sociale woningbouw eigenlijk niet te gebruiken, maar wat mij betreft zou dat best mogen. Heeft het college wellicht ook ideeŽn over woonzorggroepen, seniorenwoningen en dergelijke? Is het ook bereid om in het zwembad voorzieningen voor huisartsen en kinderopvang te realiseren? Ik begreep van een van de insprekers dat het college nog geen inzage heeft gehad in de plannen van William Properties voor de bouw van een zwembad aan de Havenkade.

Wethouder Van DijkStaats: Nee, het college heeft geen overleg gehad met dit bedrijf.

Mevrouw Van SchieTusveld: Oh, dat had ik dan verkeerd begrepen. Dan zou ik graag vernemen wat de reactie van het college op deze plannen is en of het een optie is om met dit bedrijf verder in onderhandeling te gaan. Van de rapportage ben ik wel even geschrokken. Het kan toch niet dat er nu een plan ligt voor een bad met een breedte van 20m terwijl de deskundigen zeggen dat voor een goed zwembad een breedte van 21m nodig is? Dit zou betekenen dat de uitgangspunten niet helemaal goed zijn. Of er meer van dergelijke fouten in het plan zitten, kan ik niet overzien. Ik zou er dan ook heel blij mee zijn als mensen die er verstand van hebben, ons steeds scherp wilden houden. Heeft het college een second opinion overwogen? En zo nee, is het bereid om die alsnog te vragen? Verder heb ik nog een bijdrage gekregen van de heer De Vries, namens wie ik nu ook spreek. Hij geeft het volgende aan. In deze fase wordt er veel werk gemaakt van de afschrijvingsmethodiek, lineair dan wel op basis van annuÔteiten. Het algemene beeld bij activering is toch lineair afschrijven? Ik zie niet in waarom wij daarvan bij het zwembad zouden moeten afwijken, tenzij dit bij de voorgenomen constructie met het vroegtijdig inschakelen van de exploitant noodzakelijk is. Ik zie ook niet in waarom er aparte financieringsconstructies zouden moeten worden opgezet; de gemeente kan toch leningen afsluiten voor de momentane financieringsbehoeften? Mogelijk zal een aantal projecten tegelijkertijd worden gerealiseerd. Mij is ook niet duidelijk waarom lineaire afschrijving meer kosten zou opleveren. Ten opzichte waarvan? De PvdA wil dolgraag een zwembad waarvan zoveel mogelijk mensen uit Wassenaar gebruik kunnen maken. Daarvoor is wat ons betreft een goed therapiebad noodzakelijk en moeten de jongeren goed zwemles kunnen krijgen. En als er een nieuw zwembad gebouwd wordt, zal het inderdaad een breedte van 21m moeten hebben.

De heer Claassen: Voorzitter. Vandaag praten wij opnieuw over het zwembad, waarover wij al belangrijke besluiten hebben genomen: geen renovatie, maar nieuwbouw. Ik heb op dit moment geen reden, hiervan terug te komen. Het college heeft ook onderzoek gedaan naar de meest geschikte plek voor het zwembad: de Zanderijlaan. Ik zie ook niet direct een reden om daarvan terug te komen. Belangrijk is verder wat er allemaal in het zwembad moet komen; eigenlijk zijn ook daarover besluiten genomen. Het college wil dit opnieuw in discussie brengen, vooral omdat het nieuw te bouwen zwembad aanzienlijk duurder zal uitvallen dan oorspronkelijk was begroot. Ik ben het in ieder geval met het college eens dat een zwembad in onze gemeente tot de basisvoorzieningen behoort. Dit betekent wat mij betreft dat wij moeten aanvaarden dat het zwembad nooit kostendekkend zal zijn, al moeten wij er natuurlijk wel voor waken dat de kosten uit de hand lopen. Het college geeft in het stuk een duidelijke voorkeur voor modelA aan, een van de zeven varianten die aan ons worden gepresenteerd. Het is jammer dat deze variant geen buitenbad omvat; ik kom hier nog op terug. Verder geeft het college aan dat dit model in elk geval op een breed draagvlak kan rekenen. Het is jammer dat het daar niet wat dieper op ingegaan is. Impliciet is er wel iets over terug te vinden, maar het zou toch aardig geweest zijn om het wat explicieter te verwoorden. In wezen gaan wij nu vooral op financiŽle punten een afweging maken. Er zijn gesprekken gevoerd met direct betrokkenen; er zijn workshops gehouden, waarvan ik de laatste heb kunnen bijwonen. Daaruit zijn ontzettend veel ideeŽn naar voren gekomen. Het lijkt mij dan ook zeer nuttig om gebruik te blijven maken van de ideeŽn van degenen die vooral gebruik maken van het zwembad, als er eenmaal een definitieve keuze gemaakt is, opdat de architect niet ongewild toch een beetje met het geheel op de loop gaat en voorbijgaat aan wat de gebruikers van het zwembad vooral willen. Wij zullen hun bij de verdere vormgeving een stem moeten geven, en uiteindelijk ook in de exploitatie. Zo heeft de heer Hazes gevraagd om wat extra clubruimte; welke mogelijkheden ziet het college om de verenigingen tegemoet te komen? Hetzelfde geldt eigenlijk voor de breedte van het wedstrijdbad; anderen hebben er al over gesproken. Het lijkt mij dat een breedte van 21m toch mogelijk zou moeten zijn, al neem ik aan dat wij hierbij niet kunnen zeggen dat het uit de lengte of uit de breedte moet komen... Een echt financiŽle afweging is op basis van dit stuk wat moeilijk te maken, omdat Wassenaar met een aantal grote projecten bezig is en dus voor forse uitgaven komt te staan: Centrumnoord, Adelbert college, Rijnlands lyceum en op de wat langere termijn de Rijksstraatweg bij Kerkehout en bij Den Deijl. Het college geeft zelf ook al aan dat het maatschappelijk belang van het zwembad moeilijk in geld uit te drukken is. Dit betekent dat het er vooral om gaat, wat Bruintje kan trekken. Dit kan eigenlijk alleen goed in relatie met de andere grote plannen van dit moment beoordeeld worden. Is het college dit met mij eens? En zo ja, is er dan geen ander antwoord mogelijk dan alleen dit stuk? Het nieuwe bad zal aantrekkelijker worden dan het huidige, waaraan het college verbindt dat de toegangsprijzen zouden mogen stijgen, wat meer dan volgens de inflatiecorrectie. Zo geeft het college voor de verenigingen een prijsstijging van 5% aan. Een van de insprekers zei dat zwemmen al behoorlijk prijzig is; als jeugdleden nu §200 betalen, zullen ouders zich misschien wel achter de oren krabben, als daar nog 5% bij komt. Zal een dergelijke prijsverhoging dus wel tot extra inkomsten leiden, zal het niet veeleer op minder inkomsten uitdraaien? Mijn eerste keuze is het zwembad met een wintertuin, maar dat zal wel voor iedereen gelden. Desalniettemin kan ik in grote lijnen instemmen met de redenering van het college waarbij in ieder geval het buitenbad moet sneuvelen. Ik ben ook wel een beetje geschrokken van het aantal bezoekers dat het buitenbad op dit moment trekt, ook heb ik begrepen dat dit voor een deel ligt aan de personele capaciteit van het Sterrenbad. Een therapiebad is ook voor GroenLinks een must, daar zouden wij niet onderuit moeten willen komen. Bovendien kan het zichzelf aardig bedruipen. Er zijn in Wassenaar natuurlijk wel alternatieven voor een buitenbad. Wij hebben geen Middellandse Zee, maar wel een Noordzee, die op mooie dagen ook druk bezocht wordt. Wij hebben ook het Valkenburgse meer en wellicht heeft het college nog wel ander open water op het oog. Het Valkenburgse meer zou voor Wassenaarders aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door er een wat groter zandstrand aan te leggen. Ik heb begrepen dat daar ooit over gesproken is. Is het college bereid om dit meer wat aantrekkelijker te maken, als er geen buitenbad meer zal zijn? Daarnaast ben ik er ook een voorstander van om na te gaan of het mogelijk is, het zwembad met een schuifpui of een open dak bij mooi weer toch een klein beetje op een buitenbad te laten lijken. Daarbij behoort uiteraard een ligweide. Impliciet spreekt het college van woningbouw rondom het zwembad, maar waaraan het precies denkt, blijft nog in nevelen gehuld, ook als het om het karakter van deze woningen gaat: sociale woningbouw of vrije sector. Wel houdt het college rekening met extra architectonische kosten voor het zwembad in verband met woningbouw. Ik maak hieruit op dat het college er op voorhand van uitgaat dat er rondom het nieuwe zwembad woningen zullen verrijzen. Mocht dit niet doorgaan het college spreekt in een ander deel van het stuk van sober en doelmatig bouwen dan hoop ik niet dat er een foeilelijk zwembad zal verrijzen. Daar zouden wij ons toch niet aan moeten wagen. Op blz.43 van de bijlagenbundel wordt de mogelijkheid genoemd van het "gratis" beschikbaar stellen van alle zwembadfaciliteiten aan bezoekers met een ledenkaart voor het fitnesscentrum. Het college gaat uit van een kaartprijs van §600 tot §850, waarvan dan §80 bestemd zou zijn voor de toegang tot het zwembad. Is dit op een bepaalde verhouding gebaseerd of is dit getal min of meer uit de lucht gegrepen? Het is ruim 13% van §600 en ruim 9% van §850. Ik begrijp dat er parkeerruimte nodig zal zijn, maar ik lees eigenlijk heel weinig over wat het college hierbij voor ogen heeft, behalve dat het college kennelijk rekening houdt met een ondergrondse parkeergarage als er woningen gebouwd worden. Welke ideeŽn heeft het college op dit punt? Zoals ik al aangaf, ziet GroenLinks geen reden om terug te komen van reeds genomen besluiten. Wij hebben waardering voor elk initiatief in dit verband, ook voor dat van William Properties, die nieuwbouw aan de Havenkade voorstaat. Het zijn mooi getekende plannen, maar een goede financiŽle onderbouwing ontbreekt. Het was misschien ook niet mogelijk om die in de korte beschikbare tijd te maken. De locatie Havenkade is inderdaad centraal gelegen, maar het betekent wel dat er erg veel verkeer wordt aangetrokken. Ik zie niet hoe dat verkeer goed uit de voeten zou kunnen, wat voor mij een reden is om deze locatie niet te kiezen. Het lijkt mij dat je niet alle functies bij elkaar moet proppen.

De vergadering wordt van 20.57 uur tot 21.15 uur geschorst.

Wethouder Van DijkStaats: Voorzitter. De heer Tukker sprak van uitgebreide, maar lastig te lezen stukken. Dat klopt, het gaat ook om een buitengewoon ingewikkelde problematiek met zeer grote financiŽle consequenties. Als wethouder van financiŽn kom ik ook wel in botsing met mijn functie van wethouder van sportzaken, maar ik denk dat ik toch wel kans zal zien, het een met het ander te verenigen. De centrale vraag hierbij is, welke zwemvoorzieningen wij voor Wassenaarders als een basisvoorziening beschouwen en wat wij daarvoor over hebben. Het gaat vanavond nadrukkelijk niet om een heleboel andere onderwerpen die vanavond door insprekers, maar ook door leden van de raad naar voren zijn gebracht. Wij praten nu bijvoorbeeld niet over een sociaal plan. Daar zullen wij nog wel over praten, wij vinden het ook zeer belangrijk, maar het behoort niet tot de centrale vraag waarvoor wij vanavond staan. Het gaat vanavond ook niet om de communicatie, al wil dat niet zeggen dat wij die niet belangrijk zouden vinden. Nee, het gaat om die ene, basale kernvraag. En hoe belangrijk het ook is, wij praten vanavond ook niet over het eventueel afschaffen van de OZB; ik heb begrepen dat dit voor de helft zou zijn. Maar ook hierop komen wij nog uitvoerig terug. Een uitvloeisel van de centrale vraag die ik noemde, is wat wij doen met de wensen van al degenen die hebben ingesproken. Het is niet echt een raadsbesluit geweest, maar een aantal jaren geleden heeft de raad wel uitgesproken dat hij de huidige configuratie van het zwembad zou willen handhaven, dus een wedstrijdbad, een recreatiebad, een therapiebad en een buitenbad. Wij hebben Marktplan Adviesgroep gevraagd, op basis van die uitgangspunten en een programma van eisen een aantal varianten uit te werken. Dit zijn de modellenA, B en C, ofte wel de varianten5, 6 en 7. Marktplan zou daaraan voorafgaand workshops organiseren voor het personeel, de vaste gebruikers, de huurders van de commerciŽle ruimte en voor iedereen in Wassenaar die wilde inspreken. In tegenstelling tot wat een van de insprekers naar voren bracht, hebben wij dus wel degelijk alle gelegenheid gegeven om mee te denken over wat wij willen realiseren. Dit is ook nodig, want degenen die het bad geregeld gebruiken, weten er meer van dan wij van achter ons bureau kunnen bedenken. Toen de varianten eenmaal uitgewerkt waren, werden wij geconfronteerd met aanmerkelijk hogere bedragen dan wij in 1999 voorzien hadden, voornamelijk doordat de bouwkosten inmiddels aanzienlijk zijn gestegen en doordat het buitenbad opnieuw gebouwd zou moeten worden. Aangezien de kosten van de modellenA, B en C ons erg tegenvielen, hebben wij aan Marktplan gevraagd om toch ook nog een aantal goedkopere, "uitgeklede" varianten uit te werken; dat zijn de varianten2, zonder therapiebad, 3, zonder buitenbad en 4, zonder therapiebad en zonder buitenbad. Daarnaast hebben wij aan Marktplan gevraagd, enkele scenario's uit te werken om een aantal zaken te optimaliseren en het exploitatietekort te verlagen. Daarover hoeft op dit moment geen besluit genomen worden, maar omdat de gegevens daarover in het stuk zijn opgenomen, ook in tabellen, heeft de raad alvast enige indicatie van de betekenis ervan voor de exploitatiekosten. Maar het zal duidelijk zijn dat daarvoor nog politieke besluitvorming nodig is, want dan gaat het bijvoorbeeld om de tarieven, een niet onbelangrijk aspect. Als wij de exploitatiekosten voor de gemeente wat willen verlagen en die voor de exploitant wat willen verhogen, komen wij al meteen bij dit soort zaken terecht, want een exploitant zal nooit een hoger exploitatietekort voor zijn rekening willen nemen als daar niet tegenover staat dat de openingstijden of de tarieven veranderd kunnen worden. En zo zijn er nog wel enkele dingen te bedenken. Het zal duidelijk zijn dat geen enkele gemeente het voor elkaar zal krijgen, een zwembad kostendekkend te laten exploiteren. Dit geldt zeker voor de stichtingskosten, die de kapitaallasten veroorzaken, maar ook voor de "operationele kosten", dus puur het beheren en onderhouden van het zwembad. In het algemeen geldt dat elke voorziening die je aanbrengt, hogere stichtingskosten en dus hogere kapitaallasten met zich meebrengt, die niet volledig gecompenseerd kunnen worden met hogere bezoekersaantallen, al helpen die natuurlijk wel. Een uitzondering hierop kan het therapiebad zijn. Dit kan kostendekkend gemaakt worden en het kan in een bepaalde constellatie zelfs nog enige winst opleveren. Dan moet je denken aan multifunctioneel gebruik van dit bad, medegebruik door de huurders van de commerciŽle ruimten en het inschakelen van zorgverzekeraars, wat in een van de optimaliseringsvarianten genoemd wordt. Overigens hebben wij de mogelijkheden op dit punt drie jaar geleden ook al gepeild, maar toen was er nog niet over te praten dat zorgverzekeraars zouden meedelen in de stichtingskosten of in de exploitatielasten. De meningen op dit vlak zijn in de afgelopen anderhalf, twee jaar echter gewijzigd. Wij zullen hier dan ook zeker op aansturen en wij zullen deze mogelijkheid ook aan de te selecteren exploitant voorleggen. Bij de operationele kosten is het belangrijk om de commerciŽle ruimten winstgevend te laten zijn. Zonder deze ruimten zou de verhouding tussen inkomsten en uitgaven in Wassenaar 82 tot 89% zijn, wat in vergelijking met andere zwembaden in Nederland een gunstige verhouding is. En inclusief commerciŽle ruimten komen wij zelfs uit op een verhouding van 89 tot 94%. Die is zeker hoog te noemen, maar de gemeente zal hoe dan ook voor de exploitatielasten moeten opdraaien; op de kapitaallasten kom ik nog terug. Als wethouder van financiŽn ben ik eigenlijk verschrikkelijk blij dat eigenlijk alle fracties het onverantwoord vinden om een buitenbad te bouwen, omdat zij het ermee eens zijn dat §8 bijleggen per bezoeker niet goed zou zijn, te meer daar er inderdaad alternatieven in de omgeving zijn. Dan is er nog de vraag gerezen waar toch het gewenste vloeroppervlak voor de opslagruimte en de gebruiksruimte voor de verenigingen gebleven is. Ik wijs erop dat wij met 150m≤, zoals nu wordt voorzien, al aanzienlijk tegemoet zijn gekomen aan de wensen van de verenigingen, want op het ogenblik heeft de genoemde ruimte een oppervlak van 91m≤. Marktplan adviseert ons, niet meer dan 150m≤ te bestemmen, om de doodeenvoudige reden dat elke vierkante meter meer ook extra geld kost. Bovendien moet het met wat handigheid en gedeeld gebruik met 150m≤ te doen zijn. De overige wensen van de gebruikers zijn voor een deel gehonoreerd, sommige alleen al omdat een eigentijds bad bepaalde voorzieningen gewoon nodig heeft. Daarbij gaat het om zaken die in het huidige bad niet goed zijn, zoals duidelijk uit de workshops naar voren is gekomen. Dat soort wensen zijn gewoon in het geheel verwerkt, maar er zijn ook wensen die niet gehonoreerd zijn. Voor een deel omdat Marktplan, die toch de deskundige op het gebied van zwembaden is, vond dat die de veiligheid niet ten goede zouden komen, integendeel. Daarbij kun je denken aan een duikkuil. Maar voor een deel zijn deze wensen ook afgewezen vanwege het kostenaspect. Dat is immers de afweging waarvoor wij steeds komen te staan: Wat zijn de extra kosten als wij aan een wens voldoen? Wij nemen de wensen heel serieus, Marktplan heeft het ook gedaan, maar soms rijzen de kosten de pan uit. Het is precies zoals de heer Overdevest aangaf: het gaat erom wat Bruintje kan trekken. Wij weten allen dat wij voor zeer hoge investeringen komen te staan waar wij echt niet onderuit kunnen. En dan gaat het inderdaad om nieuwbouw of groot onderhoud bij scholen, om verkeersveiligheid, veiligheid in de wijken, de bibliotheek, Centrumnoord enz. Wij denken dat wij met modelA voldoende tegemoet komen aan de wensen van de gebruikers, terwijl dit een financieel plaatje oplevert dat nog verantwoord is. En het klinkt heel logisch om de randgemeenten te laten meebetalen aan een zwembadvoorziening in Wassenaar, maar dat is alleen onze mening.

De heer Overdevest: En twee partijen moeten het dan wel eens zijn, dat begrijp ik.

Wethouder Van DijkStaats: De randgemeenten zullen in ieder geval niet willen meebetalen, denk ik. Je kunt wel zeggen dat mensen uit de randgemeenten die ons zwembad bezoeken, een bijdrage aan de exploitatie leveren. En je kunt ook andersom redeneren, je kunt ook zeggen dat je een zwembad in Wassenaar niet goed kunt exploiteren als je geen bezoekers van buiten de gemeente kunt aantrekken. Het aantal Wassenaarders dat van het zwembad gebruik maakt, heb ik niet bij de hand.

De heer Overdevest: Maar heeft u wel eens bij de randgemeenten geÔnformeerd of men bereid zou zijn om mee te betalen aan het zwembad? Men heeft immers ook wel eens gevraagd of wij zouden willen bijdragen in de kosten van hun musea en dergelijke.

Wethouder Van DijkStaats: Ja, en dan lachen wij ook altijd heel hard... Er is ook nog gevraagd of het wel verantwoord is geweest om niet te sparen voor een nieuwe zwembadvoorziening. Daar kunnen wij nu wel een mening over hebben, maar wij moeten gewoon constateren dat het vroeger zo ging. In verschillende gemeenten die zich dit konden permitteren, werden dit soort investeringen gewoon uit de reserves betaald. Dit gold ook voor onze gemeente, er is dus niet gereserveerd voor vervanging of renovatie. Wij hebben nu op de begroting een post van §156.000 voor de exploitatielasten opgenomen. Dat is aan de lage kant, vergeleken met de situatie elders. Dit kan alleen maar omdat het onderhoud in afwachting van een nieuw zwembad al jarenlang uitgesteld is. Eťn ding is zeker, de exploitatielasten zullen exclusief kapitaallasten in alle varianten hoger zijn dan het huidige bedrag, maar met modelA hoeft dat niet veel hoger te zijn. Dit alles is gebaseerd op berekeningen die Marktplan gemaakt heeft van de bouwkosten, de exploitatielasten, de kapitaallasten en de bezoekersaantallen. Het zijn berekeningen op grond van zo actueel mogelijke gegevens. Marktplan is hierbij uitgegaan van kengetallen en ervaringscijfers; meer kunnen wij niet wensen. Als er toch nog veranderingen zouden optreden, dan blijkt dat vanzelf bij het verdere traject, met name de aanbesteding. Het is natuurlijk best mogelijk dat er een exploitant is die kan aantonen dat hij het voor andere bedragen kan doen. Het is wel belangrijk om een exploitant te selecteren die waar kan maken wat hij aanbiedt, want anders zitten wij toch nog met de brokken. Dan denken wij goedkoop uit te zijn, maar dan draaien wij onszelf toch een rad voor ogen. Het geldt ook voor de bouwkosten. Het is best mogelijk dat de stichtingskosten lager uitvallen dan de huidige ramingen. Het zijn conservatieve ramingen, ze zijn aan de voorzichtige kant. Als wethouder van financiŽn vind ik dit wel fijn en ik denk dat dit ook voor de raad geldt, want er kunnen altijd dingen tegenvallen. Wij moeten rekening houden met een marge van plus of min 5 tot 7%, maar op dit moment kunnen wij in ieder geval van de aangegeven cijfers uitgaan. Afschrijving op basis van annuÔteiten lijkt mij zeer verantwoord. Je moet er dan wel voor zorgen dat de financiering ook op annuÔteiten gebaseerd is en dat je in de loop der jaren voldoende voor onderhoud reserveert. Dit is bij de berekeningen in het stuk het geval. In kinderopvang is in het huidige plan niet voorzien, maar als dit uiteindelijk toch de bedoeling blijkt te zijn, dan zullen wij daarvoor bedragen moeten begroten en dan moeten wij bezien in hoeverre wij dat geld terug willen krijgen via verhuur of er geld bij willen leggen. Dat is een politieke vraag die tegen die tijd aan de orde zal zijn. Het zal duidelijk zijn dat wij met woningbouw opbrengsten willen verkrijgen, wat bepalend is voor de soort woningen die daar kunnen worden gebouwd. Wat het college betreft zullen het woningen zijn die de hoogst mogelijke opbrengst genereren. Dat is ook precies de categorie waaraan in Wassenaar grote behoefte bestaat en waarmee wij waarschijnlijk zelfs enige doorstroming kunnen bewerkstelligen. Maar nogmaals, een hoge opbrengst is essentieel, zeker nu wij niet zo erg veel grond meer hebben om te verkopen.

De heer Overdevest: U kunt hierbij geen bedragen noemen? Of ben ik dan weer te vooruitstrevend?

Wethouder Van DijkStaats: Ik vind dat gevaarlijk, want die gaan dan weer een eigen leven leiden. Er zijn wel marktpartijen die ons bedragen genoemd hebben die heel aantrekkelijk klinken. Het hangt ook een beetje af van de beslissing over een buitenbad, want zonder buitenbad kunnen wij meer opbrengsten uit woningbouw genereren. Als het om een wintertuin gaat, snijdt het mes dus aan twee kanten. Mevrouw Zweerts sprak van een "slim" bad. Dat vind ik eigenlijk een heel leuke uitdrukking, want ik denk dat wij inderdaad daarop uit moeten zien te komen. Ik vind dat modelA aan deze omschrijving voldoet. Deze variant heeft weliswaar geen buitenbad, maar ze behelst wel het idee van een buitenbad. Daarbij zou je dan inderdaad aan een schuifpui moeten denken, want anders is ook een ligweide niet bruikbaar. Er zal bekeken moeten worden of zo'n schuifpui te realiseren is zonder dat de onderhoudskosten meteen tot grote hoogte opgejaagd worden, maar volgens de huidige cijfers moet dit te realiseren zijn. Of een schuifdak wel zo handig is, waag ik te betwijfelen. Er hoeft weliswaar geen gras onder te groeien, maar er kunnen zich toch heel wat problemen voordoen. Ik weet dat er zwembaden zijn waar het open dak inmiddels dichtgemaakt is. Het lijkt mij overigens een goed idee om eens een rondje langs baden van uiteenlopend karakter te maken om ons een beeld te vormen van de knelpunten die zich kunnen voordoen.

De heer Ooms: En erin te zwemmen...

Wethouder Van DijkStaats: Prima, maar ik niet!

De heer Overdevest: Toen ik op school zat, was er nog geen schoolzwemmen, dus ik kan het ook niet.

De voorzitter: Dan mag u het nieuwe zwembad openen, mijnheer Overdevest.

De heer Overdevest: Daar zit u aan vast, dit wordt genotuleerd!

Wethouder Van DijkStaats: Voorzitter. Sommigen hebben gevraagd of de zaak niet toch nog anders zou kunnen worden aangepakt dan volgens het plan van aanpak. Alles kan, maar wij moeten beseffen dat wij het wel altijd moeten betalen. Het enige waar het echt op aankomt, is dat wij het slim aanpakken, opdat wij zo weinig mogelijk betalen, een zo hoog mogelijke kwaliteit verkrijgen en zoveel mogelijk aan de wensen van de bezoekers tegemoet kunnen komen. Dit vergt nogal wat en daarom hebben wij het plan van aanpak ook heel zorgvuldig gemaakt. Je zou de hele zaak ook van meet af aan aan een marktpartij kunnen overlaten, maar je moet dan wel beseffen wat de risico's zijn. Het grootste risico is dat een marktpartij die alles zelf ontwikkelt, dus het zwembad en woningen, er geen belang bij heeft dat het zwembad aan hoge kwaliteitseisen voldoet, omdat zij er gewoon zoveel mogelijk geld aan zal willen overhouden. De gemeente krijgt dan de erfenis daarvan zodra het om de exploitatie gaat. Om een voorbeeld te geven, als je de eisen voor een zwembad niet allemaal goed van tevoren aangeeft, kan een bouwer bijvoorbeeld de dikte van de isolatie van het therapiebad terugbrengen van een meter naar een decimeter. Als je dan geen goed toezicht houdt op de bouw en de kwaliteit niet heel strak bewaakt, merk je misschien pas als de stookkosten veel hoger blijken uit te vallen dat er iets aan de hand is.

De heer Topper: Ik neem aan dat je bij het inschakelen van een marktpartij expertise kunt inwinnen, alles contractueel kunt vastleggen en controle kunt uitoefenen. Dan kan het toch echt niet voorkomen dat er maar tien centimeter isolatie wordt toegepast, als het een meter moet zijn.

Wethouder Van DijkStaats: Nee, maar dat zul je dan allemaal moeten regelen. Als je met een marktpartij in zee gaat, wat wij natuurlijk gaan doen, dan zul je een heleboel dingen zelf moeten regelen. En een van de dingen die je zeker zelf moet regelen, is het maken van bestekken. Tijdens de bouw, gedurende het hele traject moet je de kwaliteit zelf bewaken, dat kun je niet zo maar uit handen geven. Je kunt van alles vastleggen, maar je moet er wel zelf bij betrokken blijven. Dit brengt mij bij de verschillende voorstellen die aan ons zijn voorgelegd. Er is er vanavond maar ťťn genoemd, maar er zijn er meer. Ze worden op dit moment in onze organisatie bekeken, getoetst op de stedenbouwkundige en de planologische aspecten, op de milieuaspecten, de verkeersaspecten en ten slotte eventueel ook op de financiŽle aspecten ervan. Het lijkt mij goed om deze en waarschijnlijk nog komende voorstellen zeer serieus te bekijken, maar tegelijkertijd verder te gaan met het uitgezette traject, want ik vind dat het geen uitstel duldt. Wat de betrokkenheid van de raad betreft, als hij het college vanavond een duidelijke richting aangeeft, gaan wij verder met uitwerken. En wij zullen de raad vanzelfsprekend op diverse momenten raadplegen over hoe wij verder zullen gaan, en dan zullen wij de raad ook voorstellen voorleggen. Zoals ik al zei, willen wij verder gaan met het huidige traject, maar ook als er voorstellen binnenkomen voor een zwembad op een andere locatie, zullen wij daar aandacht aan besteden. Maar er zijn natuurlijk niet zoveel mogelijkheden, want wij hebben ze wel eens bekeken en uiteindelijk heeft de raad alternatieve locaties afgewezen.

De heer Claassen: Voorzitter, ik heb op een aantal punten nog geen reactie gehoord, maar ik zou nu in ieder geval nog graag iets horen over de architectonische kwaliteit als er woningen gebouwd zullen worden.

Wethouder Van DijkStaats: Marktplan schat in dat de architectonische kwaliteit die nodig is bij de combinatie met woningen, de kosten zal doen toenemen. Dit zou kunnen, maar voorlopig gaan wij hier nog niet van uit. Als er extra kosten zijn, zullen die wat ons betreft ten laste van het woningbouwproject moeten worden gebracht.

Mevrouw Zweerts de Jong: Voorzitter. De wethouder volgt zeer nadrukkelijk de lijn van modelA. Wij zouden graag vernemen of in die variant om ruimte te sparen dan toch niet de mogelijkheid van een kleiner recreatiebad nader onderzocht zou kunnen worden. Wij willen kunnen bezien of de eventuele afname van het aantal bezoekers meevalt, als er een kleiner recreatiebad komt. Daar staat dan tegenover dat er wat meer recreatieve elementen aan het wedstrijdbad zouden kunnen worden toegevoegd. Verder zijn wij blij dat ook het college het een goed idee vindt om een schuifpui toe te passen. Natuurlijk is er al eerder naar alternatieve locaties gekeken, zoals de Schulpwei, maar er hebben zich in de afgelopen jaren toch wel wat veranderingen voorgedaan, met name in de bouwkosten. Vandaar dat wij vragen, nogmaals andere locaties te bekijken.

De heer Gieskes: Voorzitter. De wethouder kon mijn vraag hoeveel Wassenaarders van het zwembad gebruik maken, niet beantwoorden. Dit vind ik toch eigenlijk wel van belang om te weten. Ik heb zelf een vrij ruime marge aangegeven: een kwart, de helft of misschien wel meer. Enige indicatie moet het college toch wel hebben. Verder had ik nog gevraagd naar de verdere tegenvallers die ons nog te wachten staan. En ten slotte heb ik ook een reactie gemist op mijn vraag naar een tijdschema.

De heer Overdevest: Voorzitter. Ik dank de wethouder voor haar uiteenzetting. Zij is een paar vraagjes vergeten; ik neem aan dat dit per ongeluk is gegaan. Het is ook mogelijk dat het er wat te veel waren, maar daarom kom ik er nog even op terug. Ik heb bijvoorbeeld niets gehoord over mijn opmerking over het logo.

Wethouder Van DijkStaats: Dat is een van de onderwerpen waarover wij het vanavond eigenlijk niet moeten hebben, al heb ik het daarbij niet genoemd.

De heer Gieskes: Bovendien hangt dit volgens mij samen met de exploitant die wij kiezen.

De heer Overdevest: Als wij zoveel miljoenen voor een gebouw betalen, mogen wij toch ook wel uitmaken wat het logo wordt. Ik ga ervan uit dat het college goede gesprekken zal gaan voeren met de gebruikers, de verenigingen, de omwonenden en iedereen die ook maar iets met het zwembad te maken heeft. Heeft het college ook al een gesprek met Sportfondsen Nederland gepland? In welk deel van het traject zal dat gesprek plaatsvinden? Ik vind het toch wel heel belangrijk om een zeer deskundige exploitant aan te trekken. Sportfondsen Nederland heeft zeer veel ervaring, daar kunnen wij wel een beetje op steunen. Ook graag nog een antwoord over die ene meter voor het wedstrijdbad. Dat hoeft toch geen probleem te zijn. Er is in onze fractie nog enige discussie over het buitenbad geweest. Er zijn veel wensen uit de bevolking en van de verenigingen om het buitenbad te handhaven, maar wij hebben naar de wethouder geluisterd en de meerderheid van onze fractie is tot de slotsom gekomen dat wij het toch zonder buitenbad zullen moeten doen. In eerste termijn ben ik nog vergeten te vragen of het mogelijk zou zijn, op de fundamenten van het huidige zwembad een nieuw bad te bouwen. Het is misschien een domme vraag, maar ze is dan ook niet van mij afkomstig...

De voorzitter: U spreekt toch namens de fractie?

De heer Overdevest: Hoe dan ook, het is een vraag die in onze fractie naar voren gekomen is, maar ook uit de bevolking. Dus als er gelachen wordt, lacht men ook de burgers uit.

Wethouder Van DijkStaats: U noemde het een domme vraag, wij niet!

De heer Overdevest: Daar heeft u gelijk in. Maar goed, ik heb de vraag gesteld. Ik heb ook niet gehoord wat de kosten van de in te schakelen procesmanager zullen zijn.

Wethouder Van DijkStaats: Dat staat in het raadsvoorstel uit december 2001.

De heer Overdevest: Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik dat niet meer weet. Kunt u het nog even aangeven? Daar is toch een heel bedrag mee gemoeid; is het allemaal nodig, kunnen wij dat werk niet in eigen beheer doen? Ik ben het wel met de heer Topper eens dat wij de boel goed in de gaten moeten houden. Zodra de eerste steen is gelegd, moet je erbij zijn. Dat zou die procesmanager ook moeten doen, dat zal een zeer veelzijdig persoon moeten zijn. Het CDA heeft geluisterd naar de vele wensen van de burgers en de gebruikers van het zwembad, die blij zijn dat er een nieuw zwembad komt. Wij hebben een keuze moeten maken uit zeven varianten, waarbij het vooral om de centjes ging. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor variant5, dus modelA. Daarmee zijn vele wensen van de verenigingen te vervullen, al zullen er bij het vervolg van het traject wellicht nog nieuwe wensen naar voren komen. Daar zouden wij toch een beetje rekening mee moeten houden; of ze haalbaar zijn, zien wij dan wel. Wij willen er wel van op de hoogte gehouden worden. In welke fase gaat het college met een exploitant praten? Wij zouden in ieder geval zo snel mogelijk willen weten, welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Voorzitter, wij hopen dat het college zijn best zal doen om straks met een zo goed mogelijk zwembad voor de dag te komen.

De heer Tukker: Voorzitter, ik zou nog graag van de wethouder vernemen of het zwembad Europees aanbesteed moet worden en of er op het gebied van Europese subsidies nog iets te halen is.

Mevrouw Van SchieTusveld: Voorzitter. Misschien is het een teleurstelling, maar onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een combinatie van renovatie en nieuwbouw, dus wat ons betreft is een buitenbad nog niet helemaal uit beeld. Wij willen eerst nog graag weten of dit gelet op de veranderde financiŽle situatie echt geen optie is. Het overdekken van het buitenbad is misschien ook nog een mogelijkheid. Verder was er nog gevraagd naar het aantal bezoekers dat uit Wassenaar afkomstig is. Ik wil niet voor de wethouder spreken, maar het antwoord is volgens mij te vinden in het werkstuk over de Schulpwei. Ik meen dat het om 60% van de bezoekers gaat. Mijn ongerustheid over de breedte van het wedstrijdbad is niet weggenomen. De wethouder kan wel zeggen dat er zaken naar voren zijn gekomen die nu nog niet aan de orde zijn, maar dit sterkt toch niet ons vertrouwen in een goede afloop. De wethouder heeft ook gezegd dat het vanavond niet om de OZB gaat, maar dat zij er nog wel op zal terugkomen. Zij is er alleen in die zin op teruggekomen dat zij heeft gezegd dat zij er nog op zal terugkomen, dus misschien kan het er toch nog van komen. Ten slotte moet het mij nog van het hart dat het personeel in deze fase misschien nog niet in beeld is, maar dat het voor mij toch een zeer belangrijke factor is. Personeel is immers niet te betalen zonder een goed personeelsplan.

De heer Claassen: Voorzitter. Ik heb nog geen reactie gehad op mijn vraag om geld vrij te maken om ter compensatie van het verlies van het buitenbad een stukje van het Valkenburgse meer wat aantrekkelijker te maken. Verder ga ik ervan uit dat het college bij het verder vorm geven aan het zwembad heel nauw blijft samenwerken met de direct betrokkenen, zoals het personeel, degenen die nu van het zwembad gebruik maken en, zij het misschien in iets mindere mate, de omwonenden. Ik heb begrepen dat het college de mogelijkheid van een schuifpui zelfs al enigszins heeft bekeken, dus dat zal wel goed komen.

Wethouder Van DijkStaats: Voorzitter. Deskundigen zeggen dat het niet verstandig zou zijn, het recreatiebad te verkleinen en wat meer recreatieve elementen aan het wedstrijdbad toe te voegen, zoals mevrouw Zweerts suggereert, eenvoudig omdat het wedstrijdbad dan niet meer bruikbaar is voor het doel waarvoor het geschikt moet zijn. En het recreatiebad zonder meer wat kleiner maken is ook geen goede optie, omdat wij dan toch op enig moment zwemruimte te kort komen. Het college is wel bereid om nog eens naar andere locaties te kijken, maar wij willen wel vermijden dat er meer onrust ontstaat dan nodig is. Wij zullen het plan van een marktpartij voor een andere locatie zeer serieus bekijken, maar het college is overigens niet van plan om zich nog eens in de breedte te oriŽnteren op mogelijke andere locaties voor het zwembad. Wij gaan er voorlopig maar van uit dat het nieuwe zwembad aan de Zanderijlaan gebouwd zal worden. Het aandeel van bezoekers uit Wassenaar is in ieder geval meer dan 50%, maar ik weet niet precies hoeveel het er zijn. In een eerder rapport van Marktplan stond dat het iets meer dan 50% is, ik weet niet of het in de buurt van de door mevrouw Van Schie genoemde 60% komt. Wij zullen in een zeer vroeg stadium met een exploitant gaan praten om ervoor te zorgen dat er iets gebouwd wordt waarmee ook de exploitant uit de voeten kan, opdat hij bereid en in staat is om daarbij risico's te dragen en de gemeente weet, welk bedrag zij kwijt is aan exploitatielasten. De selectie van een exploitant is in december aanstaande gepland, als de raad vandaag een keuze vastlegt. Verder zullen wij het plan van aanpak volgen en zal het zwembad in 2005 gereed zijn, als alles goed gaat. Hoe de financiŽle tegenvallers zullen uitvallen, weet je natuurlijk nooit. Het is mogelijk dat de bouwkosten nog aanzienlijk zullen toenemen, maar het kan ook meevallen. Het hangt ook enigszins van de keuze van de bouwer af. Dit kan een voordeel zijn van Europees aanbesteden, want dan is er meer kans dat er bouwers naar voren komen die bereid zijn om het zwembad voor aanzienlijk minder geld te bouwen dan wat wij tot nu toe berekend hebben.

De heer Gieskes: Mijn vraag was eigenlijk gericht op de sloopkosten, die in de eerste verkenningen van Marktplan wel verwerkt waren, maar nu niet meer.

Wethouder Van DijkStaats: In de berekeningen in het voorstel hebben wij er wel rekening mee gehouden; wij hebben §1,1mln opgevoerd voor de sloop van het bestaande zwembad, het bouwrijp maken en de aanpassing van de infrastructuur.

De heer Gieskes: En ik neem aan dat daarbij ook rekening is gehouden met mogelijke verontreinigingen.

Wethouder Van DijkStaats: Er is een post Onvoorzien van 10%. Bij een gigantisch asbestprobleem komen wij daarmee misschien niet uit, maar je kunt niet overal rekening mee houden, want dan kun je nooit iets doen. De heer Overdevest pleit er nogmaals voor om Sportfondsen Nederland als exploitant te benaderen. Ik heb al eerder gezegd dat deze partij voor ons een zeer serieuze kandidaat is, maar dat wij ons niet willen beperken. Wij willen de partij die het zwembad voor ons het best kan exploiteren.

De heer Overdevest: En heeft de raad er nog iets over te zeggen of maakt u daarbij de dienst uit?

Wethouder Van DijkStaats: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of het college of de raad in het dualistische systeem de dienst uitmaakt bij de selectie van een exploitant, maar wij zullen de raad vanzelfsprekend op de hoogte houden van de belangrijke beslissingen die wij bij dit traject nemen.

De heer Overdevest: Dat is een ontwijkend antwoord. Heeft de raad hier nu iets over te zeggen of niet? U bent misschien niet op zo'n vraag voorbereid, maar ik wil het wel weten.

Wethouder Van DijkStaats: Het is best een lastige vraag en mijn adviseurs achter mij laten mij nu ook in de steek, maar eigenlijk moeten wij zo ook niet redeneren. Het gaat er niet om wie de dienst uitmaakt, maar of er goede besluiten worden genomen. Ik kan me voorstellen dat wij na een aantal verkenningen de voor en nadelen van de diverse exploitanten op een rijtje zetten en dat wij het resultaat daarvan aan de raad voorleggen.

De heer Overdevest: Ja, maar het college neemt een besluit en de raad oordeelt of dat een goed besluit is.

Wethouder Van DijkStaats: Er zijn twee systemen in een democratie; het ene is dat de raad een besluit neemt en dat het college dat uitvoert, het andere is dat het college een besluit neemt en dat de raad het college op z'n donder kan geven als het geen goed besluit is.

De heer Geerling: De raad heeft altijd nog het budgetrecht, dat is toch een flinke stok achter de deur.

De heer Overdevest: Prima, wij komen er nog wel op terug.

Wethouder Van DijkStaats: Bij de behandeling van de kredietaanvraag kunnen natuurlijk ook alle aspecten van dit traject beoordeeld worden. Daar heeft de raad dan nog alles over te zeggen.

De heer Overdevest: Dit wordt allemaal genotuleerd, dus wij komen er nog wel op terug.

Wethouder Van DijkStaats: Zo is dat!
Het is vast wel mogelijk om een zwembad op de oude fundamenten te bouwen, maar dat is niet handig, want wij weten in ieder geval zeker dat bij het oude bad de logistiek niet in orde is. De fundamenten zijn dus voor een deel niet goed bruikbaar. Bovendien geldt hetzelfde bezwaar als bij renovatie, namelijk dat het bad twee jaar niet gebruikt kan worden. Dat vonden wij niet wenselijk. Ik zeg dit overigens allemaal tegen degenen die de heer Overdevest dit hebben laten vragen... De kosten van de procesmanager zijn precies vermeld in het besluit van december 2001. Het college is van mening dat deze functie broodnodig is. Met Marktplan hebben wij de beschikking over een deskundig bureau dat zeer veel ervaring heeft, ook met de bouw van zwembaden. Ik heb begrepen dat de fracties van CDA en VVD expliciet modelA kiezen.

Mevrouw Zweerts de Jong: Het spijt me, ik betwijfel de juistheid van uw mening dat een wedstrijdbad niet veel recreatieve elementen kan bevatten, want er is nu ook een waterglijbaan, een kabelbaan, een duikplank, een beweegbare bodem, een discobol en heel veel speelmateriaal. Ik heb nooit gehoord dat er daardoor problemen met het gebruik van als wedstrijdbad zouden zijn.

Wethouder Van DijkStaats: Ik heb begrepen dat een zwembad, aangepast aan de eisen van deze tijd, een aantal van die elementen niet meer zou moeten bevatten. Wellicht kan een van de deskundigen van Marktplan hier meer over zeggen.

De heer Mulder: Ook de insprekers namens de verenigingen hebben aangegeven dat het plaatsen van bijvoorbeeld een glijbaan in een wedstrijdbad absoluut problemen oplevert. Je kunt natuurlijk best bekijken of er allerlei losse spelelementen in een wedstrijdbad kunnen worden aangebracht, maar dat heft het probleem van een te klein recreatiebad niet op. Wij hebben in heel veel gemeenten gemerkt dat men achteraf spijt kreeg als haren op het hoofd van een recreatiebad van 150m≤, omdat het te klein bleek om als zodanig te fungeren. Dan kun je beter helemaal niet aan een recreatiebad beginnen; 150m≤ is gewoon te weinig voor een goede recreatieve functie en dat los je niet op met losse spelelementen in het wedstrijdbad. Dat is natuurlijk altijd mogelijk, maar je moet een wedstrijdbad niet verknoeien door er een vaste glijbaan in aan te brengen. Ik denk dat de verenigingen het daar wel mee eens zijn.

Mevrouw Zweerts de Jong: Ik heb geen variant zonder recreatiebad bij de voorstellen gezien. Heeft dat een bepaalde achtergrond?

Wethouder Van DijkStaats: Als je het recreatiebad helemaal weglaat, voldoe je in ieder geval niet aan een zeer belangrijke wens van een grote groep gebruikers. De heer Claassen heeft er nog op aangedrongen, toch vooral de belanghebbenden bij het vervolg te betrekken. Dat is vanzelfsprekend, wij zullen hen daar nauw bij blijven betrekken. Ik heb inderdaad gezegd dat wij nog wel op de OZB terugkomen, maar ik bedoelde niet dat dit nog in deze vergadering zou zijn. Het is namelijk een heel ander probleem, waarvoor ik overigens niet wegloop. Wij kunnen het alleen niet vanavond zo maar even oplossen. Wij wachten met spanning af of de plannen op dit punt doorgaan. Het is indertijd een nadrukkelijke keuze geweest om de breedte van het wedstrijdbad op 20m te bepalen. Ik zou hieraan zeker niet de betrouwbaarheid van het adviesbureau willen afmeten, integendeel. Wij hebben indertijd nadrukkelijk de keuze gemaakt, geen wedstrijdbad te bouwen dat aan internationale eisen voldoet. Dit had alles te maken met de overige voorzieningen die wij daarbij zouden moeten treffen om het bad ook als zodanig te kunnen gebruiken. Een bad dat een meter breder is, zal minmaal §50.000 meer kosten, maar afgezien daarvan zou de tribune vergroot moeten worden en zouden er parkeervoorzieningen van een aanzienlijke omvang getroffen moeten worden. Er zou dan Łberhaupt een probleem op verkeerstechnisch gebied ontstaan. Mij dunkt dat dit dus niet wenselijk is. En overigens kunnen er in het geplande bad uitstekend wedstrijden worden gezwommen. Vanzelfsprekend zullen wij alle subsidiemogelijkheden bekijken, dus ook de mogelijkheden om Europese subsidie te verkrijgen. Ten slotte de vraag van mevrouw Van Schie of het nu echt niet mogelijk zou zijn, het buitenbad open te houden. Wat mij betreft niet. Als wethouder van financiŽn, maar toch eigenlijk ook als projectwethouder zou ik het niet voor mijn rekening willen nemen dat wij een voorziening treffen waar zoveel geld per belastingbetaler in Wassenaar bijgelegd moet worden. Dat kunnen wij toch niet verantwoorden?

Mevrouw Van SchieTusveld: Het ging mij om de combinatie met renovatie in plaats van nieuwbouw.

Wethouder Van DijkStaats: Wij zijn al eerder tot de slotsom gekomen dat renovatie niet erg handig zou zijn, omdat de kosten dan ongeveer even hoog zullen uitvallen en omdat de configuratie voor woningbouw dan aanzienlijk minder gunstig zal zijn dan bij verplaatsing van het zwembad. Bovendien heeft renovatie het nadeel dat het huidige zwembad twee jaar lang niet gebruikt kan worden, zoals ik ook al heb aangegeven.

Mevrouw Van SchieTusveld: Vandaar mijn suggestie om het buitenbad te overdekken.

Wethouder Van DijkStaats: Het buitenbad is afgekeurd, dus daar zou al een heleboel aan gedaan moeten worden. Dat kan niet zo maar even.

Wethouder VriesendorpDutilh: Voorzitter, voor mij is er nog een vraag overgebleven over een van de Wassenaarse openluchtbaden, namelijk het Valkenburgse meer. Ik denk dat de recreatieve functie van dit meer in diverse plannen en projecten terugkomt, zoals de gebiedsgerichte aanpak, het streekplan en het landschapsbeleidsplan voor de Leidse regio. In al die plannen wil men de recreatieve functie van dit meer versterken. Dit wordt wel enigszins gehinderd door de zandwinning ter plaatse; wij hopen dan ook dat deze vooral niet zal worden uitgebreid. Die strijd gaat nog verder. Al met al denk ik dat het niet zoveel zin heeft om op dit punt aparte initiatieven te ontplooien, het lijkt mij beter om alle initiatieven die al aan de gang zijn, krachtig te ondersteunen. Ook los van het Sterrenbad is het immers goed om de recreatieve functie van het Valkenburgse meer te versterken.

Mevrouw Zweerts de Jong: Voorzitter, ook omdat de andere fracties niet veel over het recreatiebad hebben gezegd, blijven wij bij onze wens om nader te onderzoeken of een klein recreatiebad voor kleine kinderen en hun ouders naast een wedstrijdbad voor Wassenaar niet voldoende zou zijn. Daarmee zouden wij wat meer terugkeren naar de basis, de kosten in de hand houden en ruimte scheppen.

De heer Overdevest: Voorzitter, ik vraag me af of het later nog mogelijk zal zijn, terug te komen op die ene meter voor het wedstrijdbad. Ik heb goed begrepen dat het daarmee een wedstrijdbad zou worden dat aan internationale eisen voldoet. Kunnen wij de plussen en de minnen hiervan nog in de fractie bespreken en er later eventueel op terugkomen?

De voorzitter: Ik zie de wethouder knikken.

De heer Claassen: Voorzitter, wellicht heb ik mij in eerste instantie wat onduidelijk uitgedrukt. Wij zouden in ieder geval liever een iets groter dan een aanzienlijk kleiner recreatiebad zien.

De voorzitter: Het wordt zo langzamerhand tijd om de discussie samen te vatten, wat op zichzelf lastig genoeg is. Ik zal het toch maar proberen. De inzet is dat er in 2005 een nieuw zwembad in Wassenaar zal zijn, waarschijnlijk naast het huidige zwembad aan de Zanderijlaan. Dat bevat een vrijwel optimaal wedstrijdbad, waarbij die ene meter in onder meer de CDAfractie nog onderwerp van discussie is. Er komt een recreatiebad, waarbij de VVDfractie wil laten onderzoeken of het kleiner zou kunnen worden uitgevoerd, terwijl het dan geschikt zou zijn voor ouders met kleine kinderen. De fractie van GroenLinks tekent hierbij aan dat zij liever een groter recreatiebad wil. Over een ligweide zijn alle fracties het eigenlijk wel eens. Wat ik in de discussie een beetje gemist heb, is de wintertuin. Ik heb het gevoel dat men ervan uitgaat dat dit een betegelde ruimte met een paar cactussen zal zijn, niet veel soeps dus. Of dit waar is, weet ik niet, maar ik bespeur in ieder geval geen enthousiasme voor de wintertuin. Een schuifpui vinden velen een aardig idee en ik heb op mijn lijstje een plus achter het therapiebad gezegd. De raad vindt dat het een heel goed bad moet worden, toegesneden op een toekomst met meer ouderen in Wassenaar. Verder moeten voorzieningen voor sportverenigingen op peil zijn en er moet goed overleg over worden gevoerd met de reddingsbrigade en andere verenigingen. CommerciŽle ruimten zijn belangrijk en die kunnen ook kostendekkend zijn, zo begrijp ik van het college. Daar is men een voorstander van. De combinatie met woningbouw wordt als interessant en zelfs noodzakelijk ervaren en ik bespeur bij de VVD en het CDA een neiging om na te gaan of er geen nihiloplossing gevonden zou kunnen worden, waarbij die combinatie zo aantrekkelijk zou worden dat de gemeente er niet al te veel in hoeft te steken, ook al zal het zwembad een lieve duit kosten. De heer Gieskers sprak in dit verband van lieverkoekjes. Overigens wil de VVDfractie ook aandacht voor andere locaties, mochten die zich aandienen. Het college wil hier alleen naar kijken als marktpartijen hiervoor plannen indienen en het gaat ervan uit dat het zwembad anders gewoon aan de Zanderijlaan gerealiseerd wordt. Ik meen dat geen enkele fractie tegen deze aanpak is. Ten slotte het puntje van de heer Claassen, waarop wethouder Vriesendorp heeft aangegeven dat het bij het Valkenburgse meer ťťn groot feest wordt. Kan het college instemmen met deze samenvatting?

Wethouder Van DijkStaats: Ik denk dat uw conclusie buitengewoon puntig en exact is, voorzitter. Ik wil alleen nog even ingaan op de wens die u bij CDA en VVD geproefd hebt om er een kostendekkend geheel van te maken. Ik vind dat wij het wel heel zuiver moeten blijven zien. Natuurlijk is het heel mooi meegenomen als wij opbrengsten uit grondverkoop voor woningbouw genereren, maar bij een principiŽle benadering moeten die opbrengsten ten goede komen aan de algemene middelen, zodat ze voor allerlei zaken gebruikt moeten kunnen worden. Ik heb er op zichzelf niet zoveel bezwaar tegen als de raad daarmee dan uiteindelijk de kapitaallasten van het zwembad wil terugbrengen, maar wij moeten wel transparant maken wat wij doen. Er moet in beeld blijven wat het zwembad ons kost, en daarbij behoren niet alleen de exploitatielasten, maar ook de kapitaallasten.

De voorzitter: Ik denk dat de heren Gieskes en Tukker dit al meer dan voldoende duidelijk gemaakt hebben.

De heer Gieskes: Het staat ook al zo in het stuk zelf.

De heer Overdevest: Voorzitter, ik miste in uw overigens goede samenvatting alleen nog het onderzoek naar een voorziening voor huisartsen in het totale complex. Dat zou ik er graag alsnog bijgevoegd zien.

De voorzitter: Misschien ben ik wat kort door de bocht gegaan, maar dat was impliciet bij mijn opmerking over commerciŽle ruimten. Ik sluit deze discussie.

Sluiting 22.37 uur.

Aldus goedgekeurd in de openbare vergadering van de raad d.d. 7oktober 2002.

voorzitter secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie