Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Haalbaarheid regionaal bedrijventerrein Twente hoopgevend

Datum nieuwsfeit: 05-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Overijssel

Haalbaarheid regionaal bedrijventerrein Twente hoopgevend

De eerste resultaten van een aantal hethaalbaarheidsdeelonderzoeken naar de haalbaarheid van naarhet Rregionaal Bbedrijventerrein Twente (RBT) zijn hoopgevendpositief. Op dit moment zijn de deelonderzoeken over In het haalbaarheidsonderzoek is onder andere aandacht besteed aan de fauna, de natte doorbraak, het verkeer en het verleggen van gasleidingen langs de A 35 afgerond. de De financiële haalbaarheid is nog onderwerp van onderzoek.

Begin septemberOp 20 augustus aanstaande bespreekt neemthProgrammeringsoverleg Bedrijventerrein Twente (PO Twde stuurgroep RBT het rapport 'Tussenstand haalbaarheid RBT' en neemt daarover een definitief standpunt in. Dit rapport omvat de resultaten van de deelonderzoeken die op dat moment beschikbaar zijn en een bijbehorend advies. De deelonderzoeken en het rapport 'Tussenstand haalbaarheid RBT' vormen tevens de basis van een Stedebouwkundig onderzoek.

Resultaten (op hoofdlijnen) van de deelonderzoeken die tot nu zijn afgerond.

Natte doorbraak

Zoals bekend is het waterschap Regge en Dinkel van plan de natte doorbraak te realiseren. Dit is een verbinding tussen de beeksystemen in Noordoost en Zuidwest Twente. De natte doorbraak vervult ook een ecologische functie. Bovendien kan de natte doorbraak een rol spelen in de opvang en afvoer van schoon water dat afvloeit van het RBT-gebied. Dit is gebleken uit een waterhuishoudkundig onderzoek. De natte doorbraak is de zuidelijke begrenzing van het RBT. Daarom kan het landschappelijk een goede buffer vormen tussen het RBT en de bebouwing van Bornerbroek. Hoe dat het beste kan worden ingepast in het plan van het RBT, komt bij de uitwerking aan de orde.

Fauna

Uit de nadere inventarisatie van de diersoorten bleek dat er geen meervleermuizen en kamsalamanders leven in het gebied waar het RBT gepland is. De egel, dwergvleermuizen en bruine kikkers komen wel in dit gebied voor. Dwergvleermuizen halen er vooral hun voedsel. Mocht er met de aanleg van het RBT voor deze dieren onvoldoende ruimte overblijven, dan kan de 'natte doorbraak' een goed alternatief als leef- en voedselgebied zijn. Bij de uitwerking van de plannen wordt dit meegenomen.

Verkeer

De verkeersafwikkeling is een volgend punt van onderzoek geweest. De drukte op de Henriëtte Roland Holstlaan zal in de toekomst fors toenemen. Dat komt grotendeels door de groei van de bevolking en de toenemende werkgelegenheid van Almelo en de andere Twentse gemeenten. De verkeerstoename is maar voor een beperkt deel het gevolg van het RBT. De mogelijke verkeersproblemen op de langere termijn moeten op regionaal niveau worden bekeken en opgelost.

Verleggen gasleidingen

Uit het onderzoek naar de aanwezige gasleidingen blijkt dat het verleggen technisch en financieel goed mogelijk is. De leidingen worden richting A 35 verplaatst. De kosten daarvan horen bij de exploitatie van het RBT.

Nadat de stuurgroep RBT een definitief standpunt heeft ingenomen over het rapport 'Tussenstand haalbaarheid RBT', bespreken de betrokken colleges van B&W en GS het rapport. Vervolgens leggen de colleges het ter bespreking voor aan de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten.

In het najaar van 2002 neemt de stuurgroep RBT een definitief standpunt in over het RBT op basis van het definitieve haalbaarheidsrapport. Dit definitieve haalbaarheidsrapport omvat het stedenbouwkundig plan, het inrichtings-MER, de grondexploitatie behorende bij het stedenbouwkundig plan en een voorstel voor samenwerking bij de verdere planvorming, de uitvoering en het beheer. Het definitieve haalbaarheidsrapport zal vervolgens worden aangeboden aan betrokken colleges en daarna aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

In het najaar van 2002 worden ook de resultaten van het Milieueffectrapport (MER) bekend gemaakt. Een onafhankelijke commissie toetst het MER. Gedeputeerde Staten houden bij de uitwerking van het streekplan rekening met de uitkomsten van het MER.

Bron: Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18.


© 05-07-2002 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie