Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waterplan Sneek

Datum nieuwsfeit: 11-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Sneek
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Sneek


Waterplan Sneek

Stuurgroep stelt eerste deel vast: de visie Water vervult in Sneek een belangrijke functie voor recreatie, natuur, economie en het woon- en leefmilieu. De gemeente Sneek, Wetterskip Fryslân en Wetterskip Marne-Middelsee hebben met het oog op deze sterke waterrelaties recentelijk het eerste deel van het Waterplan Sneek afgrond: de Visie. De door de Stuurgroep geaccordeerde Visie zal een vervolg krijgen in een Projectenplan; het tweede deel van Waterplan Sneek. Tot voor kort In het verleden werden water gerelateerde problemen als verontreinigingen of wateroverlast vaak als afzonderlijke deelproblemen benaderd. Dit heeft geresulteerd in een scala aan technische en beheersmatige deeloplossingen, die op zichzelf wel effectief zijn, maar onvoldoende veilig, integraal en duurzaam gebruik van water kunnen garanderen. Integraal en duurzaam Vanuit haar overtuiging dat duurzaam waterbeheer en -gebruik op een integrale manier moet worden bekeken, willen de gemeente Sneek, Wetterskip Marne-Middelsee en Wetterskip Fryslân gezamenlijk een Waterplan voor het grondgebied van Sneek opstellen. In het Waterplan spelen de begrippen integraal en duurzaam waterbeheer, waterkwaliteit, ecologie, ruimtelijke ordening en de beleving van het water een centrale rol. Beleidskaders
Ook verschillende landelijke en regionale beleidsplannen, pleiten voor een integrale benadering van water, ruimtelijke ordening en milieu. Deze beleidskaders geven het Waterplan van Sneek onder meer een drietal belangrijke ingrediënten mee:

1. de kwantitatieve drietrapsstrategie vasthouden, bergen en dan pas afvoeren van water;

2. de kwalitatieve drietrapsstrategie schoonhouden, scheiden en dan pas zuiveren van waterstromen;

3. toepassing van de zogenaamde Watertoets bij ruimtelijke planvorming.

Deze ingrediënten, waarvan de Watertoets in het bijzonder, spelen in op het algemeen erkende belang om vroegtijdig water en de waterschappen bij planvorming te betrekken.
Zowel de kwantiteitsaspecten als de kwaliteitsaspecten van water spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kan bijvoorbeeld gedacht kan worden aan meer ruimte voor waterberging, natuurvriendelijke inrichting of sanering van verontreinigingsbronnen. De betrokkenheid Water spreekt zeer veel mensen aan. Dit geldt niet alleen voor de direct betrokkenen en de bestuurders, maar bleek ook op een klankbordavond in 't Ges met diverse belangenorganisaties. Er leven veel ideeën in Sneek om de kansen die water biedt beter te benutten. Deze betrokkenheid heeft de projectgroep bijzonder gestimuleerd bij het opstellen van de Visie. De Visie
De partijen willen door een duurzame en integrale benadering van water een optimale situatie scheppen voor een leefbare en economische gezonde stad nu en later. In de Visie zijn een viertal koersen onderscheiden, namelijk: Water en ruimte, Duurzaam water, Water en economie en Water en organisatie. Voor elke koers zijn doelstellingen geformuleerd.
Vanaf nu worden projecten waarin water een belangrijke rol speelt in gezamenlijkheid opgepakt. De visie bepaalt hierbij de koers en geeft uitgangspunten. Het vervolg
De Visie krijgt een vervolg met een Projectenplan. Met dit plan zullen de in de Visie weergegeven ambities zoveel mogelijk worden vertaald in te nemen maatregelen, acties en projecten. Daarmee is het Projectenplan als uitvoeringsprogramma onderdeel van het Waterplan Sneek.
Wanneer het Projectenplan gereed is wordt het totale Waterplan (Visie en Projectenplan) in voorgelegd aan de besturen van de waterschappen en de gemeente.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie