Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Tiel 11-07-2002

Datum nieuwsfeit: 11-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tiel
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 11 juli 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* De heer Imhof, uitbreiden woning, Laxton 6 (19-06-2002)
* P. Pusole, vergroten dakkapel, Rijsakkerweg 5 (28-06-2002)
* I.D.S. Vastgoed B.V., uitbreiden bedrijfsgebouw met bedrijfswoning, Marconistraat 6 (01-07-2002 )
* Stichting Waalborg Regio Betuwe, plaatsen tijdelijk muzieklokaal, Boerhaavelaan 20 (01-07-2002)

* Gelderse Bouw- en Vastgoedmaatschappij, bouwen woning met vrijstaande berging, Passe waaijse Hogeweg 7 (02-07-2002)

De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* H.J.G. Kusters, bouwen berging, Hoveniersweg 107 (04-07-2002)
* A. van Zomeren, plaatsen duivenhok, Hovenierslaantje 28 (04-07-2002)

* H. Paymans BV, uitbreiden bedrijfsruimte, Morsestraat 16 (04-07-2002)

* Hotel Tiel BV, plaatsen trap/ hellingbaan voor invaliden, Laan van Westroyen 10 (04-07-2002)

* P.J. Deenen, verplaatsen garage/ schuur, Zennewijnenseweg 3 (05-07-2002)

* I.D.S. Vastgoed BV, uitbreiden bedrijfsgebouw met bedrijfswoning, Marconistraat 6 (05-07- 2002)

Gewijzigde verleende bouwvergunning

* D. Cornelissen, bouw garage/ berging, Kruisstraat 10 (04-07-2002)
Positieve beschikking bouwmelding

* J. Weerts, plaatsen tuinhuisje, Hanzehof 27 (01-07-2002)
Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Vrijstellingsprocedures

* PPG Coatings B.V. voor het plaatsen van een trafo, Papesteeg 95 in Tiel.
(registratienummer VG2002201, bestemmingsplan `Uitbreidingplan Tiel-West 1 partiële herziening '64 nummer 4').
* G.C. de Weerd voor het plaatsen van een tuinhuisje, De Praam 62 in Tiel.
(registratienummer VG2002292, bestemmingsplan `Groenendaal-Noord II 1975').

Bovengenoemde meldingen zijn in strijd met de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is echter voornemens om, met toepassing van artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van de betreffende voorschriften te verlenen.

Alvorens hiertoe over te gaan liggen de bouwplannen vanaf vrijdag 12 juli tot en met donderdag 8 augustus a.s. ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen om iedere belanghebbende in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de bouwplannen en om zijn/haar zienswijze om trent deze voornemens schriftelijk (Postbus 6325, 4000 HH Tiel), dan wel mondeling kenbaar te maken. Indien u de zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu, voor Papesteeg 95 met de heer G. van de Bovenkamp, telefoon (0344) 63 71 26, voor De Praam 62 met de heer G.J.M. van Leeuwen, telefoon: (0344) 63 71 24.

*

Van Helden Holding B.V. voor het bouwen van een bedrijfspand, Het Eek
1 in Tiel. (registratienummer VG2002016; bestemmingsplan `Bedrijvenpark Medel 1988').

Bovengenoemd bouwplan is in strijd met de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is echter voornemens om van de in de bestemmings voorschriften opgenomen mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling gebruik te maken, ten behoeve van het verlenen van de bouwvergunning.

Alvorens hiertoe over te gaan ligt het bouwplan vanaf vrijdag 12 juli tot en met donderdag 25 juli a.s. ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen om iedere belanghebbende in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het bouwplan en om zijn/haar zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk (Postbus 6325, 4000 HH Tiel), dan wel mondeling kenbaar te maken. Indien u de zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt u contact opnemen met de heer G. van de Bovenkamp, afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (0344) 63 71 26.

Milieu

Wet milieubeheer

Meldingen conform artikel 8.41
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 8.41, 4e lid van de Wet milieubeheer bekend, dat de volgende meldingen zijn binnengekomen:

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
* A. Coenraads en J.P. Coenraads, voor het veranderen van de inrichting, gevestigd Hermoesestraat 13 in Zennewijnen (Camping Zennewijnen).

Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer

* A. Kerkhof, voor het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, gevestigd Kromme Steeg 4 in Kapel- Avezaath.

Vanaf 12 juli 2002 kunnen de meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, gedurende vier weken worden ingezien bij Publieksvoorlichting, iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur, alsme de buiten kantooruren, uitsluitend na telefonische afspraak. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon: (0344) 63 72 44.

Vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen

* Het bestuur van TSV Theole voor het organiseren van een voetbalwedstrijd tegen Vitesse op zaterdag 13 juli a.s. om 17.00 uur op het sportcomplex aan de Groenendaallaan alsmede voor het optreden van een band en een dweilorkest vóór, tijdens en na de wedstrijd tot uiterlijk 23.00 uur (verzenddatum: 5 juli 2002). In het belang van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunning voorschriften verbonden. Ten behoeve van dit evenement wordt de Groenendaallaan, voor wat betreft het gedeelte tussen de Laan van Westroijen en de Oranjelaan, tijdelijk afgesloten.

* Dhr. L.A.A. van Galen, voor het organiseren van een straatfeest op de Zonnedauw op 13 juli 2002 van 15.00 uur tot 24.00 uur (verzenddatum: 5 juli 2002).
Om de overlast voor de woonomgeving te beperken wordt het gebruik van geluidsapparatuur in de openlucht tot uiterlijk 24.00 uur toegestaan.

Alle op deze onderwerpen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlichting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de vergunningen vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Groenendaallaan
Vanwege een voetbalwedstrijd wordt een gedeelte van de Groenendaallaan op zaterdag 13 juli 2002 van 16.00 uur tot 24.00 uur gesloten voor bestuurders. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Laan van Westroijen en de Oranjelaan.

De Perserij
Vanwege een straatfeest wordt op zaterdag 13 juli 2002 vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur de Perserij gesloten voor bestuurders.

Stekelbaars
De Stekelbaars wordt vanwege een straatfeest op zaterdag 13 juli 2002 van 15.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor bestuurders.

Tolhuisstraat
Vanwege diverse festiviteiten voor het café `De Twee Bazen' wordt zaterdag 13 juli 2002 van 13.00 uur tot 24.00 uur een gedeelte van de Tolhuisstraat gesloten voor bestuurders; het gedeelte gelegen vanaf de hoek Kleibergsestraat tot en met Tolhuisstraat 16.

Wadensteinlaan
De Wadensteinlaan wordt vanwege een buurtfeest op zaterdag 13 juli 2002 vanaf 16.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor bestuurders. Het betreft het doodlopende gedeelte tot aan de splitsing met de Wijenburghlaan.

Zoelensestraat
Vanwege festiviteiten in manege `De Roskam' wordt op zaterdag 13 juli 2002 van 07.00 uur tot 17.00 uur een tijdelijk parkeerverbod ingesteld aan de noordzijde van de Zoelensestraat, het gedeelte gelegen tussen de Provincialeweg N834 en de Daver.

Zonnedauw
Een gedeelte van de Zonnedauw, gelegen tussen de Bereklauw/Zevenblad en de splitsing met de Kaardebol, wordt vanwege een straatfeest op zaterdag 13 juli 2002 van 14.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor bestuurders.

Bevrijdingslaan en Vinkenstraat
Vanwege rioolwerkzaamheden wordt vanaf dinsdag 23 juli 2002, 07.00 uur tot en met donderdag 25 juli 2002, 17.00 uur de Vinkenstraat geheel en de Bevrijdingslaan voor het gedeelte gelegen tussen de Hogestraat en de Hilversumstraat gesloten voor bestuurders. Het kruispunt Bevrijdingslaan/Hogestraat/Vinkenstraat zal vrij blijven voor het verkeer zodat het verkeer op de Hogestraat doorgang kan vinden. Een omleidingsroute wordt met verkeersborden aangegeven.

Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een be zwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is : Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie