Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Sint-Oedenrode

Datum nieuwsfeit: 12-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Sint-Oedenrode
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Sint-OedenrodeDe wekelijkse BenW besluiten

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het College vergadert in principe wekelijks op dinsdagochtend. Hieronder vindt u de actuele goedgekeurde openbare besluitenlijst van B&W.

Besluitenlijst 2 juli 2002

Uitnodiging receptie d.d. 19 juli t.g.v. 50-jarig huwelijksfeest dhr. en mevr.v.d. Tillaart
Besluit: Weth. Huijbregts gaat.

Diverse aangelegenheden m.b.t. asielzoekers en statushouders. Besluit: Instemmen met de geformuleerde uitgangspunten en deze als basis meenemen voor het gesprek met Vluchtelingenwerk m.d.v. dat de gemeente in de kwestie van de uitgeprocedeerden zelf het laatste oordeel velt.

Brief KBO-afdelingen over wijze van infoverstrekking Taxihopper. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek Stichting Nationale Klompenbeurs speciale wisseltrofee. Besluit: Instemmen met het laten vervaardigen van een zilveren wisseltrofee door Piet Spanjers en de kosten ad 1.135,-- t.l.v. de post represen-tatie brengen.

Brandveiligheid van een viertal gemeentelijke gebouwen. Besluit: Instemmen met het nemen van brandveiligheidsmaatregelen t.b.v. het kinderdagverblijf in gemeenschapshuis "De Holm", peuterspeelzaal "Nijntje" in gemeenschapshuis De Beckart en het gebouw van scouting Rooi; de kosten ad 14.082,-- dekken uit het restant-krediet brandveiligheid 2001 en de post brandveiligheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 2002

Agenda p.o. Onderwijs en Educatie d.d. 3 juli 2002. Besluit: kennis nemen van agenda/vergaderstukken en instemmen met de ambtelijke reactie op de verschillende vergaderstukken.

Agenda p.o. ouderenbeleid regio Uden-Veghel d.d. 28 juni 2002. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Agenda vergadering Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Zorgindicatie d.d. 3 juli 2002.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tijdelijke huisvesting basisschool Dommelrode tot medio 2003. Besluit:

- kennis nemen van de brief van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode; voorts kennis nemen van de geschetste ontwik-kelingen m.b.t. de tijdelijke huisvesting van basisschool Dommelrode tot medio 2003 incl. het bouwplan voor 2 semi-permanente lokalen;
-instemmen met het toekennen van 1 nood-lokaal aan basisschool Dommelrode tot medio 2003;

-instemmen met de huurkosten 2002, een bedrag van 3.844,-- en de dekking hiervan t.l.v. het fonds decentralisatie-gelden onderwijs;
-meenemen bij eerstvolgende Marap;

Huurkosten 2003 opnemen in het programma 2003.
Besluit: Akkoord.

Resultaat Sport Club Analyse.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Bedrijfsplan Routebureau Brabant.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Geluidbeleid evenementen.
Besluit: De notitie "Geluidvoorschriften en tijden bij evenementen en festiviteiten" voorlopig vaststellen en voor reactie vrijgeven met mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen ontheffing te verlenen. 1 x per jaar voor d'Istin (lokatie Top 1 Toys) en 1 x per 3 jaar voor evenement Stichting Eigenaardig (lokatie Markt).
Brief VNG gemeentelijk beleid huisartsen.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Subsidieverzoek Stichting Nationaal Monument Kamp Vught. Besluit: Verzoek niet honoreren i.v.m. ontbreken gemeentelijk belang.
Uitbreiden galerie De Bunders, Bunderdreef 2.
Besluit: Geen vrijstellingsprocedure ex art. 19 WRO opstarten; behandeling van het bouwplan hervatten na uitspraak Raad van State.

Formatie-uitbreiding t.b.v. het Regionale milieu-uitvoeringsprogram-ma (RMUP).
Besluit: Het RMB in kennis stellen van de kritische kanttekeningen en daarbij aangeven dat hierover in de loop van 2003 meer duidelijkheid verschaft dient te worden en dat, vooruitlopend daarop, vooralsnog alleen voor 2003 ingestemd wordt met de gevraagde formatie-uitbreiding.

Verzoek aanlegvergunning Konings.
Besluit: Aanlegvergunning verlenen conform zijn aanvraag.

Koopovereenkomst Diamanthuis, Van Duppenstraat. Besluit: Instemmen met de koopovereenkomst.

Bouwplan 5 woningen Olland.
Besluit:

-de bouw van de woningen gunnen aan Bouwbedrijf De Koning;
-de grondprijs voor de 5 woningen in Olland vaststellen op 300,-- per m2 incl. BTW.
Zienswijze stichting wakker dier.
Besluit: Berichten dat een zienswijze niet kan worden ingediend en voorts inhoudelijk niet aan het verzoek kan worden voldaan. Brief en reactie ter kennis brengen van de raad.

Regels inschrijving nieuwbouwkoopwoningen en bouwkavels. Besluit: Instemmen met het voorstel om personen niet uit te schrijven na tweede weigering van een door de gemeente aangeboden woning of bouwkavel.
Koopovereenkomst Van Stiphout-Kuis-Gemeente.
Besluit: Instemmen met de koopovereenkomst.

Subsidie-aanvraag Stichting `t Roois Landschap voor 2003. Besluit: definitieve subsidie `t Roois Landschap voor 2001 vaststellen op 1.836,90;
voorlopige subsidie aan `t Roois Landschap toekennen voor 2003 van
1.485,02.


Brief Wijkvereniging Eerschot over verkeersveiligheid. Besluit: de raad voorstellen de afhandeling van de brief in handen van het college te stellen;instemmen met concept-reactie.

Bodemsanering Sonseweg 5.
Besluit: Onder voorwaarden toestemming verlenen voor werkzaamheden aan gemeentelijke weg.

Bezwaarschrift G. Swinkels, Hoogakkerpad 2 tegen dwangsom-aanschrijving.
Besluit: Bezwaarschrift ongegrond verklaren, nieuwe termijn van afbraak stellen op 3 maanden.

Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Vaststelling Klokkenluidersregeling.
Besluit: Instemmen met:

-in toegevoegd artikel het college noemen als bevoegd orgaan;
-de heren Duijkers, van Acht en Kapteijns aanwijzen als vertrouwenspersonen voor de interne meldingsprocedure;
-de ombudscommissie aanwijzen als Gemeentelijke Commissie Integriteit voor de externe meldingsprocedure.

Voorstel tot het intrekken van de "Bijdrageregeling onrendabele gasaansluitingen".
Besluit: De raad voorstellen om de regeling in te trekken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie