Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Interne markt: de Commissie gaat burgers en ondernemingen kosteloos ..

Datum nieuwsfeit: 22-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/1110

Brussel, 22 juli 2002

Interne markt: de Commissie gaat burgers en ondernemingen kosteloos advies verstrekken en hun problemen oplossen

Hebt u problemen met de erkenning van een diploma of met de sociale zekerheid in een ander EU-land? Hebt u advies nodig over uw rechten wanneer u wegens overboeking van een vlucht niet op reis kunt vertrekken? Hebt u andere moeilijkheden bij het gebruik maken van uw rechten binnen de interne markt? De onlangs verbeterde Wegwijzerdienst geeft u de individuele hulp die u nodig hebt. Hij is snel, gemakkelijk en kosteloos. U hoeft enkel een gemakkelijk te onthouden nummer (hetzelfde in de hele EU) te bellen of uw vraag per e-mail toe te zenden. Binnen drie werkdagen en indien mogelijk sneller zullen juridische deskundigen u antwoorden met een informeel advies en u de weg wijzen naar diensten die u meer hulp kunnen verlenen. De Commissie heeft tevens een nieuw netwerk voor het oplossen van problemen opgericht onder de naam SOLVIT, dat vanaf 22 juli in werking treedt en gericht is op gevallen waarin de EU-wetgeving fout wordt toegepast. Burgers en ondernemingen uit de EU kunnen rechtstreeks contact opnemen met de SOLVIT-centra in hun eigen lidstaat of in degene waar zij leven of zaken doen. Eventueel kan ook de Wegwijzerdienst hen doorverwijzen naar een SOLVIT-centrum. Beoogd wordt problemen binnen 10 weken op te lossen. De Wegwijzerdienst en SOLVIT passen in het initiatief van de Commissie "Dialoog met de burger en het bedrijfsleven". Het is de bedoeling van de dialoog de burgers meer bewust te maken van hun rechten en met hen te communiceren over problemen bij de uitoefening van die rechten.

Het voor de interne markt bevoegde lid van de Commissie Frits Bolkestein zei: "Als we willen dat Europa functioneert, moeten de Commissie en de Europese burgers met elkaar communiceren. De Wegwijzerdienst is er om 'Europa' beschikbaar te maken wanneer en waar mensen het nodig hebben, om hun te helpen te weten te komen wat hun individuele rechten zijn en om de vragen te beantwoorden die zij willen stellen. Hij moet de Europeanen helpen om de buitengewone kansen die de interne markt hun biedt, te benutten. En wanneer de rechten van burgers of ondernemingen worden geschonden omdat EU-wetgeving fout wordt toegepast, is er SOLVIT om dit snel te verhelpen."

De Wegwijzerdienst

De Wegwijzerdienst maakt gebruik van een meertalig team van juridische deskundigen die een contract met de Europese Commissie hebben gesloten.

Burgers kunnen de Wegwijzerdienst contacteren:

* Via het Europe Direct Call Centre, dat één gratis telefoonnummer heeft, dat in alle lidstaten geldig is: 00800 67891011
* Via de website "Dialoog met de burgers": europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/signpost_n l.htm . Er zijn duidelijke links naar deze website op verscheidene andere sites en portals.

Vragen kunnen worden gesteld en beantwoord in de 11 officiële talen van de EU.

Iedere vraag wordt binnen drie werkdagen beantwoord of sneller indien zij niet moeilijk is door een deskundige in EU-wetgeving, die de taal waarin hem wordt verzocht te antwoorden, als moedertaal heeft. Het antwoord zal een eenvoudige en duidelijke verklaring van de desbetreffende EU-wetgeving omvatten, alsmede een advies over waar de betrokken burger op Europees, nationaal, regionaal of plaatselijk niveau meer hulp kan vragen en ervoor zorgen dat zijn rechten ten volle worden geëerbiedigd.

Burgers die gebruik hebben gemaakt van de dienst en een eerste antwoord hebben gekregen, kunnen merken dat zij bijkomende vragen hebben of dat er een tegenstrijdigheden zijn tussen wat in theorie zou moeten gebeuren en wat zij in de praktijk hebben meegemaakt. De Wegwijzerdienst kan hun ook dan raad geven. Zonodig zal de deskundige zorgen voor verscheidene telefoongesprekken waarin dieper wordt ingegaan op bijzonder ingewikkelde zaken.

Iedere vraag wordt, nadat ze is beantwoord, opgenomen in de database voor interactieve beleidsvorming van de Commissie (zie IP/01/519). Op deze manier geeft de Wegwijzerdienst niet enkel antwoorden aan burgers, maar levert zij de Commissie ook waardevolle informatie over de behoeften en verwachtingen van de burgers en helpt zij de Commissie na te gaan hoe de Europese wetgeving wordt toegepast in de lidstaten. Dit kan leiden tot maatregelen om in de toekomst problemen te voorkomen.

In het kader van het initiatief "Dialoog met de burgers", waarvan de wegwijzerdienst een cruciaal element is, worden ook gidsen en overzichten opgesteld in alle talen van de EU waarin is beschreven hoe burgers hun rechten met betrekking tot de interne markt kunnen opeisen in de afzonderlijke lidstaten. Deze gidsen en overzichten zijn on line beschikbaar op europa.eu.int/citizens en kunnen per post worden opgestuurd na aanvraag op het gratis telefoonnummer. In de herfst zal een nieuwe, bijgewerkte versie van de website beschikbaar zijn.

SOLVIT

De Wegwijzerdienst wordt aangevuld met een nieuw netwerk voor de oplossing van problemen met de naam SOLVIT. Dit is bedoeld voor gevallen waarin de EU-wetgeving fout wordt toegepast in de lidstaten. Deskundigen van de Wegwijzerdienst zullen hun klanten in dergelijke gevallen doorverwijzen naar SOLVIT.

Burgers en ondernemingen uit de EU kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met SOLVIT. Bij grensoverschrijdende problemen situaties waarin zij van mening zijn dat hun rechten binnen de interne markt niet worden erkend in een andere lidstaat dan de hunne omdat de autoriteiten daar de wetgeving niet correct toepassen kunnen zij zich wenden tot een SOLVIT-centrum in hun eigen lidstaat of in de lidstaat waar zij leven of zaken doen.

Iedere lidstaat heeft een SOLVIT-centrum opgericht met het oplossen van problemen als specifieke opdracht. SOLVIT-centra maken deel uit van de overheidsdiensten van de lidstaten en werken samen in een netwerk dat zich over de hele EU uitstrekt. Indien een SOLVIT-centrum er van overtuigd is dat in een zaak die het te behandelen heeft gekregen, de EU-wetgeving fout is toegepast, zal zij het probleem aankaarten bij de bevoegde overheidsdienst namens de betrokken burger of onderneming.

In een aanbeveling van de Commissie worden de rechten en verantwoordelijkheden van de betrokken klagers en overheidsdiensten beschreven. Hierin wordt het SOLVIT-centrum in de lidstaat waar het probleem zich voordoet, bevoegd gesteld voor het oplossen van de kwestie. Door middel van een "elektronische handdruk" spreken de SOLVIT-centra in de twee betrokken lidstaten af al het mogelijke te doen om binnen tien weken een oplossing te vinden die in overeenstemming is met de EU-wetgeving. De Commissie behoudt zich het recht voor indien nodig juridische stappen te zetten.

SOLVIT is kosteloos. Het staat vanaf 22 juli ter beschikking van ondernemingen op het volgende adres, waarlangs contact kan worden opgenomen met alle SOLVIT-centra:

europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm

Bijlage

Wanneer kan de Wegwijzerdienst helpen?

Er is een hele waaier van vragen en problemen in verband met de interne markt waarbij de Wegwijzerdienst kan helpen de nodige informatie en raad te verkrijgen. Het kan daarbij gaan om: arbeidsrecht en sociale zekerheid in een ander EU-land; verblijfsformaliteiten; recht op uitkeringen; erkenning van kwalificaties en ervaring; belasting en sociale zekerheid voor mensen die tijdens hun loopbaan in meer dan één EU-land werken; toegang tot diensten buiten de eigen lidstaat.

Enkele praktische voorbeelden kunnen dit illustreren.

Erkenning van beroepskwalificaties

Nadat hij naar een andere lidstaat is verhuisd, heeft een burger enige tijd vruchteloos getracht werk te vinden in zijn normaal beroep. Hij is er echter niet in geslaagd zijn beroepskwalificaties te laten erkennen in het land waar hij verblijft. De Wegwijzerdienst kan hem precies vertellen war zijn rechten zijn en met wie hij contact moet opnemen om die rechten te laten erkennen.

Werk zoeken in een andere lidstaat

Een werkloze heeft de indruk dat zij meer kansen heeft om werk te vinden wanneer zij naar een ander EU-land verhuist. Komt zij in dat land in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering terwijl zij werk zoekt? En heeft zij een verblijfsvergunning nodig? De Wegwijzerdienst kan deze vragen beantwoorden op grond van haar persoonlijke situatie. Indien zij bij aankomst merkt dat de autoriteiten van de andere lidstaat de regels in de praktijk niet correct toepassen, kan zij weer contact opnemen met de Wegwijzerdienst om advies te vragen. In dat geval kunnen juridische deskundigen haar doorverwijzen naar een SOLVIT-centrum, dat in haar naam de bevoegde autoriteiten kan aansporen het probleem op te lossen.

Erkenning van studieperiodes in het buitenland

Een afgestudeerde van een bepaalde EU-lidstaat wordt de toelating geweigerd om in te schrijven voor postgraduaatsstudies aan een universiteit in een andere lidstaat, omdat de lengte van de studies in het gastland langer is dan in haar land van herkomst. De universiteit voert aan dat zij derhalve niet over hetzelfde kennisniveau beschikt als een plaatselijke kandidaat. De juridische deskundigen van de Wegwijzerdienst kunnen haar op basis van de door haar verstrekte gegevens vertellen of de universiteit de EU-regels schendt en, indien dat zo is, wat zij hieraan kan doen.

Het recht om een beroepsactiviteit in een andere lidstaat uit te oefenen

Een burger is van plan om zich als "thuiswerker" te vestigen in een bepaalde lidstaat, terwijl zijn bedrijf zich in een andere lidstaat bevindt. Waar betaalt hij belastingen? Wat moet hij doen om ervoor te zorgen dat hij en zijn gezin sociaal verzekerd zijn en zo nodig gesubsidieerde medische zorgen ontvangen? De diverse betrokken nationale autoriteiten geven hem tegenstrijdige informatie en hij neemt contact op met de Wegwijzerdienst voor opheldering.

De vrijheid om diensten te leveren en ervan gebruik te maken

Een burger van een EU-land die vele jaren in een andere lidstaat heeft geleefd, wil haar kinderen naar school of universiteit sturen in haar land van herkomst en hen regelmatig bezoeken. Daarvoor zou een bankrekening in dat land handig zijn. Maar vele banken weigeren een rekening te openen voor mensen die in het buitenland leven. Hebben zij het recht daartoe? De Wegwijzerdienst kan adviseren hoe best met deze situatie wordt omgegaan.

Overdracht van pensioenrechten naar een nieuw verblijfsland

Nadat zij lange tijd elders in de EU heeft geleefd en gewerkt, wil een burger terugkeren naar haar land van herkomst om er te werken en nadien op pensioen te gaan. Zij heeft veel pensioenbijdragen betaald in het buitenland, maar niets meer in haar eigen land. Is er een Europese regeling die het mogelijk maakt haar pensioenrechten over te dragen naar het land waar zij op rust zal gaan, zodat daar haar volledig pensioen wordt uitbetaald? Of moet zij bij haar pensionering vragen dat haar pensioen uit haar vroeger land van verblijf haar wordt toegezonden? Hoe moet zij dit aanpakken? De Wegwijzerdienst kan haar dat vertellen.

Uitkeringen zoals kinderbijslag

Een gezin verhuist voor tien jaar naar een ander EU-land. Enkel de moeder werkt; de vader zorgt voor de kinderen. Gedurende hun verblijf gaat de moeder twee jaar weer in het land van herkomst werken, maar de rest van het gezin blijft waar het is. Enkele jaren later vragen de autoriteiten van het gastland het gezin twee jaar van uitkeringen voor kinderen ten laste terug te betalen omdat de kostwinner gedurende deze periode niet in het land verbleef. Zij neemt contact op met de autoriteiten in het land waar zij toen heeft gewerkt, en deze beweren dat zij ook daar niet in aanmerking komt voor uitkeringen. Had het gezin recht op kinderbijslag gedurende de betrokken periode en zo ja, waar? Moet het het ontvangen geld terugbetalen? Wie kan helpen dit probleem op te lossen? De Wegwijzerdienst kan dat vertellen.

Belastingtarieven voor mensen die niet in hun eigen land werken

Een burger van een bepaalde lidstaat gaat een paar maanden in een andere lidstaat werken en betaalt daar inkomstenbelastingen. Wanneer hij thuiskomt zeggen de belastingautoriteiten hem dat de belastingtarieven in het land waar hij werkt lager zijn dan in zijn eigen land en dat hij derhalve het verschil moet bijbetalen. Moet dat? Indien hij alle details van zijn situatie aan de juridische deskundigen van de Wegwijzerdienst voorlegt, zullen zij hem kunnen helpen.

Belastingen en sociale zekerheid voor werknemers die naar een andere lidstaat worden gezonden

Een werknemer wordt tijdelijk overgeplaatst naar een andere lidstaat en vestigt zich voor die periode in dat land om belastingredenen, terwijl zij haar sociale bijdragen blijft betalen in haar land van herkomst. Maar de autoriteiten van het gastland staan erop dat zij ook daar sociale bijdragen betaalt. De werknemer neemt contact op met de Wegwijzerdienst; de juridische deskundige kan haar vertellen of zij recht heeft op terugbetaling van reeds in het gastland betaald bijdragen en zo ja, hoe zij deze moet aanvragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie