Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 25-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barendrecht

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

* Carnisseweg 60 (BA2002-277), voor het vergroten van de woning (16-07-2002);

* Dierensteinweg 2 (BA2002-272), voor het oprichten van een instructiehal (11-07-2002);

* Dierensteinweg 2 (BA2002-274), voor het vergroten van een bestaand schoolgebouw (11-07-2002);

* Dierensteinweg 14 (BA2002-281), voor het oprichten van een bedrijfshal (17-07-2002);

* Dierensteinweg 14a (SA2002-016), voor het slopen van een opslagruimte (17-07-2002);

* Dierensteinweg 30 (BA2002-278), voor het veranderen van de kantine (16-07-2002);

* Gaatkensoog (BA2002-275), voor het oprichten van speelvoorzieningen (15-07-2002);

* Gebroken Meeldijk 123 (BA2002-276), voor het vernieuwen van een winkelpand (16-07-2002);

* Punter 49 (MB2002-086), voor het plaatsen van een dakkapel (11-07-2002);

* Schoener 42 (MB2002-088), voor het plaatsen van een duivenhok (15-07-2002);

* Vaanpark II/Hamburg (BA2002-279), voor het oprichten van een meubeltoonzaal en magazijn (17-07-2002);

* Voordijk 411 (BA2002-273), voor het oprichten van een woning (11-07-2002);

* IJsselstraat 14 (MB2002-087), voor het plaatsen van een blokhut (15-07-2002);

* Zuidersingel 2 t/m 272 (BA2002-280), voor het veranderen van de balkonbeglazing (17-07-2002).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- het bouwen van in totaal 4 woningen op de kavels 14, 15, 21 en 22 in de lintzone langs de Voordijk in Carnisselande (BA2002-144). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 22 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 22 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- het plaatsen van 2 dakkapellen op de woning Van Doesburgveld 28 (BA2002-207). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Bijdorp".


- het plaatsen van een blokhut op het achtererf van de woning aan de Van Minnebekevliet 21 (MB2002-081). Het bouwplan is in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Molenvliet-Nieuweland".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 22 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 22 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- de bouw van een noodschool voor de duur van circa 15 jaar in het deelplan Vrijheidsakker. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986" maar is in overeenstemming met het voorontwerp-bestemmings-plan "Carnisselande-Noord" alsmede het Regionaal Structuurplan Midden IJsselmonde.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het bouwplan ligt van vrijdag 26 juli t/m donderdag 22 augustus voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 16.30 uur.

Een ieder die zienswijzen heeft omtrent het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 22 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA, Barendrecht. Eerder heeft al inspraak op het bouwplan plaatsgevonden. Insprekers hebben persoonlijk bericht ontvangen. Ook zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om thans zienswijzen in te dienen.

Goedgekeurd bestemmingsplan "Middeldijkerplein-Noord"

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maker ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 5 september 2002, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland goedgekeurde bestemmingsplan "Middeldijkerplein-Noord".

Het bestemmingsplan kan worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Tijdens de bovengenoemde periode kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het bestemmingsplan slechts beroep worden ingesteld door de belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te wenden.

Beroepschriften dienen te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan - daags na afloop van de beroepstermijn - niet. Daartoe dient tevens een verzoek te worden gedaan aan de Voorzitter van eerder genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:

* Brugge 10 (BA2002-262), voor het plaatsen van drie reclame-uitingen (12-07-2002);

* Cornelisland, bedrijventerrein (BA2001-005), voor het oprichten van showrooms en kantoren (fase 2b) (12-07-2002);
* "Den Ouden Dijck", begraafplaats (MB2002-077), voor het plaatsen van vijf houten bruggen (15-07-2002);

* Dorpsstraat 141 (BA2002-096), voor het plaatsen van een vluchtbrug en een kooiladder (16-07-2002);

* Emmastraat 35 (BA2002-210), voor het bouwen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (18-07-2002);
* Emmastraat 37 (BA2002-209), voor het bouwen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (15-07-2002);
* Emmastraat 50 (BA2002-195), voor het bouwen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel (12-07-2002);
* Dr. Kuyperstraat 7 (BA2002-193), voor het vergroten van de woning (12-07-2002);

* Operastraat 35 (BA2002-263), voor het plaatsen van twee dakkapellen (15-7-2002);

* Oslo (Vaanpark II) (BA2002-261), voor het plaatsen van twee reclame-uitingen (15-07-2002);

* Jacoba Pompevliet 17 (MB2002-079), voor het plaatsen van een dakkapel (18-07-2002);

* Puccinistraat 10 (MB2002-78), voor het plaatsen van een blokhut (12-7-2002);

* Talmaweg 107 (BA2002-081), voor het wijzigen van een woonvorm voor jongeren (16-07-2002).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Werkzaamheden op en rond het spoor


1) Sloopwerkzaamheden oude perrontunnel en een tweetal duikers

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. een ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend.

De ontheffing is afgegeven voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan een drietal objecten, te weten:


-de sloop van de oude perrontunnel van maandag 19 augustus 2002 tot en met vrijdag 30 augustus 2002;

-de sloop van de duiker ter hoogte van de Boezemweg van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus 2002;

-de sloop van de duiker ter hoogte van de Gebroken Meeldijk van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september 2002.

De werkzaamheden zullen een overschrijding veroorzaken van de geluidsnormen zoals vastgesteld in de circulaire bouwlawaai. De geluidsoverlast zal voornamelijk veroorzaakt worden door de inzet van sloophamers. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, mogen de sloophamers alleen van 8:30 uur tot 17:00 uur in gebruik zijn. De overige werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de normale werktijden van 7:00 uur tot 19:00 uur.


2) Werkzaamheden ten noorden van de A15


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de Combinatie Dive-Under Barendrecht ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De ontheffing is verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden in 4 nachten van zaterdag op zondag op de navolgende data: 8, 15, 22 en 29 september 2002 van 00.15 tot 08.15 uur. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van wapeningskorven in stalen buispalen, waarna deze volgestort worden met beton. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd net ten noorden van de rijksweg A15 op en rond het bestaande spoor. Omdat de werkzaamheden op en rond het bestaande spoor plaatsvinden mogen er tijdens de werkzaamheden geen treinen rijden. Om die reden moeten de werkzaamheden 's nachts worden uitgevoerd.

De geluidsnormen uit de circulaire bouwlawaai zullen niet worden overschreden.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, (0180) 698 319.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Afsluiting Fietspad Portlandse Baan.

In verband met de aanleg van het winkelcentrum in Carnisselande zal vanwege de benodigde bouwruimte en de veiligheid van het verkeer het fietspad langs de Portlandse Baan vanaf 26 juli a.s. tot en met augustus 2004 worden afgesloten. De afsluiting betreft het gedeelte fietspad tussen Gaatkensoog en Waterkant/Albert Heijn. Een omleiding zal door middel van gele borden worden aangegeven.

Openbaar vervoer.

De bushalte aan de Portlandse Baan die in het afgesloten gebied valt zal in westelijke richting worden verplaatst en blijft vanuit Gaatkensoog en de Middeldijk bereikbaar.

Informatie over de omleiding wordt verstrekt door de heer E. Jankowski, (0180) 698 427.

Reparatiewerkzaamheden Boezemweg

Als gevolg van reparatiewerkzaamheden aan het wegdek zal de hoofdrijbaan van de Boezemweg tussen de aansluiting Ziedewijdsebaan en de Stationsweg op vrijdag 26 juli 2002 enige tijd worden afgesloten. Het verkeer zal plaatselijk via de parallelweg worden omgeleid.

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer H. Koene, telefoon (0180) 616 009.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluiten hebben vastgesteld:

Besluit 2002-08

Gaatkensoog


-instellen parkeerzonering;

-instellen verplichte tweerichtingen bereden fietspad;
(30 km/uur-zone is in eerder verkeersbesluit vastgesteld).

Besluit 2002-12

Tijdelijke ontsluitingsweg manege Dros


-instellen voorrangsregeling op de kruising van de tijdelijke ontsluitingsweg voor de manege Dros en de 1e Barendrechtseweg.

Tegen deze maatregelen kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn, tot en met

4 september 2002 bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

De verkeersbesluiten 2002-08 met bijbehorend tekeningnummer WF-13-03 en 2002-12 met bijbehorend tekeningnummer BK-13-81 liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bureau Communicatie B109.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud papier

Op zaterdag 27 juli, de laatste zaterdag van de maand, kunt u weer oud papier buiten zetten. Het oud papier hoeft niet in een gemeentelijke huisvuilzak, maar dient wel goed gebundeld of verpakt te zijn.

Oud ijzer

Woensdag 31 juli is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Blik

Sinds 1 mei 2002 is het niet meer mogelijk om oud blik weg te gooien in de Barendrechtse milieuparkjes. De gemeente heeft met ingang van die datum de blikbakken verwijderd. Reden hiervan is dat het verwerken van het huishoudelijk afval en de scheiding van metalen hieruit dusdanig verbeterd is dat het apart inzamelen van blik geen effect heeft. U kunt oud blik gratis inleveren op het afvalaanbiedstation. (Londen 15).

Rooster oud papier/oud ijzer
Oud papier (za): 27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur
19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur
De kringloopwinkel is gesloten van 29 juli t/m 19 augustus!


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Geen gevaar voor mensen

Botulisme geconstateerd in Barendrecht

In Barendrecht is botulisme geconstateerd. Dat is maandag vastgesteld na laboratoriumonderzoek bij een aantal dode eenden. Deze eenden zijn gevonden in de wijk Buitenoord, maar omdat botulisme zeer besmettelijk is bestaat de kans dat de ziekte ook op andere plaatsen in Barendrecht de kop op zal steken. Het gaat overigens over een vorm van botulisme die alleen gevaarlijk is voor vissen, eenden, zwanen en soortgelijke dieren. Voor mensen - en ook voor honden en katten - is er geen gevaar. Wel wordt het op dit moment afgeraden om in singels, sloten en plassen te zwemmen.

Liggen er in uw buurt dode of zieke eenden of vissen? Meld dat dan bij de buitendienst van de gemeente, telefoon: (0180) 613 019. De gemeente zorgt er dan voor dat de dieren zo snel mogelijk verwijderd worden zodat de kans op verdere verspreiding wordt teruggedrongen. Tevens wordt het sterk afgeraden om op dit moment eenden of vissen te voeren. Regelmatig voeren trekt altijd veel dieren en dit vergroot de kans op verspreiding van botulisme.

Verlammingsverschijnselen

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen dood gaan. Dieren krijgen botulisme door het eten van vliegenlarven of weefseldeeltjes die afkomstig zijn van dode, besmette dieren. De ziekte begint met verlammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels en poten. Na een poosje raken ook de ademhalingsspieren verlamd, zodat het dier stikt. Dode watervogels en vissen vormen vervolgens een nieuwe bron van besmetting en daarom is het vanbelang dat dode of zieke dieren snel worden opgeruimd.

Er bestaan verschillende soorten botulisme, maar het type dat in Barendrecht is geconstateerd is niet gevaarlijk voor de mens. Dat is het wel voor watervogels en vissen. Als het besmette of dode dier te lang blijft liggen, kunnen er ook andere soorten botulisme ontstaan die mogelijk wel gevaar opleveren voor de mens. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Daarom is het advies:

* Raak de dode dieren niet aan

* Geef aan de gemeente door dat u een dood of ziek dier heeft gezien: tel, (0180) 613 019

* Eenden en vissen niet voeren.

* Ga niet in het water op plaatsen waar u het dode of zieke dier heeft gezien en laat in de directe nabijheid van dode of zieke dieren geen kinderen of huisdieren spelen

* Geef de dode dieren nooit met de vuilnisman mee en begraaf ze ook niet

* Zwemmen in open water wordt op dit moment afgeraden
Eerste bijeenkomst klankbordgroep actualisering verkeersveiligheidsplan

Op 11 juli 2002 is de klankbordgroep voor het project `actualisering verkeersveiligheidsplan' ingesteld. Dit is gebeurd tijdens een startbijeenkomst in het gemeentehuis door verkeerswethouder Van Vugt. De avond werd verzorgd door adviesbureau Goudappel Coffeng, dat het project in opdracht van de gemeente uitvoert. De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 15 personen. Zij hebben zich tijdens de informatie-avond over verkeer in juni 2001 opgegeven voor de klankbordgroep of ze vertegenwoordigen belangenorganisaties of instellingen zoals het Platform Gehandicaptenbeleid, de Fietsersbond en de Bewonersorganisatie Carnisselande.

De klankbordgroep heeft als taak om mee te denken in het proces. De leden hebben tijdens de startbijeenkomst de mogelijkheid gekregen om problemen aan te dragen op het gebied van verkeer en vervoer. In kleine groepjes werd soms fel gediscussieerd over de noodzaak om bepaalde zaken wel of niet te noemen. Aan het eind van de avond hebben de groepjes de resultaten van hun werk gepresenteerd. Als grootste knelpunt kwam de verbinding tussen Barendrecht-Carnisselande en Barendrecht-Centrum naar voren. Bewoners van beide dorpsdelen en de belangenorganisaties waren het hier alle over eens. Verder wordt veel aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid op de 50 km/u-wegen en rondom het centrum.

De klankbordgroep zal de komende maanden nog enkele malen bijeen komen. Het geactualiseerde verkersveiligheidsplan zal in december gereed moeten zijn en de bestuurlijke behandeling zal in het eerste kwartaal van 2003 volgen. Tussentijds zal in oktober een participatie-avond volgen waarbij belangstellenden kennis kunnen nemen van de stand van zaken van het project. Hierover zal te zijner tijd in De Schakel meer informatie worden geschonken.

Fotobijschrift: In het bijzijn van enkele leden van de klankbordgroep deponeert wethouder Van Vugt deponeert het eerste `goede idee' in de ideeënbus

32e Wielerronde van Barendrecht

Op zaterdag 27 juli wordt de 32ste Wielerronde van Barendrecht verreden. Het parcours is afgesloten van 08.00 tot 20.00 uur. Tussen 12.00 en 19.00 uur worden de wedstrijden verreden op het parcours:


-Binnenlandse Baan - Lindehoevelaan - Dorpsstraat-Oost - Buitenlandse Baan - Binnenlandse Baan.

Beperkte doorgang

Iedereen die binnen het parcours woont en deze dag de auto wil gebruiken, doet er verstandig aan om zijn auto op vrijdag al te verplaatsen buiten het parcours. Voor wie dit problemen oplevert zal er een beperkte doorgang ter plaatse van de Kolk-Marjoleinlaan worden ingesteld om de straten binnen het parcours te bereiken. Bewoners van de wijk Centrum-oost en andere omwonenden hebben een brief ontvangen.

Wegomleiding

Vanwege de wielerronde worden de Dorpsstraat-Oost , een gedeelte van de Lindehoevelaan, Binnenlandse Baan en Buitenlandse Baan van 08.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Omleidingen voor het doorgaande verkeer zijn door middel van gele routeborden aangegeven. Vanwege de omleidingen en de toegankelijkheid van de aanliggende wijken zal er in de Marjoleinlaan, de Rozemarijnsingel en de Gouwe een éénzijdig parkeerverbod worden ingesteld. Op de Marijkesingel/Gouwe zal in verband met de omleiding voor het openbaar vervoer een tweezijdig parkeerverbod van toepassing zijn.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer zal op deze dag een gewijzigde route rijden over de Gouwe, Marijkesingel, Margrietsingel, Ziedewijdse Baan, Buitenlandse Baan en vice versa. Vanwege deze wijzigingen worden de volgende halteplaatsen tijdelijk opgeheven:


-Buitenlandse Baan halte Sporthal de Driesprong,
-Binnenlandse Baan halte Rozemarijnsingel,

-Binnenlandse Baan halte Postkantoor.

De halteplaatsen op de gewijzigde route zijn op deze dag voor alle buslijnen van toepassing.

Inlichtingen

Voor meer informatie en of vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Jankowski van de afdeling openbare werken, (0180) 698 427.

Sport, cultuur en educatie voor iedereen

De gemeente Barendrecht vindt het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen aan sportieve, culturele en educatieve evenementen kunnen deelnemen. Daarom is er het sport-, cultuur- en educatiefonds.

Het fonds is bestemd voor mensen (alleenstaanden, éénoudergezinnen en gezinnen met financieel afhankelijke kinderen) met een minimum inkomen. Aan het gebruik is een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet u ten minste zes maanden in Barendrecht wonen en verblijven en mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnormen. Verder moeten de kosten reeds gemaakt zijn en moet u dit kunnen aantonen. De kosten die u kunt declareren zijn kosten voor niet-eenmalige activiteiten.

De bijdrage per persoon per jaar is maximaal 158,82. Dit geldt voor alle gezinsleden.

Als u gebruik wilt maken van het sport- cultuur- en educatiefonds kunt u hiervoor aanvraagformulieren halen bij de afdeling Sociale Zaken (Gemeentehuis, ingang Rijnstraat). De ingevulde en ondertekende formulieren met betalingsbewijzen kunt u eveneens inleveren bij de afdeling Sociale Zaken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u tijdens het telefonisch spreekuur van 11.00 uur tot 12.00 uur, telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon. Wanneer u geen contactpersoon heeft, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur vragen naar een medewerker van de afdeling Sociale Zaken.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:

* De Wereldwinkel zoekt een beheerder voor de computerkassa, deze wordt nieuw aangeschaft. Taken: medewerkers vertrouwd maken met gebruik van computerkassa. Bijhouden van "prijzen" in de computer. Beschikbaar zijn bij calamiteiten. Tijd: nader overeen te komen.


* Enthousiaste Voorlichter/ Fondsenwerver voor de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Barendrecht (SOB). Tijd: ongeveer zes uur per maand. De werkzaamheden vinden plaats in een prettige sfeer met voldoende ruimte voor eigen inbreng, waarbij gemaakte onkosten worden vergoed.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:
-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: (0180) 626 437.

25 juli 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie