Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Brunssum

Datum nieuwsfeit: 30-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Brunssum
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Brunssum

Nieuws


---

Laatste wijziging 31 juli 2002
VISIEDOCUMENT: "EEN EXPEDITIE NAAR 2015"

Publicaties - 31 juli 2002

ALGEMEEN: UW GEMEENTE:
Wijkpost Noord krijgt een 8 Gebouwen gemeente Brunssum legionellavrij Opknapbeurt rolschaatsbaan Kerkeveld Raadsvergadering van 2 juli Nieuwe riolering Kerkeveld Laat uw stem horen via het referendum "Liever praten dan bekeuren" Telefonische spreekuren bouwvergunningen Hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften Bereikbaarheid afdeling RO/BWT
Eigen voorziening voor jongeren in Brunssum-West Spreekuren wethouders Advies Programmaraad Brunssum Heeft m'n buurman bouwplannen? Wijkatlas 2002 op internet
Stedelijke vernieuwing in Brunssum SOCIALE ZAKEN: Koopzondagen 2002 Brunssum krijgt eervolle vermelding Werksleutel 2002 LOO Brunssumse evenementenzender Gemeente vergoedt eigen kosten gebitsprothese
Een 7,3 voor wonen in Brunssum Eerste afspreekpunt ReisNet officieel geopend
Weekmarkt Gemeente geeft PC's aan klanten Sociale Zaken Evenementenkalender 2002 Info ReisNet Parkstad Limburg MILIEU: BRUNSSUM ZOEKT NIEUWE BURGEMEESTER:
Ondergrondse afvalcontainers in Brunssum Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester...
Windturbines in Brunssum Profielschets nieuwe burgemeester Onkruidbestrijding
Maximaal tien gratis bezoeken aan het milieupark DUALISME IN DE GEMEENTEPOLITIEK:
Inleveren asbest Dualisme in de gemeentepolitiek Papier ophalen in augustus Inspreekuur voor burgers VERKEER/VERVOER: RECONSTRUCTIE BODEMPLEINROUTE: Wijziging eenrichtingsverkeer Lindestraat permanent Akerstraat vanaf 13 augustus afgesloten
Verkeerslichten Lindeplein Bodemplein vanaf 18 juli open Geen vrachtverkeer in Kerkeveld Fiets- en voetgangersbrug vanaf 18 juli open
Verkeersspreekuur
VEILIGHEID:
Spreekuur maatschappelijk werk en politie in Egge Spreekuren wijkpost in Brunssum-Noord

---

BOA-medewerkers waken over schoon Brunssum
"Liever praten dan bekeuren"

Ger Wolvers en Loek Quaedvlieg zijn sinds 1 mei de BOA-medewerkers van de gemeente Brunssum. BOA staat voor Buitengewone Opsporings Ambtenaren. Ger en Loek hebben de taak om toe te zien op een schoon en leefbaar Brunssum.

Ger en Loek zijn het grootste deel van de dag buiten. Ze lopen rond in Brunssum en kijken of mensen zich aan de leefregels houden. Bijvoorbeeld ze hun auto juist parkeren. Dus niet te lang in de blauwe zones. Niet in plantsoenen. Niet op invalidenparkeerplaatsen. Niet in voetgangersgebieden. Ze treden op tegen fietsers en bromfietsers die in het voetgangersgebied rijden. Ze letten op milieu-overtredingen. Op illegale afvaldumpingen. Zwerfvuil. Gedumpte vuilniszakken of hopen reclamefolders. Ze houden illegale bomenkap in de gaten. En nog veel meer.

Met respect
Ze zijn actief in heel Brunssum, inclusief het buitengebied. Vaak reageren ze op klachten. Maar ze nemen ook, samen met de politie van Basiseenheid Brunssum-Onderbanken, systematisch de hele gemeente door, straat voor straat, buurt voor buurt, wijk voor wijk. Elke maand doen ze een Controle Schone Wijk. Dan kijken ze naar het onderhoud van wegen, pleinen, plantsoenen, achterpaden en brandgangen. Is er sprake van zwerfvuil? Ligt er illegaal afval? Is er groen dat onzorgvuldig is gesnoeid? Wordt er wild aangeplakt? Zijn reclameborden juist geplaatst? Ligt er veel hondenpoep? Elke maand hebben ze overleg met de politie en een ambtenaar van Milieu van de gemeente en kijken ze samen wat is aangetroffen en wat inmiddels opgeruimd is. Op die manier zorgen gemeente, politie en BOA's ervoor dat er niet alleen sprake is van toezicht, maar dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt aan overlast en vervuiling.

Als ze een overtreding tegen het lijf lopen, zijn ze bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Maar dat doen ze liever niet, zegt Ger. "Bonnen zijn vaak geen oplossing. Je jaagt mensen ermee in het harnas en de volgende keer plegen ze weer de overtreding. Veel liever doen we een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Op hun fatsoen. We willen begrip kweken voor onze acties. En dat begrip krijg je als je mensen met respect behandelt en ze de mogelijkheid geeft om zélf op te ruimen."

Best wel schoon
Brunssum, zegt Loek, is "best wel een schone gemeente". Hondenpoep is een probleem en er worden wel eens illegale afvalstortingen geconstateerd. Maar over het algemeen valt het mee. "Wat dat betreft verdienen de inwoners van Brunssum een pluimpje." Brunssumers reageren over het algemeen goed op hun aanwezigheid, zegt Ger. "We zijn dan wel geen politie, maar we vertegenwoordigen toch een stukje 'blauw op straat'. Als mensen ons zien, dan hebben ze het gevoel dat er gekeken wordt naar de overlast die ze allemaal wel eens ervaren, dat er toezicht is op de openbare orde. Wij geven de straat terug aan de mensen. Een verloederde straat of plein is geen openbare ruimte meer, want daar voelen mensen zich niet thuis. Wij gaan de verloedering tegen en geven de openbare ruimte daarmee terug aan degenen van wie ze is: aan iedere inwoner en bezoeker van Brunssum."
---

Werkzaamheden vanaf 13 augustus
Akerstraat afgesloten

Vanaf dinsdag 13 augustus gaat de Akerstraat dicht voor wegwerkzaamheden. Het betreft het weggedeelte tussen de Venweg en het Texaco-tankstation. In een later stadium verplaatsen de wegwerkzaamheden zich naar het gedeelte tussen het tankstation en de Uterweg (Akerstraat/Heerenweg). De werkzaamheden maken deel uit van de reconstructie van de Bodempleinroute.

De Akerstraat wordt grondig opgeknapt. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe belijning. Ook de fietspaden worden opnieuw ingericht; daar waar mogelijk worden vrijliggende fietspaden aangelegd.
Op de Akerstraat komen twee nieuwe rotondes: bij de Rembrandtstraat en bij de Zeekoelen. Die rotondes maken een vlottere doorstroom van het verkeer mogelijk. Bij de rotonde aan de Rembrandtstraat komen tegenover de kerk Langeberg extra verkeerslichten voor voetgangers - deze worden bediend door verkeersbrigadiers voor een veilige oversteek van schoolgaande kinderen over de Akerstraat.

Planning
De werkzaamheden aan de Akerstraat beginnen op dinsdag 13 augustus. Eerst wordt begonnen met het gedeelte tussen de Venweg en het Texaco-tankstation. Eind oktober is dat gedeelte klaar en beginnen de werkzaamheden aan het weggedeelte tussen het tankstation en de Uterweg. Naar verwachting zal deze fase begin december 2002 zijn afgerond.

Omleidingen
Vanwege de werkzaamheden zal de Akerstraat tussen de Venweg en het tankstation vanaf 13 augustus voor al het verkeer zijn afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de volgende omleidingen:


* Verkeer op de Heerenweg komend vanuit Heerlen met bestemming Brunssum / Hoensbroek / Sittard wordt verwezen via de Uterweg / Passartweg naar de Akerstraat Noord.


* Verkeer op de Rimburgerweg komend uit Landgraaf met bestemming Heerlen wordt verwezen via de Prins Hendriklaan / Bodemplein / Karel Doormanstraat en de Emmaweg naar de Akerstraat Noord.


* Verkeer op het Bodemplein met bestemming Heerlen wordt verwezen via de Karel Doormanstraat en de Emmaweg naar de Akerstraat Noord.

Bodempleinroute
De werkzaamheden aan de Akerstraat zijn onderdeel van de reconstructie van de Bodempleinroute. De Bodempleinroute omvat de Karel Doormanstraat, Bodemplein, Akerstraat, Prins Hendriklaan/Rimburgerweg en een gedeelte van de Heerenweg (Heerlen).
De herinrichting van deze route is een groot project dat tot de zomer 2003 duurt. In totaal bestaat het uit vier fasen. In december 2001 is begonnen met fase 1: het vervangen van de kruising Emmaweg/Karel Doormanstraat/N276 door een tweestrooks rotonde. De herinrichting van het Bodemplein, afgesloten in juli 2002, was fase 2. Fase 3 betreft de herinrichting van de Akerstraat/Heerenweg in augustus-december 2002. Fase 4 richt zich op de reconstructie van de Rimburgerweg (van Prins Hendriklaan tot rotonde Venweg) en de rotonde Venweg.

Het duurt nog minstens tot mei 2003 voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Maar dán heeft Brunssum ook een route waar dagelijks op een veilige manier vele tienduizenden verkeersdeelnemers gebruik kunnen maken, met een minimum aan oponthoud en overlast.
---

Hoorzitting commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften houdt op donderdag 8 augustus een openbare hoorzitting.

Om 15.30 uur behandelt de commissie een bezwaarschrift tegen de weigering om een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een loods.

De hoorzitting vindt plaats in de raadzaal in het Bestuurscentrum. De hoorzitting is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond.
---

Advies Programmaraad Brunssum

Op 4 juli 2002 heeft de programmaraad Brunssum geadviseerd om het programma Cartoon Network toe te voegen aan het programmapakket van de CAI Brunssum Aangeslotenen op het omroepnetwerk (CAI Brunssum) kunnen binnen zes weken hun zienswijze aan de programmaraad kenbaar maken.

Het advies heeft betrekking op de overige programma's voor algemene omroep die de aanbieder van het omroepnetwerk uitzendt naar alle aangeslotenen (artikel 82k, derde lid, van de Mediawet). De programmaraad is van oordeel dat Cartoon Network moet worden geadviseerd, omdat het programma in overeenstemming is met de onder de bevolking levende voorkeuren.

Wilt u reageren op dit besluit van de programmaraad Brunssum, dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Het adres is Secretaris Programmaraad Brunssum, H.J. Schanssema, Postbus 250, 6440 AG in Brunssum.

---

Wijziging eenrichtingsverkeer Lindestraat permanent

Het college van B&W heeft besloten om de gekeerde rijrichting in de Lindestraat om te zetten in een permanente verkeersmaatregel. Tegen dat besluit kunt u bezwaar maken.

In januari 2002 werd de rijrichting in de Lindestraat omgekeerd. Het eenrichtingsverkeer werd vanaf dat moment náár het het centrum toegeleid. Tot deze maatregel werd besloten om het centrum van Brunssum goed toegankelijk te houden tijdens de reconstructie van de Bodempleinroute. Het ging dus in eerste instantie om een tijdelijke maatregel.

Het college van B&W heeft nu besloten om deze tijdelijke maatregel om te zetten in een permanente verkeersmaatregel. De reden hiervoor is dat het college veel belang hecht aan de rechtstreekse bereikbaarheid van het centrum van Brunssum die is ontstaan na het omkeren van de rijrichting in de Lindestraat. Ook is in de afgelopen maanden gebleken dat door deze verkeersmaatregel het sluipverkeer in diverse straten is teruggelopen.

Bezwaar
Burgers die het niet eens zijn met de beslissing van het college kunnen bezwaar maken. Hoe dat moet staat in de folder 'Beroep en bezwaar tegen een beslissing van de overheid', die verkrijgbaar is bij de balie van het Bestuurscentrum.

---

Onkruidbestrijding

In de week van 29 juli gaat de gemeente onkruid bestrijden op verhardingen. Er wordt selectief gespoten. Dat betekent dat alleen daar wordt gespoten waar ook onkruid staat. Als u dus niet wilt dat er voor uw deur wordt gespoten, dan dient u tijdig zelf het onkruid te verwijderen.

De gemeente houdt geen rekening met de Klaver 4 tegels die in het verleden zijn gelegd. Dat houdt dus in dat ook onkruid gespoten wordt dat tussen Klaver 4 tegels groeit.

---

Verkeerslichten Lindeplein

Op de voetgangersoversteekplaats van het Lindeplein naar de Promenade (Kerkstraat) staan sinds kort voetgangerslichten. De gemeente heeft ze neergezet om de doorstroming van het verkeer op deze plek te bevorderen. De verkeerslichten zijn sinds zaterdag 20 juli in werking.

Sinds de opening van de centrumring in de zomer van 2000 leidt de voetgangersoversteekplaats van het Lindeplein naar de Promenade op drukke dagen regelmatig tot verkeersopstoppingen voor het wegverkeer: vanwege de vele voetgangers die dan oversteken, kunnen auto's vanuit de Lindestraat, het Lindeplein en de Raadhuisstraat niet goed doorstromen. De gemeente heeft daarom besloten op deze plek een voetgangerslicht te plaatsen.
De installatie zal alléén op drukke momenten in gebruik zijn, zoals op de zaterdag tijdens de markt op het Lindeplein, en bij speciale gelegenheden.

---

Eigen voorziening voor jongeren in Brunssum-West

De jongeren in Brunssum-West beschikken over een eigen voorziening. Vanaf dinsdag 9 juli kunnen ze terecht in het KAJ-gebouw aan de Sterrenstraat in Treebeek. Hier zijn ze twee avonden in de week welkom in een eigen ruimte waar ze muziek kunnen draaien, spelletjes spelen of gewoon samen zijn. De opvang van de jongeren is een initiatief van de gemeente Brunssum en het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, en kwam tot stand in samenwerking met het wijkteam West en bestuur en medewerkers van de Stichting KAJ.
De jongeren in Brunssum-West zijn al lang op zoek naar een eigen onderkomen. Enkele maanden geleden kaartten ze hun probleem aan bij wethouder Klaas Overdijk, onder meer in de vorm van een handtekeningactie. Wethouder Overdijk zegde de jongeren toen toe dat er nog vóór de zomer een oplossing zou komen.
Met verschillende partijen én met de jongeren is sindsdien overleg gevoerd en uiteindelijk is, met de medewerking van bestuur en medewerkers van de Stichting KAJ, een plek gevonden in het KAJ-gebouw in Treebeek. Bepalend voor het succes van de oplossing is ook de inzet van een groep van vrijwilligers uit Treebeek. Wethouder Overdijk: "Deze groep onderhoudt contact met de jongeren, maakte hun probleem bespreekbaar, en zet zich nu ook in voor een verantwoorde opvang van de jongeren op de gekozen locatie. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat we met het KAJ-gebouw een goede oplossing hebben gevonden."

Begrip
Wethouder Klaas Overdijk is ook om een andere reden enthousiast over de oplossing: "Het KAJ-gebouw wordt ook gebruikt als wijksteunpunt voor ouderen. Het is een heden ten dage een trend -denk aan de Brede Scholen- om voorzieningen van diverse pluimage, voor diverse doelgroepen, onder te brengen onder één dak, zodat je niet alleen synergie creëert in gebruik van gemeenschapsmiddelen, maar ook begrip tussen de doelgroepen. We hopen dat door een gezamenlijk gebruik van het KAJ-gebouw ouderen en jongeren in Brunssum-West vaker en spontaner met elkaar in contact komen waardoor wederzijdse overlast en ergernissen zullen afnemen."

Jongerenactiviteiten
Het KAJ-gebouw is tweemaal in de week voor de jongeren uit Brunssum-West geopend, op de dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. De opvang blijft gedurende de hele zomer geopend. Het is de bedoeling dat vanuit deze ontmoetingsruimte in de toekomst ook allerlei activiteiten voor de jongeren worden georganiseerd, zoals excursies en sportevenementen.

Het gaat hier overigens om een voorlopige oplossing voor de jongeren van Brunssum-West. De gemeente zoekt, samen met de andere partijen en de jongeren, naar een permanente huisvesting.

---

Wijkpost Noord krijgt een 8

De wijkpost in Brunssum-Noord krijgt van de bezoekers een 8. Dat blijkt uit een enquête onder de bewoners van Brunssum-Noord. Veel bewoners vinden de wijkpost "een goed initiatief" die bijdraagt aan een veilig klimaat in hun wijk. Uit de enquête blijkt ook dat er behoefte is aan een uitbreiding van diensten en openingstijden van de wijkpost.

De wijkpost in Brunssum-Noord ging eind oktober 2000 open. Bewoners van Brunssum-Noord kunnen hier terecht met vragen en klachten over alles wat te maken heeft met veiligheid, wonen en huren, uitkering en inkomen. Tevens kunnen ze hier de wijkplannen inzien. In de wijkpost houden medewerkers van politie, het maatschappelijk werk, wijkwerk, jongerenwerk, woonservice Het Adres, en de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum spreekuur.
Gedurende 2001 is de wijkpost in totaal ruim 3.800 keer bezocht. In november van dat jaar werden onder alle inwoners van Brunssum-Noord 3.859 enquêteformulieren verspreid. Daarvan kwamen 255 formulieren retour. 55 respondenten waren regelmatige bezoekers, 18 mensen maakten af en toe gebruik van de diensten van de wijkpost en 182 hadden dat nog nooit gedaan.

Veiligheid
Regelmatige gebruikers van de wijkpost zijn over het algemeen zeer lovend, zo blijkt uit de enquête. De wijkpost is een "goede zaak" die bewoners van Brunssum-Noord een veilig gevoel geeft. Mensen die de wijkpost nooit eerder hebben bezocht, zijn ook enthousiast om dezelfde reden: alleen al de aanwezigheid van de wijkpost heeft een preventieve werking en geeft een veilig gevoel.

In de enquête werd gevraagd om een viertal zaken een rapportcijfer te geven: bereikbaarheid, openingstijden, uitstraling, en kwaliteit van dienstverlening. Regelmatige bezoekers geven gemiddeld ruim een 8 (de 'laagdrempeligheid' krijgt zelfs een 8,5), de incidentele bezoekers geven een rapportcijfer dat schommelt tussen gemiddeld een 6,5 en 7,5.

Vriendelijk
De respondenten, zo blijkt uit de enquêteresultaten, hebben waardering voor de ligging van de wijkpost, voor het aantal parkeerplaatsen, en voor de sfeer in de wijkpost die "ongedwongen" is. De mensen zijn er vriendelijk, zo is de ervaring. Medewerkers zijn vaak makkelijker aanspreekbaar dan elders (bijvoorbeeld politiebureau of gemeentehuis) en er wordt goed geluisterd door mensen die vaak direct actie durven te ondernemen.

Maar er zijn ook minder positieve geluiden. Sommige respondenten vinden dat in de wijkpost vaak te veel mensen aanwezig zijn, waardoor de privacy in het geding komt. De terugkoppeling over aangekaarte problemen is niet altijd goed. En sommige mensen geven in de enquête aan dat de medewerkers van de wijkpost vaker de straat op moeten en zich, buiten de afspraken op de wijkpost, nadrukkelijker in de straten van Brunssum-Noord moeten laten zien.

Verbeteringen
In de enquête wordt ook een aantal suggesties voor verbetering genoemd. Ruimere openingstijden is er één van, en dan bij voorkeur openingstijden die samenvallen met die van winkels (dus ook in de avonduren en eventueel op zondag). Veel mensen zouden ook graag gemeentelijke diensten vertegenwoordigd willen zien in de wijkpost, zoals Sociale Zaken, Bouw- en Woningtoezicht, en Groenbeheer. En sommigen missen typische 'postkantoor'-diensten, zoals een pinautomaat.
De initiatiefnemers van de wijkpost zullen de komende tijd gaan bekijken welke verbeteringen in de toekomst doorgevoerd kunnen worden.

Spreekuren
De wijkpost in Brunssum-Noord is een initiatief van de gemeente Brunssum, de Basiseenheid politie Brunssum/Onderbanken, het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum (WUB) en Woonservice Het Adres.

De wijkpost is van maandag tot en met vrijdag dagelijks geopend, van 09.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van de vrijdagmiddag. Op vaste tijden houden de instanties er hun spreekuur.


- Maatschappelijk werk, elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Wijkwerk, elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur, elke dinsdag van 09.30 tot 12.30 uur en elke vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur
- Jongerenwerk, elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur, en vrijdag van 17.00 tot 19.30 uur (de even weken)

- Politie, elke dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur, en elke donderdag van 16.00 tot 19.30 uur

- Het Adres/huismeester, elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
- Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum (WUB), elke maandag van 10.00 tot 12.30 uur

De wijkpost in Brunssum-Noord is gelegen aan de Kennedylaan 82a en bereikbaar via telefoon (045) 564 27 44.

---

Geen vrachtverkeer in Kerkeveld

Het college van B&W wil vrachtverkeer en sluipverkeer weren uit een gedeelte van de wijk Kerkeveld. Om dat te bereiken, zal de Johan Frisostraat een eenrichtingsweg worden en komt er een verbod op vrachtverkeer in een deel van Kerkeveld. De plannen van het college liggen vanaf 10 juli ter inzage. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een voorlichtingsavond.

In de wijk Kerkeveld is sprake van verkeersoverlast omdat de Johan Frisostraat als sluiproute wordt gebruikt om de parkeerplaats op het Doorvaartplein te bereiken. Dat heeft tot gevolg dat zich in de woonstraten van Kerkeveld oneigenlijk verkeer bevindt. Om dat tegen te gaan, wil de gemeente in de Johan Frisostraat, tussen de Pastoor Savelbergstraat en de Prins Bernhardstraat, eenrichtingsverkeer instellen. De toegestane rijrichting loopt van west naar oost (of van de Pastoor Savelbergstraat naar de Prins Bernhardstraat). Deze maatregel geldt overigens niet voor fietsers.
Verder wil de gemeente een deel van de wijk Kerkeveld voor vrachtverkeer afsluiten. Het gaat om de Doorvaartstraat, de Prins Bernhardstraat, de Prinses Beatrixstraat, de Prinses Irenestraat, de Prinses Margrietstraat en de Johan Frisostraat. Het verbod geldt voor vrachtauto's en vrachtwagencombinaties die zwaarder zijn dan vijf ton.

In de wijk Kerkeveld blijven bestaande 30 kilometer-zones en parkeerverboden verder gehandhaafd.

Informatie
De bovenstaande plannen liggen in de periode van 10 juli tot en met 7 augustus 2002 ter inzage in kamer 617 van het Bestuurscentrum. De verkeerstechnische aspecten van deze plannen maken deel uit van het voorgenomen rioolrenovatieproject, dat momenteel ook ter inzage ligt in het Bestuurscentrum en waarover op maandag 5 augustus vanaf 19.00 uur een informatie-avond plaatsvindt in het Bestuurscentrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum, telefoon 527 86 23 of 527 85 80.

---

Fiets- en voetgangersbrug vanaf 18 juli open

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N276 is vanaf donderdag 18 juli open. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf dat moment op een veilige manier het knooppunt N276/Emmaweg/Karel Doormanstraat oversteken. De brug ligt direct ten noorden van de nieuwe rotonde Emmaweg/N276/Karel Doormanstraat en verbindt de Dr. Schaepmanstraat met de Dr. L.Th. Wietenstraat/Kruisbergstraat.

Met de aanleg van de brug is half juni begonnen. Na de bouw van de brugconstructie waren de opritten aan de beurt. Vanaf maandag 15 juli zal er op de brug nog een speciale coating op fiets- en voetgangerspad worden aangebracht. Zodra deze coating voldoende is gehard, gaat de brug open.

In de eerste maanden van 2002 werd op de voormalige kruising Emmaweg/N276/Karel Doormanstraat een rotonde aangelegd. Deze rotonde is, teneinde de doorstroom van verkeer te bevorderen, niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Voor deze verkeersdeelnemers is om die reden enkele meters ten noorden van deze rotonde een fiets- en voetgangersbrug over de N276 aangelegd.
---

Profielschets nieuwe burgemeester

Op woensdag 26 juni heeft de gemeenteraad van Brunssum de definitieve profielschets van de nieuwe burgemeester vastgesteld. In die profielschets schrijft de raad wat zij verwacht van de nieuwe burgemeester: welke kwaliteiten, welke vaardigheden, welke bestuursstijl, welke achtergrond, et cetera. Uit de profielschets blijkt dat Brunssum vooral op zoek is naar een man of vrouw die goed kan leiden: iemand die daadkrachtig en besluitvaardig is, gemeente, raad en college goed kan aansturen en inspireren, en oog heeft voor mensen en verhoudingen.

De profielschets van de nieuwe burgemeester is tot stand gekomen met medewerking van de inwoners van Brunssum. Begin juni maakte de gemeente een voorlopige profielschets bekend, met de uitnodiging aan iedere Brunssumer om met opmerkingen en aanvullingen te komen. Op deze oproep reageerden 24 mensen - wat in ieder geval de indruk zou kunnen wekken dat de meeste Brunssumers zich volledig kunnen vinden in de voorgestelde profielschets.

Reacties
In de reacties van de mensen die wél reageerden met opmerkingen en aanvullingen, keerden drie onderwerpen met nadruk terug. Zo gaven de inzenders aan dat zij het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester extra aandacht heeft voor openbare orde en veiligheid, dat hij/zij integer is (conform de gedragscode die geldt voor bestuurders) en met een vriendelijke doch besliste hand vergaderingen kan leiden. Deze aanvullingen zijn opgenomen in de definitieve profielschets.

Die definitieve profielschets ziet er als volgt uit. De gemeente Brunssum is op zoek naar een man/vrouw die als burgemeester van Brunssum


- zich goed kan inleven in situaties en mensen; hij of zij kan goed luisteren; - een bruggenbouwer is; hij of zij kan mensen motiveren om te kiezen voor het gemeenschappelijk belang van Brunssum; - integer is en het goede voorbeeld geeft op het gebied van waarden en normen; - onafhankelijk is en geen voorkeuren heeft voor partijen, mensen en belangen; - in crisissituaties vol vertrouwen en rust de leiding kan nemen; - een coördinator is met organisatievermogen; hij of zij inspireert mensen tot actie, stuurt ze in hun werk en eist daarbij van zichzelf en anderen discipline, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel; - daadkrachtig en besluitvaardig is, en doorzettingsvermogen heeft; hij of zij moet beschikken over de overtuigingskracht om anderen te winnen voor de eigen standpunten of ideeën, en over de vaardigheid om successen in onderhandelingen te behalen met behoud van goede relaties met de andere partijen.

Procedure
Deze profielschets vormt de basis voor de sollicitatieprocedure. Die procedure is inmiddels begonnen, met het overhandigen van de profielschets aan gouverneur B. van Voorst tot Voorst, op 26 juni, en het plaatsen van de vacature in de Staatscourant in de eerste week van juli. Hoe die sollicitatieprocedure verder verloopt, leest u in het artikel Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester....
---

Zoektocht opvolger Fons Jacobs duurt zeker zes maanden Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester...

Brunssum krijgt een nieuwe burgemeester. Op 1 juli 2002 vertrok Fons Jacobs. Hij is de nieuwe burgervader van het Brabantse Helmond (80.000 inwoners). Aan zijn opvolging wordt inmiddels druk gewerkt. In de afgelopen weken heeft de gemeenteraad van Brunssum een profielschets opgesteld, waarvoor de raad ook een beroep deed op de bevolking van Brunssum. Op 26 juni is die profielschets overhandigd aan gouverneur B. van Voorst tot Voorst, die speciaal voor die gelegenheid naar Brunssum kwam. En dan, pas dan begint de eigenlijke sollicitatieprocedure.

De profielschets van de burgemeester is eigenlijk het wensenlijstje van de gemeenteraad (en de inwoners) van Brunssum (zie ook artikel elders op deze pagina). In die schets staat wat wij van de nieuwe burgemeester verwachten: karakter, achtergrond, capaciteiten, vaardigheden, noem het maar. De regie van de sollicitatieprocedure rondom een nieuwe burgemeester is in handen van de gouverneur. Maar het is de gemeenteraad die de eigenlijke procedure afhandelt. Een aantal van de gemeenteraadsleden vormt namelijk de vertrouwenscommissie. Dat is het groepje mannen en vrouwen dat gesprekken voert met sollicitanten - datzelfde groepje wijst ook uiteindelijk twee favoriete kandidaten aan. Niet dat die vertrouwenscommissie daarin beslist. De vertrouwenscommissie, die adviseert, en de gemeenteraad, die beslist. En héél uiteindelijk beslist de minister van Binnenlandse Zaken.

Gezocht...
Terug naar het begin. De sollicitatie. Het begint allemaal met een advertentie: 'Gezocht, een burgemeester voor Brunssum...'. De advertentie verschijnt in de Staatscourant. In principe kan iedereen solliciteren voor het burgemeesterschap. De eisen zijn simpel: je moet Nederlander zijn. Punt. Iedereen die aan deze eis voldoet, kan een sollicitatie sturen naar de gouverneur. Die verzamelt de reacties en beoordeelt ze, onder meer aan de hand van de profielschets. In feite maakt de gouverneur twee lijstjes: 'ja' en 'nee'. Het ja-lijstje stuurt hij door naar de vertrouwenscommissie van de gemeente. Die mag dan beslissen wie wordt uitgenodigd voor een gesprek. De vertrouwenscommissie handelt, zoals de naam al zegt, strikt vertrouwelijk. De leden van de commissie mogen met niemand praten over de kandidaten, of over de gesprekken die plaatsvinden, óók niet met de raadsleden die niet in de commissie zitten. Uiteindelijk, na diverse sollicitatiegesprekken, spreekt de vertrouwenscommissie een voorkeur uit voor twee kandidaten. Het advies van de commissie wordt vervolgens besproken in de raad. Die stelt een aanbeveling op voor de minister van Binnenlandse Zaken. Daarover licht ze de gouverneur in. In die aanbeveling staan de namen van twee kandidaten in volgorde van voorkeur. Dus een nummer 1 en een nummer 2. De minister krijgt zes weken de tijd om over die aanbeveling na te denken. In principe is hij gebonden aan de keuze van de gemeenteraad voor de nummer 1-kandidaat. Kiest de minister voor de nummer 2, dan zal hij met hele goede argumenten moeten komen.

Nog een paar maandjes wachten...
Uit het bovenstaande mag blijken dat de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Brunssum een hele periode in beslag zal nemen. Op 26 juni is de profielschets vastgesteld en overhandigd aan de gouverneur van Limburg. De advertentie verschijnt in de eerste week van juli in de Staatscourant. Kandidaten hebben zes weken de tijd om te reageren. Begin september maakt de gouverneur de balans op en dan kan de vertrouwenscommissie aan de slag. Naar verwachting zullen de eerste gesprekken tussen sollicitanten en de vertrouwenscommissie pas eind september plaatsvinden en volgt een oordeel van de commissie en de raad niet eerder dan in oktober. De definitieve benoeming door de minister wordt op z'n vroegst in november verwacht. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in de eerste maanden van 2003 zal aantreden.

Tussen het vertrek van burgemeester Jacobs per 1 juli en de benoeming van zijn opvolger is een waarnemend burgemeester aangesteld. Dat is de heer Jan Smeets.

---

Opknapbeurt rolschaatsbaan Kerkeveld

De gemeente Brunssum heeft plannen om de oude rolschaatsbaan Kerkeveld nieuw leven in te blazen. De bestaande baan wordt grondig opgeknapt en daarnaast komen er op het terrein gloednieuwe skatervoorzieningen, een basketbalveld en een trapveldje. De gemeente organiseert op maandag 5 augustus een voorlichtingsavond.

De oude rolschaatsbaan in de wijk Kerkeveld wacht al jaren op een grote opknapbeurt. Besloten is nu om de baan, zo'n 280 meter lang, opnieuw te asfalteren en geschikt te maken als skatebaan. Verder krijgen skaters op deze plek ook de beschikking over een eigen skatepark: jongeren kunnen zich hier uitleven op een piramide, funbox, een quarter- en een halfpipe en een olliebox. In het middengedeelte van de skatebaan komt een basketbalveld, omrasterd met een spelkooi. Ook wordt hier een trapveldje aangelegd. Alle toestellen hebben een dichte constructie; verder zijn toestellen en kooien uitgevoerd in geluidsarme materialen.

Jongeren
De nieuwe skatebaan en het skatepark komen tegemoet aan de wens van vele Brunssumse jongeren om eigen voorzieningen. Op dit moment komt de skatende jeugd vooral samen in het centrum van Brunssum, waar ze gebruik maken van trappen en straatmeubilair. De plannen voor de herinrichting van de rolschaatsbaan Kerkeveld zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de jongeren en met het wijkteam Centrum. De aanleg van het basketbalveld is een wens van het wijkteam Oost, dat op zoek is naar een geschikte locatie waar jongeren uit Brunssum-Oost kunnen basketballen. De gemeente wil eind september beginnen met de aanleg van de nieuwe voorzieningen. Nog vóór de herfstvakantie, 19 oktober, moeten de nieuwe skatebaan, skatepark, basketbalveld en trapveldje klaar zijn.

Voorlichting
De plannen voor herinrichting van de oude rolschaatsbaan liggen vanaf 3 juli tot en met 14 augustus ter inzage op het Bestuurscentrum, afdeling Civiele Techniek. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een informatie-avond in het Bestuurscentrum. Deze begint om 19.00 uur. De informatie-avond wordt gecombineerd met een voorlichtingsavond over de renovatie van de riolering in de wijk Kerkeveld (zie elders op deze gemeentepagina).

---

Nieuwe riolering Kerkeveld

De gemeente Brunssum wil de riolering in een deel van de wijk Kerkeveld gaan renoveren. Verder zijn er plannen om de hele wijk, inclusief de Doorvaartstraat, tot 30 kilometer-zone te verklaren. Deze plannen liggen vanaf 3 juli ter inzage. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een voorlichtingsavond.

Volgens de plannen van de gemeente zal de riolering worden vervangen in de Prinses Beatrixstraat, de Prinses Margrietstraat, de Prinses Marijkestraat en de Prins Irenestraat. De nieuwe riolering zal meer capaciteit krijgen waardoor wateroverlast in de Prinses Margrietstraat en de Prinses Irenestraat minder vaak zal optreden. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe riolering wil de gemeente in de genoemde straten nieuwe klinkerbestrating aanleggen. Dat gebeurt zodanig dat de straten geschikt zijn om ingericht te worden als 30 kilometer-zone. Verder worden de aansluitingen van de Prinses Beatrixstraat en de Prinses Irenestraat op de Doorvaartstraat omgebouwd tot verhoogde kruispunten. De hele wijk Kerkeveld, inclusief de Doorvaartstraat, wordt vervolgens een 30 kilometer-zone.

Voorlichtingsavond
De bovengenoemde plannen liggen vanaf 3 juli tot en met 14 augustus ter inzage op het Bestuurscentrum, afdeling Civiele Techniek. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een informatie-avond in het Bestuurscentrum. Deze begint om 19.00 uur. De informatie-avond wordt gecombineerd met een voorlichtingsavond over de nieuwe inrichting van de rollerschaatsbaan in Kerkeveld (zie elders op deze gemeentepagina).
---

Raadsvergadering van 2 juli

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bijeen op dinsdag 2 juli 2002. Tijdens deze vergadering zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Interpellatieverzoek
De PAK-fractie verzocht in de raadsvergadering van 28 mei om een interpellatie betreffende de bestuurlijke kant van het coffeeshop-dossier van de gemeente. De helft van de aanwezige raadsleden stemde toen vóór een debat over dat dossier, de andere helft tegen. In de raadsvergadering van 2 juli is besloten om dit onderwerp voor dit moment van de agenda af te voeren en er na de zomervakantie op terug te komen.

Visiedocument Brunssum
In het visiedocument 'Brunssum een expeditie naar 2015' geeft de gemeente een visie op de ontwikkelingen die Brunssum dient te doorlopen, gekoppeld aan een vijftal bestuurlijke ambities. De raad heeft het visiedocument vastgesteld, met de aantekening dat het document altijd ruimte dient te bieden aan nieuwe ontwikkelingen, in de interactie tussen enerzijds gemeente en anderzijds burgers en andere partijen. Zie ook: "Een expeditie naar 2015"

Actief Bodembeheer
In de Beleidsnotitie Actief Bodembeheer Parkstad Limburg is het regionale en lokale beleid vastgelegd op het gebied van actief bodembeheer: hoe om te gaan met bodem die (door langdurig menselijk handelen) verontreinigd is geraakt, zodanig dat risico's voor de volksgezondheid worden vermeden en de huidige gemiddelde bodemkwaliteit minimaal gehandhaafd kan blijven. Het beleid is opgesplitst in een regionaal deel en een lokaal deel - in dat laatste deel is het regionale beleid per deelnemende gemeente verder uitgediept. De raad heeft ingestemd met deze notitie.

Spoedvoorzieningen basisscholen
De gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan een aantal vergoedingen voor basisscholen vanwege geleden schade als gevolg van vandalisme.

3e Begrotingswijziging 2002
De raad heeft ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2002.

Begrotingswijzigingen 2002 Parkstad Limburg
De gemeente ontving van Regio Parkstad Limburg een zevental wijzigingen op de Begroting 2002. Deze hebben geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage die Brunssum in 2002 betaalt aan Parkstad Limburg, maar ze zijn reeds verwerkt in de gemeentebegroting. De raad zal geen bezwaren indienen tegen deze begrotingswijzigingen.

Concept-begroting 2003 Parkstad Limburg
De gemeente ontving van Regio Parkstad Limburg de concept-begroting 2003. De bijdrage van Brunssum stijgt ten opzichte van 2002 met een bedrag van 20.414,- euro. De stijging van de bijdrage is een gevolg van prijsstijgingen en organisatiekosten. De totale bijdrage van Brunssum aan Parkstad Limburg in 2003 bedraagt 342.413,- euro. Dat bedrag is inclusief een bedrag van 55.833,- dat gestort zal worden in het Parkstad Limburgfonds. De raad zal geen bezwaar indienen tegen deze concept-begroting.

Concept-begroting 2003 Werkvoorzieningschap
De gemeente ontving van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg de concept-begroting 2003 en de meerjarenramingen 2003-2006. De raad heeft ingestemd met het ramen van een bedrag van 50.000 euro in de gemeentebegrotingen van 2003 en 2004 als dekking in het geval het exploitatieresultaat van het Werkvoorzieningschap in die jaren niet toereikend mocht zijn.
De gemeenteraad van Brunssum heeft verder een amendement van de VVD-fractie aangenomen waarin de raad zijn zorg uitspreekt over de financiële positie van het Werkvoorzieningschap en het schaps-bestuur opdraagt om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om te komen tot minimaal een dekkende exploitatie.

Commissie bezwaarschriften
In oktober 2000 heeft de raad besloten een Algemene Kamer en een VROM-kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in te stellen. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. De eerste voorzitters en leden werden in januari 2001 aangesteld. Met het aftreden van de gemeenteraad zijn ook beide kamers afgetreden. De raad heeft ingestemd met de opvolging. In alle gevallen gaat het om herbenoeming.

Jaarrekening 2001
De raad heeft ingestemd met de Jaarrekening 2001, alsmede met het jaarverslag 2001. De aanbevelingen van de accountant en van de rekeningcommissie zijn overgenomen.

Voorbereidingsbesluit Emma
Op het voormalige mijnterrein Emma zijn woningen gebouwd op een leeflaag. Onder die leeflaag (twee meter) kunnen echter nog bodemverontreinigingen zitten. Om die reden wil de gemeente het gebruik van de grond dieper dan die leeflaag aan een aanlegvergunning verbinden. Een dergelijke voorziening dient in het bestaande bestemmingsplan opgenomen te worden. Zolang dat nog niet is gebeurd, zou zich op het Emmaterrein ongewenst bodemgebruik kunnen voordoen. Om die ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, heeft de raad besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Emma Woonvlek I.

De volgende raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 3 september 2002.
---

Gemeente legt toekomstig beleid vast in visiedocument: "Een expeditie naar 2015"

In de raadsvergadering van 2 juli stelde de gemeenteraad het visiedocument 'Een expeditie naar 2015' vast. In dat document geeft de gemeente aan welke onderwerpen in de komende 12 jaar in Brunssum spelen en hoe de gemeente met die onderwerpen wil omgaan. Verkeer en veiligheid. Voorzieningen voor jong en oud. Groen en recreatie. Economie en werkgelegenheid. Wonen en winkelen. Waar willen we staan in 2015 en wat is daarvoor nodig? In het visiedocument noemt de gemeente vijf ambities; vijf ambities die allemaal leiden naar een visie op Brunssum in 2015. Die visie luidt: Brunssum wil een gemeente zijn waar het fijn wonen is, met een woonomgeving die kwaliteit biedt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en voorzieningen.

Het visiedocument is een belangrijk stuk voor iedere burger van Brunssum. Hier leest u waar de gemeente de komende jaren in gaat investeren, welke keuzes gemaakt moeten worden en waarom, en wat u mag verwachten van uw gemeente. Vandaar dat u op deze pagina een samenvatting van dit visiedocument aantreft.
Overigens: de gemeenteraad van Brunssum heeft het visiedocument vastgesteld met de aantekening dat het document moet uitnodigen tot meedenken door burgers en organisaties en altijd ruimte dient te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. 12 jaar is immers een lange tijd waarin veel kan gebeuren. Het gaat erom hoe in de toekomst wordt omgegaan met de vijf ambities van de gemeente. Dit visiedocument geeft daartoe de richting en de aanzet. De ambities, en de maatregelen die bij de visie horen, moeten wellicht periodiek aangepast worden. Die aanpassing komt altijd tot stand in een vruchtbare interactie tussen enerzijds gemeente en anderzijds burgers en andere partijen. De gemeenteraad wil in dit proces ook zelf een actieve rol spelen.

Aanleiding tot het visiedocument
In onze samenleving -Nederland, Limburg, Brunssum- zijn veel ontwikkelingen en trends gaande. Sommige gaan snel, andere langzaam. Maar ze vereisen van een gemeentebestuur een tijdige reactie. Door nú een visie te formuleren op wat we in de toekomst willen, door nú keuzes te maken, voorkomen we dat we straks opgescheept zitten met onoplosbare problemen en gemiste kansen.
Zo zal de bevolkingsomvang van Brunssum in het komende decennium niet of nauwelijks toenemen. Mogelijk zal zelfs sprake zijn van een bevolkingsafname. En ook de opbouw van de bevolking verandert. Het aandeel senioren zal toenemen (vergrijzing), terwijl het aandeel jongeren in de bevolkingsomvang zal stabiliseren of zelfs afnemen.

De Brunssumse bevolking verandert niet alleen in bevolkingsopbouw, maar ook door algemene maatschappelijke trends als toenemende individualisering, toenemende mobiliteit, toenemende arbeidsparticipatie, toenemende keuzevrijheid. Deze algemene trends zullen tot gevolg hebben dat mensen steeds meer mogelijkheden binnen hun bereik zien komen en dat de behoefte aan een groter en gevarieerder aanbod van allerlei denkbare voorzieningen zal groeien. Dit zal zijn uitwerking hebben op het aanbod van voorzieningen op het gebied van detailhandel, recreatie, educatie, cultuur, wonen, zorg en woonzorg.

Vijf ambities
Hoe zorg je er als gemeente voor dat je over 12 jaar ál je inwoners de juiste voorzieningen biedt (onderwijs, sociale zekerheid, schone en veilige straten, winkels, sport- en andere faciliteiten), en dat tegen een betaalbare prijs? Brunssum wil dat door deze vijf ambities te realiseren:

1. Een groene woonomgeving creëren waarin mensen volop kunnen recreëren.
2. Een aantrekkelijk woonklimaat.
3. Een voorzieningenniveau, afgestemd op de behoeften van de inwoners. 4. Inspelen op de behoefte van de burgers door de burgers bij het bestuur en de ontwikkeling van de gemeente te betrekken. 5. Optimaal benutten van de kansen die het samenwerkingsverband Parkstad-Limburg biedt om de voorwaarden te creëren die noodzakelijk zijn om Brunssum zich verder te laten ontwikkelen als tuinstad.

1. Een groene woonomgeving
Brunssum heeft een 'groen' karakter: veel groen in de binnenstad en veel groen in het dichtbijgelegen buitengebied. Het behoud en de versterking van het groen in de woonwijken krijgt aandacht in het Meerjaren InvesteringsPlan Openbare Ruimte. In dat plan worden alle investeringen in de openbare ruimte inclusief ondergrondse voorzieningen, riolering en kabels en leidingen, op een integrale wijze benaderd. Zo wordt voortdurend een kwalitatieve impuls gegeven aan de inrichting van de straten, pleinen en parken.

Bijzondere aandacht daarbij dient te worden gegeven aan drie ontwikkelingen: 1) de opwaardering van het Schutterspark; 2) de natuurontwikkeling Brunssummerheide, dit in samenhang met het recreatief medegebruik van dit unieke gebied; en 3) het Vijverpark in relatie tot het Lindeplein.

2. Een aantrekkelijk woonklimaat
In de periode tot ongeveer 2010 investeert de gemeente Brunssum, samen met diverse marktpartijen, volop in stedelijke vernieuwing. De herstructurering van de stad, en van specifieke wijken, is voortvarend van start gegaan. Voor alle wijken zijn wijkontwikkelingsplannen ontwikkeld waarin projecten zijn aangegeven die het hele brede terrein van het woonklimaat bestrijken: woningbouw, wegen, groen, veiligheid...

In 2001 is het eerste herstructureringsproject in Brunssum afgerond, de oude mijnwijk De Egge. Herstructureringsprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn, hebben betrekking op Brunssum-West, Rozengaard, Rembrandtstraat, Het Heufke en De Lemmender ("Op de Waakboom"). Hier worden woningen gerenoveerd of gesloopt, gevolgd door nieuwbouw. Ook de verkeerssituatie en de kwaliteit van de openbare ruimten en de gangpaden wordt in deze projecten grootschalig aangepakt.

Een aantrekkelijk woonklimaat is ook een veilig woonklimaat. Deze veiligheid krijgt aandacht via de ontwikkeling van wijk- en buurtveiligheidsplannen. Daarin zullen alle aspecten die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel de aandacht krijgen. Een eerste stap daarin vormt de versterking van de handhaving in de wijken door een meer geïntegreerde samenwerking tussen de politie, de bijzonder opsporingsambtenaren, de stadswachten en de groenwachters. Het verbeteren, versterken en behouden van het woonklimaat, inclusief de veiligheid, kan niet zonder betrokkenheid van de bewoners en alle overige betrokkenen bij de wijk. De wijkteams zijn daarbij belangrijke partners.

3. Een goed voorzieningenniveau
Burgers zijn gehecht aan hun directe woonomgeving, hún wijk. De functie van de wijk zal daarom verder versterkt worden. Hiertoe zullen in de komende jaren brede maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd worden, in elke wijk één.
Een Brede Maatschappelijke Voorziening bundelt diverse maatschappelijke voorzieningen in de wijk onder één dak. Door (bijvoorbeeld) basisscholen, peuterspeelzalen, wijksteunpunten, welzijns- en zorginstellingen en verenigingen bij elkaar te brengen, wordt efficiënter en effectiever gebruik gemaakt van ruimte en middelen. Hierdoor ontstaat voor elke wijk de mogelijkheid om te beschikken over een breed scala van betaalbare voorzieningen. In de periode tot 2006 zullen in de wijken west en oost Brede Maatschappelijke Voorzieningen gerealiseerd worden. De overige wijken volgen in een later stadium.

De gemeente Brunssum heeft een florerend verenigingsleven, met meer dan 120 organisaties actief op het gebied van muziek, dans, sport en talloze andere terreinen. De gemeente Brunssum ziet het als een belangrijke taak om het verenigingsleven zo goed mogelijk te stimuleren en zal verenigingen, die gezien hun aard daarvoor in aanmerking komen, uitnodigen om mee te doen in de Brede Maatschappelijke Voorzieningen.

In het visiedocument is er met name aandacht voor voorzieningen voor ouderen en de sociaal zwakkeren. Ouderenwelzijn betekent voor de gemeente Brunssum: behoud en stimulering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat betekent dat de gemeente met name middelen zal vrijmaken voor die projecten en activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.
De gemeente heeft goede voorzieningen voor de sociaal zwakkeren in de gemeenschap. Die moeten behouden blijven, zodat ook de sociaal zwakkeren kunnen blijven deelnemen in onze samenleving. In het streven om senioren en gehandicapten zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden, zal het gebruik van de diverse voorzieningen (onder andere de Wet voorzieningen gehandicapten) gestimuleerd worden.

Dan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. De gemeente denkt aan de ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve zone ten zuiden en ten oosten van het stedelijke gebied en ten noorden en oosten van de Brunssummerheide (de Oostflank), gecombineerd met de geplande economische ontwikkelingen in dat gebied (bedrijfsterreinen). Bestaande elementen in deze zone vormen het zwembad de Zeekoelen en de Heidecamping, de te verplaatsen manege in de Brunssummerheide, de Golfbaan, het Schutterspark, de Rode Beek, de Brunssummerheide, en de sportaccommodaties de Langeberg en SV Brunssum. Door deze voorzieningen te behouden en te versterken, en door elementen met een andere functie in deze zone te herstructureren, ontstaat een gebied met een krachtige toeristische uitstraling.
Het behouden en veiligstellen en zelfs opwaarderen van de natuurwaarden van de Brunssummerheide alsook het renatureren van de Rode Beek vormen daarin een belangrijk speerpunt.

4. Interactie met burgers
Bij het maken van nieuwe plannen werkt de gemeente Brunssum volgens de principes van interactieve beleidsvorming. Daarbij worden de burgers geraadpleegd vanaf het moment van idee- en visievorming. Met het instellen van de wijkteams, nu vier jaar geleden, heeft Brunssum de start gemaakt met interactief bestuur. In de wijkteams worden uiteenlopende ontwikkelingen in alle delen van Brunssum in een vroeg stadium met de burgers besproken. Ook kunnen de leden van de wijkteams zelf zaken aandragen en bespreekbaar maken waarop zij door hun achterban attent zijn gemaakt.
Als het gaat om de uitvoering van projecten in de wijken zijn de contacten met de leden van de wijkteams eveneens zeer waardevol. Vanuit en in overleg met de wijkteams worden sleutelfiguren in de wijk aangewezen die een belangrijke rol spelen in het beleidsvoorbereidend- en besluitvormingsproces.

5. Parkstad Limburg
Brunssum kan in nagenoeg alle behoeften van haar bevolking voorzien. Voor een deel echter zullen de inwoners van Brunssum op voorzieningen zijn aangewezen in de regio. Op het terrein van werkgelegenheid en economie, en van voorzieningen op het gebied van detailhandel, recreatie, cultuur en educatie is regionale samenwerking een absolute voorwaarde. De veelheid aan ambities en projecten op het niveau van Parkstad Limburg sluiten daarop aan.

Tot slot - Tuinstad Brunssum
Brunssum is anno 2002 een gemeente met een groot aantal sterke punten. Brunssum kent een prettige leefomgeving, gekenmerkt door veel groen. Het leefklimaat kent een sterke sociale cohesie, dat zich onder meer uit in een bloeiend verenigingsleven. De afstand tussen politiek en de burgers is betrekkelijk gering - bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kende Brunssum een opkomst van 68 procent. En Brunssum heeft een sociaal gezicht; de (sociale) lasten voor de burgers zijn laag.
Die sterktes benutten, dáár gaat het om.

In de jaren twintig en dertig kreeg Brunssum het aanzien van een 'tuinstad'. Dat was het gevolg van de aanleg van woonwijken (De Egge, Treebeek, Rozengaard) naar voorbeeld van de Engelse tuinstad-architectuur: veel groen, veel ruimte, en gezonde woningen. Anno 2002 streeft de gemeente naar een nieuwe, eigentijdse invulling van dit tuinstad-idee. "Brunssum", aldus de visie van de gemeente, "is dé tuinstad, binnen de samenwerking Parkstad-Limburg, met een aantrekkelijk woonklimaat en een voorzieningenniveau dat is afgestemd op de behoeften van de inwoners."

Samenwerking, integratie en professionalisering. Voor de gemeente ligt de uitdaging in het maximaal inspelen op bovengenoemde ontwikkelingen. Sámen met de inwoners van Brunssum.

---

Brunssum krijgt eerste windturbinepark van Limburg Windturbines in Brunssum

Brunssum kiest voor windenergie. Begin volgend jaar gaan op industrieterrein Hendrik een viertal windturbines draaien die voldoende energie opleveren voor vierduizend huishoudens - ruim een kwart van Brunssum, dus! De plaatsing van deze windturbines past in het beleid van de gemeente (en van de Provincie en Den Haag) om het gebruik van schone, groene energie te stimuleren. Zo besparen de vier Brunssumse turbines jaarlijks 2,5 miljoen kilo aan CO2-uitstoot.

De vier windturbines worden geplaatst op industrieterrein Hendrik - drie langs de Kranenpool en een turbine op het terrein zelf. De turbines liggen minimaal vierhonderd meter van woongebieden, waardoor er vrijwel geen sprake is van overlast (geluid, slagschaduw). Dat was ook een belangrijke eis van het gemeentebestuur van Brunssum. Schone energie prima. Maar het mag niet ten koste gaan van het woongenot van omwonenden.

Zorgvuldig

De besluitvorming over het plaatsen van windturbines is dan ook zeer zorgvuldig geweest. Brunssum ging niet over één nacht ijs. Eerst vond er een quickscan plaats: waar was de beste locatie voor windturbines? Vier locaties werden onderzocht, drie vielen af. Vervolgens vond een haalbaarheidsonderzoek plaats: waait het wel genoeg in Brunssum? Een jaar lang werd gemeten met meetmasten. Het resultaat was gunstig. Toen volgde de laatste, en beslissende stap: hoe stonden de inwoners van Brunssum zelf tegen het idee van windturbines op het eigen grondgebied? Eind 2000 vond daarom een groot onderzoek plaats, waar 1.200 Brunssumers aan deelnamen. Eén van de vragen in dat onderzoek was heel concreet: wat vindt u van een windturbinepark op industrieterrein Hendrik? Maar liefst 86 procent staat daar positief tegenover. Slechts 3 procent vindt dat een onacceptabel idee.

Maximaal rendement

De eerste en enige windturbine in Limburg staat nu in De Beitel, in Heerlen. Brunssum krijgt straks het eerste windturbinepark van heel Limburg. Het windturbineproject is ontwikkeld door de Eline Group en zal straks worden gebouwd en geëxploiteerd door een op te richten Exploitatie BV. Elke turbine bestaat uit een ijzeren mast van 85 meter hoog waaraan een driebladige rotor draait. De turbines zijn computergestuurd. Mochten ze stilvallen, dan worden ze automatisch weer opgestart, waardoor ze maximaal rendement zullen opleveren. De turbines die op industrieterrein Hendrik komen te staan, hebben een levensduur van maximaal 20 jaar.

Overigens: ze staan er nog niet. Op dinsdag 28 mei besloot de gemeenteraad van Brunssum om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat op de betreffende locatie windturbines zijn toegestaan. Dat betekent dat er nog een procedure bij de Provincie Limburg doorlopen moet worden. Pas in het najaar 2002 zal om die reden een bouwvergunning afgegeven kunnen worden. Is die vergunning rond, dan kan de bouw snel plaatsvinden, want de turbines worden in de fabriek gebouwd en hoeven alleen maar ter plekke in elkaar gezet te worden. Als alles goed verloopt, kunnen de turbines begin 2003 gaan draaien en Brunssum en Nederland van schone, groene energie gaan voorzien. Vierduizend huishoudens, en dat 20 jaar lang.

---

Ministerie beloont succesvolle aanpak werkloosheid Brunssum krijgt eervolle vermelding voor Werksleutel 2002

De gemeente Brunssum heeft een eervolle vermelding gekregen voor de Werksleutel 2002. Werksleutel is een prijsvraag die jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn wordt uitgeschreven voor projecten die werklozen stimuleren bij het vinden van een baan. Brunssum kreeg de eervolle vermelding voor het project 'Activering en arbeidstoeleiding fase 4 bijstandscliënten zonder arbeidsverplichting'. Naast Brunssum waren ook de gemeenten Haarlem, Hengelo en Ede genomineerd.

De gemeenten in Parkstad Limburg, waaronder Brunssum, kennen een relatief hoge werkloosheid (9,2 procent, tegenover een gemiddelde van 7,3 procent in Limburg). In de afgelopen jaren heeft Brunssum een actief beleid gevoerd om het aantal werklozen terug te dringen. En met succes: in 1996 deden nog 1.247 mensen een beroep op de gemeentelijke Sociale Dienst, eind 2001 was dit aantal teruggelopen tot 890.

Kansen

Veel mensen die nu nog een beroep doen op de Sociale Dienst, hebben geen sollicitatieplicht. Dat komt vanwege sociale en/of medische omstandigheden of omdat ze voor kinderen moeten zorgen. Toch vindt de gemeente Brunssum dat ook deze mensen een kans verdienen op de arbeidsmarkt en daarmee op een verbetering van hun economische en sociale positie. Vandaar dat vanuit de gemeente, in samenwerking met andere partijen, in de afgelopen jaren een aantal projecten is opgestart om deze mensen voor te bereiden op het vinden van een baan.

Zo krijgen alleenstaande moeders met kleine kinderen de kans om deel te nemen aan het project Impuls, dat hen helpt bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Voor mensen die om sociale of medische redenen de boot dreigen te missen, organiseert de gemeente de cursus Wegwijzer. Deze cursus helpt mensen aan nieuwe ervaringen en aan een andere houding en gedrag waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

Resultaten

Enkele resultaten. Aan Impuls hebben inmiddels zeventien mensen deelgenomen - een nieuwe groep (met negen mensen) is eind mei van start gegaan. Zes deelnemers hebben een baan gevonden, nog eens zeven volgen momenteel een aanvullend opleidings- of trainingstraject. Ook hebben verschillende mensen gesubsidieerde arbeid gevonden. Voor het project Wegwijzer zijn inmiddels negen deelnemers geworven - het eerste programma is afgelopen mei van start gegaan.

De gemeente voert deze projecten uit samen met Stavoor, BSA, met Kliq en met Humanitas kinderopvang.

Werksleutel 2002

Het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn heeft beide projecten beloond met een eervolle vermelding voor de Werksleutel 2002. Naast de gemeente Brunssum (30.000 inwoners) waren ook de gemeenten Haarlem (148.000 inwoners), Ede (102.000 inwoners) en Hengelo (80.000 inwoners) genomineerd. De jury roemde met name de kleinschalige en heldere aanpak van het Brunssumse project.

---

Ondergrondse afvalcontainers in Brunssum

In Brunssum zijn de eerste ondergrondse containers aangebracht. U kunt in deze containers oud papier, glas en textiel kwijt. Het is de bedoeling dat de huidige straatclusters (tien in totaal) in Brunssum binnen vier jaar zijn vervangen door ondergrondse containers.

De eerste containers zijn inmiddels aangelegd op de Servatiusstraat (op de locatie van het voormalige straatcluster) en op het Amstenraderveld (tegenover Het Ambacht). Over enkele weken gaan de containers op het Doorvaartplein (achter de Edah) ondergronds.

Voordelen

Steeds meer gemeenten in Nederland stoppen afvalcontainers ondergronds. Met name in het noorden van Nederland heeft deze ontwikkeling een hoge vlucht genomen. In Limburg zijn bijvoorbeeld de gemeenten Sittard-Geleen, Kerkrade en Nuth bezig met de aanleg van ondergrondse containers. De voordelen zijn aanzienlijk. Zo hebben ondergrondse containers meer opslagcapaciteit dan bovengrondse voorzieningen (ongeveer drie keer zoveel) waardoor minder vaak het afval ingezameld hoeft te worden en er dus ook minder vaak overlast is voor de buurt. Ook leidt het gebruik van ondergrondse afvalcontainers tot minder zwerfvuil.

In Brunssum zullen de komende jaren alle bovengrondse straatclusters, tien in totaal, worden vervangen door ondergrondse containers. Op elke locatie komen vier containers: twee voor glas (wit en bont), een voor papier en een voor textiel. Op een aantal plaatsen (onder andere op het Doorvaartplein) komen ook ondergrondse containers voor restafval. Deze zijn bedoeld voor omwonenden en zijn alleen door houders van een speciaal pasje te gebruiken.

---

Gemeente vergoedt eigen kosten gebitsprothese

Inwoners van Brunssum die een inkomen hebben op bijstandsniveau en die een gebitsprothese aanschaffen, kunnen onder bepaalde voorwaarden voor vergoeding van de eigen kosten terecht bij de gemeente. Het college van B&W heeft besloten om deze regeling uit 1997 te continueren.

De hoofdverzekering van het ziekenfonds vergoedt 75 procent van de kosten van de aanschaf van een gebitsprothese. Mensen die een aanvullende verzekering hebben, krijgen eventueel nog meer kosten vergoed. De gemeente Brunssum heeft besloten om de helft van het bedrag te vergoeden dat iemand zelf kwijt is aan een gebitsprothese, dus ná aftrek van de vergoeding van het ziekenfonds en van de aanvullende verzekering.

De vergoeding door de gemeente gebeurt via de bijzondere bijstand.

Denkt u recht te hebben op deze vergoeding van de gemeente, neem dan contact op met Marleen Pelzer, 527 84 15.

---

Gemeente voldoet als eerste aan nieuwe regelgeving
Brunssum ook in de toekomst legionellavrij
De gemeente Brunssum heeft in al haar gemeentelijke gebouwen maatregelen getroffen tegen de legionellabacterie. Brunssum is daarmee de eerste gemeente in Nederland die voldoet aan de nieuwe regelgeving rondom legionellapreventie in leidingwater. Het gaat in Brunssum om maatregelen in 38 panden. De gemeente heeft inmiddels ruim 240.000 euro geïnvesteerd in de preventie.

De legionella is een bacterie die in waterleidingen kan voorkomen en die gedijt in een omgevingstemperatuur tussen de 25 en 60 graden Celsius. Besmetting vindt plaats door inademing van verneveld water. Het drinken van water dat besmet is met legionella is niet gevaarlijk. De legionellabacterie is zeer berucht. Besmetting leidt vaak tot de dood. Mensen die de bacterie overleven, blijven vaak ernstig gehandicapt.

De wettelijke richtlijnen voor legionellapreventie richten zich op een goede temperatuursbeheersing van koud- en warmwatersystemen. Zo mag de temperatuur in koudwaterleidingen niet boven de 25 graden zijn, en mag die in warmwatersystemen niet onder de 60 graden komen (is dat laatste wel het geval, dan dienen de leidingen regelmatig met heet water doorgespoeld te worden).

In oktober 2000 is de 'Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater' in werking getreden. Eigenaren van collectieve watervoorzieningen (gemeenten, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, warenhuizen, campings, hotels en verzorgingshuizen) zijn verplicht om binnen een jaar een risico-analyse uit te voeren. In oktober 2001 bleek slechts 19 procent van de eigenaren in Nederland die analyse ook uitgevoerd te hebben. Hiertoe behoort ook de gemeente Brunssum. Inmiddels is Brunssum de eerste gemeente in Nederland die ook alle vereiste maatregelen in alle gebouwen heeft doorgevoerd.

Maatregelen

De afdeling Beheer Gemeentelijke Gebouwen (BGG) van de gemeente heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met het bedrijf Axima, de warmwatervoorzieningen in de gemeentelijke panden onderzocht. Tot deze panden behoren kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, zwembaden, voetbalverenigingen en de gemeentelijke kantoren. Dit onderzoek richtte zich in eerste instantie op de aanwezigheid van de legionellabacterie. Deze bleek nergens voor te komen. Vervolgens voerde Axima een risico-analyse uit door de panden te controleren op de aanwezigheid van omstandigheden die kunnen leiden tot groei en verspreiding van deze bacterie. Uit deze risico-analyse bleek dat op sommige locaties risico bestond op bacteriegroei. Sinds oktober 2001 zijn de maatregelen uitgevoerd om die risico's uit te sluiten. Daarmee was een bedrag gemoeid van 68.000 euro.

Eerste logboek

Op dinsdag 23 april heeft de gemeente de laatste fase van het project legionellapreventie afgesloten. Op die dag overhandigde wethouder Dieudonné Akkermans het legionellapreventie-logboek aan Ton de Boer, voorzitter van voetbalvereniging De Leeuw en beheerder van sportcomplex De Leeuw. Dat logboek, dat uitgereikt zal worden aan iedere beheerder van de 38 gemeentelijke panden, bevat voorschriften voor het verrichten van handelingen om groei en verspreiding van de legionellabacterie ook in de toekomst onmogelijk te maken. Tot die handelingen behoren onder meer het regelmatig meten van de temperatuur van koud- en warmwaterleidingen en het periodiek doorspoelen van bijvoorbeeld douches met heet water.

De gemeente zal toezicht houden op naleving van de logboeken. Controle gebeurt door keurmeesters van de Waterleidingmaatschappij Limburg.
---

Inspreekuur voor burgers

Burgers hebben voortaan het recht om tijdens een raadsvergadering het woord te voeren. Speciaal daarvoor is een inspreekuur ingevoerd waarmee elke vergadering van de gemeenteraad van Brunssum zal openen. Iedere burger mag gebruik maken van dit inspreekrecht, onder twee strikte voorwaarden: het onderwerp waarover u wilt inspreken moet op de agenda staan van de betreffende raadsvergadering, en uw spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Per 6 maart 2002 is in de gemeentepolitiek het zogenaamd dualistisch stelsel ingegaan. Doel van dit stelsel is de politiek in de gemeenteraad 'spannender' te maken en dichter bij de burger te brengen. Het inspreekuur is een direct gevolg van dit dualisme (voor commissievergaderingen bestond dit inspreekuur overigens al).

De gemeenteraad van Brunssum heeft bepaald dat er, voorafgegaan aan iedere raadsvergadering, voortaan een half uur ruimte gereserveerd zal worden voor het inspreekuur. Speciaal daarvoor is de aanvangstijd van de raadsvergaderingen vervroegd: voortaan beginnen de vergaderingen om 18.30 uur in plaats van 19.00 uur.

Zo werkt het inspreekuur

Het inspreekuur werkt als volgt. Ongeveer een week vóór een raadsvergadering wordt de definitieve agenda vastgesteld. Deze wordt gepubliceerd in de Brunssum Aktueel en ter inzage gelegd in het Bestuurscentrum, de bibliotheek en d'r Brikke-Oave. Burgers die willen inspreken op een van de onderwerpen op deze agenda moeten dit tijdig melden. Dat doet u bij de griffier (527 87 34) of bij de loco-griffier (527 85 91) van de gemeente. Bij deze melding vermeldt u uw naam, adresgegevens en onderwerp waarop u wilt inspreken. Let op: uw aanmelding moet uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering binnen zijn. In de praktijk betekent dit op de vrijdag vóór de betreffende vergadering, uiterlijk om 12.00 uur.

Elke raadsvergadering opent met het inspreekuur voor burgers. De voorzitter geeft aan wie wanneer het woord mag voeren (de volgorde van aanmelding bepaalt in principe de volgorde van insprekers). De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Mochten er zich meer dan zes insprekers hebben aangemeld, dan mag de voorzitter besluiten om de maximale spreektijd te verkorten (de duur van het totale inspreekuur is een half uur). Insprekende burgers maken gebruik van een van de interruptiemicrofoons die in de raadzaal staan opgesteld. Na afloop van het inspreken doet de voorzitter, of een lid van de raad, een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger. Vervolgens sluit de voorzitter het inspreekuur af.

Overigens voor alle duidelijkheid dit nog: het inspreekuur is er speciaal voor u. Het is burgers niet toegestaan om tijdens een raadsvergadering het woord te nemen buiten dit inspreekuur.

Meer informatie

Zoals gezegd: u mag inspreken op alle onderwerpen die op een raadsagenda staan. Hierop gelden echter twee uitzonderingen. Het is niet toegestaan om het woord te voeren over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over besluiten van de raad waartegen beroep of bezwaar bij de rechter openstaat, of heeft opengestaan.

Meer informatie over het inspreekuur voor burgers? Neem contact op met de griffier of de loco-griffier van de gemeente (telefoon 527 87 34 / 527 85 91).

---

Wijkatlas 2002 op internet

De nieuwe Wijkatlas Brunssum 2002 is uit en u kunt hem thuis op internet bekijken! De online Wijkatlas bevat een schat aan gegevens over de huidige situatie en ontwikkelingen van de dertig wijken die Brunssum rijk is.

De Wijkatlas verschijnt sinds 1997 jaarlijks. Het boekwerkje bundelt een groot aantal gegevens over bevolkingsopbouw, woninggegevens, sociale gegevens en woonomgeving. Zo leest u in de Wijkatlas hoeveel mensen er wonen in uw wijk, welk soort woningen er staan, wat het gemiddelde besteedbare inkomen is, en hoe u en uw buren de leefomgeving ervaren. Ook vindt u in de wijkatlas een overzicht van de scholen in uw buurt, van peuterspeelzalen, gemeenschapshuizen, banken en postkantoren.

De wijkatlas is niet te koop bij de gemeente. Wel kunt u hem (gratis) bekijken en downloaden via internet. De wijkatlas kunt u raadplegen via de internetsite van de gemeente Brunssum, adres www.brunssum.nl. (klik op 'wykatlas' op de homepage van de site). Op de site vindt u een selectie van de gegevens uit de wijkatlas 2002. U kunt hier ook de complete atlas downloaden.

Verenigingen of instanties die de voorgaande jaren de Wijkatlas toegestuurd hebben gekregen maar dit jaar geen exemplaar hebben ontvangen, kunnen dit melden bij de heer R. van Kesteren van de gemeente, telefoon 527 84 18. Zij ontvangen dan alsnog de Wijkatlas 2002.

In 2003 verschijnt de volgende editie van de Wijkatlas.
---

Eerste afspreekpunt ReisNet officieel geopend

Maandag 4 maart hebben wethouder Janssen van de gemeente Brunssum, wethouder Karel Scholtissen van de gemeente Heerlen, wethouder Krasovic van de gemeente Kerkrade, en wethouder Hodinius van de gemeente Simpelveld het eerste afspreekpunt van ReisNet Parkstad Limburg officieel geopend. Dat gebeurde in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, het Projectbureau en Personenvervoer Zuid Nederland BV.

De afspreekpunten zijn vaste opstapplaatsen voor klanten van ReisNet die daardoor niet langer het risico lopen dat ze een afspraak met een chauffeur van ReisNet mislopen. Ze worden bij voorkeur ingericht op drukke plaatsen. In Brunssum zijn dit de volgende locaties:


* Doorvaartplein (achter Edah);

* Schiffelerstraat (naast Albert Hein);

* Lindeplein (hoofdingang d'r Brikke-Oave);
* Kennedylaan (naast Konmar).

Op korte termijn zullen in Brunssum nog een aantal andere opstapplaatsen worden aangelegd. Zodra deze zijn opengesteld, zult u hierover worden geïnformeerd.

---

Dualisme in de gemeentepolitiek:

Het nieuwe gezicht van de gemeenteraad
Na de volgende raadsverkiezingen krijgt de gemeentelijke politiek een heel ander gezicht. Het is de afgelopen weken door velen in het land al vaak geroepen: het moet allemaal spannender worden, levendiger, en dat dankzij de andere rollen die college en raad krijgen in de nieuwe opzet. Maar wat verandert er precies?

Dualisme in het gemeentebestuur. Klinkt nieuw, maar het is eigenlijk een vreselijk oude wens. Want een hele hoop mensen zijn het er al heel lang over eens dat de gemeentepolitiek niet fantastisch is georganiseerd. Op papier hebben raad en college ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden - de praktijk is echter weerbarstiger.

Vitaler en spannender
Een van de problemen is dat in de oude situatie de raad zich onvoldoende kan profileren en qua bestuurlijke daadkracht vaak in de schaduw staat van het college. Niet goed, want het is nu juist de raad die gekozen wordt en de kiezer moet wél het gevoel hebben dat hij ook ná de verkiezingen serieus wordt genomen. En die kiezer, daar gaat het om. Die kiezer moet weer zin en vertrouwen krijgen in de lokale democratie. Dualisme in het gemeentebestuur moet dat voor elkaar gaan krijgen. In het kort gezegd komt het erop neer dat na 6 maart 2002 raad en college uit hun verstrengelde posities worden gesleurd en duidelijker tegenover elkaar worden geplaatst. De raad moet de raad zijn, het college het college, en het resultaat moet niet alleen meer herkenbaar zijn, maar ook "vitaler en spannender".

Wethouders niet in raad
Concreet heeft dit nogal wat voeten in aarde. Een van de meest opvallende wijzigingen van het nieuwe systeem is dat wethouders straks geen raadslid meer mogen zijn. En ook geen raadscommissielid (of
-voorzitter). Die situatie is dus vergelijkbaar met de situatie in Den Haag en met de relatie tussen kabinet en Tweede Kamer. Aan raads- of commissievergaderingen mogen wethouders alleen op uitnodiging deelnemen - anders rest hun een plek op de tribune of thuis achter de buis.

In het verlengde hiervan zijn taken en bevoegdheden van raad en college ook scherper gescheiden. De raad gaat zich veel meer toeleggen op het vaststellen van algemene bestuurlijke kaders en op controle van het college. Daartoe wordt het arsenaal van het raadslid fors uitgebreid: elk raadslid heeft straks mondeling en schriftelijk vragenrecht, het recht van interpellatie, het recht van initiatief en amendement... Om raadsleden beter te wapenen in hun taken, hebben zij straks recht op ambtelijke ondersteuning - die bijstand geldt zowel voor de raad als voor het individuele raadslid. De ambtelijke ondersteuning wordt geleid door een griffier, die straks door de raad aangesteld moet worden. Onder die griffier komt ook een ambtelijke organisatie te hangen, de griffie. Op die manier ontstaan er straks twee ambtelijke organisaties: een onder de secretaris, ter ondersteuning van het college, en een (zij het wat kleiner) onder de griffier, ten behoeve van de raad.

Het college/de burgemeester
Het college gaat zich sterker als bestuur profileren. Dat betekent dat het college straks een aantal bestuursbevoegdheden krijgt die nu nog onder de vleugels van de raad vallen. Want zoals gezegd: de raad gaat alleen nog maar besturen op hoofdlijnen. Tot de nieuwe bevoegdheden van het college behoren o.a. het vaststellen van de regels voor de ambtelijke organisatie, het benoemen van ambtenaren, het besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en het voorbereiden en voeren van gerechtsgedingen.

En dan de burgemeester. Die is straks, net als nu, voorzitter van het college en voorzitter van de raad (is hij afwezig, wordt het voorzitterschap in de raad waargenomen door een raadslid). In de nieuwe opzet krijgt de burgemeester er ook een aantal specifieke taken bij. Zo merkt de wet op dat de burgemeester zorg moet dragen voor de eenheid van het collegebeleid. Ook is hij straks verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van gemeentelijke besluiten, voor samenwerking met andere gemeenten/overheden, en voor een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten. Verder heeft hij een agenderingsbevoegdheid in het college en moet hij vanaf 2002 in een burgerjaarverslag rapporteren over onder meer de kwaliteit van de dienstverlening.

Wordt het de komende vier jaar spannender in de gemeentelijke politiek? We nodigen u graag uit om dat zelf te beoordelen.
---

Telefonische spreekuren bouwvergunningen

De afdeling Ruimtelijke Ordening/Bouw- en Woningtoezicht werkt vanaf 4 maart met telefonische spreekuren. Deze spreekuren zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op de woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Als u op deze uren belt met de afdeling, wordt u snel te woord gestaan.

---

Gemeente Brunssum geeft PC's aan klanten Sociale Zaken

De gemeente Brunssum heeft besloten om uitkeringsgerechtigden een computer te verstrekken. Het gaat om klanten van de Sociale Zaken die de PC nodig hebben voor hun opleidingstraject naar een betaalde baan toe. De klanten krijgen de apparatuur in bruikleen; na afloop van het opleidingstraject kunnen ze de PC desgewenst tegen een gereduceerd tarief kopen. De gemeente verwacht dat jaarlijks minimaal 10 klanten voor de regeling in aanmerking komen en heeft voor de komende jaren een bedrag van ongeveer 15.000 euro gereserveerd.

De PC-regeling past in het beleid van de gemeente Brunssum om uitkeringsgerechtigden actief naar een baan te begeleiden. Voor 2002 heeft de afdeling Sociale Zaken als taakstelling om 10 procent van het totale aantal klanten (890) uit te laten stromen. Hiertoe zet de afdeling trajecten uit die in tempo, duur en doelstelling zo goed mogelijk aansluiten bij de uitgangssituatie, de mogelijkheden en de wensen van de klanten. Om de mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het doorlopen van het traject en het vinden van een baan, biedt de gemeente diverse voorzieningen aan. Een van die voorzieningen, zo heeft het college van B&W onlangs besloten, is een personal computer.

Drempels slechten
Het college heeft hiertoe besloten omdat klanten van Sociale Zaken vaak een PC nodig blijken te hebben voor het volgen van de opleidingen die voorbereiden op een baan. In het verleden bleek voor sommige klanten deze eis een drempel om met de opleiding te beginnen of deze af te maken. De PC-regeling moet deze drempel slechten en de kansen van de Brunssumse werkzoekenden op de arbeidsmarkt vergroten.

De PC's worden in bruikleen gegeven aan klanten van Sociale Zaken die een opleiding volgen met een duur van minimaal 6 maanden en gericht op uitstroom naar een betaalde baan. Verder moet de PC functioneel zijn in het opleidingstraject en moet de klant aantonen dat hij/zij niet reeds over een vergelijkbare PC beschikt. De klant krijgt een training in het gebruik van de PC, heeft recht op service, en mag de apparatuur gebruiken voor de gehele duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding krijgt de klant de mogelijkheid om de apparatuur tegen een gereduceerd tarief over te nemen.

---

Koopzondagen 2002

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de koopzondagen voor 2002 vastgesteld. Dit zijn ze:

Brunssum-West (Amstenraderveld, De Hemelder, Emma, Haansberg, Klingelsberg, Op de Vos, Treebeek-Noord, Treebeek-Zuid): 17 maart, 1 april, 9 en 20 mei, 9 juni, 29 september, 6 oktober, 3 november, 15 en 29 december

Brunssum-Oost, Brunssum-Zuid, Brunssum-Centrum: 17 maart, 26 mei, 8 september, 6 oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 december
---

Reconstructie Bodempleinroute:
Bodemplein vanaf 18 juli open

Het Bodemplein is vanaf donderdag 18 juli weer voor al het verkeer opengesteld. Twee maanden lang is er gewerkt aan deze kruising, met als doel: een betere doorstroming van het verkeer, sneller openbaar vervoer, en meer veiligheid voor fietsers.

Het Bodemplein is helemaal opnieuw ingericht. De kruising is opnieuw geasfalteerd, er zijn vrijliggende fietspaden aangelegd, en een gloednieuwe verkeerslichteninstallatie regelt het verkeer. Die verkeerslichteninstallatie is zogenaamd 'intelligent'. Intelligent wil zeggen dat de installatie 'kijkt' waar de meeste auto's komen zodat daar het licht eerder op groen springt en langer op groen blijft staan. Het voordeel is een betere doorstroming van het verkeer. Ook het openbaar vervoer profiteert op het nieuwe Bodemplein: bussen die komen uit de richting Heerlen hebben een eigen opstelvak en krijgen direct groen licht.
En dan de fietsers. Van het Bodemplein maken dagelijks vele fietsende schoolkinderen gebruik. Die hebben eigen, vrijliggende fietspaden gekregen. Fietsers die het plein schuin moeten oversteken, hebben ook een eigen groen licht waarmee ze de oversteek in één keer kunnen maken. Op die manier wordt de veiligheid van (jonge) fietsers -de kwetsbaarste verkeersdeelnemers- maximaal gewaarborgd.

Nog een jaar...
De werkzaamheden aan het Bodemplein zijn onderdeel van de reconstructie van de Bodempleinroute. De Bodempleinroute omvat de Karel Doormanstraat, Bodemplein, Akerstraat, Prins Hendriklaan/Rimburgerweg en een gedeelte van de Heerenweg (Heerlen). De herinrichting van deze route is een groot project dat tot de zomer 2003 duurt. In totaal bestaat het uit vier fasen. In december 2001 is begonnen met fase 1: het vervangen van de kruising Emmaweg/Karel Doormanstraat/N276 door een tweestrooks rotonde. De herinrichting van het Bodemplein was fase 2.
Met fase 3 wordt ná de bouwvak begonnen, dus vanaf dinsdag 13 augustus. Dan gaat éérst de Akerstraat/Heerenweg op de schop (het gedeelte van de Venweg tot de Uterweg) en daarna de Rimburgerweg (van Prins Hendriklaan tot rotonde Venweg) en de rotonde Venweg.

Het duurt nog minstens een jaar voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Maar dán heeft Brunssum ook een route waar dagelijks op een veilige manier vele tienduizenden verkeersdeelnemers gebruik kunnen maken, met een minimum aan oponthoud en overlast.
---

LOO Brunssumse evenementenzender

De Lokale Omroep Onderbanken (LOO) is met ingang van het nieuwe jaar officieel de Brunssumse evenementenzender. In die hoedanigheid zal de LOO in de loop van 2002 twaalf evenementen uitzenden. De eerste uitzending is op vrijdag 25 januari om 20.00 uur: het Sportgala vanuit d'r Brikke-Oave.

Tot vorig jaar verzorgde de LOO de rechtstreekse uitzending van de raadsvergaderingen in de gemeente Brunssum. Daarnaast waren er incidenteel ook andere uitzendingen, zoals de Carnavalsoptocht en de Dodenherdenking op 4 mei.

Voor 2002 zijn inmiddels afspraken gemaakt voor elf uitzendingen. Deze lijst is niet bindend. In de loop van het jaar kunnen daarin nog wijzigingen worden aangebracht. Voorlopig gaat het om de volgende 'evenementen' (alle rechtstreeks uitgezonden, tenzij anders aangegeven):

Vrijdag 25 januari: Sportgala Zondag 3 februari: Buutefestival (opgenomen) Maandag 4 februari: Optreden showband Tops in Blue Vrijdag 8 februari: Sleuteloverdracht Maandag 11 februari: Carnavalsoptocht Donderdag 28 februari: Lijsttrekkersdebat (vanaf 19.00 uur)
Woensdag 6 maart: Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen (vanaf 21.00 uur)
Zondag 31 maart: Paasmis vanuit de Fatima kerk Dinsdag 30 april: Koninginnedagconcert Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking Eind november: Intocht Sinterklaas (opgenomen)
Dinsdag 24 december: Nachtmis

---

Stedelijke vernieuwing in Brunssum

In Brunssum wordt flink gewerkt aan een verbeterd woon-, werk- en leefklimaat. Stedelijke Vernieuwing heet die aanpak. Maar liefst 180 miljoen euro wordt er geïnvesteerd in vervangende nieuwbouw, in veiligere wegen, in meer groen, in voorzieningen voor jong en oud, in sociale veiligheid.

De plannen voor Stedelijke Vernieuwing in Brunssum zijn vastgelegd in zogenaamde Wijkontwikkelingsplannen. Deze plannen zijn van medio 1999 tot medio 2000 opgesteld, in nauwe samenspraak tussen de gemeente, woningcorporaties en andere belanghebbenden. Via voorlichting en inspraak kregen ook de inwoners van Brunssum een stem in de ontwikkeling van de plannen.

Hieronder: Masterplan Rozengaard...

Masterplan Rozengaard
'Tuinbuurt' moet weer Brunssums juweeltje worden

De wijk Rozengaard wordt de komende jaren grondig opgeknapt. Op donderdag 11 april werden de bewoners, tijdens een speciale bijeenkomst in d'r Brikke-Oave, geïnformeerd over het zogenaamde 'masterplan Rozengaard'. Dat masterplan geeft aan wat er met de Rozengaard gaat gebeuren: welke woningen worden gerenoveerd, welke gesloopt, waar komt nieuwbouw, hoe wordt de infrastructuur opgeknapt en wat gebeurt er met de achterterreinen? Met de uitvoering van het masterplan wordt over een jaar gestart. In 2005 moet het plan zijn gerealiseerd.

De Rozengaard is in de jaren 1917-1920 gebouwd door de Amsterdamse architect Jan Stuyt, die bekend stond om zijn 'tuinstad-architectuur'. In 1983 vond de laatste grote renovatie plaats: toen werden 30 woningen gesloopt, kwamen er 98 nieuwe woningen bij, en werden de straten ingericht als woonerven. Woonservice Het Adres en gemeente Brunssum willen nu door een grootschalige renovatie van de buurt de karakteristieke elementen beter benadrukken en tegelijkertijd een aangename, eigentijdse woonomgeving creëren. Het masterplan Rozengaard is tot stand gekomen in overleg met de bewoners (actiecomité Tegengas).

Groene uitstraling

Het uitgangspunt van het masterplan is dat de Rozengaard grotendeels behouden moet blijven. De maatregelen richten zich op een aanpak van de openbare ruimte, alsmede op een opknapbeurt van de huizen zelf. Wat de openbare ruimte betreft: in de Rozengaard zullen straks de straten een nieuwe bestrating krijgen en de pleintjes een duidelijkere invulling. Er komen duidelijke parkeerlocaties en de groene uitstraling van de buurt wordt versterkt. Veel aandacht gaat uit naar de aanpak van de binnenterreinen. De rommelige en onveilige bebouwing zal worden gesloopt en iedere woning krijgt één garage of (extra) berging.
Een aantal woningen wordt gesloopt, waaronder de 12 één op één woningen aan de Heulenderstraat en de bouwblokken (49 woningen) langs de Houserstraat, Kasteelstraat, de Negrisstraat en de Heulenderstraat. Op deze plekken komt nieuwbouw.

De woningen die blijven staan (ongeveer 200) krijgen een opknapbeurt. Alle woningen worden aan de buitenkant op dezelfde manier aangepakt. De gevels worden bijvoorbeeld gereinigd en opnieuw gevoegd en de kozijnen worden aan de buitenkant geschilderd. Wat het interieur betreft: hier is ruimte voor individuele keuzes. Woonservice Het Adres bekijkt samen met de bewoners wat opgeknapt moet worden en of de bewoners behoefte hebben aan extra voorzieningen.

Ouderen en gehandicapten

Belangrijk bij de grootschalige herinrichting van de Rozengaard is dat het niet alleen om het opknappen van straten en huizen gaat, maar ook om het versterken van de sociale structuur van de Rozengaard. Het huidige huizenaanbod in deze buurt is eenzijdig: het complete woningbestand bestaat uit sociale huurwoningen in de lagere huurcategorie. De woningen zijn ingericht voor gezinnen. Ouderen of mensen met een handicap kunnen er nauwelijks terecht. In het masterplan is daarom rekening gehouden met het creëren van een grotere woningdiversiteit. Zo zullen op de nieuwbouwlocaties koopwoningen in verschillende prijscategorieën worden gebouwd. Ook krijgen huurders de mogelijkheid om hun huis, na de opknapbeurt, te kopen. Tenslotte is in het masterplan rekening gehouden met de bouw van een woonzorgproject, met woningen voor ouderen of mensen met een handicap (dit centrum zou eventueel uitgebouwd kunnen worden met een steunpunt voor zorgverlening met een buurtfunctie). Door de introductie van koopwoningen en de verkoop van huurwoningen komen financiële middelen vrij die vervolgens weer in de leefbaarheid van de Rozengaard geïnvesteerd kunnen worden.

Woonservice Het Adres benadrukt dat een groot aantal woningen beschikbaar blijft voor een relatief lage huur.

Planning

De komende maanden zal het masterplan verder worden uitgewerkt en aangepast. In de zomer gaat Het Adres gesprekken voeren met bewoners over de opknapbeurt. Eind 2002 starten de werkvoorbereidingen, medio 2003 gaan de werkzaamheden van start. Met de nieuwbouw wordt begonnen in de tweede helft van 2003. De werkzaamheden moeten in 2005 zijn afgerond. Het doel van Het Adres, gemeente Brunssum én bewoners is een wijk die voor de komende 25 jaar voldoet aan de maatstaven voor prettig wonen en leven.

Zie ook de speciale 'Stedelijke Vernieuwing' pagina op deze website.
---

Vanaf 1 januari 2002:
Niet eens met een raadsbesluit? Laat uw stem horen via het referendum

Op 1 januari 2002 is de Tijdelijke Referendumwet in werking getreden. Dit betekent dat iedere kiesgerechtigde inwoner van Brunssum een referendum mag organiseren over bepaalde besluiten die de gemeenteraad neemt. Met een dergelijk referendum kan een gemeenteraad worden gedwongen om een eerder genomen besluit opnieuw in overweging te nemen.

Een referendum is een stemming onder de kiesgerechtigde inwoners van een gemeente waarbij zij hun mening kunnen geven over zaken die in de samenleving spelen. De Tijdelijke Referendumwet, die begin dit jaar van kracht werd, maakt een zogenaamd raadgevend correctief referendum mogelijk. Raadgevend betekent dat het referendum er komt op verzoek van de kiesgerechtigden zelf (en dus niet van bijvoorbeeld de gemeente). En correctief betekent dat het bedoeld is om een reeds genomen besluit (van de gemeenteraad) eventueel te corrigeren.

Hoe werkt zo'n referendum nu precies? Hieronder de procedure.

De procedure

Allereerst dit: een referendum kan alleen worden gehouden over besluiten van de gemeenteraad. Dus niet over besluiten van de burgemeester, of van het college van B&W. Verder is niet over elk raadsbesluit een referendum mogelijk. Een referendum kan alleen worden gehouden over deze drie soorten raadsbesluiten: (1) vaststelling, wijziging of intrekking van algemeen verbindende voorschriften (de zogenaamde 'verordeningen'), (2) besluiten tot wijziging van de gemeentenaam, en (3) besluiten tot wijziging van de gemeentelijke indeling (grenscorrecties).

Neemt de raad een besluit dat zogenaamd referendabel is, dan wordt dit gepubliceerd in onder meer de Brunssum Aktueel. Dit besluit mag in principe niet binnen zes weken bekendmaking ervan in werking treden. Dit om de kiesgerechtigden in de gemeente de tijd te geven om een referendum te organiseren.

De gemeente dient een referendum te organiseren als daartoe het verzoek komt van de kiesgerechtigden. Het verzoek voor een referendum moet twee keer worden gedaan. Voor het eerste verzoek, het zogenaamde inleidend verzoek, is een speciaal formulier beschikbaar. Voor het inwilligen van dit inleidend verzoek is een drempel vastgesteld van 0,7 procent van het aantal kiesgerechtigden. In onze gemeente is dit aantal 165, dus voor een inleidend verzoek moeten er 165 formulieren worden ingediend. Is deze drempel gehaald, dan moet er een definitief verzoek om een referendum worden georganiseerd. Dit tweede verzoek moet vergezeld gaan van minimaal 1.659 ondersteuningsverklaringen.

De stemming

Als aan alle voorwaarden is voldaan voor het referendum, kan de stemming plaatsvinden. In die stemming kunnen de kiesgerechtigden het besluit van de raad afwijzen. Daarvoor is de meerderheid nodig van het aantal stemmen. Die meerderheid moet overigens óók nog eens minimaal 30 procent bedragen van het aantal kiesgerechtigden in onze gemeente.

Als een meerderheid zich uitspreekt tegen het besluit, is de gemeenteraad verplicht om het eerder genomen besluit opnieuw in overweging te nemen. De raad kan dan besluiten om het besluit in te trekken, of toch niet. Uiteraard speelt bij deze heroverweging de uitslag van het referendum een belangrijke rol.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon (045) 527 85 19.

---

Maximaal tien gratis bezoeken aan het milieupark

Vanaf 1 januari 2002 mogen inwoners van Parkstad Limburg maximaal 10 keer per jaar gratis gebruik maken van het milieupark. Reinigingsdienst Rd4 heeft hiertoe besloten nadat gebleken is dat een kleine groep inwoners de milieuparken aanzienlijk vaker bezoekt dan gemiddeld. Deze grootgebruikers laten in feite de andere meebetalen voor de verwijdering van hun afval. Om aan deze ongelijkheid een einde te maken, heeft Rd4 per 1 januari 2002 de bezoekregeling gewijzigd en het aantal gratis bezoeken aan een maximum gebonden.

Volgens Rd4 zijn de milieuparken een doorslaggevend succes. Veel van de inwoners van de Parkstad Limburg gemeenten weten de weg naar het milieupark inmiddels te vinden en brengen regelmatig een bezoek. Uit ervaring is echter gebleken dat een beperkt aantal inwoners de milieuparken aanzienlijk vaker bezoekt dan gemiddeld. Bij een aantal adressen worden zelfs 40 of meer bezoeken per jaar geregistreerd. Onder het motto 'de vervuiler betaalt' is daarom besloten om het aantal gratis bezoeken te beperken.

Bewoners van één huisadres die meer dan tien keer een Rd4-Milieupark bezoeken, betalen vanaf de elfde keer een bedrag van 10 euro. Vanaf het 21ste bezoek betaalt u telkens een bedrag van 30 euro. Deze bepalingen gelden niet voor het aanleveren van grond, puin en autobanden. Daarvoor geldt altijd een tarief, dus al vanaf uw eerste bezoek.

Voor meer informatie: Rd4, telefoon 543 71 00, of kijk op internet, www.rd4.nl

---

Burgeronderzoek Parkstad Limburg:
Een 7,3 voor wonen in Brunssum
Wonen in Brunssum is een 7,3 waard. Dat vinden een kleine duizend Brunssumers die eerder dit jaar een grote Parkstad Limburg-enquête invulden. Dit burgeronderzoek, onder ruim 17.500 inwoners van Parkstad Limburg, inventariseert hoe in de acht gemeenten in die regio de leefbaarheid wordt beleefd en ervaren. Vergeleken met de overige Parkstad Limburg-gemeenten scoort Brunssum op veel onderwerpen een gemiddeld cijfer.

Het burgeronderzoek is een initiatief van Parkstad Limburg. In het onderzoek wordt de (on)tevredenheid gemeten over een groot aantal onderwerpen: openbare orde en veiligheid, gemeentelijk onderhoud, buurtvoorzieningen, verkeer, winkelen en vrijetijdsbesteding. Ook werd in het onderzoek gevraagd naar een beoordeling van het eigen gemeentelijk apparaat.

Saamhorigheid

Brunssum, zo blijkt uit het onderzoek, is een gemeente waar de meeste inwoners met tevredenheid wonen. De algemene leefbaarheid wordt met 7,3 beloond (ter vergelijking: het Parkstad Limburg-gemiddelde is 7,2). Wel lopen de scores in Brunssum uiteen, van 7,1 in Brunssum-West tot 7,6 in Brunssum-Centrum.
De gemiddelde Brunssumer voelt zich hier redelijk thuis. Brunssum is een plek waar mensen 'prettig met elkaar omgaan'. Maar de stelling dat de eigen buurt 'gezellig' is met veel 'saamhorigheid' wordt door de ondervraagden slechts met een zuinige 5,3 beoordeeld.

Over het eigen huis is men over het algemeen dik tevreden. Eigenaren van koopwoningen geven hun huis maar liefst een kleine 8. Huurders zijn zuiniger en geven een 6,6. Verreweg de meeste mensen zijn goed te spreken over de indeling van hun huis, de grootte, het onderhoud en de woonsfeer.

De buurt

Ook met de (buurt)voorzieningen scoort Brunssum hoger dan gemiddeld in Parkstad Limburg. Enkele voorbeelden. De aanwezigheid van winkels wordt gewaardeerd met een kleine 7 (het meest tevreden zijn Brunssum-Noord en Brunssum-Noord, het minst tevreden is Brunssum-Zuid met een 3,9). De straatverlichting krijgt een dikke voldoende en over de groenvoorzieningen zijn de inwoners van Brunssum ook tevreden. Minder goed scoren openbaar vervoer (een 5,7), speelmogelijkheden (een 4,9) en jongerenvoorzieningen (een 3,2).
Het gemeentelijk apparaat krijgt van de Brunssumers een 6,6 - daarmee neemt Brunssum een middenpositie in in Parkstad Limburg. Als wordt gevraagd naar de mate van tevredenheid over het laatste contact met de gemeente, dan geven de inwoners een 7,2.

Verkeer
De verkeersvoorzieningen in Brunssum krijgen een dikke zes - dat is vergelijkbaar met het cijfer voor de rest van Parkstad Limburg. De bewoners zijn het meest ontevreden over de verkeersdrukte (vooral in Brunssum-Zuid wordt dit als een probleem ervaren) en over de verkeerssnelheid. Parkeergelegenheid krijgt een dikke voldoende en behoorlijk tevreden is de gemiddelde Brunssumer ook over de trottoirs, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen. De fietsvoorzieningen scoren eveneens hoog (een kleine zeven), maar de veiligheid van de routes voor schoolgaande kinderen komt niet hoger dan een magere 5,7.

Wie verkeer zegt, zegt geluidsoverlast. 29 procent klaagt hierover. Toch is verkeer niet de belangrijkste bron van geluidsoverlast. Dat zijn de vliegtuigen, die voor bijna de helft (45 procent) van de Brunssumers ergerlijk veel lawaai produceren. Ook luidruchtige buren en jongeren op straat scoren relatief hoog: eenvijfde van de inwoners stoort zich hier regelmatig aan.

Veiligheid

En dan een heel belangrijk onderwerp: veiligheid. 37 procent van de Brunssumers geeft aan in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere misdrijven - dat aantal komt overeen met het gemiddelde van Parkstad Limburg. De slachtofferpercentages lopen uiteen van 33 procent in Brunssum-Zuid tot 41 procent in Brunssum-West en Brunssum-Oost. In de meeste gevallen gaat het om autodelicten (inbraak en diefstal) en vernielingen. 36 procent van de inwoners voelt zich 'wel eens' onveilig - in Parkstad Limburg ligt dat percentage op 39 procent.

Ambities

De uitkomsten van dit burgeronderzoek zullen door de gemeenten in Parkstad Limburg worden gebruikt om een beter beleid te gaan voeren, bijvoorbeeld als het gaat om ontwikkeling van wijken. Parkstad Limburg heeft namelijk voor de komende jaren een aantal maatschappelijke ambities geformuleerd die erop gericht zijn om de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren. Het burgeronderzoek zal in de toekomst vaker worden gehouden, om te kijken of het beleid ook daadwerkelijk vruchten afwerpt.

---

Info ReisNet Parkstad Limburg

Hier vindt u uitgebreide informatie over Reisnet Parkstad Limburg. De berichten zijn in eerste instantie bedoeld voor burgers is vanuit de WVG een vergoeding krijgen voor vervoer met Reisnet. Maar ook andere burgers kunnen van deze vorm van vervoer gebruik maken. Voor hen is deze informatie ook van belang.

Klachten
Voor het indienen van klachten kunt u terecht bij het Projectbureau van ReisNet Parkstad Limburg. Om de klachten correct af te handelen is een klachtenprocedure opgesteld. Bij het indienen van een klacht moet u de volgende spelregels in acht nemen.

* Een klacht moet uiterlijk binnen drie weken na de bestelde of verreden rit door de klager zijn ingediend, anders wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.

* Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het Projectbureau van ReisNet Parkstad Limburg, antwoordnummer 10004, 6460 XP Kerkrade (een postzegel is niet nodig).
* Binnen drie dagen na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

* De Vervoerder (PZN BV) moet binnen vijftien werkdagen zorgdragen voor een zorgvuldige en schriftelijke afhandeling van de klacht. Lukt dat niet dan moet de vervoerder de klager schriftelijk informeren omtrent de juiste afhandelingstermijn.
* Bent u het niet eens met het antwoord van de vervoerder op de ingediende klacht, dan kunt u binnen drie weken, na dagtekening van de brief van de vervoerder, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de klachtencommissie ReisNet Parkstad Limburg, postbus 303710004, 6460 HA Kerkrade.

* De, uit onafhankelijke personen bestaande, klachtencommissie doet uiterlijk binnen drie maanden na het indienen van het bezwaarschrift een uitspraak.

* De uitspraak wordt schriftelijk aan u meegedeeld.
Om de klachten goed te kunnen behandelen is het van het grootste belang dat u een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht geeft. Vermeld alle ritgegevens zoals bijvoorbeeld hoe laat u de rit heeft besteld, hoe laat u opgehaald moest worden, hoe laat u daadwerkelijk bent opgehaald, waar u naar toe moest etc. etc. Hoe nauwkeuriger de informatie is hoe beter uw klacht kan worden uitgezocht. Schroom niet om een klacht in te dienen. Elke klacht wordt zeer serieus behandeld. ReisNet Parkstad Limburg wil er graag alles aan doen om u optimale kwaliteit te bieden.

De euro, ook voor ReisNet Parkstad Limburg
Met ingang van 1 januari 2002 wordt de euro als betaalmiddel ingevoerd. Vanaf dat moment moet u alles in euro's gaan betalen, ook de ritten van ReisNet Parkstad Limburg. Dit zijn de tarieven die in 2002 gelden:

1 zone: ¤ 1,25
2 zones: ¤ 1,90
3 zones: ¤ 2,55
4 zones: ¤ 3,15
5 zones: ¤ 3,80
6 zones: ¤ 4,40
7 zones: ¤ 5,05

Reserveren van ritten voor meerdere personen
Voor het reserveren van ritten kunt u bellen naar telefoonnummer 045 - 566 2600 (lokaal tarief). Wilt u een rit reserveren voor meerdere personen dan is het van belang om te weten of uw medepassagiers ook beschikken over een vervoerspas. Als dat zo is dan moeten bij de ritbestelling ook de pasnummers van uw medereizigers worden doorgegeven. Dit is namelijk belangrijk bij de bepaling van uw WVG-vergoedingen. Want als een pashouder een rit bestelt voor meerdere personen en er wordt niet aangegeven dat de meereizende personen ook over een vervoerspas beschikken dan is het gevolg dat van de meereizende pashouders geen eigen bijdrage wordt geregistreerd.

Verhuizingen
Om u correct te blijven vervoeren is het voor ReisNet Parkstad Limburg van belang om te weten of u eventueel gaat verhuizen. In sommige gevallen moet zelfs een nieuwe vervoerspas worden aangevraagd. Wat u moet doen als u gaat verhuizen staat hierna. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verhuizingen binnen de gemeente en verhuizingen van de ene naar de andere gemeente.

Verhuizen binnen één gemeente
Indien u verhuist, maar in dezelfde gemeente blijft wonen, dan wordt geen nieuwe vervoerspas gemaakt. U moet wel de adreswijziging schriftelijk doorgeven aan het Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg. Vermeld in deze adreswijziging ook de datum van uw verhuizing. Van belang is verder dat u de op handen zijnde verhuizing op tijd doorgeeft, zodat u meteen na uw verhuizing op uw nieuwe adres wordt opgehaald.

Verhuizen van de ene gemeente naar de andere
Bij verhuizing van de ene gemeente naar de andere moet altijd een nieuwe vervoerspas worden gemaakt. Hoe krijgt u deze pas?Eerst moet u de adreswijziging schriftelijk melden bij het Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg. Vermeld in deze adreswijziging ook de datum van uw verhuizing. Doe dit tijdig. Vervolgens neemt u contact op met de afdeling WVG in uw nieuwe, toekomstige gemeente. Bij die gemeente moet u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een WVG-voorziening.

Wist u dat:

* u tijdens een rit van ReisNet Parkstad Limburg niet in uw scootmobiel mag blijven zitten.

* dit wettelijk verboden is.

* de chauffeur u niet mee mag nemen als u uw scootmobiel niet wenst te verlaten.

* u verplicht bent in het busje altijd de veiligheidsgordel te dragen.

* de chauffeur u zal helpen de veiligheidsgordel om te doen als u dat wilt.

* de chauffeur u niet mee mag nemen als u de veiligheidsgordel niet draagt.

* u geen vervoersbewijs of bonnetje nodig hebt als u over een vervoerspas beschikt.

* de chauffeur wel verplicht is u het vervoersbewijs te geven als u daar om vraagt.

* de chauffeur u altijd een vervoersbewijs moet geven als u geen vervoerspas heeft.

* in de maand mei ruim 47.000 ritten door ReisNet Parkstad Limburg zijn uitgevoerd.

* het aantal ritten gemiddeld per maand met 4.000 toeneemt.
* de NS-begeleiderskaarten slechts één jaar geldig zijn.
* de geldigheidsdatum op de begeleiderskaart vermeld staat.
* u voor het verlengen van de NS-begeleiderskaart contact moet opnemen met de NS, via telefoonnummer 030-235 4661.
* indien u meer informatie hierover wil, u contact kunt opnemen met het Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg.
---

Heeft m'n buurman bouwplannen?

Heeft uw buurman (of buurvrouw) bouwplannen, bijvoorbeeld voor een carport of een erfafscheiding of aanbouw? Zijn er plannen om bomen in uw straat te kappen? Gaan ze woningen bouwen op dat braakliggend terrein tegenover uw huis? Allemaal zaken waarover u natuurlijk graag tijdig geïnformeerd wordt. De gemeente Brunssum publiceert elke week op haar pagina's in Brunssum Aktueel een overzicht van aanvragen voor en verleningen van bouw-, sloop- en kapvergunningen. Maar dat is niet alles. De gemeente publiceert sinds enige tijd de gemeentelijke mededelingen ook op Teletekst en Internet. En dat is handig wanneer u de Brunssum Aktueel even niet bij de hand hebt. Want Teletekst en Internet zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De gemeentelijke mededelingen hebben betrekking op aanvragen voor bouw-, sloop- en kapvergunningen en verleningen van deze vergunningen. Tevens vindt u hier de algemene bekendmakingen van de gemeente.

Op Teletekst staan de samenvattingen van de publicaties. Op Internet vindt u de complete teksten. Hier leest u ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen verleende vergunningen.
Op Teletekst (achter het kanaal van de LOO) vindt u de publicaties vanaf pagina 160. Op Internet staan ze op de website van de gemeente, www.brunssum.nl, onder 'nieuws'. De publicaties staan maximaal één week op Teletekst en Internet en worden elke woensdag vervangen door nieuwe mededelingen.

De gemeentelijke mededelingen? U hoeft ze nooit meer te missen!
---

Spreekuren wijkpost in Brunssum-Noord

Vier instanties houden in de wijkpost Brunssum-Noord spreekuur: politie, maatschappelijk werk, Het Adres, en de gemeente De wijkpost is gevestigd aan de Kennedylaan 82a.

De wijkpost is van maandag tot en met vrijdag dagelijks geopend, van 09.30 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van de vrijdagmiddag. Bewoners van Brunssum-Noord kunnen hier dan terecht met vragen en klachten over alles wat te maken heeft met veiligheid, wonen en huren, uitkering en inkomen. Tevens kunt u hier de wijkplannen inzien. In de nieuwe wijkpost zal continu een beheerder aanwezig zijn.

Op vaste tijden houden de volgende instanties er hun spreekuur:


- Maatschappelijk werk, elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Wijkwerk, elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur, elke dinsdag van 09.30 tot 12.30 uur en elke vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur
- Jongerenwerk, elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur, en vrijdag van 17.00 tot 19.30 uur (even weken)

- Politie, elke dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur, en elke donderdag van 16.00 tot 19.30 uur

- Het Adres/huismeester, elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
- Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Brunssum (WUB), elke maandag van 10.00 tot 12.30 uur.

Wijkpost Brunssum-Noord: loop er eens binnen. Of bel voor een afspraak: 564 27 44. De wijkpost is er voor u. Maak er daarom gebruik van!

---

Evenementenkalender 2002

Hieronder vindt u de evenementenkalender 2002 voor de gemeente Brunssum. Let op! Aan vermeldingen op deze evenementenkalender kunnen geen rechten worden ontleend, m.a.w. vermelding op deze lijst betekent niet dat ook automatisch vergunning is verleend!

Op deze lijst kunnen nog aanvullingen dan wel wijzigingen worden aangebracht.

Januari

12 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 13 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 3 Snuffelmarkt Organisatieburo Zuid in sporthal Rumpen 20 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek

Februari

3 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4
24 Snuffelmarkt VVV Forum in d'r Brikke-Oave

Maart

3 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 3 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 9 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 10 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4
10 Snuffelmarkt Organisatieburo Zuid in sporthal Rumpen 10 Ballonnenwedstrijd Halve Haan hoek Berkenstraat/Maastrichterstraat 24 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4

April

1 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 1 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 6 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 7 Parelloop
15 Snuffelmarkt Scouting St. Vincentius op het scoutingterrein 21 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 28 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4
28 Openingsfeest met snuffelmarkt Stichting Speeltuin Schutterspark in speeltuin
30 Oranjebraderie Winkeliersvereniging Rumpen in Rumpenerstraat 30 Oranjeviering Oranjecomité Langeberg

Mei

5 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 11 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 11/
12 Amerikaanse rodeo, AFNORTH sportcomplex Kranenpool 17 50-jarig bestaansfeest Nederland Amerika instituut Limburg bij International In
24/
28 Voorjaarskermis op parkeerterrein Koutenveld 26 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 27 Fancy-fair oudercomité Titus Brandsmaschool op speelterrein van de school

Juni

8 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia ? Circus Althof op parkeerterrein Koutenveld
23 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek

Juli

6 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 7 Tuinfeest Stichting gemeenschapshuis Treebeek in de tuin van het Chalet
14 Wielerronde Wielercomité Brunssum in het centrum

Augustus

4 Kampeerweekend Stichting Speeltuin Schutterspark in speeltuin 3 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 15/
18 Zomerfeesten SV Langeberg op eigen sportcomplex 25 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 31 Parelmarkt in het centrum van Brunssum

September

1 Snuffelmarkt Parochie Heilige Geest in gemeenschapshuis Klaver-4 3/4 Circus Holiday op parkeerterrein Koutenveld 7 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 8 Snuffelmarkt speeltuin Het Klingeltje in de speeltuin 15 Sluitingsfeest Stichting Speeltuin Schutterspark in speeltuin 22 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 22 Snuffelmarkt Buurtvereniging Langeberg e.o. in gemeenschapshuis 't Ven
29 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4
29 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 29 Braderie Werkgroep Braderie Treebeek in Schildstraat, Wijenweg en Koolweg

Oktober

4/8 Najaarskermis op parkeerterrein Koutenveld 5 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 20 Snuffelmarkt Organisatieburo Zuid in sporthal Rumpen 27 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 27 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4
27 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek

November

2 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 24 Snuffelmarkt VVV Forum in d'r Brikke-Oave
24 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 24 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4
24 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 29/
30 Vogeltentoonstelling Kanarievereniging "De Vriendenkring" in café de Burcht

December

1 Vogeltentoonstelling Kanarievereniging "De Vriendenkring" in café de Burcht
1 Snuffelmarkt Organisatieburo Zuid in sporthal Rumpen 7 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia 15 Snuffelmarkt J.C.V. de Wafels in Casino Treebeek 22 Snuffelmarkt Scouting St. Willibrordus in sporthal Brunna 29 Snuffelmarkt Jongerenkoor "New Generation" in gemeenschapshuis Klaver-4

---

Weekmarkt

Iedere zaterdag op het Lindeplein van 9.00 tot 15.00 uur. Iedere woensdag op het Lindeplein van 08.00 tot 12.30 uur Iedere woensdag in Treebeek van 9.00 tot 12.00 uur.

Een bezoek zeker waard!!

---

Inleveren asbest

Burgers die asbest houdende materialen willen inleveren moeten dat bijna altijd schriftelijk melden bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dit moet in de regel gebeuren acht dagen voordat u begint met het verwijderen van het asbest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Mertens, telefoon 527 8661.
---

Spreekuren wethouders

Wethouder Akkermans
heeft iedere donderdag inloopspreekuur van 17.00 tot 18.00 uur

Wethouder Palmen
heeft iedere donderdag inloopspreekuur van 17.00 tot 18.00 uur.

Wethouder Overdijk
heeft iedere woensdag telefonisch spreekuur van 10.00 - 11.00 uur. Hij is dan rechtstreeks bereikbaar via (045) 527 86 47.

Wethouder Steiner
heeft iedere vrijdag telefonisch spreekuur van 09.00 - 11.00 uur. Hij is dan rechtstreeks bereikbaar via (045) 527 85 61.

Raadpleeg de Brunssum Aktueel voor eventuele wijzigingen.
---

Bereikbaarheid afdeling RO/BWT

De afdeling Ruimtelijke Ordening/Bouw- en WoningToezicht is met een eigen, aparte balie dagelijks open tussen 08.30 en 12.30 uur en op de woensdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur. U kunt dan bij deze afdeling terecht met vragen, of met praktische zaken als het maken van een afspraak en het afleveren van tekeningen. Let op: de afdeling is op deze tijden ook alleen maar telefonisch bereikbaar.

Het bezoeken van de afdeling kan alleen op afspraak.
---

Spreekuur politie en maatschappelijk werk in Egge

In het Buurtservicecentrum Egge houdt de politie elke maandag- en woensdagochtend spreekuur, van 10.00 tot 12.00 uur. Het maatschappelijk werk houdt er wekelijks spreekuur op de dinsdag, van 13.30 tot 16.30 uur. Het Buurtservicecentrum is gevestigd aan de Voorstraat 21.

---

Verkeersspreekuur

Het verkeersspreekuur wordt iedere twee weken gehouden van 15.00 tot 17.00 uur op kamer 617 in de hoogbouw van het Bestuurscentrum.

Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 6 augustus 2002. Het spreekuur bezoeken kan alleen na het maken van een afspraak. Dat kan bij de heer G. Veltrop, telefoon 527 86 23.

---

Papier ophalen in augustus

LET OP! In de eerste week van augustus wordt er, vanwege vakantie, in een aantal wijken niet opgehaald.

Zaterdag 3 augustus: De Struiken, Langeberg
Zaterdag 10 augustus: De Kling, De Streek, Klingbemden, Rozengaard, Op gen Haen, Kerkeveld, Hofpoel
Zaterdag 17 augustus: Rumpen/Rumpenerbeemden, Componistenbuurt, Haansberg, Hemelder, Kleikoelen, Schuttersveld. Zaterdag 31 augustus: Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Treebeek, Emmapark, Op de Vos, Klingelsberg.

Voor meer informatie over het ophalen van papier: Rd4, telefoon 543 71 00.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie