Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Zevenaar

Datum nieuwsfeit: 31-07-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zevenaar
Zoek soortgelijke berichten

Besluitenlijst B&W Zevenaar

Nummer: 02.4060ONDERWERP:
Begroting 2003 Hulpverlening Gelderland Midden.ADVIES: Kennis nemen van de begroting 2003 en instemmen met de voorgestelde bestuurlijke reactie op de gevraagde punten.BESLUIT: Als volgt besloten:

1. Conform advies.

2. Reactie schriftelijk en mondeling door portefeuillehouder ter vergadering in te brengen.


Nummer: 02.4069ONDERWERP:
Planning, richtlijnen en voorlichting BTW-compensatiefonds.ADVIES: Vaststellen van de planning, richtlijnen en voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de invoering van het BTW-compensatiefonds in de gemeente Zevenaar.BESLUIT:
Als volgt besloten:

1. Conform advies.

2. Raadsvoorstel in overleg met secretaris aanpassen.
3. Aandacht positie management en voorgoed evenwicht tussen uitbesteden en opbouwen eisen kennis.

Nummer: 02.4085ONDERWERP:
Besluit van het College van de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat (o.a. Roundup).ADVIES:

1. Kennis nemen van het besluit van het CTB dat Roundup Evolution tot juli 2012 en Round Dry en Roundup Ready to Use tot juli 2007 selectief op verhardingen mogen worden toegepast.
2. Persbericht van het CTB toevoegen aan de notitie "Onkruidbestrijding op verhardingen in Zevenaar".

BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.3659ONDERWERP:
Zelfstandige projectprocedure Ooy/inspraakreactie.ADVIES:
1. Instemmen met de concept-brief aan CMS Derks Star Busmann.
2. Uitwerkingstekening verduidelijken in die zin dat de goot- en nokhoogtes worden aangegeven alsmede de bebouwingsgrenzen duidelijk worden vermeld.

3. Procedure vervolgen.


BESLUIT:
Als volgt besloten:

1. Conform advies.

2. Aandacht besteden aan afwikkeling brief Uffing.
TOELICHTING:
De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 22 mei 2002 besloten het bestemmingsplan Ooy gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 200 woningen. Daarnaast is ter realisering van het project een zogenaamde zelfstandige projectprocedure gestart als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In het kader van de inspraak is gereageerd namens de heer G.H.J.M. Staring en Ten Brinke Bouw BV te Doetinchem. De inspraakreactie geeft geen aanleiding de procedure te herzien dan wel te staken.

Nummer: 02.3565ONDERWERP:
Jaarverslag ASWZ 2001.ADVIES:

1. Vaststellen dat de activiteiten van de ASWZ in 2001, gelet op het jaarverslag 2001, passen binnen de kaders van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals in hoofdlijnen is vastgelegd in de notitie Woonbeleid 2000-2005.

2. De ASWZ hiervan conform de brief in kennis stellen.
BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
Een woningbouwcorporatie moet op grond van de Woningwet het jaarverslag aan de gemeente toezenden. De gemeente beoordeelt aan de hand hiervan of de activiteiten van de corporatie voldoende passen binnen de kaders van het gemeentelijk volkhuisvestingsbeleid en/of gemaakte afspraken. Het rijk is verantwoordelijk voor de financiële controle.

Nummer: 02.4057ONDERWERP:
Concept Welzijnsprogramma 2003.ADVIES:
Concept Welzijnsprogramma 2003 accorderen en voor inspraak verzenden naar de betreffende instellingen.BESLUIT:
Conform adviesTOELICHTING:
Het budget voor het Welzijnsprogramma 2003 is, zoals gebruikelijk, ten opzichte van 2002 verhoogd met 2,00% en er is een bedrag uit de Voorjaarsnota 2001-2004 toegevoegd. Het totale budget 2003 komt hiermee op 483.657,00. In het concept Welzijnsprogramma 2003 staan de doelstellingen per deelbudget vermeld en de voorlopige subsidies 2003 per organisatie. Dit concept zal naar al deze organisaties opgestuurd worden waarna er tot 15 september de tijd is om hier schriftelijk of mondeling op te reageren. Alle reacties zullen vervolgens tezamen met het programma voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Nummer: 02.4049ONDERWERP:
Besluitenlijst vergadering B&W van Zevenaar d.d. 23 juli 2002.ADVIES: Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Conform advies

Nummer: 02.4047ONDERWERP:
Verzamelregister, vermeldende de krachtens afdoeningsmandaat genomen besluiten d.d. 17 t/m 24 juli 2002.ADVIES:
Vaststellen conform voorstel.BESLUIT:
Conform advies


---

© 2001/2002 - Gemeente Zevenaar

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie