Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van der Moolen: nettowinst * 16,9 miljoen in tweede kwartaal 2002

Datum nieuwsfeit: 01-08-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Van der Moolen Holding NV
Zoek soortgelijke berichten

Van der Moolen Holding NV

Amsterdam, 1 augustus 2002

PERSBERICHT

Van der Moolen: nettowinst * 16,9 miljoen in tweede kwartaal 2002

Van der Moolen, specialist en market maker op de belangrijke Amerikaanse en Europese aandelen-, optie- en obligatiebeurzen, realiseerde in het tweede kwartaal 2002 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van * 16,9 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 en 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. De nettowinst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg * 0,42, 29% minder dan in het eerste kwartaal 2001 en een daling van 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. Van de 65 handelsdagen sloot Van der Moolen er 62 af met een positief handelsresultaat (95%).

Kerncijfers
(tabel uit pdf file )
Zie het origineel http://www.vandermoolen.com/d..._2002_results.pdf .


2e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal 1e halfjaar
Euro x 1 miljoen 2002 2001 2002 2002 2001
Opbrengsten 86.3 81.2 6% 77.9 11% 1
64.2 18
1.9 -10%

Operationeel resultaat voor 10
0.9 -29%
afschrijving immateriële vaste activa 37.2 41.0 -9% 34.0 9% 71.2
Nettowinst uit gewone 54.0
-36%
bedrijfsuitoefening 16.9 23.2 -27% 17.7 -5% 34.6
Aansprakelijk vermogen 559.4 309.9 81% 643.1 -13% 5
59.4 30
9.9 81%

Gegevens per aandeel (Euro x 1)
Nettowinst uit gewone 1.
38 -37%
bedrijfsuitoefening 0.42 0.59 -29% 0.44 -5% 0.87


Drs. F.M.J. (Fred) Böttcher, directievoorzitter van Van der Moolen: "In uitzonderlijk tur- bulente marktomstandigheden hebben wij in het tweede kwartaal ons resultaat nagenoeg kunnen handhaven op het niveau van de eerste drie maanden. De ontwikkeling van ons NYSE-bedrijf laat opnieuw zien dat vooral aandelenvolume en volatiliteit bepalend zijn voor onze handelsmogelijkheden. Gegeven de huidige onzekerheden over de marktontwikkeling in het tweede halfjaar vinden wij het te vroeg om nadere uitspraken te doen over de verwachting voor het gehele jaar".

Resultaat tweede kwartaal 2002

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 kenmerkte het tweede kwartaal van 2002 zich door lagere marktvolumes en een lagere volatiliteit. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 was er sprake van een geringe volumestijging op de NYSE en een wisselend beeld op de Europese aandelenmarkten. De beweeglijkheid ontwikkelde zich verder neerwaarts in de maanden april en mei, maar steeg aanzienlijk in juni bij hoge volumes en aanzienlijke prijsdalingen. De Amerikaanse optiemarkten kenmerkten zich ook in het tweede kwartaal 2002 door een sterk competitieve handelsomgeving, bij dalende contractvolumes. De opbrengsten bedroegen * 86,3 miljoen in het tweede kwartaal 2002, een stijging van 6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001. Deze stijging was het gevolg van een negatieve autonome opbrengstenontwikkeling (-9%), het effect van acquisities (+19%) en valuta-effecten (-4%), door depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 stegen de opbrengsten met 11%, waarvan 7% door autonome opbrengstenontwikkeling, 8% door acquisities en ­4% door euro/dollar effecten. In het tweede kwartaal 2002 werd 79% van de totale opbrengsten gerealiseerd in de Verenigde Staten, vergeleken met 71% in het tweede kwartaal 2001 en 82% in het eerste kwartaal 2002. De opbrengsten van Van der Moolen Specialists USA stegen met 22% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001, onder andere door het effect van de acquisities van Stern Kennedy en Scavone in 2001 en de acquisitie van Lyden in 2002. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 stegen de opbrengsten met 11%, door autonome groei en door consolidatie van Lyden voor het volledige kwartaal (in het eerste kwartaal 2002 werd Lyden alleen geconsolideerd voor de maand maart). Van der Moolen Specialists USA sloot alle handelsdagen af met een positief handelsresultaat.
De opbrengsten uit optieactiviteiten in de Verenigde Staten vertoonden een daling ten opzichte van zowel het tweede kwartaal 2001 als het eerste kwartaal 2002, door vooralsnog ongunstige marktomstandigheden. De reorganisatie van Van der Moolen Options USA (Philadelphia en Chicago) verloopt volgens plan.
De opbrengsten uit market making in Europa (aandelen, obligaties en opties) daalden met 26% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001, vooral door een lager niveau van activiteit in de aandelenmarkten. De stijging van deze opbrengsten ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 wordt verklaard door een positief handelsresultaat van het Amsterdamse optiebedrijf. Sinds het eerste kwartaal 2002 vond een aanzienlijke verdere reductie van deze activiteiten plaats. De transactiekosten stegen met 80% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001, vooral door de uitbreiding van activiteiten (acquisities, Van der Moolen Bonds) en structureel hogere transactiekosten van aandelenarbitrage. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 bedroeg de stijging 36%.

2/10De totale bedrijfslasten stegen met 10% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 als gevolg van integratie van geacquireerde ondernemingen, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere bonus- reserveringen in het tweede kwartaal 2002. De stijging ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 bedroeg 5%.
Het operationele resultaat (vóór afschrijving immateriële vaste activa) bedroeg * 37,2 miljoen, een teruggang van 9% ten opzichte van de * 41,0 miljoen gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2001. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 was sprake van een stijging van 9%. De brutomarge (operationeel resultaat vóór afschrijving immateriële vaste activa gedeeld door de totale opbrengsten) bedroeg 43%.
De afschrijving op immateriële vaste activa bedroeg * 2,4 miljoen en houdt verband met gerealiseerde acquisities sinds 1 januari 2001. In het tweede kwartaal van 2001 vonden geen afschrijvingen op immateriële activa plaats.
De effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van het aandeel derden) was 30%, vergeleken met 28% in het tweede kwartaal 2001 en 23% in het eerste kwartaal 2002. De stijging van de belastingdruk ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 wordt mede verklaard door een relatief zwaarder gewicht van in de VS belaste resultaten en door het negatieve effect van de depreciatie van de US dollar ten opzichte van de euro op het resultaat voor belastingen van de Nederlandse concern financieringsmaatschappij. Het aandeel derden daalde met 6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 en steeg met 26% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. De stijging ten opzichte van het eerste kwartaal wordt verklaard door een hoger resultaat voor belastingen van Van der Moolen Specialists USA. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van aandeel derden) bedroeg * 16,9 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 en een daling van 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002.
De nettowinst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening, berekend over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen en na aftrek van dividend voor preferente financieringsaandelen, bedroeg * 0,42, tegenover * 0,59 in het tweede kwartaal 2001 (-29%) en
* 0,44 in het eerste kwartaal 2002 (-5%) .
Ter vergroting van de transparantie van onze financiële verslaglegging en om vergelijking met andere bedrijven te vergemakkelijken hebben bij de opstelling van de jaarcijfers 2001 een aantal reclassificaties plaatsgevonden van posten in de winst- en verliesrekening. Bij de presentatie van de vergelijkende cijfers over de kwartalen van het voorgaande jaar zijn deze reclassificaties met terugwerkende kracht ook op kwartaalbasis doorgevoerd.

WPA van voorgaande kwartalen aangepast in verband met uitgifte stockdividend in april 2002

3/10Balans

Het balanstotaal steeg van * 2,1 miljard op 31 december 2001 naar * 2,3 miljard op 30 juni 2002. De stijging is vooral het gevolg van consolidatie van de acquisitie van Lyden Dolan Nick en de uitbreiding van de activiteiten van Van der Moolen Bonds in Londen. Het eigen vermogen daalde van * 265,7 miljoen op 31 december 2001 naar * 244,5 miljoen op 30 juni 2002. De depreciatie van de US dollar ten opzichte van de euro had een negatief effect op de ontwikkeling van het eigen vermogen, gecompenseerd door een positieve nettowinst over het eerste halfjaar. Voorts leidde de uitbetaling van het contante dividend in april 2002 tot een verlaging van het eigen vermogen. In april 2002 zijn circa 785.000 aandelen uitgegeven uit hoofde van stockdividend.
Publicatie cijfers derde kwartaal
Zoals eerder aangekondigd zal Van der Moolen op 7 november 2002 voorbeurs de cijfers publiceren over het derde kwartaal 2002. Op 16 oktober 2002 voorbeurs zal een vooraankondiging worden gedaan van de verwachte nettowinst over het derde kwartaal 2002. Nadere informatie: T.L. Schram: +31 (0)20 535 67 89 Meer informatie over Van der Moolen: www.vandermoolen.com. N.B.:
Vandaag organiseert Van der Moolen een conference call met analisten om 16.00 uur plaatselijke tijd in Amsterdam. Deze zal worden uitgezonden via www.vandermoolen.com. Voor meer informatie: Taylor Rafferty, Karen Wagner, telefoon: +1 (212) 889 4350.

4/10Van der Moolen Holding N.V. Geconsolideerde resultatenrekening (Dutch GAAP, geen accountantscontrole toegepast) (bedragen x * miljoen, 2e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal Halfjaar Halfjaar % % % behalve gegevens per aandeel) 2002 2001 2002 2002 2001

Specialist activiteiten 67. 2 5 8.8 62.0 129 .2 135.
1 Market maker activiteiten 16. 3 1 9.7 12.0 28. 3 40.8

Overige activiteiten 2. 8 2.7 3.9
---
.7 6.
---
Totaal opbrengsten 86. 3 8
1.2 6% 77.9 11% 164 .2 181. 9 -10% Transactiekosten 12. 4 6.9 80% 9.1 36% 21. 5 14.6 47% Netto-opbrengsten 73. 9 7 4.3 -1% 68.8 7% 142 .7 167. 3 -15%

Vaste personeelskosten 14. 0 1
1.9 13.9 27. 9 21.9

Variabele personeelskosten 9 .5 1 0.6 8.4 17. 9 25.3

Huur beurszetels 4 .6 2.8 4.6
---
.2 5.
---
Informatie- en communicatiekosten 2 .0 1.9
1.6
---
.6 3.
1 Algemene kosten 6 .0 5.6 5.6 11. 6 9.
---
Afschrijvingen materiële vaste activa 0 .6 0.5 0.7
1 .3 1.
---
Som der bedrijfslasten 36. 7 3 3.3 10% 34.8 5% 71. 5 66.4 8%

Operationeel resultaat voor afschrijvingen
immateriële vaste activa 37.
2 41 .0 -9% 34.0 9% 71.
2 100. 9 -29%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 2 .4 -
1.7
---
.1 -

Operationeel resultaat na afschrijvingen 34. 8 4
1.0 -15% 32.3 8% 67.
1 100. 9 -33% immateriële vaste activa
Rentebaten/-(lasten) (3. 8) (1.7) (3.8) (7 .6) (2. 8) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 31. 0 39 .3 -21% 28.5 9% 59. 5 98.1
-39% vóór belastingen
Belastingen 7
.3 8.9 5.4 12. 7 26.6

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 23. 7 30 .4 -22% 23.1
3% 46. 8 71.5
-35% na belastingen
Netto buitengewone baten -
-
-
-
-
Netto buitengewone lasten -
-
-
-
-
Groepswinst na belastingen 23. 7 3 0.4 -22% 23.1 3% 46. 8 71.5
-35%
Aandeel derden 6 .8 7.2 5.4 12.
2 17.5Netto winst 16. 9 2
3.2 -27% 17.7
-5% 34. 6 54.0
-36%
Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 16. 9 2
3.2 -27% 17.7
-5% 34. 6 54.0
-36%
Dividend preferente financieringsaandelen 0. 7 0.7 0.7
1 .4 1.
4 Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening
beschikbaar voor gewone aandelen 16.
2 22 .5 -28% 17.0
-5% 33.
2 52.6
-37%
Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 1) 38,3 99,328 38 ,132,531 1% 3 8,332,903 0% 38,3 67,202 38,13
2,531 1% Verwaterd gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen 1) 38,5 32,956 38 ,389,055 0% 3 8,684,943 0% 38,5 66,453 38,38 9,055 0%

Netto winst per gewoon aandeel uit
gewone bedrijfsuitoefening 1) * 0.42 * 0.59 -29% * 0.44 -5% * 0.87 * 1.38 -37%

Verwaterde netto winst per gewoon aandeel
uit gewone bedrijfsuitoefening 1) * 0.42 * 0.59 -29% * 0.44 -5% * 0.86 * 1.37 -37%

Van der Moolen Holding N.V. 2e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal Halfjaar Halfjaar % % % Omzetverdeling naar activiteiten (x * miljoen) 2002 2001 2002 2002 2001 VDM Specialists USA 71. 9 58 .8 64.9 136 .8 129.
1 Handelsresultaat 60.
4 4 7.3 28% 54.3 11% 114 .7 104. 7 10% Commissies 9 .0 7.0 29% 8.1 11% 17.
1 14.7
16% Overige 2 .5 4.5
-44% 2.5 0% 5. 0 9.
7 -48% Opties USA (3.
5) (0.8)
338% (1.1)
218% (4 .6) 4.
9 Market making Europa 16.
1 21 .7 -26% 11.6
39% 27.
7 44.8
-38% Overige activiteiten 1.
8 1.5
20% 2.5
-28% 4.
3 3.
1 39%

Totaal opbrengsten 86.
3 81 .2 6% 77.9
11% 164 .2 181.
9 -10%
1) (Verwaterd) gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen en WPA van voorgaande rapportage perioden aangepast in verband met uitgifte stock dividend in april 2002


5/10Van der Moolen Specialists USA (VDMS) 2e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal Halfjaar Halfjaar % % % Kerncijfers (Dutch GAAP) 2002 2001 2002 2002 2001 VDM Specialists USA, opbrengsten ($ mln) 66.
4 51 .7 56.9
123 .3 117.
1 Handelsopbrengsten 55.
8 4
1.6 47.7
103 .5 95.0

Commissies 8 .3 6.1
7.1
15.
4 13.3

Overig 2.
3 4.0
2.1
4 .4 8.
8

Totale aandelenomzet NYSE ($ mld) 2,68
2 2, 687 2 ,591 5,27
3 5,62
---
Aandelenomzet VDMS fondsen NYSE ($ mld) 27 7 190 233 51 0 421

Marktaandeel VDMS in aandelenomzet NYSE 10.3% 7.1% 9.0% 9.7% 7.5% VDMS aandelenomzet in eigen fondsen op de NYSE
($ mld) 95 61 81 17
6 134
Participation rate 34.5% 32.1% 34.9% 34.6% 31.7% VDMS handelsresultaat ($ mln) 55. 8 41 .6 47.7 103 .5 95.0

Realization rate (basispunten) 5.9 6.8
5.9 5.9
7.
1

Bron: NYSE, Van der Moolen


6/10Van der Moolen Holding N.V. Geconsolideerde balans (Dutch GAAP, geen accountantscontrole toegepast)

(bedragen in euro's x 1 miljoen) 30 juni 2002 31 december 2001

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 207.7 159.4 Materiële vaste activa 10.1 11.1 Financiële vaste activa 70.2 67.1


288.0 237.6

Vlottende activa
Hausse-positie effecten 750.5 775.7 Clearinginstituten en professionele partijen 865.6 723.1 Overige vorderingen en overlopende activa 24.7 31.0 Liquide middelen 358.4 304.2


1,999.2 1,834.0

Totaal activa 2,287.2 2,071.6

Passiva

Eigen vermogen 244.5 265.7 Aandeel derden 78.6 64.1

Groepsvermogen 323.1 329.8 Achtergestelde leningen 236.3 207.7

Aansprakelijk vermogen 559.4 537.5

Voorzieningen 12.1 14.7

Langlopende schulden 7.3 7.3

Kortlopende schulden
Baisse-positie effecten 1,015.4 1,178.4 Clearinginstituten en professionele partijen 512.8 151.6 Kortlopende leningen 67.5 65.5 Bankiers 66.3 46.7 Overige schulden en overlopende passiva 46.4 69.9


1,708.4 1,512.1

Totaal passiva 2,287.2 2,071.6


7/10Van der Moolen Holding N.V. Geconsolideerd kasstroomoverzicht / verloopstaat eigen vermogen (Dutch GAAP, geen accountantscontrole toegepast)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(Bedragen in euro's x 1 miljoen) Halfjaar Halfjaar
2002 2001

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto winst 3
4.6 54 .0 Aandeel derden 1
2.2 17 .5 Afschrijvingen vaste activa 5 .4 1 .0 Mutatie voorzieningen -
-
Mutatie werkkapitaal 6
3.7 (17 .1)
115.9 55 .4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa ( 1.7) ( 3.6) Desinvesteringen materiële vaste activa 0.
8 -

Investeringen groepsmaatschappijen, verminderd met verkregen liquide middelen (
61.5) -

Desinvesteringen en aflossingen financiële vaste activa 0.
6 -


---

61.8) ( 3.6)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Achtergestelde en langlopende leningen, per saldo 4
6.2 ( 0.3) Aangetrokken kortlopende financiering, per saldo 2 .0 32 .7 Uitgegeven aandelen 1 .2 6 .8 Dividenduitkering (
21.2) (57 .4) Mutatie aandeel derden, per saldo ( 7.9) (20 .7) Overige ( 0.2) ( 1.0)
20.1 (39 .9) Koers-en omrekeningverschillen op liquide middelen (39 .6) 23 .7

Mutatie liquide middelen onder aftrek bankiers, per 34 .6 35 .6 saldo

Liquide middelen 1 januari, onder aftrek bankiers 25
7.5 2
12.7

Liquide middelen 30 juni, onder aftrek bankiers 292.1 24
8.3

Verloopstaat eigen vermogen

(Bedragen in euro's x 1 miljoen) Halfjaar Halfjaar
2002 2001

Eigen vermogen per 1 januari 265.7 18
8.5

Uitgifte van aandelen 1 .2 6 .8 Betaald dividend (
19.8) (56 .0) Koersverschillen (
35.6) 14 .6 Netto winst over de periode 1 januari - 30 juni 3
4.6 54 .0 Preferent dividend over de periode 1 januari - 30 juni ( 1.4) ( 1.4) Overige ( 0.2) ( 1.0)
---

21.2) 17 .0

Eigen vermogen per 30 juni 244.5 20
5.5


8/10Van der Moolen Holding N.V. Netto resultaat en eigen vermogen (US GAAP, geen accountantscontrole toegepast)


2e kwartaal 2e kwartaal % 1e kwartaal % Halfjaar Halfjaar % (Bedragen in euro's x 1 mln) 2002 2001 2002 2002 2001

Netto winst in overeenstemming met Dutch GAAP 16.9 23.2 -27% 17.7 -5% 34.6 54.0 -36%

Aanpassingen op de gerapporteerde netto winst
Afschrijvingen immateriële vaste activa (0.6) (4.3) (0.6) (1.2) (8.4) Pensioenen - 0.8 0.4 0.4 1.4 Aandelen opties (1.4) (1.4) (1.4) (2.8) (2.8) Overige ( 0.5) - - (0.5) - Belastingen (2.2) (1.4) (2.6) (4.8) (2.6)

Netto winst in overeenstemming met US GAAP 12.2 16.9 -28% 13.5 -10% 25.7 41.6 -38%

Dividend op preferente financieringsaandelen (0.7) (0.7) (0.7) (1.4) (1.4)

Netto winst in overeenstemming met US GAAP 11.5 16.2 -29% 12.8 -10% 24.3 40.2 -40% beschikbaar voor gewone aandelen

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 38 ,399,328 38,
132,531 38,
332,903 38 ,367,202 38,
132,531 Verwaterd gem. aantal uitstaande gewone aandelen 38 ,532,956 38,
389,055 38,
684,943 38 ,566,453 38,
389,055(Bedragen in euro's)

Netto resultaat per gewoon aandeel uit gewone
bedrijfsuitoefening onder Dutch GAAP 0.42 0.59 -29% 0.44 -5% 0.87 1.38 -37% Netto winst per gewoon aandeel (inclusief buitengewoon resultaat) onder Dutch GAAP 0.42 0.59 0.44 0.87 1.38

Netto winst per gewoon aandeel onder US GAAP 0.30 0.42 -30% 0.33 -10% 0.63 1.05 -40%

Verwaterd netto resultaat per gewoon aandeel uit
gewone bedrijfsuitoefening onder Dutch GAAP 0.42 0.59 -29% 0.44 -5% 0.86 1.37 -37% Verwaterde netto winst per gewoon aandeel (inclusief buitengewoon resultaat) onder Dutch GAAP 0.42 0.59 0.44 0.86 1.37 Verwaterde winst per gewoon aandeel onder US 0.30 0.42 -29% 0.33 -10% 0.63 1.05 -40% GAAP


30 juni 31 dec. (Bedragen in euro's x 1 mln) 2002 2001

Eigen vermogen in overeenstemming met Dutch 244.5 265.7 GAAP

Aanpassingen op het gerapporteerde eigen vermogen
goodwill en overige immateriële vaste activa 305.9 343.1 pensioenen 9.1 8.7 belastingen (19.3) (16.5) overige 3.5 4.0

Eigen vermogen in overeenstemming met US GAAP 543.7 605.0


9/10Van der Moolen is actief op de belangrijke aandelen- en derivatenbeurzen van Europa en de Verenigde Staten. Als all systems trader handelt de groep in open outcry markten en elektronische handelssystemen in verschillende tijdzones. Op de New York Stock Exchange (NYSE) heeft Van der Moolen momenteel een marktaandeel van ruim 10%, waarmee het bedrijf als specialist verantwoordelijk is voor een omzet vergelijkbaar met ruim anderhalf maal het totale handelsvolume van Euronext Amsterdam. Handelaren van Van der Moolen verrichten wereldwijd gemiddeld 75.000 effectentransacties per dag. Volatiliteit en handelsvolume zijn de belangrijke factoren die de resultatenontwikkeling van de groep bepalen. De aandelen van Van der Moolen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam (VDMN.AS). American Depositary Receipts (ADR's) gerelateerd aan aandelen Van der Moolen zijn genoteerd op de New York Stock Exchange (VDM).
De koers van het aandeel kan worden gevolgd op www.vandermoolen.com. Disclaimer:
Sommige uitspraken in dit persbericht betreffen uitspraken ten aanzien van de toekomst ("forward- looking statements"). Deze uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "verwachten" en soortgelijke woorden voorkomen, zijn gebaseerd op inzichten en verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waardoor de feitelijke resultaten hiervan aanzienlijk kunnen afwijken. De lezers worden daarom gewaarschuwd om niet te veel belang te hechten aan deze uitspraken ten aanzien van de toekomst en worden verwezen naar de documenten die door de onderneming zijn gedeponeerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, met name het meest recente document op basis van Form 20-F, waarin belangrijke risicofactoren worden geïdentificeerd waardoor de feitelijke resultaten kunnen afwijken. Van der Moolen Holding N.V. wijst elke verplichting af om zijn mening over deze risico's en onzekerheden te actualiseren of geactualiseerde uitspraken ten aanzien van de toekomst zoals gedaan in dit persbericht publiek bekend te maken, behalve wanneer de onderneming daartoe verplicht is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.


10/10reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie