Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst uit vergadering B&W Gemert-Bakel

Datum nieuwsfeit: 29-11-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Gemert-Bakel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gemert-Bakel


Nieuws uit de vergadering van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel

van dinsdag 26 november 2002

Windturbines in Gemert-Bakel alleen mogelijk bij Esdonk, in noorden van Gemert

Bij de gemeente Gemert-Bakel is een aantal verzoeken binnen gekomen voor de plaatsing van een windturbine bij individuele inwoners. Deze verzoeken zouden eventueel ieder apart kunnen worden afgehandeld. Maar de gemeente heeft er voor gekozen om eerst haar beleid neer te zetten op het terrein van windenergie. Dit als opstapje naar een duurzaam energiebeleid. Het college wil haar beleid voorleggen aan raadscommissie en gemeenteraad. Dit is verwoord in de notitie "Mogelijkheden voor windturbines in Gemert-Bakel". Uitgangspunt is dat alleen de locatie Esdonk als mogelijke vestigingsplek ziet voor windturbines, gelet op de bekende belemmeringen elders in de gemeente. Andere uitgangspunten zijn:

· Gemeente Gemert-Bakel wil stimuleren dat 10% van het huishoudelijk elektriciteits-gebruik wordt opgewekt met duurzame energie. Daarvoor zijn 6-8 windturbines nodig.
· Binnen de gemeente zullen geen solitaire windturbines geplaatst worden. De gemeente gaat uit van de realisatie van de plaatsing van windturbines in een cluster of op een lijn.
· Bij de plaatsing van deze windturbines dient rekening gehouden met natuur en milieuwaarden, aardwetenschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en met gebruiksfuncties, zoals verwoord in de notitie.
· Voor de bouw van windturbines is een milieuvergunning en een bouwvergunning noodzakelijk. Voor een project groter dan 20Mw zal een MER door de indieners moeten worden opgesteld.
In 2003 een vrijwilligersevenement in Gemert-Bakel

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Gemert-Bakel stuurt een vooraankondiging van het voornemen om het vrijwilligersevenement 2003 te organiseren in het weekend van 21 en 22 november van dat jaar. Het tweejaarlijkse evenement vloeit voort uit het projectplan `Sterk vrijwilligerswerk` dat is vastgesteld in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk In de collegeagenda wordt voor 21 en 22 november 2003 ruimte gereserveerd voor aanwezigheid van een of meerdere collegeleden. De data worden doorgeven aan de raadscommissie Welzijn.

Gemeente peilt belangstelling voor 100 tweede hands computers

Einde 2002 worden circa 100 computers in het gemeentehuis vervangen. Het college besluit middels een oproep in de gemeenterubriek en een rondschrijven aan scholen de belangstelling voor de te vervangen computers te peilen onder verenigingen en scholen. Wanneer niet alle computers bij verenigingen worden uitgezet 10 computers beschikbaar stellen voor projecten in Polen en Roemenië

College neemt kennis van provinciaal restauratie uitvoeringsprogramma rijksmonumenten

Het college neemt kennis van de prioriteitenlijst 2001- 2006 en 2007 van het provinciaal uitvoeringsprogramma rijksmonumenten. Het college stelt de gemeentelijke prioriteitenlijst voor de periode tot en met 2007 vast. Daarop komen voor: voormalige pastorie Gemert; het pand Kromstraat 1-3 in Gemert; de molens in Bakel en Milheeze; de molen de Volksvriend in Gemert; het klooster in Handel. Het college wil ook aandacht voor het kasteel in Gemert. De provincie stelt een provinciaal restauratie uitvoeringsprogramma samen en bepaalt welke restauratieplannen in aanmerking komen voor subsidie. Ook bepaalt ze in welk jaar deze subsidie beschikbaar komt. De provincie stelt de gemeente in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor het uitvoeringsprogramma 2007.

Wel en niet verkopen stroken grond

Afgelopen tijd is er door een aantal personen het verzoek gedaan tot mogelijke aankoop van een strook gemeentegrond. Het college besluit een aantal stroken te verkopen en een aantal stroken, om onder ander stedenbouwkundige redenen, in eigen beheer te houden.

College neemt renteverlies 'Achter de kerk' voor haar rekening

Het college stelt voor het renteverlies, over de vervallen bouwtermijnen voor de vier nog niet verkochte appartementen in het plan Achter de Kerk in Bakel, voor haar rekening te nemen. Dit totdat de appartementen verkocht worden aan Gemert-Bakelnaren of totdat H.R.A Ontwikkeling . toestemming krijgt de appartementen ook buiten Gemert-Bakel te verkopen. Het maximaal mogelijk renteverlies is berekend op 8400 euro. Met instemming van dit besluit kan H.R.A. Ontwikkeling starten met de bouw van het appartementencomplex. 8 van de 12 appartementen zijn op dit moment verkocht. In het plan Achter de kerk wordt momenteel volop gewerkt aan de bouw van een nieuwe school.

Bestemmingsplannen, bouw- en monumentenvergunningen in Gemert, Bakel en Milheeze

Het college verleent:

- een monumentenvergunning voor het vernieuwen van een boerderij aan de Broekstraat 21 in Gemert;
- onder voorwaarden bouwvergunning voor een tuinhuis aan de Hoekendaalsevelden 10 in Bakel;
- onder voorwaarden bouwvergunning voor het vergroten van een woonhuis aan de Schoolstraat 27 in Bakel;
- onder voorwaarden bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een winkel-woonruimte aan de Helmondsestraat 7 in Bakel;
- onder voorwaarden bouwvergunning voor een woonhuis met garage aan de St. Jansbloem in Doonheide in Gemert;
- in principe vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (art 19, lid 3) voor het plaatsen van een hekwerk aan de Grotelseheide ongenummerd in Bakel;
- inprincipe vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (art. 19, lid 3) voor het bouwen van vier woonhuizen in Doonheide, Gemert;
- in principe vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen aan G.C.S. de Drumknaauwers voor de bouw van een prieel aan Ridderplein 17 in Gemert (kasteeltuin); aansluitend verleent het college een stimuleringsbijdrage ter hoogte van de bouwleges;
- in principe vrijstelling van het bestemmingsplan te willen verlenen (art. 19, lid 1) voor een bedrijfshal op bedrijvenpark Wolfsveld in Gemert;
- een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten voor uitbreiding van restaurant Kastanjehof aan de Heuvel in Gemert;
- in principe vrijstelling van het bestemmingsplan te willen verlenen (artikel 15 en artikel 19, lid 3) voor de herbouw van een dubbel woonhuis en de bouw van een bijgebouw aan de Berken 4 in Milheeze.
Bestuursrapportage 2002 voor gemeenteraad

De 2de Bestuursrapportage 2002 (voorheen najaarsnota) is een tussentijdse evaluatie en geeft een beeld van de verwachte uitkomsten van jaarrekening 2002. Afwijkingen zijn onvermijdelijk, met name waar externe factoren van invloed (kunnen) zijn op de hoogte van de kosten en opbrengsten. In deze bestuursrapportage wordt ernaar gestreefd de belangrijkste ontwikkelingen in beeld te brengen, de afwijkingen te analyseren en vervolgens de budgetten bij te stellen aan de gewijzigde omstandigheden. Het college wil de 2de Bestuursrapportage ter advisering voorleggen aan de commissie Middelen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De concernmanagementsrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

Herstructuring VVV in regionaal verband
College gaat akkoord met de regionale samenwerking binnen SRE-verband en zal dit standpunt binnen de regionale VVV en het SRE inbrengen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie