Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen gemeente Dinkelland 29-01-2003

Datum nieuwsfeit: 29-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Dinkelland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Dinkelland

Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DINKELLAND Datum plaatsing: 30 januari 2003

ALGEMENE INFORMATIE

HARMONISATIE WELZIJNSBELEID

De gemeente is al geruime tijd doende voorstellen tot harmonisatie van het Welzijnsbeleid te formuleren. U heeft daarover regelmatig op deze voorlichtingspagina kunnen lezen.
Kort gezegd is de harmonisatie nodig om de verschillende beleidsuitgangspunten van de voormalige gemeenten op elkaar af te stemmen. De gemeenteraad heeft in het kader van de vaststelling van de begroting voor het jaar 2003 op 12 december jl. uitgesproken, dat er op het welzijnsbeleid 6,5 % bezuinigd gaat worden. De raad heeft daarbij geen uitzondering gemaakt.
Nadrukkelijk wordt opgemerkt, dat het hier om twee verschillende sporen gaat. Voor sommige verenigingen/instellingen zal er dus sprake zijn van een harmonisatie en voor anderen van een harmonisatie en een bezuiniging.
De verenigingen/instellingen, die niet onder de harmonisatie maar wel onder de bezuinigingsronde vallen worden afzonderlijk benaderd. Voor de harmonisatie is een projectorganisatie ingesteld.
Op diverse momenten heeft communicatie met de onder het welzijnsbeleid vallende verenigingen en instellingen plaatsgevonden. Te denken valt aan de publicaties op deze voorlichtingspagina, de gerichte mailing via brieven, de gesprekken met verenigingen, de informatie op de gemeentelijke website en de gehouden themabijeenkomsten. Het verslag van de themabijeenkomsten is aan de deelnemers daarvan toegestuurd bij brief van 4 december jl. Via deze communicatie hebben de verenigingen/instellingen tijdig de kans gehad in de voorbereidingsfase hun meningen/standpunten naar voren te brengen en heeft de projectgroep de nodige (aanvullende) informatie kunnen verzamelen.

De projectgroep zal binnenkort haar harmonisatievoorstel ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad aanbieden.

De behandelingsprocedure ziet er als volgt uit:


* 04-02-03: het college van burgemeester en wethouders buigt zich over het harmonisatievoorstel en het raadsvoorstel wordt geformuleerd

* 12-03-03: geplande behandeling van het voorstel in de raadscommissie Samenleving. In de commissievergaderingen bestaat spreekrecht. U dient voor de aanvang van de vergadering de wens om te spreken kenbaar maken bij de commissievoorzitter. Voor de praktische gang van zaken lijkt het verstandig, dat u zich vooraf telefonisch meldt bij mevrouw L. Krop, tel. 0541-854109 27-03-03: geplande behandeling en vaststelling in de gemeenteraad.
Zodra het raadsvoorstel geformuleerd is, zal dit aan de betreffende verenigingen en instellingen worden toegezonden.

GRATIS HOUTSNIPPERS
Tijdens snoeiwerkzaamheden in het buitengebied, wordt snoeihout verkleind tot houtsnippers welke niet altijd ter plaatse kunnen worden hergebruikt. Deze overtollige snippers worden op het afvalbrengdepot gestort. Reeds eerder hebben diverse inwoners gevraagd of de gemeente houtsnippers heeft voor in tuinen. Als proef kunt u vanaf heden gratis houtsnippers afhalen op het afvalbrengdepot aan de Hanzeweg 2 in Denekamp (zolang de voorraad strekt).

VERGADERINGEN

Commissie voor de Bezwaarschriften

Donderdag 6 februari 2003, aanvang 19.45 uur, kamer II van de commissie bezwaarschriften in het gemeentehuis Denekamp Secretaris is de heer E.C.B. Hoitink

Agenda
De agenda luidt als volgt:

1. (19.45 uur) bezwaarschrift van de heer E.B.J. Lammerink, wonende aan de Wildbaan 15 te Ootmarsum van 25 november 2002 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Dinkelland van 17 oktober 2002, inhoudende de weigering om bouwvergunning voor het vergroten van een woning aan de Wildbaan 15 te Ootmarsum; 2. (20.30 uur) bezwaarschrift van de heer L.W.J. Falk, wonende aan de Oldenzaalsedijk 4 te Deurningen van 2 november 2002 tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Dinkelland van 18 september 2002 (bekendmaking 22 oktober 2002), inhoudende het verlenen van een sloopvergunning aan de heer J.A. Vennegoor ten behoeve van de sloop van een tweetal schuren en een gedeelte van een woning aan de Oldenzaalsedijk 6 te Deurningen;

Inlichtingen: bij de secretaris, de heer E.C.B. Hoitink, telefoon: 854182, gemeentehuis Denekamp.

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING:

Wet geluidhinder (vaststelling hogere grenswaarde)

In verband met de voorgenomen bestemmingswijziging ten behoeve van de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Veldweg 1 te Noord Deurningen heeft onderzoek plaatsgevonden naar de geluidsbelasting op de gevels van deze woningen. Uit het onderzoek blijkt dat de te bouwen woningen als gevolg van het verkeer op de Nordhornsestraat een geluidsbelasting zullen ondervinden van resp. 54 en 51 dB(A). Dit is meer dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als aangegeven in de Wet geluidhinder. In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders het voornemen Gedeputeerde Staten te verzoeken een hogere grenswaarde vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.
Het ontwerp-verzoek met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 31 januari 2003 gedurende vier weken bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo, ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk opmerkingen indienen bij burgemeester en wethouders.
Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat deze procedure enkel betrekking heeft op de hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder. Voor de planologische aspecten wordt verwezen naar de publicatie inzake de voor dit bouwplan opgestelde bestemmingsplanherziening, elders in deze rubriek.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan "Noord Deurningen, partiële herziening Veldweg"

Met ingang van 31 januari 2003 ligt gedurende vier weken bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo, voor inspraak ter inzage het voorontwerp-bestemmingsplan "Noord Deurningen, partiële herziening Veldweg". Dit plan voorziet in de bouw van twee vrijstaande woningen op het perceel Veldweg 1 te Noord Deurningen.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zijn opmerkingen schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* Ootmarsumsestraat 87 in Tilligte: bouwen tanklokaal;
* het Wilmink 9 in Weerselo: uitbreiden woonhuis en
* Saterlostraat 37 in Saasveld: verbouwen boerderij tot inwoning.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag melding sloopvoornemen is ingekomen:


* Slotsdijk 8 in Denekamp: slopen van een schuurtje;
Het plan kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.
WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo ligt vanaf 31 januari 2003 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp-besluit van de milieuvergunning van:


* Maatschap Scholten Linde, Scholtenlindeweg 2 te Rossum voor het veranderen van een melkrundveehouderij.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 28 februari 2003 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.
Terinzagelegging meldingen

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo liggen ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:


* PPT Radioproducties, Hanzeweg 42a te Denekamp: het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven.
* Maatschap Scholtenhave, Ootmarsumsestraat 87 te Tilligte: het bouwen van een nieuw melklokaal volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland.

Tevens ligt ter inzage de melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer van:

De heer A.G.B. Groeneveld, Hunenborgseweg 17 te Tilligte inzake het plaatsen van beton roosters, Groen Label stal BB 99.02.070 in plaats metalen driekant roosters, Groen Label 97.07.056V2. De oppervlakte van de stal blijft gelijk. Alleen de hokindeling wijzigt. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de voor de inrichting verleende veranderingsvergunning van 31 december 2001, nr. 201104 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze melding tot en met 11 maart 2003 schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland.
COLLECTEN en Kledinginzameling
Er is voor week 6, van 3 februari tot en met 8 februari 2002 géén collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie