Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Verwerking amendementen en aanvullende maatregelen LNV-begroting

Datum nieuwsfeit: 29-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
FEZ. 2003/72
datum
29-01-2003

onderwerp
Verwerking amendementen en aanvullende maatregelen LNV-begroting TRC 2003/670

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Middels deze brief bericht ik u over de verwerking van de aangenomen amendementen tijdens de behandeling van de LNV-begroting 2003 op 20 en 21 november 2002. Tevens ga ik, zoals tijdens de begrotingsbehandeling toegezegd, nader in op de beleidswijzigingen binnen mijn departement ten gevolge van de ombuigingen in het strategisch akkoord 2002. Zoals tijdens de begrotingsbehandeling naar voren is gekomen, waren nog aanvullende besluiten nodig ter oplossing van budgettaire problemen op de LNV-begroting. De financiële gevolgen van zowel de amendementen als de aanvullende maatregelen zullen in de Voorjaarsnota 2003 worden verwerkt.

datum
29-01-2003

kenmerk
FEZ. 2003/72

bijlage

Uitvoering amendementen

Conform het door de Kamer aangenomen amendement van het lid Schreijer-Pierik (28 600 XIV, nr. 71) wordt het verplichtingenbedrag in 2003 met maximaal EUR 12 mln. verhoogd ten behoeve van agrarisch en particulier natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Omdat de uitbetalingsystematiek van de betreffende regelingen een meerjarig karakter heeft, wordt de bijbehorende verhoging van het uitgavenbedrag over meerdere begrotingsjaren verspreid.
De korting op het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) zal overeenkomstig het aangenomen amendement van de leden Atsma en Mosterd (28 600 XIV, nr. 37) volledig worden teruggedraaid. De bekostiging van de HAO-instellingen houdt daarmee dit jaar weer gelijke tred met vergelijkbare, door OC&W bekostigde hogescholen. Het ongedaan maken van de korting op het HAO (EUR 2,3 mln.) wordt gecompenseerd op beleidsartikel 9 van de LNV-begroting.

Uitwerking strategisch akkoord 2002

In de brief van 24 september 2002 (28 600 XIV nr. 3) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de te treffen maatregelen ter invulling van de ombuigingstaakstellingen uit het strategisch akkoord 2002. Zoals reeds is aangegeven, is het thema bij de invulling van de ombuigingen uit het strategisch akkoord << minder beleid, minder regels, minder inzet >>. Langs deze weg dient een administratieve lastenverlichting voor de sector van 25% te worden gerealiseerd.

Het realiseren van deze beleidswijzigingen vergt tijd. Het gaat erom de koers nu bij te stellen zodat over een aantal jaren deze inzetvermindering kan zijn gerealiseerd. Als gevolg hiervan zal de formatie van LNV verder zijn afgenomen dan op grond van het strategisch akkoord 2002 als taakstelling is opgelegd. Voordat de ombuigingen feitelijk hun doorwerking op de LNV-begroting hebben, is een transitieperiode onvermijdelijk waarin van mijn departement een extra inspanning wordt gevraagd en daarmee een tijdelijke verhoging van de apparaatsuitgaven. Om deze op voorhand zoveel mogelijk te beperken, is vanaf heden een vacaturestop van kracht. Ter compensatie van de hogere uitgaven zijn in 2003 aanvullende maatregelen noodzakelijk. Tabel 1 geeft een overzicht van de knelpunten op de LNV-begroting in 2003 en de maatregelen ter oplossing daarvan. Deze zullen in de Voorjaarsnota 2003 worden verwerkt.

Tabel 1
Bedragen afgerond in EUR mln.

Knelpunten LNV begroting 2003
Uitvoering (mestbeleid, Laser, DBR) 58
Overig beleid (met name overloop 2002, VWA, apparaat) 43 Apparaatstaakstellingen strategisch akkoord 2002 23 Totaal 124

Oplossingen
Taakstellende korting van 10% op programma-uitgaven 48 Extra taakstelling op externe inhuur, taakstelling op inkoop en ombuiging op ICT uitgaven 24
Aanvullende taakstellingen (o.a. voorlichting en onderzoek) 29 Verwerking apparaatstaakstellingen strategisch akkoord 2002 23 Totaal 124

Ik realiseer me dat deze oplossingen consequenties voor de verschillende beleidsvelden en daarbij betrokken bestuurlijke partners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben. In het resterende deel van de brief zal ik een nadere uiteenzetting geven van de op handen zijnde beleidswijzigingen en de te nemen maatregelen in de transitieperiode.

De afgelopen periode heeft binnen mijn departement een doorlichting van de inzet op alle beleidsterreinen van LNV plaatsgevonden. Uitgangspunt hierbij was om te bezien hoe de rol van LNV transparanter kan worden gemaakt. De transparantie van LNV kan bijvoorbeeld worden verhoogd door in het algemeen kritisch te zijn bij het vooruitlopen op de Europese regelgeving. Hierdoor moet het mogelijk zijn nationale regelgeving te verminderen en eenvoudiger te maken. Dit leidt tot lagere administratieve lasten bij de sector, en tevens tot een vermindering van de uitvoeringskosten bij LNV.

Zoals in de brief van 24 september reeds is aangegeven, liggen er onder andere mogelijkheden op terreinen als Programma Beheer, diergezondheid, dierenwelzijn en gewasbescherming. Een nadere analyse over de kansen en risico's op genoemde beleidsvelden is nog in voorbereiding. Deze analyse zal de basis vormen voor meer concrete voorstellen voor de invulling van de herziene rol van LNV. Na uitwerking van de voorstellen zullen deze afzonderlijk aan de Kamer worden voorgelegd.

Gezien de omvang en gedetailleerdheid van de regelgeving van het mestbeleid zal met name ook op dit terrein een substantiële vereenvoudiging worden doorgevoerd. Efficiëntere inzet van het mestinstrumentarium moet leiden tot een inspanningsreductie van 40% in de uitvoering van het mestbeleid. Dit zal met name betrekking hebben op de omvang van de uitvoeringswerkzaamheden van Bureau Heffingen. Daarnaast zal de samenwerking van Bureau Heffingen met andere LNV-diensten zoals de Dienst Basisregistraties en het LNV-Loket verder worden geïntensiveerd. Alleen op deze manier kan worden bewerkstelligd dat de door de sector aangeleverde gegevens zo optimaal mogelijk worden aangewend. Het principe van eenmalige inwinning van gegevens en het meervoudig gebruik ervan is daarbij leidend. De ambitie van vermindering van de inspanning van 40% op het terrein van de mestwetgeving reikt echter verder dan alleen een vermindering van de uitvoeringslasten bij Bureau Heffingen. De volumetaakstelling zal alle bij het mestbeleid betrokken diensten en directies van mijn departement raken.

Zoals gezegd vergt het realiseren van dergelijke omvangrijke beleidswijzigingen tijd. Een periode van transitie waarin de wijzigingen in gang zijn gezet maar deze in begrotingstechnische zin hun vruchten nog niet hebben afgeworpen, is onvermijdelijk. Ter compensatie van de te leveren extra inspanning tijdens de transitieperiode is het beleid in 2003 een taakstellende beperking van 10% opgelegd. Daarnaast is nog een aantal aanvullende compenserende maatregelen noodzakelijk. De belangrijkste hiervan zijn: Uit het strategisch akkoord 2002 vloeit ten aanzien van de inhuur van externen een structurele taakstelling voor LNV voort van EUR 9,6 mln. Ik heb besloten binnen mijn departement een extra taakstelling op de externe inhuur op te leggen. Daarnaast is een taakstelling op de inkoop opgelegd en zal worden bezuinigd op de ICT-uitgaven. Ten slotte zal op het terrein van onderzoek en kennisverspreiding een taakstelling worden gehanteerd. Het traject om de klantvriendelijkheid van LNV te verbeteren is reeds een aantal jaren geleden in gang gezet. Het meest bekende praktijkvoorbeeld hiervan is de instelling van de dienst Het LNV-Loket. Deze dienst is in het leven geroepen om meervoudig gebruik van eenmalig aangeleverde gegevens mede te bevorderen. Daarnaast heeft het Loket tot taak de informatievoorziening vanuit het departement te stroomlijnen. Dit houdt in dat communicatie en voorlichting aan boeren, consumenten en belangenorganisaties zoveel mogelijk via het LNV-Loket verloopt. Het opzetten van een dergelijke dienst brengt in de initiële fase hogere apparaatsuitgaven met zich mee. De bundeling van voorlichtingsactiviteiten op het gebied van uitvoering van wet- en regelgeving van diverse LNV-onderdelen in één centrale voorlichtingsdienst moet op termijn een nettobesparing op het voorlichtingsbudget mogelijk maken.

Tot slot

Door het treffen van de in deze brief genoemde maatregelen kunnen knelpunten worden weggenomen die op de LNV begroting waren ontstaan bij de uitvoering van het beleid en het ingezette traject ter verbetering van de klantvriendelijkheid. Tevens vormen deze maatregelen een forse stap in de richting van een meer transparant en slagvaardig LNV.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie