Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Gemeente Vlieland openbare bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 03-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Voorbereidingsbesluit Vliestroom
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken ter voldoening aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 27 januari 2003 heeft besloten te verklaren dat een wijziging van het bestemmingsplan Vlieland Bebouwde Kom en de Correctieve en partiële herziening Vlieland Bebouwde Kom wordt voorbereid voor het perceel hoek Lutineweg , Willem de Vlaminghweg , plaatselijk bekend als de Vliestroom. Deze wijziging is noodzakelijk om te kunnen inspelen op een eventuele verplaatsing van het hotel naar de haven/het bedrijventerrein. Dit besluit ligt met ingang van 3 februari 2003 ter inzage bij de afd. Ruimtelijke Ordening gedurende zes weken.

Een ieder, die door het nemen van het besluit rechtstreeks in zijn/haar belang wordt getroffen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.
Indien u zich niet kunt vinden in dit besluit kunt u, indien naar uw mening onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voorwaarde hierbij is dat u tevens een bezwaarschrift bij de raad heeft ingediend. Het adres is: De voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden, Tel.nr.: 058-2341555. Vlieland,
Burgemeester en wethouders van Vlieland

Aanvulling op advertentie welke is geplaatst in "Uit het Kastje" nr. 4 Toepassen artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland zijn voornemens vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het vergroten van een bestaande werkplaats op het perceel Fortweg 7 tot op minder dan 5 meter van de erfgrens.
De vrijstelling is mogelijk volgens artikel 5 onder D lid 3 van het vigerende bestemmingsplan Oosterseveld.

Alvorens een besluit omtrent de vrijstelling zal worden genomen, ligt de aanvraag van 25 januari tot 22 februari 2003 ter inzage. Gedurende deze periode kan er door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt.
De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. De aanvraag kan gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.
Telefonisch kunnen inlichtingen worden gevraagd bij mevrouw B.Verheij, tel. 0562-452719.

Verkeersmaatregelen Gemeente Vlieland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken bekend dat met ingang van 3 februari 2003 alle wegen en parkeerplaatsen op het eiland (dus zowel binnen als buiten de bebouwde kom) vallen onder de werking van artikel 5.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland.
De wegen en parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom zijn bij besluit van 7 januari 2003 als zodanig door het college van burgemeester en wethouders aangewezen.
De wegen binnen de bebouwde kom vielen reeds sedert 25 september 1995 onder de werking van artikel 5.1.5. van de APV Vlieland. Met ingang van 3 februari 2003 is het op alle wegen in de gemeente Vlieland verboden kampeerwagens, caravans, magazijnwagens, aanhangwagens, keetwagens of andere dergelijke voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te doen of te laten staan. Nadere informatie omtrent deze aanwijzing is te verkrijgen op de gemeentesecretarie.

Vlieland 1 februari 2003

Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. van der Mark, burgemeester
mr. B.P. Oosthoek, secretaris

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij voornemens zijn een kapvergunning af te geven aan: o K.G. Houter, Dorpsstraat 78 te Vlieland, ten behoeve van het kappen van 1 wilg , aan het perceel, Dorpsstraat 78 Vlieland. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na publicatie van het voornemen tot vergunningverlenen zijn/haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie betreffende bovengenoemde aanvraag om een kapvergunning kan desgewenst worden verkregen op de gemeentesecretarie.

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen: o H. van Houten, voor het plaatsen van een berging op het perceel Dorpsstraat 184.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.
Oost-Vlieland, 1 februari 2003
Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. Van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

Wijziging dienstregeling boot

In verband met de jaarlijkse dokbeurt van het m.s. "Koegelwieck" is er vanaf maandag 3 februari t/m vrijdag 21 februari

GEEN SNELDIENST

Gedurende deze periode worden onderstaande extra afvaarten van de autoveerdienst ingezet.

Vlieland-Harlingen Harlingen-Vlieland

maandag 03-02 16.45 19.00
donderdag 06-02 16.45 19.00
maandag 10-02 16.45 19.00
donderdag 13-02 16.45 19.00
maandag 17-02 16.45 19.00
donderdag 20-02 16.45 19.00

Terschelling-Harlingen Harlingen-Terschelling

maandag 03-02 17.30 19.45
donderdag 06-02 17.30 19.45
zondag 09-02 07.00 09.45
maandag 10-02 17.30 19.45
donderdag 13-02 17.30 19.45
zondag 16-02 07.00 09.45
maandag 17-02 17.30 19.45
donderdag 20-02 17.30 19.45

Als gevolg van bovenstaande wijziging in de dienstregeling zullen de ambtenaren van Sociale Zaken van de gemeente Vlieland op de maandagen 3, 10 en 17 februari een uur later aanwezig zijn en wel om 11.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie