Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen Gemeente Brunssum

Datum nieuwsfeit: 03-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Laatste wijziging 4 februari 2003 Publicaties - 4 februari 2003
Bouw Brede Maatschappelijke Voorziening binnenkort van start Waarom bomenkap in de Merkelbeekerstraat nodig is
Alles wat u wilde weten over Brunssum C. Brocken (Maasbree) nieuwe burgemeester
Nieuwbouw bibliotheek weer stap dichterbij Raadsvergadering op 7 februari 2003
"Liever praten dan bekeuren" Receptie burgemeester Brocken Wijkatlas 2002 op internet Raadsvergadering op 11 februari 2003 Stedelijke vernieuwing in de Rembrandtstraat De gemeentepagina verhuist!
Een 7,3 voor wonen in Brunssum Laat uw stem horen via het referendum Evenementenkalender 2003 Spreekuren wethouders
Weekmarkt "EEN EXPEDITIE NAAR 2015"
Commissie bewaakt het 'gezicht van Brunssum' RECONSTRUCTIE BODEMPLEINROUTE:
Werkzaamheden Rimburgerweg van start worden ontleend. Met andere woorden, opneming op deze lijst betekent 3 Snuffelmarkt RMK 1921 in gemeenschapshuis Concordia Op 8 oktober 2002 ging de gemeenteraad van Brunssum akkoord met het
Nieuwe woningwet
Na 1 januari 2003 is er het een en ander veranderd voor de kamer Welstand. Op die datum trad de nieuwe Woningwet in werking. Eén van de gevolgen van die wet is dat gemeenten verplicht worden om uiterlijk 1 juli 2004 ruimtelijke kwaliteitsplannen op te stellen. In zo'n plan De heer mr. drs. C. (Clemens) M.A. Brocken (54) is de nieuwe burgemeester van Brunssum. Hij was voorheen burgemeester van Maasbree. De heer Brocken is gehuwd en lid van het CDA.

De heer Brocken is per 1 februari 2003 aangetreden als burgemeester van Brunssum. Hij volgt burgemeester A. Jacobs op die sinds 1 juli 2002 burgemeester is van Helmond.
burgemeester van Maasbree.
dichterbij! Op 8 oktober 2002 ging de gemeenteraad van Brunssum Raadsvergadering op 11 februari 2003

De gemeenteraad komt voor een vergadering bijeen op dinsdag 11 februari om 18.30 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum. Deze vergadering zal door de Lokale Omroep Onderbanken rechtstreeks op televisie worden uitgezonden op kanaal 50+ (704,25 Mhz). Belangstellenden zijn ook van harte welkom op de tribune in de raadzaal.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken liggen voor publiek ter inzage bij de balie in de hal van het Bestuurscentrum, in de bibliotheek en in d'r Brikke-oave.
Op de agenda onder meer de volgende onderwerpen: Motie gemeente Rijswijk
De gemeenteraad van Rijswijk heeft op 16 juli 2002 een motie aangenomen om te protesteren bij de regering in Den Haag tegen de voorgenomen afschaffing van de onroerend zaak belasting (OZB). De gevolgen zijn onder meer een terugval in inkomsten voor gemeenten, mogelijk voordeel voor hogere inkomens en minder kwijtscheldingsmogelijkheden voor lagere inkomens. Het college vraagt aan de raad de motie van de raad van Rijswijk te steunen.

Voorbereidingsbesluit Emma
Op het voormalige mijnterrein Emma zijn woningen gebouwd op een leeflaag. Onder die leeflaag kunnen echter nog bodemverontreinigingen zitten. Om die reden wilde de gemeente het gebruik van de grond dieper dan die leeflaag aan een aanlegvergunning verbinden. Om dat te bereiken, heeft de raad op 2 juli besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Emma Woonvlek I. Tegen dat voorbereidingsbesluit zijn bezwaren ingediend door een aantal bewoners van het Emmaterrein. De commissie voor de bezwaarschriften heeft deze bezwaren gedeeltelijk gegrond verklaard. Het college stelt de raad voor om het advies van de commissie over te nemen.

Inleidend verzoek referendum
Bij de gemeente is een inleidend verzoek tot het houden van een referendum binnengekomen van mevrouw H. Szlanina. Haar verzoek heeft betrekking op het houden van een referendum over het al dan niet instellen van een onderzoekscommissie betreffende de coffeeshop-affaire. Het college stelt de raad voor het inleidend verzoek niet-ontvankelijk te verklaren omdat het op drie punten afwijkt van de eisen die de 'Referendumverordening voor de gemeente Brunssum' stelt:
1. Een referendum kan alleen worden gehouden over een raadsvoorstel dat door het college in de gemeenteraad is ingebracht. Het inleidend verzoek heeft betrekking op een raadsvoorstel dat door raadsleden op de raadsagenda is geplaatst.
2. Het inleidend verzoek is niet tijdig ingediend. 3. Een inleidend verzoek dient gedaan te worden door minimaal 400 kiezers. Het verzoek van mevrouw Szlanina verwijst naar een lijst van circa 1100 handtekeningen. Uit deze handtekeningenlijsten blijkt dat zij betrekking hebben op het wel/niet instellen van een onderzoekscommissie, niet op een inleidend verzoek tot het houden van een referendum.

Financiering Brandweer Parkstad Limburg
In de raadsvergadering van 12 november is de raad van Brunssum akkoord gegaan met de vorming van een districtsbrandweer Parkstad Limburg, waarin onder meer de brandweer van Brunssum is opgegaan. Brandweer Parkstad Limburg vraagt nu aan de gemeente Brunssum om een garantie te verlenen voor het aangaan van een geldlening bij de Nederlandse Waterschapsbank NV te Den Haag.

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek Een college van Burgemeester en Wethouders dient regelmatig onderzoek te doen naar het eigen functioneren: hoe doelmatig en doeltreffend is het eigen bestuur. Dat onderzoek dient plaats te vinden volgens regels, vastgelegd in een verordening die de gemeenteraad vaststelt. Zo'n verordening moet de raad in principe binnen een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen hebben vastgesteld. Vanwege de recente invoering van het dualisme in de gemeentepolitiek bestaat nu de mogelijkheid om de vaststelling van de verordening met één jaar uit te stellen. De raad wordt gevraagd de invoeringstermijn te verlengen tot 7 maart 2004.

Bestemmingsplan Parkplan Emma
In juli 2002 besloot de raad van Brunssum om voor het gebied 'Emma, woonvlek I' een bestemmingsplan voor te bereiden. Tegen dat zogenaamde voorbereidingsbesluit zijn bezwaren ingediend die door de commissie voor de bezwaarschriften deels gegrond zijn verklaard. Dat betekent dat een deel van het voorbereidingsbesluit is herroepen. Omdat dit tot ongewenst gebruik van de bodem zou kunnen leiden, stelt het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad voor om een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen, waarin expliciet gesteld wordt dat het verboden is om bodemwerkzaamheden te verrichten op woonvlek I (zoals ontgraven, ontginnen of verlagen) zonder schriftelijke vergunning van het college.

Voorbereidingsbesluit Rumpen
Begin 2002 nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voor het gebied Rumpen. Het gaat hierbij om nieuwbouw (op de plaats waar nu nog de sporthal van het Romboutscollege staat) voor de supermarkt A&P met daarboven appartementen, uitbreiding van het Romboutscollege waarin de bibliotheek wordt ondergebracht, woningbouw in het voormalig volkstuintjescomplex in de Schoolstraat, de vestiging en een muziekcafé in het oude Brikske en een restaurant in Hoeve Orbons op de hoek Prins Hendriklaan/Heugerstraat. Het voorbereidingsbesluit is genomen om ongewenste ontwikkelingen in dit gebied tegen te gaan. Een voorbereidingsbesluit vervalt echter als niet binnen een jaar een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dat laatste is nog niet gebeurd, vandaar dat aan de raad wordt voorgesteld een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van vandalisme De basisscholen Treebeek en Fatima hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg van glasschade en schade aan het hekwerk door vandalisme. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van vandalisme De basisschool Treebeek heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg van glasschade door vandalisme. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.

Aanvraag spoedvoorziening als gevolg van vandalisme De basisscholen St. Jozef (hoofdlocatie en locatie Tarcisius) en Rumpenerhof hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor vergoeding van kosten als gevolg van glasschade en overige schade door vandalisme. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de vergoeding.

Incidentele subsidieverzoeken
De Centrale van Bonden voor Ouderen en de Discussiegroep 55+ Brunssum hebben bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend over het jaar 2002. De raad wordt voorgesteld om beide organisaties een subsidie van 453,78 euro te verstrekken.

Wijzigingen begrotingen
De raad wordt gevraagd geen bezwaar in te dienen tegen de 1e en 2e wijziging van de begroting 2002 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oostelijk Zuid-Limburg. Beide wijzigingen leiden tot een toename van de bijdrage van de gemeente Brunssum aan de GGD met een bedrag van ruim 7.800 euro. De raad wordt gevraagd als gevolg daarvan de 10e begrotingswijziging van het dienstjaar 2002 van de gemeente vast te stellen.

Let op! Gedurende het eerste half uur van de vergadering, van 18.30 tot 19.00 uur, is er een inspreekuur. Burgers hebben het recht om tijdens dit inspreekuur het woord te voeren (maximaal 5 minuten) over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u het woord voeren over een te behandelen onderwerp van de vergadering van 11 februari, dan dient u dit uiterlijk vrijdag 7 februari, 12.00 uur, kenbaar te maken aan de griffie (telefoon 527 87 34 / 527 85 91).
In de raadsvergadering van 2 juli 2002 stelde de gemeenteraad het Hieronder: Nieuwbouw aan de Rembrandtstraat
Binnenkort sloop bestaande woonblokken
Nieuwbouw aan de Rembrandtstraat
De drie blokken portiek-etagewoningen aan de Rembrandtstraat worden over enkele maanden gesloopt. Na de zomer verrijzen op deze plek grondgebonden woningen. Het gaat om een nieuwe type woning: ze zijn zodanig ingericht dat ze niet alleen geschikt zijn voor gezinnen, maar óók voor ouderen. 'Levensloopbestendige woningen' worden ze genoemd, en aan de Rembrandtstraat komen er 23 in totaal.

Met de bouw van de woningen wil Woonservice Het Adres een antwoord bieden op de knelpunten op de huidige woningmarkt in Nederland. Directeur Hans Laudy: "Een van de grootste problemen op de woningmarkt is dat er, vanwege het ondermaatse aanbod van geschikte woningen, onvoldoende doorstroom is. Voor ouderen zijn er geen geschikte seniorenwoningen, dus die mensen blijven in grote gezinswoningen wonen. Jonge gezinnen kunnen daardoor niet doorstromen en houden de woningen bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor starters of alleenstaanden, et cetera. Door woningen te bouwen die geschikt zijn voor zowel gezinnen als ouderen, creëer je een woningaanbod dat is toegesneden op de behoeftes van de verschillende groepen woningzoekers; je zorgt voor broodnodige beweging op de woningmarkt en haalt er een stuk spanning uit."

Extra ruimte
De woningen aan de Rembrandtstraat zijn grondgebonden en verdeeld over drie veldjes. Het bijzondere aan de woningen is dat alle zogenaamde leeffuncties (woonkamer, keuken, slaapkamers, douche/toilet) op de begane grond zijn ondergebracht - dat maakt ze geschikt voor ouderen die slecht ter been zijn. De woningen beschikken ook over een tweede etage, met een slaapkamer en een hobbykamer - die extra ruimte maakt ze weer heel geschikt voor gezinnen.

De woningen aan de Rembrandtstraat zijn ontworpen door architectenbureau Bart Wauben Architects uit Geleen. Ze lijken op de atriumwoningen die Het Adres heeft gebouwd op het Amstenraderveld, zegt Hans Laudy. "Het zijn gecombineerde patio bungalows/atrium woningen." Opvallend element aan de woningen is dat ze energiezuinig zijn, onder meer door een glazen atrium waardoor de warmte van zonlicht opgevangen kan worden en opgeslagen voor later gebruik. De woningen aan de Rembrandtstraat zijn koopwoningen, "voor het middensegment," zegt Laudy. Met de bouw zal na de bouwvak 2003 worden begonnen. De woningen worden vanaf april/mei 2003 te koop aangeboden. Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 18 februari 2003. Het

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie