Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

KLM: Overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO

Datum nieuwsfeit: 04-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: De Unie
Zoek soortgelijke berichten

KLM: Overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO

4 februari 2003 - In vervolg op de CAO-onderhandelingen zijn er twee ledenvergaderingen gehouden op 12 en 13 december 2002 in De Beurs te Hoofddorp. Tijdens deze bijeenkomsten is in een positieve sfeer stevig gediscussieerd over de inhoud van het op 26 november 2002 bereikte principe akkoord inzake een nieuwe CAO voor de medewerkers van de KLM. Een commissie bestaande uit de collegas Ritsema, v.d. Meulen en Baumann hebben de stemmen geteld. Van de geldig uitgebrachte stemmen heeft 85% ingestemd met het principe akkoord. Dit betekent dat er tussen KLM en De Unie overeenstemming is over de nieuwe CAO.

De komende tijd zal er nog veel geïnvesteerd moeten worden om een aantal afspraken uit de nieuwe CAO verder uit te werken. Over de volgende onderwerpen zal de komende tijd nader overleg worden gevoerd.

Productiviteit
De KLM acht verbetering van de productiviteit noodzakelijk om haar positie te versterken. Hierbij wenst zij eveneens afspraken te maken over de uitbesteding van (piek)werkzaamheden. De Unie is van mening dat de productiviteit zeer belangrijk is voor de toekomst van de KLM, uitbesteding van (piek)werkzaamheden mag niet ten koste gaan van werkgelegenheid binnen de KLM.

Bereikbaarheid Schiphol
Een onderwerp wat langzamerhand binnen de KLM als evergreen mag worden aangeduid.
De KLM heeft zich in de nieuwe CAO vastgelegd op het leveren van een financiële bijdrage om nader onderzoek te doen naar mogelijke subsidiestromen en het genereren van ideeën die de bereikbaarheid van Schiphol ten goede komen. De Unie acht het noodzakelijk tijdens de looptijd van deze CAO dit onderwerp daadwerkelijk op de agenda te plaatsen. Alle leden worden uitgenodigd ideeën aan te dragen.

Pensioenregelingen
Tijdens de looptijd van deze CAO zal de KLM voorstellen doen om de indexatiebepalingen van de pensioenreglementen 1976, 1987 en 1995 in overeenstemming te brengen met het huidige pensioenreglement. De Unie zal de voorstellen van de KLM beoordelingen met als criterium het handhaven of verbeteren van de huidige pensioenaanspraken van de betrokken (ex)-werknemers.
Verder zal er gedurende de looptijd van deze CAO een discussie plaatsvinden, op verzoek van de KLM, om het doorwerken van vermogens- en verplichtingenmutaties bij het pensioenfonds, naar de balans en verlies- en winstrekening van de KLM te verminderen. Verder zal de KLM onderzoeken of deeltijdpensioen voor werknemers jonger dan 60 jaar kan worden ingevoerd.

Sabbatical leave
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor werknemers om te sparen zodat gedurende een langere periode verlof genoten kan worden.

Herziening beroepsregeling
De KLM zal in overleg met De Unie en de overige bonden een nieuwe beroepsregeling ontwerpen. Deze nieuwe beroepsregeling is bedoeld om de medewerker, die meent dat ten aanzien van hem / haar een onjuiste beslissing is genomen, een transparante en duidelijke procedure te bieden waarlangs herziening van de beslissing gevraagd kan worden.

Roosterproject
In dit roosterproject is het de bedoeling te komen tot een regeling die enerzijds de medewerkers een betere afstemming biedt tussen werk en privé en anderzijds een betere inzet van de beschikbare arbeidscapaciteit. Gegeven deze hoge ambitie zal dit project de nodige tijd in beslag nemen, vooralsnog wordt uitgegaan van 1½ tot 2 jaar. Al deze onderwerpen vloeien voort uit de nieuwe CAO en zullen de komende tijd de nodige aandacht vragen van het Sectiebestuur KLM, uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en zullen waar nodig om uw oordeel vragen.
Naast bovenstaande onderwerpen zijn er nog een aantal die door De Unie en de overige bonden op tafel zijn gelegd bij de KLM. Zonder de pretentie te hebben een volledig overzicht te geven willen wij onderstaand op een aantal van deze onderwerpen ingaan.

Arbeidsverhoudingen
De gespannen arbeidsverhoudingen met name binnen de technische dienst zijn de afgelopen tijd veelvuldig onderwerp van overleg geweest. Ook de komende tijd zal dit onderwerp de nodige aandacht vragen. Naast het reeds afgesproken externe adviestraject is het volgens De Unie ook noodzakelijke de organisatorische alsmede de arbeidsvoorwaardelijke context te bezien, waarbij de uitkomst zal moeten passen binnen de totale KLM organisatie.

LMO/BMO
Het functiewaarderingstraject van de LMO/BMO functie heeft een aantal opmerkingen en bezwaren opgeleverd. Met name de procedure waarlangs deze functies zijn gewogen heeft nogal wat kritiek opgeleverd. Daarnaast zijn er ook inhoudelijk een aantal opmerkingen gemaakt waarbij vraagtekens gezet worden of alle functiebestanddelen wel op de juiste wijze zijn meegewogen. De Unie tracht met de overige bonden afspraken te maken met de KLM om aan de genoemde punten tegemoet te komen.

MSG
Vanuit de leden van De Unie is geconstateerd dat de invoering van MSG Fase 2 enkele onvoorziene situaties meebrengt. Met name wanneer de overgang naar MSG plaatsvond vlak voor de prepensioendatum kan dit mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de pensioenopbouw. De Unie tracht in overleg met de KLM en de overige bonden hiervoor een oplossing te vinden.

Leeftijdstoeslag
Ook tijdens het laatste CAO-overleg is het probleem tussen KLM en De Unie met betrekking tot de Leeftijdstoeslag niet opgelost. Hoewel de KLM vasthoudt aan het wijzigingen van de Leeftijdstoeslag, wil c.q. kan de KLM kennelijk niet tegemoetkomen aan de bezwaren van de leden van De Unie. Zolang de KLM niet tegemoet komt aan de bezwaren van de leden zal De Unie zich tegen de uitvoering van het voornemen blijven verzetten. Hoewel de uitkomst van een arbitragezaak nimmer van te voren vaststaat, lijkt dit nog de enige weg waarlangs deze zaak beslecht kan gaan worden.

Bovenstaande onderwerpen zullen de komende tijd in belangrijke mate de agenda bepalen van het overleg tussen De Unie, de overige vakbonden en de KLM. Uiteraard zal het Sectiebestuur KLM nadrukkelijk betrokken worden bij de standpuntbepaling van De Unie en waar nodig zullen wij u om een oordeel vragen en informeren omtrent de voortgang van de overlegagenda.

Met vriendelijke groet,

Sjirk Bajema,
Bedrijfsgroepvoorzitter Burgerluchtvaart

* Intropagina KLM

* Intropagina Burcherluchtvaart

dinsdag, 4 februari 2003

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie