Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Tekortkomingen bij uitvoering VROM wet- en regelgeving Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 04-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MINVROM: Tekortkomingen bij uitvoering VROM wet- en regelgevin

De uitvoering van de wet- en regelgeving op het beleidsterrein van het Ministerie van VROM door de gemeente Delfzijl vertoont ernstige tekortkomingen. Dit concludeert de VROM-Inspectie in haar rapport naar aanleiding van een onderzoek bij de gemeente Delfzijl. De gemeente Delfzijl onderkent de ernst van de situatie.

Opzet onderzoek
In augustus en september van 2002 heeft de VROM-Inspectie onderzoek verricht naar de uitvoering van de VROM-regelgeving door de gemeente Delfzijl. Dit onderzoek bestond uit dossieronderzoek, interviews met medewerkers van de gemeente en visuele controles op het grondgebied van de gemeente. Het onderzoek had betrekking op de uitvoering en handhaving door de gemeente Delfzijl van de wet- en regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, milieu en (externe) veiligheid over de periode 1 januari 2000 tot en met het eerste kwartaal van 2002.

Resultaten onderzoek
Enkele conclusies van het onderzoek van de VROM-Inspectie zijn: het algemene oordeel over de uitvoering van de Bouwregelgeving door de gemeente Delfzijl is overwegend voldoende. Er is wel een aantal tekortkomingen geconstateerd. Zo gebeurt het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit onvolledig en worden constructieberekeningen alleen bij uitzondering gecontroleerd. Daarnaast scoort de gemeente Delfzijl ruim onvoldoende voor de handhaving van de kwaliteit van de bestaande voorraad en in het tegengaan illegale bouw. van het totale aantal bestemmingsplannen is ¾ sterk verouderd. Verouderde bestemmingsplannen bevatten vaak voorschriften die niet meer overeenkomen met het huidige normenkader voor bijvoorbeeld de omvang van bouwwerken. Dit werkt rechtsongelijkheid richting de aanvragers van vergunningen in de hand. Voor dynamische gebieden als de haven en het industriegebied gelden dusdanig oude bestemmingsplannen dat er de facto geen sprake is van normen en voorschriften voor deze gebieden. Eventuele door het gemeentebestuur ongewenste ontwikkelingen kunnen hier vrijwel niet worden tegengehouden op basis van het bestemmingsplan. Handhaving van de bestemmingsplannen vindt niet plaats.
De gemeente Delfzijl is in gebreke gebleven bij het uitvoeren van de ministeriele aanwijzingsbesluiten voor het vaststellen van conserverende bestemmingsplannen voor de drie beschermde stads- en dorpsgezichten.
De gemeente houdt zich niet aan de wettelijke plicht om binnen 1 jaar nadat de provincie goedkeuring heeft onthouden aan delen van een bestemmingsplan, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het aantal verleende milieuvergunningen is sinds 1999 drastisch gedaald.
De gemeente Delfzijl heeft een forse achterstand in de verplichte actualisering van reeds verleende milieuvergunningen. Doorwerking van veranderingen bij bedrijven en wijzigingen in beleid en regelgeving vindt daarmee onvoldoende plaats. Het risico ontstaat dat bedrijven niet meer voldoen aan de voorgeschreven milieunormen waardoor mogelijke risico.s voor de burger kunnen ontstaan. De kwaliteit van de handhaving door de gemeente Delfzijl bij bedrijven met een milieuvergunning wordt beoordeeld als zorgelijk slecht. De gemeentelijke inspanning ten aanzien van het optimaliseren van de (externe) veiligheid is te karakteriseren als ad hoc en onvoldoende, met name in relatie tot het feit dat de gemeente zich kenmerkt als een van de weinige echt industriële gebieden in Noord-Nederland.

Op 9 december 2002 is het conceptrapport besproken met het college van B&W. Het college heeft tijdens deze bespreking een plan aanpak voor de verbeteringen van de tekortkomingen overhandigd. Op 22 januari 2003 heeft over het rapport en het plan van aanpak een bespreking plaatsgevonden tussen de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de VROM-Inspectie. De Commissaris van de Koningin heeft de tijdens dit overleg gemaakte afspraken vastgelegd in een brief die gelijktijdig met het VROM-rapport aan het college van B&W en de gemeenteraad van Delfzijl is aangeboden.

Voorafgaand aan de presentatie van het conceptrapport heeft de VROM-Inspectie, bij brief van 27 september 2002, het college van B&W verzocht om met onmiddellijke ingang haar wettelijke toezichttaak m.b.t. de meest milieurelevante bedrijfscategorieën weer op te pakken. Tijdens het onderzoek was geconstateerd dat deze taak vanaf 1 juli 2001 niet meer werd uitgevoerd. Het college heeft daarop opdracht gegeven tot het versneld uitvoeren van controles van deze bedrijven.

Afspraken
Het college van B&W van de gemeente Delfzijl heeft de bevindingen van het onderzoek onderschreven en een plan van aanpak opgesteld om hieraan tegemoet te komen. Dit plan van aanpak zal op verzoek van de VROM-Inspectie en de provincie nog verder worden uitgewerkt.

Voor meer informatie:
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persvoorlichting Inspectie
Naam persvoorlichter: Jeroen Hommels
Telefoonnummer: 070 339 19 94

04 feb 03 15:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie