Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Akkoord gewasbescherming

Datum nieuwsfeit: 05-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/2003/446
datum
04-02-2003

onderwerp
akkoord gewasbescherming

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de uitkomst van het proces met LTO-Nederland en de Stichting Natuur en Milieu over de toekomst van het gewasbeschermingsbeleid. Over de aanleiding van dit proces bent u in oktober jongstleden geïnformeerd. (kamerstuk 2002-2003, 27858, nr. 36 TK)

datum
04-02-2003

kenmerk
TRCDL/2003/446

bijlage

Sinds de intentieverklaring van 2 oktober jongstleden hebben LNV, VROM, LTO en SNM gezamenlijk verkend welke maatregelen kunnen bijdragen aan een duurzame lange termijnaanpak voor het gewasbeschermingsbeleid. Daarnaast is gesproken over de aanpak van de knelpunten die zich op korte termijn in de land- en tuinbouw voordoen. Daarbij is steeds uitgangspunt geweest dat de aanpak van knelpunten niet los kan worden gezien van een aanpak voor de lange termijn.

Dit gezamenlijke proces heeft hedenochtend geleid tot overeenstemming over een gezamenlijke aanpak voor de lange termijn en overeenstemming over de knelpunten op korte termijn. Partijen hebben nadrukkelijk te kennen gegeven dat ze hiermee ook daadwerkelijk uit de impasse die de afgelopen jaren was ontstaan willen komen.

Voor de korte termijn knelpunten in de landbouw is de afgelopen maanden door de Plantenziektekundige Dienst in overleg met LTO-Nederland geïnventariseerd welke echte knelpunten er op korte termijn (teeltseizoen 2003) zijn. Op basis van een groslijst van circa 200 aangemelde knelpunten heeft de PD uiteindelijk 104 echte knelpunten benoemd. Daarna is samen met het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gekeken welke middelen voor vrijstelling conform het nieuwe artikel 16aa van de Bestrijdingsmiddelenwet in aanmerking zouden kunnen komen. Hierbij geldt dat uitsluitend vrijstelling wordt verleend voor middelen waaraan geen onaanvaardbare gezondheids- en/of arborisico's verbonden zijn en waarvoor de milieurisico's zoveel mogelijk worden teruggedrongen door de beperkingen die aan de vrijstellingen worden verbonden.

Dit zal vooralsnog resulteren in een eerste tranche van vrijstellingen voor 32 knelpunten op basis van 11 werkzame stoffen. Een overzicht van deze knelpunten treft u eveneens hierbij aan. Voor 72 knelpunten wordt momenteel nog bekeken of deze voor vrijstelling in aanmerking komen. De reden dat dit voor deze knelpunten nog niet is afgerond is gelegen in het feit dat hiervoor nu nog geen of onvoldoende informatie bij het CTB aanwezig is en deze informatie onder meer uit andere lidstaten moet komen. Er wordt naar gestreefd om deze exercitie rond 1 maart af te ronden.

Voor de lange(re) termijn hebben partijen een aanpak op hoofdlijnen onderschreven.
Deze aanpak zal binnenkort worden verwoord in een ontwerp-convenant dat in ieder geval op de steun van LTO en SNM kan rekenen. Voor het welslagen van deze aanpak is ook commitment van andere partijen gewenst. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de VEWIN, de Unie van Waterschappen, Nefyto, Agrodis en marktpartijen in de keten van producent tot consument. Deze partijen zijn sinds 2 oktober betrokken geweest in de vorm van een klankbordgroep, maar op bestuurlijk niveau zijn deze partijen nog niet geconsulteerd. Ik wil de komende weken met deze partijen kijken of bestuurlijk commitment over deze aanpak mogelijk is.

Ik streef er naar om u volgende week te informeren over het ontwerp-convenant.
Tegelijkertijd zult u dan een uitgebreidere beschrijving en verantwoording van de knelpuntenanalyse ontvangen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie