Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Besluiten College van B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 05-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Naar menu

Nieuws uit B&W van 4 februari 2003 5 februari 2003 - Johanneke Helmers

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad van dinsdag 4 februari 2003.


* Verkeerslichten bij gevaarlijke kruisingen
* College wil risicojongeren op school en aan het werk
* Jaarplan 2003 GVB vastgesteld

* Nieuw plan van aanpak Bureau Integriteit
ANDERE A-BESLUITEN

(genomen op basis van stukken en discussies)

Bestuurlijk Stelsel

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de brief van de voorzitter van het stadsdeel Bos en Lommer van 7 januari jl. waarin het stadsdeel het college verzoekt om ondersteuning bij een aantal zaken. Het college heeft de gemeentesecretaris opdracht gegeven het bestuurlijk overleg hierover ambtelijk voor te bereiden in overleg met de stadsdeelsecretaris.

Personeel en Organisatie

Het college stemt in met het sluiten van contracten met een aantal geselecteerde reïntegratiebedrijven in het kader van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Het college stemt er mee in dat de directeur Concern/Personeel en Organisatie namens het college deze contracten ondertekent. Alle werkgevers, dus ook de gemeente Amsterdam, zijn verplicht hun arbeidsgehandicapte medewerkers binnen de eigen organisatie te reïntegreren. Op grond van de Wet SUWI zijn werkgevers vanaf 1 januari ook verplicht opdrachtgever voor de reïntegratietrajecten. In het kader van dit opdrachtgeverschap heeft het college een contract gesloten met vijf reïntegratiebedrijven die zijn geselecteerd op basis van criteria zoals plaatsingspercentage, uitvalpercentage, trajectperiode en trajectprijs. Deze bedrijven moeten de arbeidsongeschikte medewerkers van de gemeente begeleiden tot een functie buiten de gemeente.

Financiën

Het college heeft ingestemd met een wijziging in de begroting 2003. De wijziging omvat de verlaging van de diverse budgetten van diensten in verband met de start van het BTW-Compensatiefonds met een totaalbedrag van 31,5 miljoen gulden. Dit is het bedrag dat de diensten aan BTW kunnen terugvragen bij het Rijk. Het BTW-voordeel wordt bestemd om eventuele latere budgettaire tegenvallers op te vangen. Behandeling in de raadscommissie is op 20 februari en in de gemeenteraad op 5 maart.

Het college heeft ingestemd met de inrichting en de opbouw van het Gemeentelijk Bureau Rijksbelastingzaken (GBR), als onderdeel van de dienst Gemeentebelastingen Amsterdam. Het bureau neemt per 1 maart de operationele taken van het Bureau BTW-Compensatiefonds (BCF) over. Daarnaast zal het GBR werkzaamheden uitvoeren op het gebied van de Rijksbelastingen. Het budget van het GBR wordt voor 2003 verhoogd met een bedrag van EUR 468.200. Dit bedrag wordt gedekt uit de gelden die bestemd waren voor de invoering van het BCF. Behandeling in de raadscommissie is op 20 februari en in de gemeenteraad op 26 maart.

Openbare Ruimte en Groen

Het college stemt in met het opgaan van de Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie in de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Op dit moment wordt de stichting beheerd door Artis. De gemeente Amsterdam heeft zitting in het bestuur van Artis, maar is niet financieel of anderszins betrokken bij de stichting. Het besluit wordt ter kennisneming naar de leden van de raadscommissie gestuurd.

Grondzaken

Het college heeft ingestemd met het voorbereidingskrediet van EUR 1.810.875 voor de bodemsanering van het Oostergasfabriekterrein. Daarnaast heeft het college ingestemd met de grondexploitatiebegroting voor het Polderweggebied met een tekort van EUR 2.374.000. Het tekort wordt verrekend met het Vereveningsfonds. Ook is het college er mee akkoord om de kosten van EUR 2.000.000 voor het verleggen van kabels en leidingen ten laste te brengen van de grondexploitatie. Het college heeft ook een krediet van EUR 69.310.000 verleend voor de ontwikkeling van het Polderweggebied, en heeft kennis genomen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Polderweggebied waarin wordt voorgesteld 500 woningen, een stadsdeelkantoor, een basisschool, winkelruimte, welzijnsvoorzieningen en kantoor-, sport- en bedrijfsruimten te realiseren.

Het college heeft ingestemd met de Nota van uitgangspunten voor deelgebied 3 van de Lutkemeerpolder in het stadsdeel Osdorp. De nota wordt gezien als richtinggevend voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het gebied. Het gaat om de voorbereiding van de bouw van ongeveer 44.000 m² kantoren, 200.000 m² bedrijven en 5800 m² overige voorzieningen. Het doel is om ruimte te bieden voor bedrijven die gebonden zijn aan de Luchthaven Schiphol. De kosten van de grondexploitatie worden begroot op ruim 33 miljoen euro en de opbrengsten op ongeveer 75 miljoen euro. Het positieve saldo zal op termijn overgeheveld worden naar het Vereveningsfonds. Voor het bouwrijp maken van de kunstroute, de wegontsluiting en het terrein voor het voorzieningencentrum heeft het college een krediet verleend van ruim 2 miljoen euro.

Het college heeft er mee ingestemd om de grondexploitatiebegroting voor het plan Garage Groeneveld in het stadsdeel De Baarsjes met een tekort van EUR 167.000 te betrekken bij het Vereveningsfonds. Daarnaast heeft het college ingestemd met het plan Uitvoering Garage Groeneveld en heeft een krediet van EUR 1.221.000 beschikbaar gesteld. Het plan houdt in dat de garage, zes sociale huurwoningen en het tankstation op het RIVA-terrein aan de Baarsjesweg verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen zes vrije sectorwoningen en 300 m² bedrijfsruimte. De uitvoering van het plan Garage Groeneveld is onderdeel van het stedelijk vernieuwingsplan Chassébuurt dat naar verwachting nog vóór de zomer aan de leden van de raadscommissie zal worden voorgelegd.

Het college stemt in met de raadsvoordracht om een aanloopkrediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de 2e fase IJburg. Het gaat om het Centrumeiland, Middeneiland, Buiteneiland en Strandeiland. Doel is om te beginnen met het grondonderzoek en dat de planning van het landmaken van het Centrumeiland gehaald wordt. De directeur Ontwikkelingsbedrijf (voorheen Gemeentelijk Grondbedrijf) is gemachtigd om uitgaven te doen op voorwaarde dat de leden van de raadscommissie instemmen met het verstrekken van het krediet. Behandeling in de raadscommissie is op 19 februari en in de gemeenteraad op 5 maart.

Het college heeft ingestemd met het krediet voor de aankoop van drie erfpachtrechten in het gebied Banne Buiksloot in Amsterdam-Noord. Dit gebeurt vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie voor het gebied. De aankoop is onderdeel van het Plan van Aanpak De Banne. Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft besloten om het centrum van het gebied, langs de IJdoornlaan, te vernieuwen en daarnaast te verdichten met woningbouw. De uitgaven van de aankoop worden verrekend met de nog op te stellen grondexploitatie.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van een krediet van EUR 1.486.000 om grootschalig groot onderhoud te plegen aan de Buitenveldertselaan. In het Meerjarenprogramma Hoofdnet Auto 1998-2002 is rekening gehouden met grootschalige projecten aan het wegennet. Daarom is door de gemeenteraad voor 2001 en 2002 in de begroting een investeringsbedrag van EUR 12.388.738 beschikbaar gesteld. Behandeling in de raadscommissie is op 19 maart en in de gemeenteraad op 16 april.

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van een krediet van EUR 660.000 om grootschalig groot onderhoud te plegen aan de Van Marwijk Kooystraat. In het Meerjarenprogramma Hoofdnet Auto 1998-2002 is rekening gehouden met grootschalige projecten aan het wegennet. Daarom is door de gemeenteraad voor 2002 een investeringsbedrag van EUR 3.177.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt primair gebruikt voor het aanpakken van de deklaag van de rijbanen. Behandeling in de raadscommissie is op 19 maart en in de gemeenteraad op 16 april.

Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van EUR 864.000 voor het plegen van grootschalig groot onderhoud aan de Cornelis Douwesweg en de Klaprozenweg. Vooralsnog zullen de slechtste delen van deze route worden aangepakt en in een later stadium zal gekeken worden of extra financiële middelen gevonden kunnen worden voor het verdere benodigde onderhoud aan deze wegen. Behandeling in de raadscommissie is op 13 maart en in de gemeenteraad op 16 april.

Zeehaven

Het college heeft ingestemd met de Managementsummary over het 3e kwartaal van 2002 van het Gemeentelijk Havenbedrijf. In de rapportage worden als belangrijkste onderwerpen de toename van de erfpachtuitgifte en de daling van de overslagcijfers over het 3e kwartaal beschreven. Behandeling in de raadscommissie is op 12 februari.

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van een krediet van EUR 6.806.700 voor het investeringsfonds Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV (RON NV). Op 25 april 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met de toetreding van Amsterdam als aandeelhouder van de RON NV. De NV is opgericht voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de regio. Na drie jaar zal het investeringsfonds worden geëvalueerd.

ICT

Het college heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de personele samenstelling van de Registratiecommissie (RC). De voorzitter en de leden van de RC worden door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar benoemd en eenmalige herbenoeming is mogelijk. De RC houdt toezicht op de naleving van de Verordening persoonsregistraties en adviseert het gemeentebestuur over privacybescherming.

Cultuur

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van het verzoek van de Bond van Opera- en Operettegezelschappen (BOOG), district Amsterdam. In de beantwoording wordt ingegaan op de problemen van de BOOG. Het ontbreken van geschikte, betaalbare theaterzalen en de opgelopen subsidieachterstand worden meegenomen bij de voorbereiding van het volgende Kunstenplan over de periode 2005-2008 en de geplande evaluatie van de huidige Subsidieverordening Amateurkunst Amsterdam van 1995. De leden van de raadscommissie ontvangen een afschrift van het antwoord, zoals eerder in de gemeenteraad is besloten.

B-BESLUITEN

(routinematig; geen stukken)

Algemene Zaken

Besluit over benoeming.

Personeel en Organisatie

Zes brieven over bezwaar.

Juridische Zaken

Twee adviezen naar aanleiding van bezwaarschriften.

Sociale Zaken

Beschikking op bezwaarschrift.

Werkgelegenheid

Besluit over herbenoeming.

Besluit over machtiging.

Diversiteitsbeleid

Besluit over subsidiebesluit.

Besluit over subsidiëring.

Openbare Ruimte en Groen

Besluit over subsidieverdeling.

Zorg

Besluit over bepaling periodieke subsidies.

Besluit over afwijzing subsidieaanvraag
© Gemeente Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie