Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Gemeente Enschede besluitenlijsten

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten
Raadsbericht 2003-01

De Raadsvergadering van maandag 3 februari 2003 De eerste bijeenkomst van de gemeenteraad in 2003 was kort maar krachtig. Aan de orde kwamen onder andere de themas meer blauw op straat, de voortgang van de bebouwing van de Usseler Es en het strategisch akkoord van Enschede, Hengelo, Borne en Almelo in de Netwerkstad.


---

Vragenuur
In het vragenuur dit keer een viertal onderwerpen, waarvan twee van de Stadspartij. De stadspartij uitte bij monde van fractievoorzitter Lammerink nog kritiek op het Raadspresidium. Dit orgaan bepaalt onder meer welke onderwerpen wél en welke niet in de gemeenteraad worden behandeld. Het gros van de door de stadspartij ingediende vragen bleek niet geagendeerd. Presidiumlid Van der Aa gaf aan dat de Stadspartij wederom vragen had ingediend die simpelweg schriftelijk afgehandeld konden worden. Dergelijke vragen vallen buiten de orde van het vragenuur.

Bereikbaarheid binnenstad
Hans Hofte, raadslid voor de Stadspartij maakte, zich zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad. Het vinden van een parkeerplaats is volgens hem erg moeilijk, zeker voor mensen die vanuit de richting Oldenzaal Enschede komen binnenrijden. Volgens Hofte klagen binnenstadsondernemers bijgevolg over dalende omzetten. Hofte zegt zich gesteund te weten door bijvoorbeeld de horeca-ondernemers. Het plaatsen van gele borden die verwijzen naar parkeerplaatsen zou volgens het raadslid op korte termijn het probleem kunnen oplossen. Wethouder Helder antwoordde dat bij de aanleg van de Zuidlus in ieder geval al een aantal zwart-gele borden zijn geplaatst en dat dit goed werkt. Hij beloofde Hofte te onderzoeken of de bewegwijzering die er nu in de hele stad is voldoende is of dat er op een aantal plekken nog borden bijgeplaatst moeten worden.

Trek aan de bel
Het project Trek aan de bel heeft ouderen op de hoogte gebracht van hun recht hebben op voorzieningen als de bijzondere bijstand, teruggave belastingen, schuldhulpverlening en maaltijdvoorzieningen. De voorlichtingscampagne is onlangs stopgezet en dat riep vragen op bij de PvdA. Waarom een zo succesvol project stopzetten?, vroeg sociaaldemocraat Isa Sumer zich af. Sumer gaf ook aan dat de Seniorenraad Enschede hiertegen schriftelijk protest had aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders. Volgens verantwoordelijk wethouder De Weger is het succes van het project juist reden geweest om ermee te stoppen. "Iedereen is nu geinformeerd, waarom zou je er dan mee doorgaan?", aldus de wethouder. Overigens vond De Weger wél dat er een aantal specifieke doelgroepen zijn die benaderd moeten blijven worden. Daaronder vallen ook allochtonen. Hij wil in een toekomstige raadscommissie komen met voorstellen om met een beperkter budget een kleinere, doch gerichte, campagne richting deze mensen op te zetten.

Meer blauw op straat
Groen Links wilde van burgemeester Mans horen of hij denkt dat de politie Enschede/Twente voldoende capaciteit heeft om toch meer blauw op straat te krijgen. Volgens vragensteller René Tenkink kan het een oplossing bieden als de politie niet meer agenten maar meer kantoorpersoneel aantrekt. Immers, nu zitten de agenten voornamelijk achter hun bureau. Tenkink gaf als voorbeeld de praktijk in Duitsland waar agenten zes uur per dag op straat zijn en twee uur op kantoor vertoeven. "Bij ons is dat andersom", memoreerde Tenkink. De burgemeester erkende het belang van de problematiek die Tenkink aanvoerde maar zei gerust te zijn over de capaciteit van de politie Twente. In het landelijk korpsbeheerdersberaad, waar ook de minister van Binnenlandse Zaken aanschoof, zijn volgens Mans bevredigende afspraken gemaakt om dat te garanderen. Hij verwacht dat politie en ministerie op 15 februari een convenant kunnen ondertekenen dat meer geld en personeel voor de politie oplevert. Ook heeft de minister toegezegd de bureaucratie aan te pakken. "Ik denk dat we daarmee mogelijkheden genoeg hebben om voldoende blauw op straat te kunnen inzetten", aldus de burgemeester.

---

Raadsbesluiten

Bedrijventerrein Usseler es
De raad moest besluiten over het voorstel om voor de realisatie van een bedrijventerrein op de Usseler es een Milieu Effect rapportage (MER) in gang te zetten. De Partij van de Arbeid sprak echter de vrees uit dat daarmee gelijk een voorzet zou worden gegeven over de manier waarop het bedrijventerrein straks zou worden ingericht. "Gaat de gemeente bouwen op de bult van de es of juist aan de randen ervan. Die fundamentele discussie, ook van belang voor de huidige bewoners van de es, zou via een MER wel eens aan de raad voorbij kunnen gaan. Immers een MER kan de raad voor een voldongen feit stellen", aldus PvdA-raadslid Thomas Windmulder. Deze merkte verder op dat het te lang stil blijft over de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Windmulder kreeg weinig steun vanuit de raad. CDA en VVD willen eerst de MER afwachten en denken daarna voldoende ruimte voor debat te hebben.
Wel deelde de VVD bij monde van fractieleider Arnold Enklaar de bezorgdheid over het alsmaar uitblijven van informatie. Wethouder Le Loux (ruimtelijke Ordening en Milieu) merkte echter op dat er ook niet veel nieuws te melden valt. "We kunnen op dit moment niet bijster veel doen", zei hij. "We kopen alleen wat kleine stroken grond als verbindingsstukjes. Verder is alle grond wel vergeven. De gemeente bezit vooral gronden aan de rand van het gebied, projectontwikkelaars hebben de bult in handen."
Overigens toonde de wethouder zich wel bereid om in een toekomstige raadsvergadering in beslotenheid inzicht te geven in het aankoopbeleid. Deze beslotenheid is vereist om eventuele grondspeculaties te voorkomen.

Netwerkstad
De strategische visie die door het samenwerkingsverband Netwerkstad is opgesteld is, net als eerder in Hengelo en Almelo, ook niet ongewijzigd door de Enschedese gemeenteraad gekomen. In Netwerkstadverband werken Enschede, Hengelo, Borne en Almelo samen op onder meer het gebied van Ruimtelijke Ordening. Een van de belangrijkste doelstellingen is om één integraal ruimtelijk plan te maken voor de toekomstige ontwikkeling van de Twentse stedenband. Met dat plan moeten vervolgens in Den Haag geldpotten worden aangeboord om dat plan ook daadwerkelijk te realiseren.

De kritiek was feitelijk tweeledig. Enerzijds werd het lage democratische gehalte van de netwerkstad onder vuur genomen. Vooral Groen Links was hier fel in. Raadslid Tenkink: "Wat is dat toch voor herensociëteit van notabele burgemeesters, een Commissaris der Koningin en de voorzitter van de Regio Twente die een tweelingbroer is van Jan Mans? Volstrekt tegen de wil van de gezamenlijke raadsleden in zetten zij een eigen route uit en dicteren ons hun tempo." Anderzijds achtten de raadsleden de strategische visie veel te mager. Vooral omdat de boegbeeldprojecten, waarmee de Netwerkstad zich in Den Haag zou willen presenteren, nu uit de visie zijn gelicht. De raadsbreed werd de indruk gewekt dat de samenwerkende partners geen keuzes konden maken, met als resultaat een halfbakken product. Reden voor de PvdA om een motie in te dienen die eerder met de overige sociaal-democratische fracties in de Netwerkstad was opgesteld. Daarin werd geëist dat vier boegbeeldprojecten alsnog in de visie zouden moeten worden opgenomen. Het gaat dan om de projecten Hart van Zuid (Hengelo), Kennispark Twente (Enschede), Driehoek Hart van Twente (Zenderense es), en de Agglolijn.

Felle kritiek dus, maar burgemeester Mans antwoordde juist blij te zijn met deze discussie en hij zei de motie van de PvdA, die later unaniem werd overgenomen, te omarmen. "Voor het eerst praten we in deze gemeenteraad écht over de vraag hoe we de samenwerking in de netwerkstad gestalte moeten geven", aldus Mans. Hij voegde er verder aan toe dat het formeel aan de raad was om inhoudelijk aan te geven welke kant de netwerkstad op moet. En dus om te bepalen welke Netwerkstadprojecten wel en niet de status boegbeeld krijgen. "Het bestuur van de Netwerkstad heeft van de gemeenteraden alleen maar het mandaat om het samenwerkingsproces gaande te houden. Maar als u zegt dat we nu ook op de inhoud van die samenwerking moeten gaan sturen, dan zeg ik graag, dat zou de samenwerking een stevige impuls geven."
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie