Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen Gemeente Zevenaar

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zevenaar
Zoek soortgelijke berichten

infopagina week 6, 2003

INHOUD INFO WEEK 6 ( 2 t/m 8 februari 2003)

AANVRAAG VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Bij burgemeester en wethouders is een aanvraag binnengekomen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het:

- bestemmingsplan Zevenaar-Centrum voor de bewoning van de benedenverdieping van het pand Romei 2 te Zevenaar

De aanvraag ligt met ingang van 6 februari a.s. gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

VOORNEMEN VERLENEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN OOY

Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan het oprichten van een bijgebouw op het perceel, gelegen tussen de woningen Heilige Huisjes 26 en 28 te Zevenaar.
De aanvraag ligt met ingang 6 februari 2003 gedurende 4 weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar

WET MILIEUBEHEER

De zorg voor de doelmatige verwijdering van afvalwater vormt een onderdeel van de bescherming van het milieu. In verband met een wetswijziging worden alle gevolgen voor het milieu die verband houden met lozingen op de riolering op grond van de Wet milieubeheer gereguleerd. Dit betekent concreet dat de vereiste lozingsvoorschriften aan de milieuvergunningen van de volgende bedrijven worden toegevoegd: Atlantic Art Studio B.V; Dorpstraat 60, Babberich , Ariës Grafmonumenten, Handelsstraat 3, Zevenaar, Color Action, Einsteinstraat 6B, Zevenaar, Drukkerij, Micaprint, James Wattstraat 9, Zevenaar, Gasexportstation, Eltenseweg ongenummerd, Babberich, Kaplan Meat, Engeveldweg 6, Zevenaar, Kattenpension en Zwerfkattenopvang Zevenaar e.o, Doesburgseweg 49, Zevenaar, Café, zalen en partycentrum Staring, Groessenseweg 5, Zevenaar, Veehouderij van de heer Berndsen, Kleine Matenweg 1A, Zevenaar, Veehouderij van de heer Lueb, Doesburgseweg 20, Zevenaar, Veehouderij van de heer Schennink, Doesburgseweg 22a, Zevenaar.
Op 21 januari 2003 hebben Burgemeester en wethouders een definitief besluit opgesteld.

Terinzagelegging
Het definitieve besluit wijkt inhoudelijk niet af van het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit en de en bijbehorende stukken worden op 5 februari 2003 voor een ieder ter inzage gelegd bij de centrale balie van de sector Grondgebied van het gemeentehuis. Zij kunnen daar tijdens de openingstijden worden ingezien. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met mw. ing. L. van Wersch, doorkiesnummer 595 223 van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu.

Beroep
Binnen zes weken na de dag van terinzagelegging kan tegen dit wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tot het inbrengen van bedenkingen tegen het ontwerpbesluit.
Indien tegen het besluit beroep is ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een voorlopige voorziening worden gevraagd.

PLAN VAN AANPAK WIJKBEHEER 2003

Onlangs is het Plan van Aanpak Wijkbeheer Zevenaar 2003 gepresenteerd. Eind jaren negentig besloot de gemeente Zevenaar Wijkbeheer in te stellen. De beleidsnota Wijkbeheer gemeente Zevenaar ligt hieraan ten grondslag. In 2002 zijn enkele vacatures ontstaan. Het team wijkbeheerders is met ingang van 1 november 2002 weer voltallig en er kan nu een doorstart gemaakt worden. Een nieuwe brochure Wijkbeheer Zevenaar zal binnenkort huis-aan-huis worden verspreid.

Doelstelling Wijkbeheer
De gemeente Zevenaar wenst met wijkbeheer te bereiken dat:
* Door middel van gezamenlijke initiatieven van wijkbewoners, organisaties, instellingen en gemeente de leefbaarheid van een wijk op peil gehouden wordt, dan wel wordt verbeterd.


* De vraag van bewoners wordt binnengehaald en geïmplementeerd in het beleid van de gemeente.

* Bewoners worden geïnformeerd over het gemeentelijk beleid en de acties.

Wijkindeling
Er is aansluiting gezocht bij de indeling van de politiewijken. Deze vijf wijken worden beheerd door drie wijkbeheerders.

Wijk/buurt

Wijkbeheerder

Gebiedsagent

---

---

Ooy
Oud Zevenaar

Babberich

Bergvrede

Schrijvershoek

Schaapsdrift/De Horst

Hengelder/Tatelaar

Hans Freriks

tel: 595534

John Vedder

Piet Brugman

---

---

Bloemenkamp

Centrum

Het Grieth

Molenwijk

Heerenmäten

Methen

Zonnemaat

Melinda van de Bunt tel: 595533

Ruud de Raat

Jan Ekkel

Lentemorgen I

Lentemorgen II

Stegeslag

Roodwilligen

Mercurion

Noordelijk Buitengebied

Jeanette Stevens

tel: 595539

Piet van Duinen

In het plan van aanpak worden speerpunten en prioriteiten aangegeven. De integrale versie van het plan van aanpak is te lezen op onze website. Eventueel kan het plan van aanpak worden opgevraagd bij een van de wijkbeheerders.

FIETSKIJKDAG POLITIE DE LIEMERS

Elke 1^e donderdag van de maand kunnen mensen op het politiebureau van Zevenaar komen kijken of de fiets die ze zijn kwijtgeraakt soms ergens in de Liemers is aangetroffen en mogelijk bij deze gevonden fietsen staat. De fietsen zijn afkomstig uit de gehele Liemers, te weten de gemeenten Angerlo, Didam, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.
De eerstkomende fietskijkavond is op DONDERDAG 6 februari van 18:00 TOT 19:30 UUR.
Het politiebureau is gevestigd aan de Zonegge 24-04 te Zevenaar

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Wilt u svp plastic folies verwijderen. Papier van bedrijven wordt niet meegenomen.

Datum

Wijk/Plaats

Inzamelaar

Zaterdag 8 februari

Oud Zevenaar

harmonie Sint Martinus

Zaterdag 8 februari

Ooij/Zuidspoor

CV De Schuumkoppen harmonie Sint Franciscus

Dinsdagavond 11 februari

Lentemorgen 1/Zonegge 7-14

CV De Griethtreejers

Woensdagavond 12 februari

Heerenmäten

harmonie Sint Franciscus

Woensdag 12 februari

Schaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp,
't Grieth, flats Bergvrede, Meidoornflat/ Hooge Bongert

Schutterij Sint Andreas

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen lichte bouwaanvragen week 4/2003:

-
Zuiderlaan 32, oprichten garage en carport

- Sandgat 16, uitbreiden van de woning

- de Olmen 71, plaatsen van een serre

Ingekomen lichte bouwaanvragen week 5/2003:

- J. Boschstraat 3, plaatsen dakopbouw

- Huygenslaan 2, veranderen en vergroten van de woning
Ingekomen reguliere bouwaanvragen week 5:

-
Oud Zevenaarsedijk 3, oprichten van een woning

Ingekomen sloopaanvragen week 5/2003:

- Oud Zevenaarsedijk 3, slopen van een woning en garage
De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.

Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende bouwvergunningen week 4/2003:

-
Spinet 33, uitbreiden van de woning

- Altbroek 15, verbouwen en uitbreiden van de woning
- Cloekemaat 5, uitbreiden van de woning

- Babberichseweg 31, vervangen van de kap van de woning
- Beekseweg 83a, gewijzigde uitvoeren van het plaatsen van een garage
Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:
-
Automark-Röst BV, standplaatsvergunning voor het graveren van kentekens en repareren van ruiten op
het terrein van de voormalige Maria Koninginkerk aan het Noordeinde te Zevenaar op zaterdag 22
februari 2003;


- de heer Breedveld, vergunning voor het plaatsen van een container op de openbare weg ter hoogte van
het perceel Didamseweg 22 te Zevenaar in de periode van 29 januari t/m 14 februari 2003;

Bouwverordening Zevenaar 2002:


- de heer H.J.W. Mulder, vergunning voor het slopen van een gedeelte van een stal op het perceel
Aerdtseweg 10 te Babberich;

Wegenverkeerswet:


- de heer T.W. Roes, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij zijn woning aan De Hooge Bongert
101 te Zevenaar;

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd. Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie