Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Besluitenlijst B&W Eemnes 06-02-2003

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
wethouders van Eemnes d.d. 4 februari 2003
Motie inzake grondrechten.
Raad Woensdrecht verzoekt ondersteuning van hun motie inzake uitoefening rechten vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Raad voorstellen motie voor kennisgeving aan te nemen.

Wijziging IZA Nederland-regeling.
Alle deelnemende besturen van het IZA worden verzocht in te stemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van IZA Nederland om de IZA-regeling te wijzigen.
Het voorstel bevat wijzigingen in verband met het voornemen om de werkorganisatie IZA te fuseren met die van Zorgverzekeraar VGZ.

Gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het wijzigen van de IZA Nederland-regeling het voorstel van het algemeen bestuur van IZA Nederland d.d. 10 januari 2003.

Standplaats poffertjeskraam op evenemententerrein. Een plaatselijke ondernemer wil gedurende de periode 15 april tot 15 oktober een poffertjeskraam exploiteren op het evenemententerrein. Daartoe is zowel een aantal vergunningen benodigd als een privaatrechtelijke toestemming.
Voorstel:
Medewerking verlenen aan het verzoek onder de aangegeven voorwaarden.

Conform, waarbij jaarlijks bezien wordt waar de kraam op het evenemententerrein geplaatst wordt.
Voor de verdere toekomst, na de centrum-ontwikkeling, wordt opengehouden of de Braadkamp dan niet een betere standplaats zou zijn. Ter inzage aan commissie WRM.
Structuurplan Almere.
Het ontwerp Structuurplan Almere 2010 is aan ons voorgelegd. Voor kennisgeving aannemen.
Beleid ten aanzien van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. - vaststellen van algemene beleidsregels voor de aanwijzing en intrekking van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Voostel:

* de volgens bijgevoegd document opgestelde algemene beleidsregels vaststellen voor de aanwijzing en intrekking van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen;

* het sectorhoofd VROM mandateren om toekomstige verzoeken voor de aanwijzing en van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen overeenkomstig deze beleidsregels af te handelen.

Conform.

Discussienotitie locaties voorzieningen.
Ten behoeve van discussie in commissie WRM is een notitie opgesteld waarin mogelijke locaties worden beschreven ten behoeve van toekomstig te huisvesten voorzieningen en functies. Deze notitie kan als basis worden gebruikt voor toekomstige locatiestudies. Voorstel:
1. Uitspraak doen over de mogelijke locaties die gebruikt kunnen worden in locatiestudies.
2. Vervolgens (aangepaste) notitie voor discussie voorleggen aan commissie WRM.
Conform.
Startersfonds.
In het raadsprogramma is aangegeven dat er een gemeentelijk fonds wordt ingesteld om starters in bestaande woningen te laten wonen. Hierbij wordt gedacht aan een inkomens afhankelijke toets. Met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn) zijn verkennende gesprekken gevoerd om dit fonds in het leven te roepen, waarbij de uitvoering in handen wordt gesteld van de SVn. Instemmen met de regeling en de raad voorstellen (vergadering van maart) hiervoor maximaal 1,8 miljoen beschikbaar te stellen. Dit bedrag ten laste van de algemene reserve brengen. Het renteverlies kan pas bepaald worden als bekend is hoeveel gebruik van de regeling wordt gemaakt.
PHO Gezondheidszorg Gooi en Vechtstreek.
Vergaderstukken 23 januari 2003.
V.k.a.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie