Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen gemeente Dinkelland 06-02-2003

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Dinkelland
Zoek soortgelijke berichten

Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DINKELLAND Datum plaatsing: 6 februari 2003

VERHUIZINGEN BINNEN DE SECTOR SAMENLEVING.

Zoals u wellicht al in de krant gelezen heeft verhuizen in de komende weken enkele afdelingen (onderdelen) binnen de Sector Samenleving. Om de dienstverlening zoveel mogelijk te waarborgen zullen de verhuizingen in het weekend plaatsvinden. Het is helaas onvermijdelijk dat de afdelingen maximaal 2 dagen gesloten moeten zijn voor de voorbereidingen van de verhuizing, zoals het inpakken van de spullen. Op voorhand vragen wij uw begrip voor de mogelijke overlast die de verhuizingen voor u kunnen opleveren.

Huidige situatie:
De Sector Samenleving bestaat uit de afdelingen:

1. Zorg, Werk en Inkomen (thans gehuisvest in het gemeentehuis te Denekamp).
2. Welzijn (thans gehuisvest in de locatie Ootmarsum) en 3. Burgerzaken en Belastingen (Burgerzaken thans gehuisvest in de loctie Ootmarsum, Belastingen in het gemeentehuis te Denkamp),

De komende situatie:
De gemeente heeft het pand Ootmarsumsestraat 4a te Denekamp gehuurd om daarin de afdelingen Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn onder te brengen.
De afdeling Burgerzaken en Belastingen zal worden ondergebracht in het gemeentehuis te Denekamp.
In de locatie Ootmarsum wordt een steunpunt voor diensten van de afdeling Burgerzaken ingericht.

De planning per verhuizing per afdeling:

Zorg, Werk en Inkomen:


* vrijdag 7 en maandag 10 februari 2003: het meubilair en de inventaris worden overgebracht

* de afdeling is op deze dagen ook telefonisch onbereikbaar
* dinsdag 11 februari 2003: de afdeling is op de nieuwe locatie Ootmarsumsestraat 4a Denekamp geopend voor dienstverlening.

Welzijn:


* vrijdag 14 en maandag 17 februari 2003: het meubilair en de inventaris worden overgebracht

* de afdeling is op deze dagen ook telefonisch onbereikbaar
* dinsdag 18 februari 2003:de afdeling is op de nieuwe locatie Ootmarsumsestraat 4a Denekamp geopend voor dienstverlening

Burgerzaken en Belastingen:
Het afdelingsonderdeel Burgerzaken zal eind maart a.s. verhuizen naar het gemeentehuis te Denekamp. Zodra de planning daarvoor gereed is zullen wij u informeren. Dat geldt ook voor de inrichting van het steunpunt te Ootmarsum.
Het afdelingsonderdeel Belastingen blijft in Denekamp.

De bereikbaarheid per afdeling even op een rijtje:

Afdeling Zorg, Werk en Inkomen
Gesloten op vrijdag 7 en maandag 10 februari 2003. Vanaf dinsdag 11 februari 2003 bezoekadres: Ootmarsumsestraat 4a te Denekamp.
Telefoon: 0541 - 854100
Postadres: Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur (na de middag gesloten)

Afdeling Welzijn
Gesloten op vrijdag 14 en maandag 17 februari 2003 Vanaf dinsdag 18 februari 2003 bezoekadres: Ootmarsumsestraat 4a te Denekamp.
Telefoon: 0541 - 854100
Postadres: Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur (na de middag gesloten)

Afdeling Burgerzaken en Belastingen:

Onderdeel Burgerzaken:
tot nader order:
Bezoekadres: Kerkplein 1, Ootmarsum (voormalig gemeentehuis) Telefoon: 0541 - 854100
Postadres: Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur (na de middag gesloten)
avondopenstelling: donderdag van 16.30 tot 18.30 uur

Onderdeel Belastingen:
Bezoekadres: Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp Telefoon: 0541 - 854100
Postadres: Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur (na de middag gesloten).

GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad komt op donderdag 13 februari a.s. om 19.30 uur in de vergadering bijeen. U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune om de beraadslagingen bij te wonen.
De agendapunten zijn

1. Opening.
2. Vragenhalfuur.
3. Vaststelling agenda.
4. a.Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 10 december 2002.
b.Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 12 december 2002.
c.Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 6 januari 2003.
5. Ingekomen stukken.
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van 60.000,-- ten behoeve van begeleiding projecten structuurvisie centrum Denekamp.
7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Denekamperstraat te Ootmarsum (kad. sectie C, nr. 196). 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Westenveldweg te Tilligte (kad. sectie M, nr. 487). 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Voortmorsstraat te Weerselo (kad. sectie P, nr. 835). 10. Voorstel tot verlenging van de subsidieregeling fuserende instellingen.
11. Voorstel tot subsidiëring Natura Docet.
12. Voorstel tot vaststelling van een reglement van orde voor het presidium van de raad.
13. Voorstel tot verlening van een krediet ten behoeve van bedrijfskleding voor de afdeling Beheer en Onderhoud. 14. Servicepunt Ootmarsum.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING:

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een woonhuis aan de de Esch 15 in Saasveld (20020594)
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Saasveld-De Esch, uitw. 1992-1", aangezien het maximale oppervlak voor bijgebouwen wordt overschreden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 9, lid a van het bestemmingsplan.
Het verzoek om vrijstelling en de bouwaanvraag liggen met ingang van 7-2-2003 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres: Burg. Scholtensplein 1 in Weerselo. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken. Deze moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een semi bungalow aan de De Mors 63 in Ootmarsum (20020347)
Het geldende bestemmingsplan "Ootmarsum-1976" laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog bouwvergunning verleend kan worden.
Het verzoek om vrijstelling en de bouwaanvraag liggen met ingang van 7-2-2003 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres: Burg. Scholtensplein 1 in Weerselo. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken. Deze moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Verleende vergunning ex. art. 11 Monumentenwet 1988

Burgemeester en Wethouders hebben een monumentenvergunning verleend voor het restaureren van een rundveestal/schuur aan de Weerselosestraat 33 te Groot Agelo.
Dit verzoek ligt met ingang van woensdag 5 februari 2003 gedurende twee weken ter inzage bij het sector samenleving afdeling welzijn, locatie Ootmarsum. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.
BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* de Mors 21 in Ootmarsum: verbouwen woonhuis tot kantoor;
* Rammelbeekweg 15 in Lattrop-Breklenkamp: herbouwen van een schuur;
* Oldenzaalsestraat 49 in Denekamp: vergroten van de bedrijfswoning en

* Eurowerft 14 in Denekamp: verbouwen en uitbreiden van een winkelwoonhuis.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:


* Ellenweg 7 in Denekamp: bouwen woning, schuur en kapschuur;
* Enktermorsweg 2 in Agelo: verbouwen/veranderen woonhuis;
* Hakselaar 62 in Denekamp: vergroten garage/berging met luifel;
* Oude Weerseloseweg 1 in Weerselo: uitbreiden atelierruimte;
* Ootmarsumsedijk 11 in Weerselo: bouwen schuur t.v.v. bestaande schuur;

* Hakselaar 5 in Denekamp: bouwen woonhuis;
* de Lange Drift 7 in Rossum: verbouwen en uitbreiden woning;
* Veldzijde 30 in Deurningen: verbouwen woning;
* Clematisstraat 7 in Denekamp: plaatsen tuinhuisje (melding);
* Wittebergweg 18 huisje nr. 15 in Nutter: bouwen recreatiewoning;
* Kampstieweg 3 in Denekamp: gedeeltelijk veranderen en vernieuwen woonboerderij;

* Nordhornsestraat 81 in Denekamp: bouwen berging;
* van Ghernaerstraat 5 in Ootmarsum: plaatsen dakkapel en vergroten garage;

* Marktstraat 11 in Ootmarsum: bouwen dakopbouw;
* Varwick 3 in Tilligte: bouwen carport en veranda en
* Father Raatgerstraat 2 in Rossum: uitbreiden sportcentrum.
Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo. Tegen voornoemde besluiten kunt u met ingang van 6 februari 2003 op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken een bezwaarschrift in dienen.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Bornsestraat 13 in Weerselo: slopen woning met bijgebouwen en
* Rammelbeekweg 15 in Lattrop-Breklenkamp: slopen van een boerderij.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende sloopvergunning en positieve reacties op melding sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor de volgende sloopplannen:


* Disseroltweg 52 in Lattrop-Breklenkamp: slopen woonhuis en
* Vogelpoelweg 4 in Rossum: slopen veestalling en machineberging.
Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

Tegen voornoemde besluiten kunt u met ingang van 6 februari 2003 op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken een bezwaarschrift in dienen.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Positieve reactie op melding sloopvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor het volgende sloopplan:

* Slotsdijk 8 in Denekamp: slopen van een schuurtje.
Dit besluit kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

Tegen voornoemde besluit kunt u met ingang van 28 januari 2003 op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken een bezwaarschrift in dienen.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1 te Weerselo liggen vanaf 7 februari 2003 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de ontwerp-besluiten van de milieuvergunningen van:


* Techniek Toelevering Services BV, Hoofdstraat 32a te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf.

* M.J.H. Schothorst, Haarstraat 48, Rossum voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij.

Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 7 maart 2003 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Terinzagelegging besluit

Tevens ligt op de afdeling Bouwen en Milieu vanaf 7 februari 2003 ter inzage de gedoogbeschikking van:


* J. van der Steen & Zn B.V., AA Broek 7 te Agelo voor het verwijderen van bitumen en een asbesthoudende steunlaag om een partij van 28 buizen. Het betreft een éénmalige activiteit binnen de inrichting.

Beroep tegen deze beschikking kan uitsluitend worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-gedoogbeschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 21 maart 2003 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.

Terinzagelegging meldingen

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo liggen ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:


* Volkerink, Zandhaarweg te Weerselo: het oprichten van een bouwbedrijf volgens het Besluit Bouw en houtbedrijven milieubeheer.

* M.J.M. Hannink, Deurningerstraat 39 te Deurningen: het oprichten van een bouwbedrijf volgens het Besluit Bouw en houtbedrijven milieubeheer.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland.

Tevens ligt ter inzage de melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer van:


* Vitens N.V. te Zwolle: het lozen van het afvalwater afkomstig van de parkeerplaats via een olie- en benzineafscheider op het oppervlaktewater voor de inrichting aan de Rodenmorsweg 11 te Denekamp.

Deze wijziging is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 12 maart 2002, nr. 201108 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijziging voldoet aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze melding tot en met 14 maart 2003 schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:


* Voetbalvereniging D.O.S. '19 Denekamp voor het houden van een internationaal voetbaltoernooi op 7 en 8 juni 2003.


* Parkieten Sociëteit Twente voor het houden van een vogelbeurs op 5 oktober 2003 van 10.00 uur tot 14.00 uur in de Ankerhal te Saasveld.

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Burgerzaken en Belastingen in de locatie Ootmarsum. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNING

De afgelopen periode is door het college van burgemeester en wethouders de volgende vergunning verleend:


* Carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver voor het houden van een carnavalsoptocht op 1 maart 2003 van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is toegezonden aan de aanvrager kunnen belanghebbenden hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Burgerzaken & Belastingen
telefoon: 0541 854317 of 854311.

COLLECTEN
Er is voor week 7, van maandag 10 februari t/m. zaterdag 15 februari geen collectevergunning verleend.

Kledinginzameling
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend voor het inzamelen van kleding door Stichting K.I.C.I. op zaterdag 14 februari 2003 voor de gehele gemeente.

OVERIGE MEDEDELINGEN

WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO.

Voor verhuur komt beschikbaar onze woning:


* De Voortmors 66 in Weerselo.
Het betreft een: ééngezinswoning met berging. Huurprijs van de woning per maand: 391,81.
Aanvaarding: per april/mei 2003.

Uw interesse kunt u binnen één week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Voor nadere inlichtingen elke eerste en derde maandagavond van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur op ons kantoor aan de Gunnerstraat 19 in Weerselo.
Telefoon kantoor: 0541-661695.

PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL de "KINGSCHOOL" IN DENEKAMP Op dinsdag 11 februari 2003 a.s. staat aan de Nijverheidsstraat in Denekamp de papiercontainer voor de inzameling van oud papier voor de Kingschool. Iedereen kan daar tussen 14.00 en 22.00 uur papier deponeren.

PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL "DE VELDKAMP" IN DENEKAMP A.s. zaterdag 15 februari 2003 is er weer een inzameling Tussen 9.00- 12.00 uur kunt u het oude papier en karton bij school afgeven. Wilt U:


* het papier goed bundelen of in dozen verpakken;
* geen plastic gebruiken als verpakkingsmateriaal;
* de Begoniastraat inrijden vanaf de Veldkampsweg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie