Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Besluitenlijst B&W Rotterdam 07-02-2003

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
B en W- bericht 4 februari 2003

B en W-berichten geven de besluiten van de vergadering van het college van B en W weer. Bij veel besluiten die als formaliteiten zijn aan te merken, is alleen de essentie weergegeven, bij de meer nieuwswaardige besluiten worden ook de achtergronden van het besluit toegelicht.
* Algemene Bestuurlijke Zaken

* Stedelijke ontwikkeling en beheer

* Sociale en Culturele Zaken

* Sociaal Economische Zaken

* Personeel en organisatie

* Financiën

* Juridische Zaken

Algemene Bestuurlijke Zaken 1. (04-02) Het College stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor het wegslepen van foutgeparkeerde voertuigen te verhogen. Volgens de politie zijn de huidige tarieven niet kostendekkend. Voorgesteld wordt om de voorrijkosten (inclusief takelen) te verhogen van 80 naar 120 en de kosten voor het overbrengen van het voertuig te verhogen van 35 naar 75. De kosten voor het bewaren van het voertuig (stallingskosten) hoeven niet verhoogd te worden. 2. Het College heeft besloten om de periode voor de hardheidsclausule voor huwelijksleges te verlengen tot het moment dat de stellingen aan de voorkant van het stadhuis zijn verwijderd. Dit betekent dat de huwelijksleges voor die periode met 50% worden verminderd. De paren die zich de komende periode melden om in het stadhuis te trouwen worden geïnformeerd.
3. Het College heeft ingestemd met een eenmalige bijdrage voor de reis- en verblijfskosten van maximaal 30 Rotterdamse sporters en hun begeleiders ten behoeve van deelname aan de Shanghai Sister City Games 2003 van 31 oktober tot en met 5 november 2003 te Shanghai, China.
4. Het College is akkoord gegaan met een dienstreis van wethouder De Faria naar Antwerpen. Onder leiding van wethouder De Faria brengt een Rotterdamse delegatie een bezoek aan Antwerpen in het kader van een oriëntatie voor een nieuw prostitutiebeleid voor Rotterdam.
5. Het College van B. en W. heeft een de lijst van nevenfuncties van collegeleden geactualiseerd en aan de griffie gestuurd. Nevenfuncties dienen volgens de gemeentewet openbaar te worden gemaakt.

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 1. (04-02) Het College heeft besloten de ontwerpbeleidsregel zonebeheerplan Rijnmond West in concept vast te stellen en de openbare voorbereidingsprocedure, zoals geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, uit te voeren. Met dit zonebeheerplan kan bij vergunningverlening voor de verdeling van geluidsruimte in het industriegebied Rijnmond West sturend worden opgetreden. Op grond van de Wet geluidhinder moeten industrieterreinen waarop grote lawaaimakers zij gevestigd voorzien zijn van een zone industrielawaai. Daarin ligt de geluidsbelasting voor de omgeving vast.
2. (04-02) Het college van B en W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan weerszijden van de Herkingenstraat. Dit voorbereidingsbesluit is noodzakelijk om de bouw van 180 grondgebonden woningen mogelijk te maken. Deze woningen zijn een aanvulling op het bestaande woningtype in Pendrecht en zijn bedoeld om differentiatie van de bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen. In de bouw werken De Nieuwe Unie, Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling, de bewonersgroep Herkingenbuurt en de dS+V samen. 3. (04-02) Het college van B en W heeft besloten de directeur dS+V te machtigen tot het voeren van vooroverleg m.b.t. het voorontwerpbestemmingsplan "Crooswijk Zuid-Jaffa" en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk te vragen de inspraakprocedure te verzorgen. Het gaat hier om een bestemmingsplan dat verouderd is en dat deel uitmaakt van de inhaalslag bestemmingsplannen. 4. Het College heeft besloten een machtiging af te geven voor het binnentreden van een woning aan de Willem van Hillgaersbergstraat. Aan eerder aanzegging tot ontruiming is geen gehoor gegeven.

Sociale en Culturele Zaken

1. (04-02) B en W hebben de nota Collectiebeleid Bibliotheek vastgesteld. Daarmee wordt de belofte aan de Ombudsman, om in deze nota ook aandacht te schenken aan het schenkingsbeleid, ingelost. 2. (04-02) Het College heeft de managementcontracten 2003 van de gemeentelijke diensten in de kunstsector vastgesteld. Het gaat om de Rotterdamse Schouwburg, Concert- en congresgebouw De Doelen, Luxor Theater, Theater Zuidplein, Museum Boijmans Van Beuningen, Historisch Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, Wereldmuseum Rotterdam en de Gemeentebibliotheek Rotterdam. De contracten worden getekend door wethouder Kunstzaken en de directeuren van genoemde diensten.
3. (04-02) B en W hebben besloten de subsidie aan de stichting Facilitair Bureau Beeldende Kunst te beëindigen en de activiteiten van deze stichting onder te brengen bij het Centrum Beeldende Kunst. Met deze integratie van werkzaamheden voorzien de betrokken instellingen dat de dienstverlening aan kunstenaars verder verbeterd kan worden en dat cultureel ondernemerschap meer dan voorheen kan worden gestimuleerd en begeleid. Het samenbrengen van de twee organisaties betekent versterking van kennis en ervaring en vermindert de personele kwetsbaarheid.

Sociaal Economische Zaken
1. (04-02) Het College heeft een nieuwe uitvoeringsregeling voor de subsidiëring van schoolinternaten vastgesteld. Deze regeling geldt voorlopig voor een jaar. Afhankelijk van de ervaringen zal in de loop van 2003 een definitieve regeling worden vastgesteld. De nieuwe regeling sluit aan bij het onderwijs achterstandenbeleid. Dit betekent dat subsidiëring alleen plaatsvindt voor leerlingen die vallen onder de criteria van het onderwijs achterstandenbeleid. De verantwoordelijkheid voor de regeling verschuift van de dienst SoZaWe naar de dienst Stedelijk Onderwijs.
2. (04-02) Het College heeft de fractie van Groen Links per brief laten weten dat het niet verstandig zou zijn om in Den Haag te pleiten voor een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In de brief schrijft het College dat er bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid nog het nodige kan worden verbeterd, met name in de snelheid van de procedure. Daarvoor wil het College zich blijven inspannen.
3. (04-02) Het college van B en W verzendt een brief aan het Convent van Kerken (CvK) als antwoord op de brief waarin het Convent aangeeft er moeite mee te hebben dat een overheid zich bemoeit met de architectuur van een moskee. Volgens het CvK staat dit op gespannen voet met de godsdienstvrijheid. In het antwoord wordt de strekking van het in november gehouden raadsdebat hierover weergegeven en de maatschappelijke context waarin dit gebeurde wordt verduidelijkt.

Personeel en Organisatie
1. (04-02) Het college van B en W heeft besloten om de heer ir. M. de Langen per 1 februari 2003 te benoemen als waarnemend hoofd van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de heer drs. ing. V.M.J. Roozen te benoemen als waarnemend directeur van de divisie Stedelijke Ontwikkeling van deze dienst. Dit in verband met het vertrek van directeur De Ruiter.

Financiën


--

Juridische Zaken
1. Het College heeft een verzoek om schadevergoeding afgewezen. Het gaat hierbij om verzoek tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade die betrokkene zou hebben geleden, omdat naar zijn mening onterecht beslag was gelegd op zijn uitkering. 2. Het College heeft ingestemd met de aanpassing van het presentiegeld voor leden van de planschadecommissie. Commissieleden en hun plaatsvervangers ontvangen volgens de planschadeverordening een vergoeding die door het College wordt vastgesteld, op basis van de jaarlijkse indexering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vergoeding voor de commissievoorzitter en zijn plaatsvervanger is vastgesteld op 154,56 en voor de overige leden en hun plaatsvervangers op 142,34.

Bestuurlijke Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie