Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Pink Roccade: Bravo 2003

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: De Unie
Zoek soortgelijke berichten

Pink Roccade: Bravo 2003

7 februari 2003 - Op 31 januari hebben de bonden samen met HR-centraal om tafel gezeten om de stand van zaken van verschillende onderwerpen door te nemen en tevens de onderhandelingen over de Basisarbeidsvoorwaarden Overeenkomst (BRAVO) voor te bereiden. De volgende zaken zijn aan de orde gekomen.

Alvorens inhoudelijk een verslag te doen van de bijeenkomst met uw werkgever, wil ik u melden dat met ingang van 1 maart 2003 als gevolg van een pakketwijziging, de belangenbehartiging namens De Unie zal worden overgenomen door mijn collega Babet Hendriks. Babet is werkzaam vanuit ons regio kantoor in Hoofddorp. Ik wil u bedanken voor de constructieve wijze waarop wij de afgelopen jaren werkzaam zijn geweest. Bovendien wil ik Babet veel succes toewensen bij PinkRoccade

Collectief ontslag / Sociaal Plan
Bij Public en ITM/Educational Services heeft het CWI ontslagvergunningen afgegeven. In enkele gevallen is dit nog niet gebeurd omdat het CWI nog meer informatie wil. Het aantal "bankzitters/VIP-ers" bij Finance neemt minder af dan waarop gerekend is. Het is nog onduidelijk of dit (gedwongen/collectieve) ontslagen tot gevolg heeft.
Nogmaals is bevestigd dat in het geval er een (collectief) ontslag plaatsvindt waarbij de kantonrechter wordt ingeschakeld, de kantonrechter door PR zal worden verzocht om de ontbinding plaats te laten vinden met inachtneming van de opzegtermijnen en vergoedingen die bij een CWI-procedure gehanteerd worden. Dit is wel expliciet de bedoeling van de partijen maar staat niet letterlijk in het Sociaal Plan.

PR Infrastructure Services ("PRINS")
Bij de vorming van deze nieuwe werkmaatschappij zijn de vakbonden niet betrokken. Onvermijdelijk zal er echter een nieuw stelsel van arbeidsvoorwaarden komen. Afgesproken is dat hierover binnenkort (14 februari) een eerste oriënterend gesprek tussen de directie van PRINS en de vakbonden zal plaatsvinden (zie ook bij BRAVO 2003).

BRAVO 2003
In maart zullen hierover de onderhandelingen starten. Het geheel van arbeidsvoorwaarden zal aan de orde komen: looneis, pensioenpremies en de vraag waar bepaalde arbeidsvoorwaarden geregeld moeten worden. Op dit moment wordt gedacht aan het regelen van veel van de arbeidsvoorwaarden op BRAVO-niveau en goede afspraken over de scheiding van verantwoordelijkheden tussen vakbonden en OR-en. Zo willen we voorkomen dat een werknemer in een korte tijd verschillende arbeidsvoorwaarden krijgt wanneer PR besluit concernbreed te reorganiseren. Bij de vorming van PRINS kan het voorkomen dat iemand in een jaar of twee eerst onder de DAVO Megaplex, dan onder die van Online en straks onder die van PRINS valt. Dit is een onwenselijke situatie. In dit kader wordt overwogen om flink wat van de nieuwe arbeidsvoorwaarden bij PRINS als hoofdstuk in de BRAVO onder te brengen. Dit kan een aanzet zijn om de arbeidsvoorwaarden op divisieniveau te gaan regelen.

Pensioenpremies
De pensioenpremies van de pensioenfondsen binnen PinkRoccade zullen onderwerp van het komende BRAVO-overleg zijn en worden op dit moment niet, ook niet bij Sociale Zekerheid, aangepast. De premie van het PR Pensioenfonds is een "cocktailpremie" waarin onder andere verzekeringspremies voor de ANW- en WAO-hiaten zijn opgenomen. Nagegaan zal worden hoe dit precies in elkaar zit en of het wenselijk is om de verzekeringen afzonderlijk aan te bieden op vrijwillige basis.

Premiesparen
Premiesparen is op werkmaatschappij-niveau geregeld en een OR onderwerp. HR-centraal wil alle tot nu betaalde werkgeverspremies inbrengen in het BRAVO-overleg. Wij hebben aangegeven dat de regeling, op zijn fiscale aspecten na, niet afgeschaft is en dat afschaffing en/of aanpassing onderwerp dient te zijn van overleg met de Ondernemingsraad. Dit gebeurt ook bij veel werkmaatschappijen.

Promoties
Van verschillende kanten hebben we gehoord dat er wel promoties plaatsvinden, maar dat de bijbehorende betaling niet plaatsvindt of wordt uitgesteld. Dit is een eigenaardige en onwenselijke situatie die geen recht doet aan het functiewaarderingssysteem. Zo hebben we dit ook aangegeven en wat ons betreft kunnen degenen die door dit beleid worden getroffen met alle redenen in protest gaan, tot aan het vorderen van loon toe.

Op 11 maart vindt de eerste onderhandelingsronde plaats over de BRAVO 2003. We gaan zoals altijd de onderhandelingen in met een voorstellenbrief. U kunt hieraan uw bijdrage leveren door mij een Top 3 van onderwerpen te mailen ((ict@unie.nl)) met als onderwerp BRAVO 2003, sluitingsdatum 28 februari 2003. Op 3 maart zal de voorstellenbrief in een kadervergadering worden vastgesteld.

De tekst van de Concept voorstellenbrief kunt u in dit bericht lezen, zoals deze gezamenlijk met de collega's is opgesteld. Hierin komen elementen voor die de stand van de discussie weergeven, maar u kunt hier natuurlijk ook op reageren.

Tot slot
Nu de CAO-besprekingen weer van start gaan, breekt een spannende tijd aan. Leden kunnen mee praten en mee beslissen. Indien u nog geen lid bent, kunt u het worden. Zeker in deze tijd van onzekerheid, is dat geen overbodige luxe. U kunt een informatiepakket aanvragen via onze website (www.unie.nl). Immers de BRAVO bij PinkRoccade doen we samen!

CONCEPT voorstellenbrief Bravo 2003

* Loon
Wij gaan uit van de looneis uit het sociaal akkoord, dat wil zeggen 2,5% structureel. Het sociaal akkoord is vastgesteld, rekening houdend met de verslechterende economische situatie. Verder heeft PinkRoccade het afgelopen jaar afscheid genomen van ruim duizend medewerkers (al dan niet op basis van vrijwilligheid). Bedoeling hiervan was om weer een gezonde onderneming te maken. Daarbij hoort dat het dan ook weer mogelijk moet zijn om een verantwoorde loonsverhoging af te spreken. Wij willen af van het tussentijds onderhandelen over de salarisparagraaf. Wij stellen dan ook voor om in de BRAVO een loonafspraak voor de hele looptijd te maken.
* Structuur BRAVO/Davo
PinkRoccade kent nu één BRAVO (een CAO af te spreken tussen holdingdirectie en vakbonden) en verschillende Davo's (arbeidsvoorwaardenregelingen tussen werkmaatschappij-directies en medezeggenschap).
Wij stellen voor om de inhoud van de BRAVO dikker te maken ten koste van de Davo's. Hiervoor gelden de volgende argumenten:


* bevordert de mobiliteit tussen de werkmaatschappijen;
* slagvaardiger optreden in tijden van economische tegenwind (meer centraal aansturen);

* veel regelingen uit Davo's lijken sterk op elkaar; regel het dan uniform op Bravo-niveau;

* centralisatie past binnen de tendens naar 6 grote werkmaatschappijen.

Vandaar dat wij voorstellen de volgende regelingen naar BRAVO-niveau te tillen:
1. Vakantietoeslag
2. Reiskosten woon-/werkverkeer
3. Tijd voor tijdregeling
4. Ploegentoeslag
5. Overwerkregeling
6. Vakbondsverlof
7. Standby-regeling
8. Resultaatdeling
9. Dertiende maand
10. Reistijdregeling
11. Pensioenpremie

In de BRAVO kan de hele uitgewerkte regeling staan of -een ander uiterste- alleen een algemeen kader met de uitwerking van de regeling op Davo-niveau. Voor alle regelingen geldt dat gesproken moet worden over overgangsmaatregelen.


* Pensioen
Wij stellen voor om een onderzoek te doen naar de bestaande PinkRoccade pensioenregeling. Verder zijn wij van mening dat de stijging van de pensioenlasten als gevolg van de bestaande pensioenregeling niet tot uiting mag komen in een verhoging van de huidige pensioenpremie voor de medewerkers. Wij zijn bereid na te denken over een geheel nieuwe pensioenregeling of een op een paar onderdelen aangepaste wijziging van de bestaande regeling.
* Premiesparen
De fiscale faciliteiten voor de premiespaarregeling zijn onlangs door het kabinet gewijzigd/ afgeschaft. Wij zijn van mening dat de spaarloonregeling en de premiespaarregeling het best centraal op BRAVO-niveau, geregeld kunnen worden.

Zoals eerder aangegeven, zijn dit concept-voorstellen. Vanzelfsprekend hebben de leden het laatste woord. U kunt uw mening kenbaar maken tot 28 februari 2003 door te mailen naar (ict@unie.nl).

Uw reactie zien wij graag tegemoet

Met vriendelijke groet,
Babet Hendriks,
Sjerp Holterman


* Intropagina ICT

vrijdag, 7 februari 2003

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie