Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Eerste resultaten van de Enquête 2001 over woningen in Belgie

Datum nieuwsfeit: 12-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek België
Zoek soortgelijke berichten

Nationaal Instituut voor de Statistiek België

Eerste resultaten van de Enquête 2001 : de woningen

Inhoud

Rechtsgrond

Nut van de enquête

Het veldwerk voor de enquête

Eerste resultaten over de woningen

Grafieken (Powerpoint-presentatie, 561 KB)

Tabellen met commentaren (rubriek Enquête 2001)

Beschikbare tabellen op aanvraag (rubriek Producten)

Rechtsgrond

België kent een lange traditie van exhaustieve volkstellingen. De eerste gebeurde al in 1846 en was het werk van de eminente wetenschapper Adolphe QUETELET. De laatste drie vonden plaats op 31 december 1970, 1 maart 1981 en 1 maart 1991. Zij vonden hun rechtsgrond in de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985. Die wet schreef voor dat er om de tien jaar een algemene volkstelling werd gehouden met als doel de gemeentelijke bevolkingsregisters te verbeteren en aan te vullen en de officiële bevolkingscijfers vast te stellen. Zij gaf aan de Koning ook de mogelijkheid om bij gelegenheid van de telling te doen overgaan tot opname van inlichtingen van sociale, economische en demografische aard die niet bestemd zijn voor de bevolkingsregisters. De tienjaarlijkse tellingen in België hielden altijd een reeks socio-economische gegevens in, waarbij de methode en de inhoud telkens geregeld werden in een koninklijk besluit ter uitvoering van deze wet.

Na de vorige volkstelling werd het wettelijk kader fundamenteel gewijzigd. Door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters werd het Rijksregister der Natuurlijke Personen de enige basis voor de bepaling van de bevolkingscijfers. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 bepaalde daarenboven dat de gegevens van het Rijksregister continu worden bijgewerkt.

Hierdoor verloor de traditionele volkstelling haar oorspronkelijke bestaansgrond. Toch was ze nog steeds voorgeschreven bij wet en bleef het socio-economische gedeelte ervan een onmisbare informatiebron.

Voor 2001 werd dus besloten om de term "volkstelling" te laten vallen omdat hij te veel deed denken aan de notie "tellen" en te vervangen door de benaming "algemene socio-economische enquête". Die wijziging werd bekrachtigd door de wet van 2 januari 2001. Daarenboven werd de Enquête 2001 een eenmalige onderneming. In de toekomst zullen er geen exhaustieve enquêtes meer plaatsvinden omdat deze wet de verplichting tot een tienjaarlijkse telling heeft opgeheven.

Die opheffing is een logisch gevolg van een beslissing die op 4 mei 2000 in de Ministerraad werd getroffen, waarbij in de toekomst de voorkeur gegeven wordt aan de raadpleging van administratieve registers en bestaande gegevensbanken. De Raad zag echter de noodzaak in om nog één keer een exhaustieve bevraging door te voeren om de bestaande lacunes op te vullen. Voor de toekomst zouden er alternatieven ontwikkeld worden om socio-economische gegevens te kunnen inzamelen zonder een exhaustieve enquête te moeten doorvoeren.

Top of page

Nut van de enquête

De meeste gegevens die in 2001 werden verzameld, zowel over personen als over woningen, worden gevraagd door de Europese Gemeenschappen en de Verenigde Naties. Zij zijn samengevat in een "Overeenkomst omtrent de richtlijnen voor het programma van de volks- en woningtellingen in 2001". In die tekst staat dat de inzamelingsmethode moet voldoen aan de principes van universaliteit, exhaustiviteit en gelijktijdigheid en dat een aantal resultaten geleverd moeten worden tot op het niveau van de gemeenten.

De organisatie van een exhaustieve enquête komt echter niet alleen tegemoet aan de eisen van internationale instanties maar beantwoordt ook aan een grote en gevarieerde binnenlandse vraag:
* de overheid op alle niveaus
Zowel de federale, de regionale als de gemeentelijke overheid zijn afnemers van de resultaten. Die vormen een richtsnoer bij het stellen van prioriteiten en in de besluitvorming rond het beheer van de infrastructuur, de behoeften, de toewijzing van begrotingsmiddelen, enz.

* de wetenschap
De Enquête 2001 vormt een ongeëvenaarde gegevensbank voor het onderzoek. Zij vormt het basismateriaal voor statistische analyses en studies over demografische, sociale en beroepseigenschappen van de bevolking en over woonmilieu en mobiliteit.
* grote en kleine ondernemingen en privé-personen Grote en kleine, openbare en privé-ondernemingen interesseren zich voor de socio-professionele karakteristieken van de bevolking van een bepaalde streek en voor de eigenschappen van hun woningen. Kennis over al deze aspecten is voor deze bedrijven een belangrijke troef bij de keuze van nieuwe vestigingsplaatsen, de oriëntatie van hun aanbod en de omschrijving van doelgroepen. Voor privé-personen kan het een interessante ondersteuning zijn bij hun opleiding of beroepsactiviteit. Dergelijke vragen om informatie zijn geografisch zo gedetailleerd dat enkel een exhaustieve enquête betrouwbare antwoorden biedt.

Afgezien van het feit dat bepaalde gegevens uit andere bronnen niet altijd optimaal geëxploiteerd kunnen worden bij gebrek aan de mogelijkheid om ze te kruisen, biedt de Enquête 2001 ook de gelegenheid om leemten in de informatie over sommige variabelen op te vullen. De belangrijkste lacunes betreffen:

* alle informatie over woningen
Op dat gebied is er geen betrouwbare informatie te vinden in de bestaande bestanden. De gegevens van het Kadaster zijn onvolledig en daarenboven moeilijk exploiteerbaar, aangezien ze opgemaakt zijn per eigenaar en per kadastrale indeling, terwijl de enquête de karakteristieken van de woningen tracht te bepalen volgens de bewoners ervan. Anderzijds is het Kadaster vaak niet op de hoogte van wijzigingen in de bestemming van gebouwen.
* informatie over de werkplaats
De gegevens in de registers van de sociale zekerheid worden opgemaakt in functie van de bedrijfszetel van de aangever en geven onvoldoende informatie over de reële werkplaats en bijgevolg over het woon-werkverkeer.

* informatie over het onderwijsniveau
Uit de bestanden van de Gemeenschappen, de universiteiten en hogescholen kan men een aantal inlichtingen putten over het gevolgde onderwijs. In de huidige omstandigheden bestaat er echter geen enkele bron waaruit men het onderwijsniveau van de hele bevolking kan afleiden.

Daarnaast is de organisatie van een telling onontbeerlijk om te beantwoorden aan de nationale vraag naar informatie over:
* de mobiliteit
Rekening houdend met de economische structuur en de grootte van het land en met de omvang van de dagelijkse pendel naar Brussel en de andere grote economische aantrekkingspolen, is de informatie over de woon/werk- of woon/school-mobiliteit van levensbelang voor het overheidsbeleid in België. Deze informatie wordt enkel duurzaam en gedetailleerd verkregen uit exhaustieve tellingen.
* huwelijk en vruchtbaarheid
De inlichtingen in het Rijksregister bevatten het aantal kinderen in het huishouden, maar bieden geen precies inzicht in het totale aantal kinderen per vrouw, inclusief de kinderen die het huishouden inmiddels verlaten hebben.

Een aantal gegevens moet aan Europa geleverd worden tot op het gemeentelijke niveau. Een methodologische studie heeft aangetoond dat minstens 25% van de bevolking ondervraagd moet worden om betrouwbare gegevens tot op dit niveau te kunnen geven. Op nationaal vlak interesseren gebruikers van de telling - beleidsmensen, wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende disciplines, bedrijven en burgers - zich eveneens voor resultaten die betrekking hebben op kleinere geografische eenheden dan de gemeenten, zoals de statistische sectoren of buurten. Alleen een onderzoek dat slaat op het geheel van de bevolking maakt het mogelijk om valabele gegevens te verschaffen tot op dat geografische niveau. Het spreekt vanzelf dat informatie over kleine geografische eenheden in de toekomst niet zal kunnen komen uit steekproefenquêtes. Zij zal alleen kunnen geput worden in administratieve registers of continu bijgewerkte gegevensbanken.

Top of page

Het veldwerk voor de enquête

De enquête sloeg op om en bij 10.300.000 inwoners van België op 1 oktober 2001, die in ongeveer 4.250.000 woningen woonden. Per huishouden moest er een "woningformulier" ingevuld worden plus één individueel formulier per persoon die deel uitmaakte van het huishouden, behalve de kinderen die na 1995 geboren waren.

Voor het eerst gebeurde een exhaustieve gegevensverzameling uitsluitend via de post, zonder dat er automatisch een enquêteur optrad, althans in de eerste twee fasen.

Het viel dus te vrezen dat de antwoordgraad een stuk lager zou liggen dan vroeger, vooral voordat er een herinneringsbrief werd gestuurd. Ondanks die verandering en de weinig gunstige startomstandigheden voor de Enquête 2001, bedraagt de uiteindelijke antwoordgraad 96,9%. Vergeleken met 1991, toen de antwoordgraad 93,5% bedroeg, is dat dus een echt succes. De trend was al positief van in de eerste fase. De spontane antwoordgraad bedroeg al 88,0%, een cijfer dat steeg tot 95,4% na de herinneringsbrief.

Die recordparticipatiegraad stemt nog meer tot tevredenheid omdat de overgrote meerderheid van de 3,1% non-respondenten om uiteenlopende maar gewettigde redenen echt niet kon antwoorden. De meest voorkomende gevallen betreffen personen:

* die in feite in het buitenland leven en in België enkel een referentieadres hebben;

* die na 1 oktober 2001 overleden zijn;

* die het land verlaten hebben, soms al voor de datum van de enquête, maar van wie het vertrek pas na zekere tijd bij het Rijksregister werd gemeld;

* die om gezondheidsredenen niet nuttig kunnen antwoorden;
* die omwille van hun statuut vrijgesteld zijn (diplomaten en daarmee gelijkgestelden, militairen van de NAVO en leden van hun gezin).

Top of page

Eerste resultaten over de woningen

De meeste gegevens over de woningen zijn nu al klaar voor alle administratieve eenheden van het land: het Rijk, de gewesten, de provincies, de arrondissementen en de gemeenten. Naast het totale aantal bewoonde particuliere woningen horen daarbij het aantal woningen in het gebouw, het bouwjaar, het woonstatuut van de woningen en de huurcategorieën, de oppervlakte en het aantal vertrekken, de energie of brandstof die gebruikt wordt voor verwarming, met of zonder centrale verwarming, het comfort van de woning, enz. Voor alle variabelen waar dat zin heeft is er ook informatie over het aantal bewoners.

Het bestand aan bewoonde particuliere woningen omvatte op 1 oktober 2001 4.248.502 eenheden. Dat is een stijging met 7,5% sinds 1 maart 1991. Een aantal kenmerken van de woningen is de laatste tien jaar sterk geëvolueerd, andere zijn dat veel minder. Een erg belangrijke ontwikkeling is dat het aandeel eengezinswoningen gestegen is van 72,9% tien jaar geleden naar 75,4% nu. Nu worden ook 68,0% van de woningen bewoond door de eigenaar, tegen 65,4% tevoren. Nog sterker is de toename wat betreft centrale verwarming: 72,7% van de woningen heeft er nu, tegen 61,4% in 1991. Voor het eerst haalt aardgas stookolie in als voornaamste brandstof voor de verwarming (44,0% tegen 43,1%). Tien jaar geleden stond stookolie nog ver voor aardgas: 42,3% tegen 37,7%. De vooruitgang van aardgas ging vooral ten koste van steenkool - van 9,9% naar 2,8% - terwijl elektriciteit één procent wint, van 6,2% naar 7,2%.

Het aandeel woningen in gebouwen met tien woningen en meer bleef stabiel - 7,7% tegen 7,8% in 1991. De gemiddelde grootte van de woningen is de laatste jaren echter afgenomen. In 2001 hadden 55,5% van de woningen een oppervlakte van minder dan 85 m², 21,9% was tussen 85 en 104 m² groot en 22,6% 105 m² en meer; bij de volkstelling van 1991 bedroegen de overeenkomstige percentages 53,2%, 20,3% en 26,5%. Zo ook nemen woningen met minder dan drie vertrekken nu 11,8% van het woningbestand in, tegen 11,2% tien jaar geleden. Dat wijst niet zozeer op een daling van de woonkwaliteit maar is veeleer het gevolg van een fenomeen dat men al tientallen jaren waarneemt: de constante daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens. De afname van het aantal bewoners per woning bevestigt dat: 2,39 in 2001 tegen 2,53 in 1991.

Qua comfort is er vooruitgang: 96,4% van de woningen hebben nu een toilet binnenshuis tegen 91,9% in 1991 en 35,3% hebben er zelfs twee of meer. In 95,8% van de woningen is er een badkamer, tegen 88,4% tevoren; twee of meer badkamers zijn er nochtans maar in 8,5% van de woningen.

63,7% van de woningen kunnen in 2001 beschikken over een garage of eigen stelplaats voor de auto, tegen 53,8% tien jaar geleden. Het percentage tuinen ging in dezelfde periode van 69,2% naar 72,9%.

Uit de vragen over de voorzieningen van de huishoudens blijkt dat er nog maar 23,3% van de huishoudens geen auto hebben; tien jaar geleden waren dat er nog 27,6%. Tegelijk is ook het percentage huishoudens met twee of meer wagens fors gestegen: van 16,3% naar 22,4%. Ook de meeste andere voertuigen gaan vooruit: 63,6% van de huishoudens beschikken over een fiets, tegen 53,1% in 1991; 5,2% over een motorfiets, tegen 2,3% in 1991. Enkel bromfietsen gaan lichtjes achteruit: 6,7% tegen 7,1%.

83,4% van de woningen beschikken nu over een vaste telefoonlijn, tegen 78,4% bij de laatste telling. Voor de laatste drie voorzieningen is er geen vergelijkingsmateriaal uit 1991. Het volstaat dus te zeggen dat in 2001 69,4% van de huishoudens over tenminste één gsm beschikken: 42,9% hebben er één, 26,5% twee of meer. Anderzijds zeggen 44,6% van de huishoudens thuis een pc te hebben en 28,0% een internetaansluiting.

Top of page
Nieuwsberichten - algemeen

© 1998/2003 NIS - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Laatst gewijzigd op: 11/02/2003

statbel.fgov.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie