Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Rectificatie motie subsidie zelforganisaties allochtonen Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 14-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rotterdam

Raadsbericht 13 februari 2003

Rectificatie

In het raadsbericht van 30 januari is de motie om subsidie aan zelforganisaties van allochtonen die niet gericht zijn op inburgering stop te zetten en de ondersteuning voor wel effectief opererende organisaties te vergroten abusievelijk aan Leefbaar Rotterdam toegeschreven. Deze motie werd ingediend door de VVD, kreeg alleen steun van Leefbaar Rotterdam en werd dus verworpen.

Personalia

De heer H.M. Sonneveld is beëdigd als gemeenteraadslid voor de fractie van Leefbaar Rotterdam. Hij volgt het onlangs overleden raadslid H.W. Borst op. De heer Sonneveld is benoemd tot lid van de commissie voor Fysieke Infrastructuur en Verkeer.

Ruim 20,1 miljoen voor infrastructuur staalterminal

De gemeenteraad heeft een krediet van 20,113 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van kades, spoor en wegen in de Britanniëhaven zodat een overdekte overslagterminal voor hoogwaardige staalproducten kan worden aangelegd. Tot nu toe was een dergelijke faciliteit niet aanwezig in de Rotterdamse haven. De investering voor de aanleg wordt meer dan volledig terugverdiend omdat meer lading naar Rotterdam komt, zodat de opbrengsten uit zeehavengeld, huur en kadegeld omhoog gaan.

Raadsdebat Overheids-NV Gemeentelijk Havenbedrijf

De gemeenteraad heeft het College na een uitvoerig debat een aantal randvoorwaarden meegegeven voor de uitwerking van het principebesluit om het Gemeentelijk Havenbedrijf om te vormen tot een overheids-NV. Een overheids-NV kan slagvaardiger en bedrijfsmatiger opereren dan een tak van dienst. Sturing door de gemeente blijft plaatsvinden, maar op het niveau van strategisch beleid en op afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij krijgt de gemeenteraad een controlerende en kaderstellende functie waarmee op strategische hoofdlijnen zal worden gestuurd.

Een overheids-NV biedt ook ruimte voor een (minderheids)participatie van andere overheden. De op te richten Havenbedrijf Rotterdam NV wordt onderwerp van gesprek bij het Rijk over de financiering van Maasvlakte II. Het havenbedrijf blijft borg staan voor nautisch beheer en veiligheid en blijft ook bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling. De publieke belangen worden geborgd door instrumenten als wet- en regelgeving, separate uitvoeringsovereenkomsten tussen gemeente en verzelfstandigd bedrijf, specifieke haven- en erfpachtovereenkomsten en benutting van de positie van aandeelhouder bij de oprichting van de NV. Voor eind mei worden de statuten van de NV, de havenovereenkomst over de relatie tussen de overheids-NV en de gemeente Rotterdam en de hoofdlijnen van de erfpachtovereenkomst in de raad besproken. Daarna kan de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf voor 1 januari 2004 verder worden uitgewerkt.

Deze motie van het CDA werd aangenomen, met de stemmen van Groenlinks, de SP en de Stadspartij tegen. De motie van het CDA over beperking van consequenties voor werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de huidige werknemers werd aanvaard met een tegenstem van de Stadspartij.

Bij de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen zal het profiel van de commissaris aan de gemeenteraad voor instemming worden voorgelegd. Deze motie van D66 werd met algemene stemmen aangenomen.

Definitieve besluitvorming over de uitgifte van nieuwe aandelen en vervreemding of inkoop van reeds geplaatste aandelen van de naamloze vennootschap GHR zal aan de raad worden voorgelegd. De Stadspartij stemde tegen deze motie van de VVD.

Een motie van Leefbaar Rotterdam om de belangen van Rotterdamse havengerelateerde bedrijven te waarborgen en vast te leggen in de plannen voor verzelfstandiging werd aangenomen. De SP, GroenLinks en Stadspartij stemden tegen.

De Leefbaar Rotterdam-motie over het aanstellen van de huidige wethouder als President-Commissaris(P-C) voor de eerstkomende jaren na de verzelfstandiging werd aangenomen, met de stemmen van PvdA SP, D66 GroenLinks, Stadspartij en ChristenUnie-SGP tegen. In de toekomst kan de P-C ook een kandidaat van buitenaf zijn.

De PvdA en Leefbaar Rotterdam dienden een gezamenlijke motie in om acht criteria over o.m. ruimtegebruik en maatschappelijk rendement op te nemen in de uitwerking van het beleidsplan van de toekomstige NV en de havenovereenkomst op hoofdlijnen, die met algemene stemmen werd aangenomen.

Verder aanvaarde de raad met algemene stemmen een motie van de ChristenUnie-SGP om opleidingsinstituten en partners in het arbeidsmarktbeleid te stimuleren een visie te ontwikkelen om nu en in de toekomst een betere aansluiting te vinden tussen opleiding en arbeidsmarkt voor werkzoekenden en studenten, en het Haven- en Industrieel Complex (HIC) te promoten als aantrekkelijke werkplek.

De raad verwierp de PvdA-motie om het uitwerkingsplan als raadsbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen, de D66-motie voor democratische controle van de raad, de GroenLinks-motie om één groene commissaris te benoemen en de PvdA-motie om voor een aantal aandeelhoudersbesluiten instemming van de gemeenteraad nodig te maken. Voor deze moties stemden steeds PvdA, SP, GroenLinks en Stadspartij; voor de eerste en tweede verworpen motie was ook D66.

Voorbereidingsbesluit Liskwartier

De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen voor een wijziging van het ontwerpbestemmingsplan Liskwartier om de aanleg van een benzinestation aan de Gordelweg mogelijk te maken. Tegen stemden tegen D66, SP, Stadspartij, GroenLinks en 3 leden van Leefbaar Rotterdam.

Spelregels voor het begrotingsbeleid

De gemeenteraad heeft spelregels voor het begrotingsbeleid vastgesteld. Met de invoering van het dualisme stelt de raad de regels, die gelden voor de verhoudingen tussen raad en college, vast. De spelregels hebben betrekking op de elf beleidsvelden uit de programmabegroting. Voor de diensten wordt een strakke budgetdiscipline uitgewerkt. Afwijkingen van de begroting boven een grens van 2,5% van het bedrag dat mag worden besteed moeten vooraf door de raad worden goedgekeurd. Vanaf dit jaar komen er kwartaalrapportages. Vanaf de begroting voor volgend jaar komt er in 2003 een investeringsplan, dat de plaats inneemt van het groeifonds. Dat heeft in de afgelopen tijd dienst gedaan als een soort investeringsprogramma. In het nieuwe investeringsplan worden alle investeringen van meer dan 2 miljoen apart benoemd.

Een amendement om in bepaling 9 van het ontwerpbesluit de passage "toepassing budgetcompensatiereserve te schrappen werd aangenomen. GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie-SGP stemde tegen. Daarnaast werd een motie van Leefbaar Rotterdam-PvdA-CDA voor een samenhangend en effectief pakket management incentives met algemene stemmen aanvaard. Het pakket zal worden betrokken bij de managementcontracten van diensten. Binnen twee maanden worden de raad en de commissie geïnformeerd over de resultaten.

Volkstuinen kunnen geen monument worden

De gemeenteraad heeft de motie-Couwenberg waarin wordt gevraagd te onderzoeken of volkstuincomplexen op de lijst van gemeentelijke monumenten c.q. historische buitenplaatsen kunnen worden gezet niet aangenomen. De reden is dat plaatsing op de lijsten niet mogelijk is, omdat de regels die hierbij gelden niet van toepassing zijn op volkstuinen. Een motie van de Stadspartij om cultuurhistorisch onderzoek te doen naar volkstuinen kreeg alleen steun van GroenLinks, D66, SP, PvdA, 1 lid Leefbaar Rotterdam en 1 lid VVD en werd dus verworpen. Tegen het voorstel stemden Stadspartij, SP, GroenLinks en 4 leden van de PvdA.

Digitaal raadsforum voor meer discussie

De gemeenteraad heeft ingestemd met het principebesluit om een digitaal raadsforum te starten, waarop in eerste instantie gemeenteraadsleden kunnen discussiëren. Daartoe werkt een forumbeleidingscommissie waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd een voorstel uit en legt dit voor aan de raad. De Stadspartij, 1 lid van GroenLinks, drie leden van de PvdA en 1 lid van D66 stemden tegen dit principebesluit. Geïnteresseerde burgers kunnen de discussies lezen, maar niet zelf meedoen. Het besluit is een gevolg van het initiatiefvoorstel van Leefbaar Rotterdam. Binnen de gebruikelijke discussie (raad en commissies) is er volgens het voorstel weinig ruimte om vrij met elkaar van gedachten te wisselen. De drempels zijn hoog en in de praktijk dragen alleen de woordvoerders van de fracties bij aan het debat. Het raadsforum moet een platform worden om alle raadsleden aan het woord te laten komen.

Raad stelt richtlijnen MER voor polder Schieveen vast

De gemeenteraad heeft de richtlijnen vastgesteld voor de milieueffectrapportage (MER) voor de polder Schieveen. Ze volgt daarbij het advies van de commissie MER. De hoofdpunten zijn: een duidelijker probleemstelling voor de keuze voor een bedrijven-terrein, de consequenties van de veiligheidscontouren rond Rotterdam Airport voor dit bedrijventerrein en de uitwerking van een veenweidevariant in de MER, naast de variant met een klei-veenmoeras. Een veengebied ten noorden van het geplande bedrijventerrein kan een goed leefgebied worden voor weidevogels, die veel voorkomen in de polder Schieveen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie