Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 19-02-2003

Datum nieuwsfeit: 19-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barneveld
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Barneveld


week 8 - 19 februari 2003

* DE KOMENDE WEEK OP WWW.BARNEVELD.NL:

* COLLECTE

* VERGADERCYCLUS MAART 2003

* UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN

* VOORAANKONDIGING AFSLUITING SPOORWEGOVERGANG BARON VAN NAGELLSTRAAT

* VERBETERING RIOOLSTELSEL MARKTHAL EN VELUWEHAL
* SENIORENVOORLICHTERS HELPEN U OP WEG
INFORMATIE OVER VOORZIENINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 65+ERS
* HELICOPTERVLUCHTEN

* TRACTORPULLING

* OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD VELUWEHALVAN 24 FEBRUARI T/M 2 MAART 2003
* BOUWEN

* MILIEU

* AGENDA

DE KOMENDE WEEK OP WWW.BARNEVELD.NL:


· Actuele persberichten, besluiten en gemeenteberichten
· Bevolkingsregister Barneveld 1827 (rubriek Heden en Verleden)
COLLECTE

Van 24 februari tot en met 8 maart is er in de Gemeente Barneveld een collecte voor het Nationaal Jeugdfonds / Jantje Beton.

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 22 februari: Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Voorthuizen, Stroe
Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Garderen
Prins Bernhardschool, vrijdag 21 februari van 8.30 - 17.00 uur en zaterdag 22 februari van 9.00 - 12.00 uur, container bij de school aan de Dr. H.C. Bosstraat 25. Voor meer informatie: Dhr. E.J. Kruitbosch, tel. (0577) 46 14 25.

Voorthuizen
Hervormde Gemeente Ichthuskerk, zaterdag 22 februari tussen 10.00 en 11.30 uur, container aan de Rubensstraat 40 tegenover de Monuta Stichting. Voor meer informatie: Dhr. H. Klein Obbink, tel. (0342) 47 01 32.

Oost-Europa Commissie Geref. Kerk, dagelijks een container aan de Prinsenweg 33. Vodden graag naast de container. Voor meer informatie: Mevr. T Versteeg, tel. (0342) 47 45 49.

Zwartebroek/Terschuur
Jeugdcommissie Ned. Hervormde Gemeente Zwartebroek/Terschuur, zaterdag 22 februari van 9.30 - 12.00 uur, container op het terrein van Gert van Putten aan de Eendrachtstraat. Voor meer informatie: G. v.d. Berg, tel. (0342) 46 19 22.

Muziekvereniging Elkander Getrouw, zaterdag 22 februari, tevens dagelijks m.u.v. zondag, container bij 'De Belleman'. Voor meer informatie: M. van Beek, tel. (0342) 47 43 86.

Stroe
Basisschool 'De Bron', zaterdag 22 februari vóór 12.00 uur, container bij Twilmij B.V. aan de Houtbeekweg 4 náást het spoor! Voor meer informatie: Dhr. A. van Maanen, tel. (0342) 44 26 03.

Voetbalvereniging SDV Barneveld, woensdag 26 februari de hele dag een container bij sportpark 'Norschoten' aan de Barnseweg. Voor meer informatie: Dhr. J. van Leeuwen, tel. (0342) 41 45 05.

VERGADERCYCLUS MAART 2003

De agendacommissie heeft de vergadercyclus voor de komende maand vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

* Dinsdag 4 maart, 19.30 uur : Commissie Bestuur
* Woensdag 5 maart, 19.30 uur : Commissie Samenleving
* Donderdag 6 maart, 19.30 uur : Commissie Grondgebied
* Woensdag 12 maart, 09.00 uur : Welstandscommissie
* Dinsdag 18 maart, 19.30 uur : Raadsvergadering
* Woensdag 26 maart, 09.00 uur : Welstandscommissie
Extra vergaderingen

* Maandag 17 maart, 20.00 uur : Commissie Bestuur over het Centrumplan

* Donderdag 20 maart, 20.00 uur : Commissie Grondgebied over de Structuurvisie

De agendas van deze vergaderingen vindt u de komende week op deze pagina.

UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN

De burgemeester van Barneveld herinnert in verband met de op dinsdag 11 maart 2003 te houden verkiezing van de leden van provinciale staten aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Plaats: Barneveld De burgemeester voornoemd,
Datum : woensdag 19 februari 2003 W.A.Burgering

VOORAANKONDIGING AFSLUITING SPOORWEGOVERGANG BARON VAN NAGELLSTRAAT

In opdracht van Rail Infrabeheer voert Strukton Rail Infra Noord afdeling projecten nachtwerkzaamheden uit aan het spoor Apeldoorn- Amersfoort. Hiervoor is het noodzakelijk dat de spoorwegovergang in de provinciale weg N 805, Baron van Nagellstraat van zaterdag 1 maart 23.00 uur t/m zondag 2 maart 09.00 uur voor alle verkeer wordt afgesloten. In het traject worden ter hoogte van de overweg spoorstaven vernieuwd. Een omleidingsroute voor het verkeer wordt met borden aangegeven.

VERBETERING RIOOLSTELSEL MARKTHAL EN VELUWEHAL

Vorige maand startte het project gericht op de verbetering/aanpasssing van het rioolstelsel rondom de Markthal en Veluwehal. Het gaat om het vervangen/verleggen van de riolering en de aanleg van een bergbezinkbassin. Het totale project wordt begeleid door medewerkers van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur en externe adviseurs en neemt ruimt een half jaar in beslag. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op het parkeerterrein voor de Veluwehal. Daarnaast wordt dit terrein ook gebruikt voor de opslag van materiaal. Het gevolg is dat het tijdens de duur van het totale project niet meer mogelijk is om op deze plek te parkeren. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de eerste fase; de vervanging en aanpassing van het rioolstelstel. In deze bijdrage geven we u een indruk van het verloop van de werkzaamheden plus de planning van wegafsluitingen en omleidingen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
De werkzaamheden voor de benodigde aanpassingen van het rioolstelsel zijn in een vergevorderd stadium. Door de huidige vorstperiode liggen de werkzaamheden enigszins achter op het oorspronkelijke schema. Met name de nutsbedrijven kunnen onder deze omstandigheden hun werkzaamheden niet uitvoeren.

Bergbezinkbasin
De werkzaamheden worden medio maart aanbesteed. De uitvoering hiervan begint begin mei en duurt tot ongeveer begin november aanstaande.

Planning wegafsluitingen en omleidingen
De werkzaamheden maken het soms noodzakelijk om een weggedeelte af te sluiten. Hoe die planning er uit ziet en wat dat voor u als bewoner, ondernemer of bezoeker betekent, geven we hierna weer:

Afsluiting Gasthuisstraat
Vanaf week 9 tot en met 10 wordt de gehele Gasthuisstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Deze planning hangt sterk af van de weersomstandigheden. Indien nodig zullen deze werkzaamheden in een later stadium worden uitgevoerd.

Andere ingang Sociaal Cultureel Centrum
Tijdens de werkzaamheden geldt als ingang van het Sociaal Cultureel Centrum De Veluwehal, de ingang van het Zwembad (noordzijde van de Veluwehal).

Parkeren
Er zijn twee parkeerplekken die tijdens de duur van het totale project een alternatief vormen voor het parkeerterrein voor de Veluwehal. Zo zijn op de plek waar voorheen de pakloodsen (naast de Markhal) stonden, nu parkeerplekken gerealiseerd. Deze parkeerplekken blijven ongeacht de werkzaamheden bereikbaar. Daarnaast is De Vetkamp aangewezen als alternatief parkeerterrein. De gemeente is van plan dit terrein aan te passen en uit te breiden. Deze werkzaamheden zijn gepland aanstaande april.
Automobilisten die vanuit de richting Voorthuizen naar Barneveld rijden, vinden borden langs de weg met een parkeerverwijzing naar het parkeerterrein De Vetkamp.

Meer informatie?
De reële planning is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden. We houden u van de actuele uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte via de gemeentelijke pagina en de website van de gemeente (www.barneveld.nl). Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met dhr. B. Bouwmeester of dhr. E.J. Mugge van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur van de gemeente Barneveld, tel. (06) 53 63 84 32. Zij informeren u graag.

SENIORENVOORLICHTERS HELPEN U OP WEG
INFORMATIE OVER VOORZIENINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 65+ERS

In 1999 startte de gemeente Barneveld het project Seniorenvoorlichting bedoeld om 65-plussers te informeren over voorzieningsmogelijkheden die er voor senioren zijn. De voorlichting gebeurde via huisbezoeken door speciaal opgeleide vrijwilligers. Inmiddels zijn er al honderden ouderen door een zogenoemde seniorenvoorlichter bezocht. Maar er wonen nog veel meer 65-plussers in onze gemeente. Behoort u tot deze groep en wilt u graag weten welke voorzieningen voor u van toepassing zijn? In deze bijdrage leest u hoe u gebruik kunt maken van de seniorenvoorlichting.

Welke informatie krijgt u van de seniorenvoorlichter ? De vrijwilligers die tot seniorenvoorlichter zijn opgeleid kunnen u informeren over voorzieningen die betrekking hebben op zorg, vervoer en inkomenondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

* Een aanpassing in uw woning, zoals steunen in de douche en toilet
* Een vervoersvoorziening, zoals een vervoerpas voor Regiotaxi De Vallei

* Een warme maaltijd aan huis

* Huursubsidie

* Bijzondere bijstand

Op basis van uw persoonlijke omstandigheden kan de voorlichter u vertellen van welke voorzieningen u gebruik kunt maken.

Geïnteresseerd? Meld u aan!
Wilt u thuis een gesprek met een seniorenvoorlichter meldt u zich dan telefonisch aan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bij mw A. Achterstraat tel (0342) 49 52 42 of bij mw. N van der Burgt, tel. (0342) 49 58 69. Beiden zijn werkzaam bij de afdeling Werk, Zorg en Inkomen. U kunt zich ook schriftelijk aanmelden met onderstaande aanmeldkaart. Na aanmelding krijgt u een telefoontje om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Seniorenvoorlichting neem dan contact op met mw. N van der Burgt, van de afdeling Werk, Zorg en Inkomen, tel. (0342) 49 58 69.
AANMELDKAART VOOR HUISBEZOEK SENIORENVOORLICHTER Ik wil graag dat bij mij een seniorenvoorlichter op huisbezoek komt

Naam

---

---
Adres

---

---
Woonplaats

---

---
Telefoonnummer

---

---
Geboortedatum

---

---
Deze kaart volledig ingevuld toesturen naar: Gemeente Barneveld, t.a.v. mw. N. van der Burgt, Postbus 63, 3770 AB Barneveld

HELICOPTERVLUCHTEN

Er is een aanvraag binnengekomen van Helicon Helicopter services met het verzoek om een verklaring van geen bezwaar voor het landen en opstijgen met twee helicopters op vrijdag 4 april van 10.45 tot 12.00 uur en op vrijdag 11 april van 13.30 tot 14.30 uur vanaf de kruising Ouwendorperweg/Sleedoorn-weg te Garderen, ten behoeve van het verzorgen van droppings.

Vanaf genoemde locatie vinden op 4 april 2003 36 vliegbewegingen plaats, hetgeen inhoudt dat 18x wordt geland en 18x wordt opgestegen, en op 11 april 2003 14 vliegbewegen plaats, hetgeen inhoudt dat 7x wordt geland en 7x wordt opgegestegen vanaf het betreffende terrein.

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken hun zienswijze over deze aanvraag naar voren brengen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Lokhorst van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning.

TRACTORPULLING

Stichting Mega Pull Stroe heeft een verzoek ingediend om een tractorpulling te organiseren op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2004. Deze tractorpulling zal worden gehouden op een weiland gelegen aan het Malenveld te Stroe van de familie Stroet.

Op vrijdag zal van 17.00 tot 22.00 uur met standaardklasse tractoren worden gereden. Op zaterdag zal van 11.00 tot 18.00 uur met A-divisie tractoren worden gereden.

Om een goede verkeersstroom van deelnemers en bezoekers te bevorderen zal van vrijdag 13.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur een parkeerverbod gelden voor de Stroeërweg, gelegen tussen de Stroeërschoolweg en de Graafhorsterweg. Het Malenveld zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering van aanwonenden ook van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 18.00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken hun zienswijze over deze aanvraag naar voren brengen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Lokhorst van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning.

OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD VELUWEHALVAN 24 FEBRUARI T/M 2 MAART 2003 25 Meter bad Doelgroepenbad 27º Celsius 31º Celsius Maandag 24 februari 13.30 - 16.30 uur* 13.30 - 16.30 uur* 19.30 - 21.00 uur 20.00 - 21.00 uur Dinsdag 25 februari 13.30 - 16.30 uur* 13.30 - 16.30 uur* 19.30 - 21.00 uur 20.00 - 21.00 uur Woensdag 26 februari Gesloten Gesloten Donderdag 27 februari 13.30 - 16.30 uur* 13.30 - 16.30 uur* 19.30 - 21.00 uur 19.30 - 21.00 uur (alleen 18 jaar en ouder) (alleen 18 jaar en ouder) Vrijdag 28 februari 13.30 - 16.30 uur* 13.30 - 16.30 uur* 19.30 - 21.00 uur 20.00 - 20.30 uur Zaterdag 1 maart 09.30 - 11.00 uur 09.30 - 11.00 uur 13.30 - 15.00 uur* 13.30 - 15.00 uur* Zondag 2 maart 14.00 - 15.30 uur* 14.00 - 15.30 uur*

Toegangsprijzen
Losse entree 2,--
5-badenkaart + 7,70

éénmalige borg chipkaart 6,80
Losse entree stimulerend vrijzwemmen 0,75
(bestemd voor kinderen met een zwemleskaart)


* Speelmateriaal aanwezig
Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen met begeleiding (ouder dan 16 jaar) naar binnen!!!

OFFICIELE MEDEDELINGEN

BOUWEN

De volgende aanvragen voor een bouw- of sloopvergunning zijn binnengekomen.

Aanvragen om een bouwvergunning
Bouwadres Naam aanvrager Bouwplan
Barneveld
Hertespoor 58 C.K. de Gast bouwen van een berging Potgieterstraat 27 H. Jansen verbouwen en uitbreiden van een woning Schaapsveld 24 J. Bank plaatsen van een dakkapel

Terschuur
Kallenbroekerweg 73 G.H. van Tintelen-Rijnsberk verbouwen en uitbreiden van een woning

Voorthuizen
Appelseweg 4 G. van Rootselaar uitbreiden van een wagenloods Bezembinderslaan 14 J. van de Glind bouwen van een berging Harremaatweg 3 Bouwbedrijf E. Pater B.V. verbouwen en uitbreiden van een woning
Hoofdstraat 167 H. van Leeuwen verbouwen en uitbreiden van een winkel met magazijn
Lankerenseweg 21 L.A.R. Pauwels bouwen van een paardenstal Rembrandtstraat 10-1 J.A. Gerritse bouwen van een garage

Zwartebroek
Jan Landmanstraat 22 H. van Norden verbouwen en uitbreiden van een woning

Aanvragen om een sloopvergunning
Adres Naam aanvrager Sloopplan
Barneveld
Hoefweg 11-13 Maatschap T. en G.D. Mulder geheel slopen van een schuur Valkseweg 184 R.E. Arissen geheel slopen van een woning

Stroe
Wulpenweg 4 A A. Klarenbeek geheel slopen van een woning, garage en berging

Voorthuizen
Appelseweg 14 M. Kraaij geheel slopen van drie schuren

Inzien van aanvragen?

Aanvragen en plannen inzien
Alle aanvragen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld. De beoordeling van deze aanvragen moet nog beginnen. Het is daarom nu nog niet bekend of voor deze aanvragen een vergunning wordt verleend.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

BOUWPLANNEN DIE AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

Onderstaande bouwplannen passen niet zonder meer binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen binnen bepaalde grenzen vrijstelling verlenen. Zij willen vrijstelling verlenen voor de volgende bouwplannen:

Bouwadres Bouwplan
Barneveld
Da Costastraat 2 / Woningstichting Barneveld (b) verbouwen en uitbreiden van een woning
Donkervoorterweg 9 / G.J. van de Hengel (b) bouwen van een woning, garage, schuur en stallen
Vlierbeek (De Burgt) / Klok Druten Ontwikkeling B.V. (b) bouwen van 20 appartementen

Kootwijk
Asselseweg 35 / G.J. van den Hoorn (a) bouwen van een opslagloods en een paddock

Kootwijkerbroek
Garderbroekerweg 74 / W. Fraanje (b) verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsruimte

Terschuur
langs de spoorbaan ter hoogte van de Vinkelaar bouwen van een onderstation

Voorthuizen
Frans Halsstraat 9 / Kraft Eurokozijn B.V. (b) verbouwen en uitbreiden van een woning

Inzien van plannen en reageren op besluiten over plannen?

Plannen inzien
Alle aanvragen en plannen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld.

Reageren op voorgenomen besluiten
Bent u het niet eens met de voorgenomen besluiten van het college van burgemeester en wethouders over de bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan? Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders en geef daarin aan waarom u het er niet mee eens bent. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Het college zal uw reactie meewegen in het definitieve besluit. De inzagetermijn en reactietermijn zijn niet voor ieder plan dezelfde. Deze termijnen zijn twee weken (vanaf 21 februari 2003 tot en met 6 maart 2003) of vier weken (vanaf 21 februari 2003 tot en met 20 maart 2003). Achter het bouwadres is met een letter aangegeven welke termijn geldt: a= 2 weken, b= 4 weken.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

VRIJSTELLING

Burgemeester en wethouders hebben verzoeken ontvangen van:
- de heer A. van Meerveld voor het exploiteren van een fitness centre in het pand aan de Dr. Willem Dreeslaan 14 te Barneveld;
- de heer J. Gerritsen voor het exploiteren van een Health Club in het pand aan de Röntgenstraat 2c te Barneveld.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan dat ter plaatse geldt.

De plannen liggen van 20 februari 2003 tot en met 6 maart 2003 voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, telefoon (0342) 495222.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen tegen dit plan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

MILIEU

KENNISGEVING

Maatschap J. en G. Overeem, Schoonengweg 7 te Voorthuizen heeft schriftelijk kenbaar gemaakt dat er een uitbreiding van het aantal zeugen op het bedrijf aan de Schoonengweg 7 en 7A te Voorthuizen zal plaatsvinden. Het aantal zeugen zal toenemen van 325 naar 589. De zeugen zullen op een emissiearm stalsysteem worden gehuisvest. De totale stankemissie van het bedrijf blijft vrijwel gelijk en de ammoniakemissie zal aanzienlijk afnemen. Verder zullen de nieuw te bouwen stallen met behulp van de stand der techniek worden gebouwd. Naar aanleiding van deze mededeling hebben wij besloten dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.

Het besluit ligt ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld van 21 februari 2003 tot en met 21 maart 2003.

Ontwerpmilieuvergunningen
Het is de bedoeling om aan de hieronder genoemde bedrijven een milieuvergunning te verlenen. De ontwerpmilieuvergunningen liggen tot en met 20 maart 2003 ter inzage. Bedenkingen tegen deze ontwerpmilieuvergunningen kunnen worden ingediend tot en met 21 maart 2003.
Bedrijfsadres Naam aanvrager Aanvraag voor
Barneveld
Engelsestadweg 14 Maatschap G., J.M. en L. van den Top Veranderingsvergunning voor een veehouderij

Kootwijkerbroek
Wesselseweg 141 VOF Lijbers-Van der Meer Revisievergunning voor een rundvee- annex kalverenhouderij

Stroe
Welgelegenweg 25 De heer G.M. van Dijk Revisievergunningen voor een kalverenmesterij

Voorthuizen
Wikselaarseweg 18 De heer J.D. Schimmel Revisievergunning voor een veehouderij annex kwekerij
Schoonengweg 7 en 7A Maatschap J. en G. Overeem Revisievergunning voor een zeugenhouderij

(Gedeeltelijk) verleende milieuvergunningen
Aan de hieronder genoemde bedrijven is een (gedeeltelijke) milieuvergunning verleend. De vergunningen voor de bedrijven aan de Graafhorstweg 21 en de Wesselseweg 132 te Kootwijkerbroek zijn gedeeltelijk geweigerd. Tot en met 4 april 2003 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunningen. Beroep is slechts mogelijk indien tegen de ontwerpmilieuvergunningen bedenkingen zijn ingediend en wanneer de milieuvergunning afwijkt van de ontwerpmilieuvergunning.

Bedrijfsadres Naam aanvrager Aanvraag voor
Kootwijkerbroek
Graafhorstweg 21 De heer E.J. Melissen Revisievergunning voor een kalverenhouderij
Wesselseweg nabij 111/113 De heer G. van den Bosch Revisievergunning voor een pluimveehouderij
Wesselseweg 132 De heer G. van den Bosch Revisievergunning voor een kalverenhouderij

In te trekken milieuvergunning
Het is de bedoeling van het volgende bedrijf de milieuvergunning geheel in te trekken. Het besluit ligt tot en met 6 maart 2003 ter inzage. Bedenkingen tegen dit besluit tot intrekking van de milieuvergunning kunnen worden ingediend tot en met 6 maart 2003.

Bedrijfsadres Intrekking betreft
Kootwijkerbroek
Plaggenweg 6 Hele vergunning

Ingetrokken milieuvergunningen
Van de volgende bedrijven is de milieuvergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken.Tot en met 4 april 2003 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de besluiten tot intrekking van de milieuvergunning. Beroep is slechts mogelijk indien tegen de ontwerpbesluiten bedenkingen zijn ingediend en wanneer de besluiten afwijken van de ontwerpbesluiten.

Bedrijfsadres Intrekking betreft
Barneveld
Donkervoorterweg 9 Varkenstak

Terschuur
Dronkelaarseweg 29 Hele vergunning

Inzien van en reageren op de (ontwerp)vergunningen/besluiten en meldingen?

Ontwerpmilieuvergunningen/ontwerpbesluiten
Motiveer uw bedenkingen en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk (postbus 63, 3770 AB in Barneveld) of mondeling tijdens een gedachtenwisseling. Houdt u er rekening mee dat u binnen de bedenkingentermijn uw reactie kenbaar moet maken, anders verspeelt u uw beroepsrecht.

Verleende/ingetrokken/geweigerde milieuvergunningen U had bedenkingen tegen de ontwerpmilieuvergunning en vindt dat hiermee in de verleende milieuvergunning onvoldoende rekening is gehouden? U kunt dan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Als u wilt voorkomen dat het bedrijf van de milieuvergunning gebruik gaat maken, kunt u bij de Voorzitter van deze Afdeling een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is een griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde meldingen

* Voor meldingen die zijn geaccepteerd op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer gelden landelijke voorschriften. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar.
* Meldingen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer worden geaccepteerd van milieuvergunningplichtige bedrijven. Hiertegen bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Motiveer uw bezwaar en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 63, 3770 AB in Barneveld.

Meer informatie?
Voor het inzien van de (ontwerp)vergunningen en meldingen en voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld, tel. (0342) 495222.

AGENDA:

Maandag 24 februari, 11.00 12.00 uur: spreekuur wethouders (m.u.v. wethouder Louman)

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie