Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Winst Grolsch stijgt ruim vijf procent

Datum nieuwsfeit: 19-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Grolsch NV
Zoek soortgelijke berichten

KONINKLIJKE GROLSCH N.V.

Winst Grolsch stijgt ruim 5%

Koninklijke Grolsch N.V. PERSBERICHT

WINST GROLSCH STIJGT RUIM 5%

Koninklijke Grolsch N.V. heeft over 2002, conform verwachting, een stijging van de netto-winst met ruim 5% gerealiseerd tot Euro 30,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat is met 10,4% gestegen tot Euro 42,6 miljoen. Het Grolsch merk was in 2002 goed voor een recordafzet van méér dan 3 miljoen hectoliter. Grolsch handhaaft haar lange termijn doelstellingen.

FINANCIELE RESULTATEN

- De netto-omzet steeg in 2002 met 8,7% tot Euro 296,5 miljoen (2001: Euro 272,6 miljoen). Positieve invloed ging uit van de volumegroei in het Verenigd Koninkrijk en in andere buitenlandse markten, van prijsverhogingen in Nederland (deels als gevolg van een accijnsverhoging) en in de Verenigde Staten en van productie voor derden. Het teruglopen van de Nederlandse biermarkt en lagere wisselkoersen hadden een licht negatief effect op de netto-omzet.

- Het bedrijfsresultaat steeg in 2002 met 10,4% tot Euro 42,6 miljoen (2001: Euro 38,6 miljoen).

- De netto winst (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen) steeg in 2002 met 5,1% tot Euro 30,1 miljoen (2001: Euro 28,6 miljoen), hetgeen in lijn is met de door de onderneming geformuleerde doelstelling ten aanzien van de langere termijn gemiddelde resultaatontwikkeling.

- De winst per aandeel steeg in 2002 eveneens met 5,1% tot Euro 1,78 (2001: Euro 1,69).

- Het dividendvoorstel van Euro 0,76 per aandeel (2001: Euro 0,72) komt neer op een pay out van 43% (2001: 43%). - Het aantal dividendgerechtigde aandelen per 31 december 2002 bedraagt 16.921.507 en is ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2001.

GANG VAN ZAKEN

- Het wereldwijde verkoopvolume van het Grolsch merk heeft in 2002 de grens van 3 miljoen hectoliter overschreden: 3,09 miljoen hectoliter (2001: 2,95 miljoen hectoliter; stijging 4,8%).

- De Nederlandse biermarkt vertoonde in 2002 een daling van 1,1% ten opzichte van 2001;

- Grolsch heeft haar Nederlandse marktaandeel gehandhaafd. Marktaandeelgroei is gerealiseerd in de horeca. Daarnaast heeft de aanvankelijk succesvolle maar vervolgens sterk stagnerende introductie van Zinniz nieuwe hectoliters opgeleverd ten opzichte van 2001. Wel is de afzet van de beugelfles in 2002 opnieuw gedaald.

- In 2002 is het buiten Nederland verkochte volume met 16% gestegen. De omvangrijke afzet in het Verenigd Koninkrijk is met 21% toegenomen. Ondanks de volumedaling in het begin van het jaar, is in de Verenigde Staten voor geheel 2002 sprake van een volumegroei van 6%. In 2002 zijn twee belangrijke samenwerkingsverbanden aangegaan. Met Sleeman in het voor Grolsch succesvolle Canada en met Warsteiner op onder andere het gebied van gezamenlijke inkoop. De in 2002 in Portugal behaalde resultaten, opgenomen onder resultaat deelnemingen, zijn teleurstellend.

- Inzake de nieuwe brouwerij heeft de Raad van State op 27 februari 2002 de tegen de milieu-vergunning ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, waarmee ook de milieuvergunning onherroepelijk werd. De in november 2001 aangevangen bouw is in de loop van 2002 dermate gevorderd, dat in januari 2003 de eerste procesinstallaties geïnstalleerd konden worden. Eind 2003 zal het eerste bier op de nieuwe locatie gebrouwen en afgevuld worden. De brouwerij in Groenlo kan dan begin 2004 gesloten worden en de brouwerij in Enschede in 2005.

VOORUITZICHTEN VOOR 2003

- Volume:

Ondanks dat voor 2003 rekening moet worden gehouden met een lichte daling van de totaal in Nederland verkochte hoeveelheid bier, gaat Grolsch voor 2003 uit van een evenaring van het in 2002 gerealiseerde afzetvolume en derhalve van een lichte stijging van haar marktaandeel. In het buitenland wordt voortgaande groei verwacht, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en de andere kernmarkten.

- De nieuwe brouwerij:

Ten behoeve van de nieuwe brouwerij zullen in 2003 uitgaven gedaan worden ter grootte van circa Euro 110 miljoen. Dit zal leiden tot het aantrekken van rentedragend vreemd vermogen en daarmee tot een sterke daling van het saldo van rentebaten en -lasten. Omdat de nieuwe brouwerij in de tweede helft van 2003 gedeeltelijk in gebruik genomen zal worden, nemen de afschrijvingen op de nieuwe brouwerij een aanvang. Dit houdt in dat terwijl de beoogde efficiencywinst vanaf 2005 gerealiseerd wordt, reeds vanaf 2003 de investeringen zich vertalen in een sterke daling van het saldo van rentebaten en -lasten en in een stijging van de afschrijvingslasten.

- Investeringen en personeel:

Afgezien van de nieuwe brouwerij zullen in 2003 investeringen in materiële vaste activa worden gedaan ter grootte van naar verwachting een bedrag van circa Euro 16 miljoen. Het aantal medewerkers zal in 2003 ongeveer gelijk zijn aan de gemiddelde bezetting in 2002.

- Prognose:

Enerzijds zullen de afzetgroei op de internationale markten en de prijsverhogingen in Nederland en in het buitenland het resultaat over 2003 positief beïnvloeden. Anderzijds zal in 2003 een negatief effect op het resultaat uitgaan van kosteninflatie, stijgende verkoopkosten, negatieve valuta-invloeden (die overigens beperkt zijn door tijdig indekken) en de stijging van de afschrijvingslasten en de daling van het saldo van rentebaten en -lasten (samenhangend met de investeringen in en ingebruikneming van de nieuwe brouwerij).

Het jaar 2003 is bovendien omgeven door vele onzekerheden. Factoren die een rol spelen zijn de valutaire en economische ontwikkeling en de onzekere landelijke en internationale politieke situatie. Hoewel Grolsch optimistisch is over de ontwikkeling van het resultaat, ziet Grolsch, om reden van bovengeschetste onzekerheden, af van het geven van een concrete prognose voor 2003. De lange termijn doelstellingen blijven gehandhaafd.

Koninklijke Grolsch N.V. Enschede, 19 februari 2003

Voor meer informatie: Coen Thönissen, Hoofd Interne & Externe Betrekkingen, 053-4833176

Bijlagen:

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening Koninklijke Grolsch N.V.

- Geconsolideerde balans Koninklijke Grolsch N.V.

Koninklijke Grolsch N.V.

 
 
  BIJLAGE  BIJ     PERSBERICHT 
 
 
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING KONINKLIJKE GROLSCH N.V. 
 
 
                    In Euro x 1.000    In Euro x 
  1.000 
                         2002         2 
  001 
 
 
  NETTO 
  OMZET                 296.458       272.636 
 
  Mutatie voorraden gereed product    2.133         635 
  en halffabrikaten 
  Overige bedrijfsopbrengsten      4.382        5.541 
 
                         6.515        6. 
  176 
 
  SOM DER 
  BEDRIJFSOPBRENGSTEN         302.973       278.812 
 
 
  Kosten van grondstoffen en materialen 85.532        74.756 
  Accijns                44.187        39.135 
  Lonen, salarissen en sociale lasten  44.448        44.152 
  Afschrijvingen materiële vaste activa 18.436        20.046 
  Verkoopkosten             37.451        33.174 
  Overige bedrijfskosten        30.286        28.920 
 
  SOM DER 
  BEDRIJFSLASTEN            260.340       240.183 
 
  BEDRIJFSRESULTAAT               42.633        38. 
  629 
 
  UITKOMST DER FINANCIELE BATEN EN 
  LASTEN    4.574        4.976 
 
  RESULTAAT UIT GEWONE 
  BEDRIJFSUITOEFENING   47.207        43.605 
  VOOR BELASTINGEN 
 
  Belastingen resultaat uit 
  gewone       (16.277)       (14.981) 
  bedrijfsuitoefening 
 
  Resultaat 
  deelnemingen             (837)          2 
 
  RESULTAAT UIT GEWONE 
  BEDRIJFSUITOEFENING   30.093        28.626 
  NA BELASTINGEN 
 
 
  Koninklijke Grolsch N.V.                   BIJLAGE 
  BIJ 
                                 PERSBERI 
  CHT 
 
 
  GECONSOLIDEERDE BALANS KONINKLIJKE GROLSCH N.V. 
 
 
                  In Euro x 1.000      In Euro x 
  1.000 
                    31 dec 2002        31 dec 
  2001 
 
 
  ACTIEF 
 
  Vaste 
  activa              189.040          136.920 
 
  Vlottende 
  activa             57.196          51.796 
 
  Liquide 
  middelen             50.126          93.862 
 
  TOTAAL 
  ACTIVA              296.362          282.578 
 
 
  PASSIEF 
 
  Geconsolideerd 
  vermogen         192.002          175.062 
 
  Voorzieningen              12.850          14. 
  367 
 
  Overige kortlopende 
  schulden       91.510          93.149 
 
  TOTAAL 
  PASSIVA             296.362          282.578 
 
Grolsch NV

19 feb 03 08:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie