Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Biologische telers protesteren tegen ggo-veldproeven

Datum nieuwsfeit: 25-02-2003
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten

Ingezonden persbericht


Persbericht

Vergunningen gentech frustreren ontwikkeling biologische landbouw

Biologische telers protesteren bij Raad van State tegen veldproeven met ggo-aardappels

Tientallen biologische telers zullen dinsdag 25 februari aanwezig zijn bij de behandeling van de Raad van State van een beroep tegen een vergunning voor veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelen. De vergunning is aangevraagd door de aardappelzetmeelproducent AVEBE en Plant Research International (PRI). Met hun aanwezigheid bij de Raad van State hopen de biologische telers hun bezwaren kracht bij te zetten.

De open veldproeven vormen een bedreiging voor de biologische telers omdat de ggo-aardappels via uitkruising hun biologische akkers en velden kunnen vervuilen. De telers vrezen dat ze door de veldproeven niet meer gentech-vrij kunnen produceren en dat ze zelf moeten opdraaien voor de financiële gevolgen. Vanuit overheidswege bestaat nog geen duidelijkheid over aansprakelijkheid bij contaminatie van biologische producten. De sector dreigt hiermee probleemeigenaar te worden van de introductie van een technologie waarom zij niet heeft gevraagd. De ggo's die AVEBE en PRI in de proefvelden willen testen, hebben nog geen officiële toelating. Voor ggo's die niet officieel zijn toegelaten, geldt geen drempelwaarde. Dat betekent dat er nul vervuiling mag plaatsvinden.

De Britse Soil Assocation eist voor biologische producten onder hun label dat de telers zich op meer dan 10 kilometer van een ggo-proefveld moeten bevinden. Het ligt voor de hand dat ze deze eisen ook aan importproducten zullen stellen. Doordat de voorgenomen veldproeven van AVEBE en PRI op tien verschillende locaties verspreid over de provincies Groningen, Drenthe en Flevoland zullen plaatsvinden, kan ook het aantal getroffen biologische bedrijven relatief groot zijn.

Juist consumenten van biologische voeding hechten zeer aan een gentech-vrij product. Zowel Europees als nationaal benadrukken parlementen en ministers telkenmale het belang van keuzevrijheid voor de consument. In dat verband stond in het rapport van de commissie Terlouw al dat Nederland wellicht te klein is voor ggo toepassing in de landbouw om die keuzevrijheid te kunnen garanderen (zie ook bijgaande brief aan Vaste Kamercommissies LNV en VROM). Het beroep tegen de vergunningen is derhalve niet zozeer tegen de aanvragers gericht, maar aan de overheid die - en dat werd deze week onderstreept in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) - geen duidelijk beleid voert (zie ook bijgaande reactie van Biologica op WRR-rapport).

Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding, en de Vakgroep Biologische Landbouw LTO/Biologica ondersteunen en begeleiden de biologische telers bij hun protest tegen de open veldproeven met ggo-aardappels. Al eerder dit jaar verzette Biologica zich tegen ontwerpvergunningen met ggo-appelbomen en ggo-koolzaad.

De behandeling van het beroep tegen de vergunning voor AVEBE en PRI vindt plaats op dinsdag 25 februari om 11:30 uur bij de Raad van State in Den Haag. De verdediging van de biologische telers is in handen van de advocaat Phon van den Biesen. De partijen die beroep hebben aangetekend zijn: de vereniging Noord-Nederlandse Biologische Landbouw Vereniging (NBLV), Greenpeace Nederland, Biologica, XminY Solidariteitsfonds, Bdeko Vereniging voor biologische boeren en tuinders in Flevoland en dertig individuele biologische tuinders en boeren uit Groningen, Drenthe en de Noordoostpolder.

Meer informatie:

* Biologica, Bert van Ruitenbeek (directeur); tel. 030-2339970 (kantooruren) of tel. 030-2730904 (buiten kantooruren)
* Biologica, Annelijn Steenbruggen (voorlichting & PR), tel. 030-2339982
* Vakgroep Biologische Landbouw LTO/Biologica, Huib Bor (voorzitter); tel. 0183-581371 of 06-11365626

Voor informatie over Biologica kijk op www.platformbiologica.nl.

Bijlagen:

* Brief van Ria Beckers, voorzitter van Biologica, aan de voorzitter en leden van de Vaste Comissie voor de ministeries van LNV en VROM van de Tweede Kamer.
* Reactie van Biologica op het WRR-rapport
Utrecht, 21 februari 2003

Reactie van Biologica op WRR-rapport

Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding, geeft hierbij haar reactie op het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over biotechnologie:

Biologica vindt net als de WRR dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen proeven onder laboratoriumomstandigheden en proeven in het open veld. De protesten van de biologische sector hebben met name betrekking op de toepassingen van gentechnologie in de landbouw. De biologische sector zet ook vraagtekens bij nut en noodzaak van grote investeringen in een technologie die ook volgens de WRR niet als oplossing van het hongerprobleem moet worden gezien. Wij onderstrepen de conclusie van de WRR dat biotechnologie kan leiden tot een fixatie op technologische oplossingen. Zeker omdat het een techniek is waar de consument niet om heeft gevraagd en waar qua veiligheid door vele deskundigen vraagtekens worden geplaatst is introductie in het vrije veld zonder duidelijke spelregels onverantwoord. Na de introductie van DDT is dit het zoveelste ei van Columbus voor de landbouw dat voorbij gaat aan oplossingen vanuit een systeemgerichte benadering waarin gewerkt wordt aan bestrijding van ziekten en plagen door juist het natuurlijk systeem te gebruiken en versterken. Hier zou volgens de biologische sector veel meer aandacht voor moeten komen. Alhoewel de WRR nu zegt gentech-voedsel als veilig te beschouwen - een constatering die door veel deskundigen wordt bestreden en pas over een zeer lange periode kan worden vastgesteld - is de ook door de WRR genoemde onduidelijkheid over de milieueffecten hiermee in tegenspraak. Immers milieueffecten hebben vroeg of laat altijd hun gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van ons voedsel.


---- --

Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en VROM van de Tweede Kamer

Utrecht, 19 februari 2003

Betreft: aansprakelijkheid en risico's uitkruisen gentechgewassen
Ref.nr.: 2003sw16VGCieTK

Geachte leden van beide Commissie,

Begin 2002 is er in de Tweede Kamer overleg gevoerd over de nota Biotechnologie. Daarbij is stilgestaan bij de problematiek van risico's die samenhangen met het uitkruisen van GGO-gewassen. Destijds is er toegezegd dat er hierover een advies vanuit de ministeries van LNV en VROM zou komen. Tot op heden hebben we daarvan niets vernomen.

Dit terwijl duidelijkheid over deze risico's en de aansprakelijkheid daarvan meer dan gewenst is. Inmiddels zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen:
Het Ministerie van VROM is overgegaan tot het verlenen van vergunningen van veldproeven met gentechgewassen. Wij hebben daartegen bezwaar gemaakt.
Biologische telers krijgen in de (export) markt steeds meer te maken met eisen aan biologische producten dat ze gegarandeerd ggo-vrij zijn. Bepaalde afnemers stellen eisen aan de omgeving waarin de biologische landbouwproductie plaatsvindt.
Binnen de Europese Unie (EU) vindt discussie plaats over de spelregels van verdere toelating van ggo. Hierbij gaat het om voorstellen inzake etikettering en tracering van ggo's.
Ook zijn er reguliere telers die ggo-mais mogen gaan telen waarbij er niets geregeld is over de aansprakelijkheid van de risico's van uitkruising naar ggo-vrije gewassen.

Zoals u weet is in de EU-Verordening 2092/91 vastgelegd dat het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en/of daarvan afgeleide producten in de biologische landbouw verboden is.

Bovendien, refereren wij in dit verband aan de aanbeveling 8 van de Commissie Terlouw naar aanleiding van het publieksdebat biotechnologie en voedsel:
'De teelt van genetisch veranderde gewassen in Nederland is in veel gevallen onmogelijk omdat niet kan worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
ggo vrije teelt moet mogelijk blijven;
teelt van transgene landbouwgewassen mag de wilde flora en fauna niet beïnvloeden.

Kortom, wij verzoeken u met spoed bij de regering aan te dringen op duidelijkheid over de risico's en de aansprakelijkheid van de teelt van gentechgewassen. De regering heeft zelf ook altijd de keuzevrijheid voor de consument van ggo-vrije levensmiddelen hoog in het vaandel geschreven.

Onduidelijkheid leidt er toe dat de biologische landbouw niet de ruimte voor haar verdere ontwikkeling krijgt. Sterker nog, geconfronteerd dreigt te worden met wegvallende afzetmogelijkheden. Dat is toch zeker niet de bedoeling van een stimulerend overheidsbeleid voor de biologische landbouw.

Natuurlijk zijn we gaarne bereid u nadere toelichting te verschaffen.
Wij rekenen op uw inzet.

Met vriendelijke groet,

Ria Beckers
Voorzitter

N.B. Biologica heeft samen met een groot aantal biologische telers en organisaties als o.a. Greenpeace beroep aangetekend bij de Raad van State i.v.m. vergunningen voor proeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen in het open veld. De zitting hiervan vindt dinsdag a.s. plaats om 11.30 u en zal worden bijgewoond door eeen groot aantal biologische telers uit de proefveldgebieden.

CC:
Minister van LNV, dr. C.P.Veerman
Minister van VROM, dhr. H.G.J. Kamp
Minister van VWS, mr.A.J. de Geus

---- --

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie