Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Ontwikkeling van informatievoorziening via internet ten behoeve van ..

Datum nieuwsfeit: 28-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nederlandse Taalunie

28 februari 2003

Oproep tot registratie van belangstelling

Ontwikkeling van een informatievoorziening via het internet ten behoeve van nederlandstalige terminologie en nederlandstalig terminologiewerk

Oproep aan kandidaten om hun belangstelling tot het indienen van een voorstel betreffende de ontwikkeling van een informatievoorziening terminologie kenbaar te maken

De Nederlandse Taalunie zal eerlang aan geregistreerde gegadigden een verzoek richten om een voorstel in te dienen inzake de ontwikkeling van een Virtueel Informatiepunt Terminologie (VIP-Term), een elektronische voorziening op het internet voor informatie en documentatie betreffende Nederlandstalige terminologie, als onderdeel van de webvoorziening Taalunieversum. De opdracht zal worden gegund aan de indiener van het economisch gunstigste voorstel. De opdracht wordt toegekend door de Algemeen Secretaris van de Taalunie op voordracht van de Commissie Terminologie (Co-Term), na beoordeling van alle in aanmerking genomen voorstellen door een subcommissie van des-kundigen. De Commissie Terminologie is door de Taalunie ingesteld en belast met de voorbereiding en uitvoering van een terminologiebeleid dat aansluit bij het totale taalbeleid van de Taalunie.

VIPTerm geldt als een elektronische informatie- en documentatiefunctie voor Nederlandstalige terminologie en zal in principe een onderdeel vormen van de website Taalunieversum van de Nederlandse Taalunie. De ontwikkeling van een dergelijke functie is één van de voornaamste taken van de Commissie Terminologie (CoTerm). Tot nu toe ontbreekt immers een systematische informatie- en documentatiefunctie inzake terminologie. Aan deze functie wordt door veel betrokkenen in het veld grote behoefte gevoeld. In verschillende van de ons omringende taalgebieden bestaan terminologiedocumentatie- en informatiecentra. Voor het Nederlandse taalgebied is ervoor gekozen deze functie met een virtueel informatieloket via het Internet in te vullen, met maximaal gebruik van bestaande expertise en structuren.

Op termijn zal VIPTerm drie soorten informatie gaan bevatten: A. Informatie en documentatie over terminologie (metadata); B. Hulpmiddelen (tools) voor terminologiewerk of verwijzingen ernaartoe;
C. Terminologische datacollecties.

De huidige opdracht is beperkt tot informatiecategorie (a). De opdracht betreft:
A. het verzamelen, verwerken en ontsluiten van informatie en documentatie over Nederlandstalige terminologie via internet, in een gegeven website-format en volgens te nader te specificeren vormelijke kenmerken;
B. het beoordelen van de doelmatigheid van het tekstmateriaal volgens de behoeften en verwachtingen van de gebruikers en het aanpassen van de formats, formuleringen en stijlen op basis van die bevindingen;
C. het maken van een betrouwbare schatting inzake de benodigde middelen voor onderhoud en beheer van de voorziening, met name voor de actualisering van de informatie; en het formuleren van voorstellen voor de wijze waarop en de structuur waarmee de bedoelde onderhouds- en beheers-werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Meer informatie over de aard van de opdracht en de beoogde doelstellingen vindt men in de bijgaande informatiefiche.

Alleen de bedrijven, instellingen en consortia die als reactie op deze oproep hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt zullen uitgenodigd worden om een voorstel in te dienen. Deze belangstellingregistratie staat open voor:
A. vakgroepen, onderzoekscentra en onderwijsrichtingen behorend tot openbare of door de overheid erkende onderwijsinstellingen; B. overheidsdiensten of onderdelen daarvan, en organisaties behorend tot de sfeer van de semi-overheid ;
C. bedrijven en organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, zowel van commerciële als van niet-commerciële aard; D. consortia van twee of meer rechtspersonen behorend tot de bovenstaande categorieën.

Natuurlijke personen en feitelijke verenigingen of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid komen niet voor de belangstellingsregistratie in aanmerking en zullen bijgevolg niet uitgenodigd worden om een voorstel in te dienen.

Gegadigden kunnen hun belangstelling voor het indienen van een voorstel kenbaar maken door het bijgaande formulier volledig in te vullen en ten laatste op 15 maart 2003 vóór 17.00 uur te bezorgen aan het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie onder vermelding van kennisgeving belangstelling voor het indienen van een voorstel inzake VIPTerm, op één der volgende wijzen:

* via e-mail, gericht aan (secr@ntu.nl) met kopie aan (jvanhoorde@ntu.nl);

* via een faxbericht aan het nummer +31-70-365.98.18 van de Taalunie, t.a.v. de heer J. Van Hoorde;

* per poststuk gericht aan het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, belangstelling VIPTerm, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag;

* door persoonlijke overhandiging op het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, Lange Voorhout 19 te Den Haag.

Het bovengenoemde formulier bevat een aantal vragen betreffende uitsluitingsvoorwaarden en geschiktheidseisen. Het beantwoorden van zulke vragen met Nee leidt tot automatische uitsluiting of kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Bijlagen bij deze oproep:

* Informatiefiche met situerende informatie over aard en opzet van het project Download Word bestand!

* Formulier voor kennisgeving van belangstelling Download Word bestand!


---

© Nederlandse Taalunie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie